საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე

ISSN - 0132 - 1447

სტატიათა სრული ინდექსი

 

აღწერილობა

«საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე» არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა, რომელიც აქვეყნებს ორიგინალურ ნაშრომებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა დარგში

«საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე» (2007 წლიდან) არის «საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის» (დაარსდა 1940 წელს) ახალი სერია.

ჟურნალი ასევე იღებს გამოსაქვეყნებლად მაღალკვალიფიციურ ორიგინალურ კვლევის შედეგებს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრის წარდგინების და რეცენზირების შემდეგ.

სტატიას განიხილავს სარედაქციო საბჭო და გადაწყვეტს მისი გამოქვეყნება/არგამოქვეყნების საკითხს.

2009 წლიდან ჟურნალი გამოდის წელიწადში სამი ტომი: ყოველი მომდევნო ტომი მიმდინარე წლის აპრილის, აგვისტოს და დეკემბრის ბოლოს.

მეგზური ავტორთათვის

1. წარმოდგენილი სტატია დაბეჭდილი უნდა იყოს:

 • A4 ფორმატის თეთრ ქაღალდზე ორი ინტერვალით, ზედა და ქვედა არეები – 20-20 მმ, გვერდითი არეები - 30-30 მმ;
 • სტატიის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 12 ნაბეჭდ გვერდს, ფორმულების, ცხრილებისა და სურათების ჩათვლით.

2. სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე მთავარი რედაქტორის სახელზე. სტატიას უნდა ახლდეს აგრეთვე:

 • ცნობები ავტორის (ავტორების) შესახებ, მოცემულ შრომაში მისი წვლილის აღნიშვნით;
 • აკადემიის წევრის წარდგინება ან ორი კვალიფიციური რეცენზია სხვადასხვა ინსტიტუტიდან (თუ ავტორი არ არის აკადემიის წევრი); მიმართვა რედაქციის სახელზე გამოქვეყნების თხოვნით იმ დაწესებულებიდან, სადაც შესრულებულია შრომა;
სტატიას განიხილავს სარედაქციო საბჭო და გადაწყვეტს მისი გამოქვეყნება-არგამოქვეყნების საკითხს.

3. სტატია უნდა გაფორმდეს შემდეგი სახით:

 • მეცნიერების დარგი;
 • სტატიის სათაური;
 • ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი;
 • სამუშაო ადგილი, საფოსტო მისამართი, ელექტრ. ფოსტა;
 • ნაშრომის წარმომდგენი აკადემიის წევრის გვარი;
 • რეზიუმე;
 • საკვანძო სიტყვები;
 • ტექსტი. ტექსტის ბოლოს დაფინანსების წყაროს და მადლობების ჩამონათვალი;
 • ინგლისური ტექსტის შემდეგ რეზიუმე ქართულ ენაზე (გაფორმებული იმავე თანმიმდევრობით, როგორც ინგლისური ტექსტი), მოცულობა ერთ გვერდამდე;
 • დამოწმებული ლიტერატურის სია უნდა დალაგდეს ტექსტში ციტირების მიმდევრობის მიხედვით (ლიტერატურა ტექსტში აღნიშნული უნდა იყოს ციფრებით კვადრატულ ფრჩხილებში);
 • ნახაზები და ცხრილები მოცემული უნდა იყოს ცალკე გვერდებზე. ფოტოები – ორიგინალის სახით;
 • სურათებს უნდა ახლდეს წარწერები;
 • სტატიის ბოლო გვერდზე უნდა იყოს ყველა ავტორის ხელმოწერა (გარკვევით).

4. ელექტრონული ვერსია:

 • CD-ROM, შრიფტი Times New Roman. ტექსტი: Supply – Word, Word Perfect, RTF;
 • ცხრილები და ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკ-ცალკე ფაილად, ნახაზები უნდა შესრულდეს TIFF, EPS, მაღალი ხარისხის PDF, JPEG, ცხრილები: Word, Word Perfect, RTF.

5. სტატიის ტიპოგრაფიული თუ ელექტრონული სახით გამოქვეყნებაზე ავტორმა უნდა განაცხადოს თანხმობა:

 • მიღებული სტატიის გასწორებული ვერსია, ან დაწუნებული ნაშრომი ავტორს არ უბრუნდება;
 • სარედაქციო საბჭო არ განიხილავს ნაშრომს, რომელიც მოთხოვნების მიხედვით არ იქნება გაფორმებული;
 • ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს ჟურნალის რომელიმე ნომერი.

6. რუსული ტექსტის ტრანსლიტერაცია მოცემულია ლათინური ასოებით კონგრესის ბიბლიოთეკის სისტემის მიხედვით.

7. ნაშრომის გამოქვეყნება უფასოა.

 

გამოცემები

ახალი სერია

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016
2017
2018
 

არქივი

ადრეული გამოცემების არქივი (მხოლოდ საძიებლები)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
 

დაგვიკავშირდით

დაგვირეკეთ, მოგვწერეთ ელფოსტით ან გვეწვიეთ ჩვენს ოფისში

ჩანაცვლდება Google რუკით.

გვეწვიეთ

52, რუსთაველის გამზირი
0108 თბილისი

დაგვირეკეთ

995 32 299 75 93
995 32 299 88 91

მოგვწერეთ