კონტაქტი

თბილისი, რუსთაველის გამზ. N 52, 0108

 ადმინისტრაციული აპარატი 2 99 51 77
 კანცელარია 2 99 00 52
 საფინანსო სამსახური 2 99 03 52
 იურიდიული სამსახური 2 99 96 04
 უცხოეთთან ურთიერთობის სამსახური 2 99 55 05
 სამეცნიერო-საოგანიზაციო სამსახური 2 99 05 24
 პრეზიდენტის მისაღები 2 99 88 91
 აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“ 2 99 75 93
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახური 2 99 88 23

ელფოსტა: academy@science.org.ge
საზოგადოებასთნ ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი, ნათია ვადაჭკორია: (+995) 577 52 17 78

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+