მისამართი

თამარაშვილის ქ. № 6, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 239-18-05

@: kokil@rmi.ge

კოკილაშვილი ვახტანგ

აკადემიკოსი

მათემატიკური ანალიზის განყოფილების გამგე
ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

მათემატიკა (მათემატიკური ანალიზი, ფუნქციონალური ანალიზი, კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალურ განტოლებათა თეორია)

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: თანამედროვე ანალიზი ზომიან მეტრიკულ (კვაზიმეტრიკულ სივრცეებში, ახალ ბანახის არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეებში ჰარმონიული ანალიზის ფუნდამენტური ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობის პრობლემები, წონების თეორია და მისი გამოყენებები, მრავლადწრფივი ინტეგრალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობისა და კომპაქტურობის გამოკვლევა, ოპერატორთა ინტერპოლაციისა და ექსტრაპოლაციის პრობლემები, აპროქსიმაციის თეორია, ანალიზურ და განზოგადებულ (ი. ვეკუას აზრით) ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანები, სახელდობრ, რიმანის, რიმან-ჰილბერტისა და რიმან-ჰილბერტ-პუანკარეს სასაზღვრო ამოცანები რთული გეომეტრიული ბუნების არეებში, არადივერგენცული კერძოწარმოებულებიანი ელიფსური დიფერენციალური განტოლების რეგულარობის პრობლემები.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: წრფივი და არაწრფივი ჰარმონიული ანალიზი, ფუნქციათა აპროქსიმაციის თეორია, ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანები.

გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა – 246

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1981

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 4. 1963

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 5. 1959-1962

  ასპირანტი

  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 6. 1954-1959

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2014-2019
  მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009-2012
  მოწვეული ლექტორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 2006-2009
  სრული პროფესორი
  თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 2001 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 5. 1996-2006
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
 6. 1995 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 7. 1990 - დღემდე
  კომპლექსური ანალიზის, ხოლო შემდგომ მათემატიკური ანალიზის განყოფილების გამგე
  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 8. 1989-2006
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 9. 1986-2001
  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 10. 1985-2005
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 11. 1966-1986
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 12. 1966-1985
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 13. 1963-1966
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 1985
  ანდრია რაზმაძის სახელობის პრემია
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია