საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭო

საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭო

თანამდებობაწოდებასახელიგვარიტელეფონი
თავმჯდომარეაკადემიკოსიგიორგიკვესიტაძე2-99-88-91
თავმჯდომარის მოადგილეაკადემიკოსიროინმეტრეველი2-93-19-67
სწავლული მდივანიბიოლ. მეცნ. კანდნანაკიკნაძე2-99-51-06
საბჭოს წევრიაკადემიკოსიავთანდილ არაბული
საბჭოს წევრიმეცნ.დოქტორიგონელიარახამია2-99-05-24
საბჭოს წევრიაკადემიკოსიერეკლეგამყრელიძე 2-99-64-45
საბჭოს წევრიაკადემიკოსითამაზგამყრელიძე2-99-81-50
საბჭოს წევრიაკადემიკოსიავთანდილკორახაშვილი
საბჭოს წევრიაკადემიკოსინოდარ მითაგვარია
საბჭოს წევრიაკადემიკოსითემურნანეიშვილი2-99-93-27
საბჭოს წევრიაკადემიკოსიირაკლიჟორდანია2-99-94-22
საბჭოს წევრიაკადემიკოსიგიორგიჯაფარიძე
საბჭოს წევრიპაატაქორქია2-99-88-23
მდივან-ოპერატორითინათინირემაშვილი2-99-96-11

გამოცემები

Virsaladze ელენე ვირსალაძე

„ქართული სამონადირეო მითი და პოეზია“

2017

გამოიცა ცნობილი ქრთველი ფოლკლორისტის, ელენე ვირსალაძის ფუნდამენტური ნაშრომი „ქართული სამონადირეო მითი და პოეზია“ (ინგლისურ ენაზე). 1976 წელს დაწერილი ეს მონოგრაფია ეძღვნება საერთაშორისო თვალსაზრისით ნაკლებად შესწავლილ საკითხს – მონადირეობის ისტორიას და კულტურას, რის გამოც იგი დღემდე აქტუალურია.

მონადირეობის, როგორც ორგანიზებული შრომის ერთ-ერთი უძველესი ფორმის შექმნა დაკავშირებულია კაცობრიობის განვითარების ადრეულ პერიოდთან, რასაც თან ახლდა ადამიანთა კოლექტივების, სოციალური ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. მოგვიანებით მონადირეობამ დიდი როლი შეასრულა მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის განვითარებაში და კიდევ დიდხანს ინარჩუნებდა მნიშვნელოვან ადგილს არა მხოლოდ სამეურნეო, არამედ საზოგადოების იდეოლოგიურ და კულტურულ ცხოვრებაში.

ეს გამოკვლევა დღემდე ერთადერთია, რომელშიც არქაული ფოლკლორული მასალის საფუძველზე განხილულია ცივილიზაციის უძველესი კერის – კავკასიის, კერძოდ კი, საქართველოს სამონადირეო ისტორია და კულტურა, რაც მსოფლილო კულტუროლოგიის მნიშვნელოვანი შენაძენია.

აღსანიშნავია ისიც, რომ დასავლურ საზოადოებაში ნადირობა დღესაც პოპულარულია, თუმცა სამონადირეო ხალხური ზეპირსიტყვიერება, საქართველოსაგან განსხვავებით, გაქრობის პირასაა მისული. ამდენად, ინგლისურენოვანი მკითხველისათვის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს წიგნი უდავოდ ყურადღების და ინტერესის საგანი გახდება, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის პროპაგანდას დასავლეთში.

„ქართული სამონადირეო მითი და პოეზია“ ინგლისურ ენაზე თარგმნა და ქართულ მხარეს უსასყიდლოდ გადმოსცა ქართულ-კავკასიური ფოლკლორის ბრიტანელმა მკვლევარმა, პროფესორმა დევიდ ჰანტმა.

 Urushadze-Sadunishvili თ. ურუშაძე, თ. სადუნიშვილი

სიამაყე და ტკივილი

2017

წიგნი ეძღვნება ჩვენი ქვეყნის ბუნების გამორჩეულ ფენომენს – ნიადაგს. განხილულია საქართველო ნიადაგების თავისებურებები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები – ეროზია, დაბინძურება და სხვ.

საქართველო ნიადაგების განსაკუთრებული სიჭრელით ხასიათდება, ამიტომაც ის მუდმივად იწვევს დიდ ინტერესს სპეციალისტთა და ბუნების მოყვარულთა შორის.

ჩვენი ბუნების სიამაყეს – ნიადაგს მეტი ყურადღება და დაცვა სჭირდება, რადგან მრავალ ადგილას მისი მდგომარეობა სავალალოა.

ავტორები საინტერესოდ და მხატვრულად აღწერენ ცალკეულ თავებში დაჯგუფებულ პრობლემებს. მასში მოტანილია მეტად საინტერესო ფაქტები და გამოყენებულია ერის სასიქადულო შვილების ნამოღვაწარი. წიგნი ილუსტრირებულია სხვადასხვა ავტორების ფერადი ფოტოებით.

Metreveli-Samushia როინ მეტრეველი, ჯაბა სამუშია

დავით აღმაშენებელი კავკასიური მიწების შემკრები

2015

წიგნი ეძღვნება ქართული სახელმწიფოს კავკასიური პოლიტიკის საკითხებს.

გამოჩენილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე, მეფე დავით აღმაშენებელი (1189-1125) XII საუკუნის პირველი მეოთხედის კავკასიის  გამაერთიანებელი იყო. ის გამოირჩეოდა ტოლერანტულობით, პატივისცემით ეპყრობოდა სხვა ხალხების კულტურულ ღირებულებებს. რელიგიურად ჭრელ და ინტერკულტურულ გარემოში, უდიდესი ძალისხმევით, მან შეძლო კავკასიაში ერთიანობის მიღწევა.

დავით აღმაშენებლის ეპოქა საქართველოსა და კავკასიის სხვა ხალხების ისტორიაში შევიდა, როგორც დიდი გარდატეხის პერიოდი – როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული აღმავლობის ხანა.

Javelidze ნინო ჯაველიძე

აფხაზეთი და აფხაზნი

2016

ნაშრომში შესწავლილია ეგრისის ქვეყნის ანუ აფხაზეთის, ანუ იმერეთის მკვიდრ ტომთა ეთნიკური კუთვნილების საკითხი. განსაკუთრებული ყურადღება კი ეთმობა აფხაზთა ეთნიკურობის პრობლემას, რასაც მეცნიერული ღირებულების გარდა, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობაც აქვს.

მონოგრაფიაში არის მცდელობა შესწავლილი და გარკვეული იქნას ის საკითხები, რომელთა შესახებ დღემდე არ არსებობს ერთიანი თვალთახედვა. ნაშრომში შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებულია სამეცნიერო წრეებისათვის ცნობილი, ქართულ და უცხოურ წყაროებში მოცემული მასალა. ამას გარდა, პირველად არის მოხმობილი სხვადასხვაენოვან წყაროებში (ქართული, ლათინური, სომხური, რუსული, თურქული, არაბული) დაცული ზოგიერთი ფაქტი, რომლებიც მკვლევართათვის ცნობილი იყო, მაგრამ რატომღაც ყურადღების მიღმა იყო დარჩენილი და ტომით აფხაზთა ეთნიკური კუთვნილების საკითხის შესწავლისას გათვალისწინებული არ ყოფილა.

წიგნი განკუთვნილია ისტორიის მკვლევართათვის, პოლიტიკური მოღვაწეებისა და მკითხველი საზოგადოებისათვის.

Javakhishvili ალექსანდრე (ლალი) ჯავახიშვილი

ცხოვრება და მოღვაწეობა

2017

კრებული ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ალექსანდრე (ლალი) ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავს.

მასში თავმოყრილია ლალი ჯავახიშვილის სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული ნაშრომები, რომლებსაც დღესაც არ დაუკარგავს მეცნიერული ინტერესი.

კრებულში არქეოლოგიური შინაარსის ნაშრომები ჭარბობს.  სწორედ ამ დარგის ნაშრომებმა მოუტანა მეცნიერს საქვეყნო აღიარება.

კრებულში შეტანილია ლალი ჯავახიშვილის უკანასკნელი, დაუსრულებელი ნაშრომიც, რომელიც მის მიერ ბერიკლდეების ნამოსახლარზე მრავალი წლის მუშაობის შედეგების შეჯამებას ეძღვნება.

კრებულის შედგენაში მონაწილეობდნენ ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიის განყოფილების თანამშრომლები, რომლებიც მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდნენ მის გვერდით.

წიგნს ერთვის ალექსანდრე ჯავახიშვილის გამოქვეყნებული ნაშრომებისა და ხელნაწერების ბიბლიოგრაფია.

Janashia სიმონ ჯანაშია

ისტორიული სიმართლის დამახინჯების ერთი მაგალითის შესახებ

2016

აკად. სიმონ ჯანაშიას ნაშრომი „ისტორიული სიმართლის დამახინჯების ერთი მაგალითის შესახებ“ (1947 წ.) დაიწერა პროფ. ნ. ტოკარსკის წიგნის „ძველი სომხეთის არქიტექტურა“ (1946 წ. ) გამო, რომელშიც ტაო-კლარჯეთის უძველესი ქართული მიწა და ხუროთმოძღვრების ძეგლები სომხურად არის გამოცხადებული. სამწუხაროდ, ეს ისტორია გამეორდა და ერევნელი სომეხი მეცნიერების და მოსკოვში მცხოვრები სომხური წარმომავლობის რუსი მეცნიერების წყალობით, ახლახან გამოსული „მართლმადიდებლური ენციკლოპედიის“ მესამე ტომში ტაო-კლარჯეთის ქართული არქიტექტურა კვლავ სომხურად არის გამოცხადებული.

ამგვარად, აშკარაა, რომ სომეხ მეცნიერთა დამოკიდებულება ტაო-კლარჯეთის ქართული არქიტექტურის მიმართ არ შეცვლილა. ამიტომ საჭიროდ იქნა მიჩნეული აღნიშნული ნაშრომის გამოქვეყნება ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე, ვინაიდან მასში მაღალ აკადემიურ დონეზე მხილებულია ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურის გამყალბებლები.

Itonishvili ვახტანგ ითონიშვილი

დვალები და დვალეთი (I-II წიგნები)

2016

საისტორიო წყაროების, ეთნოგრაფიული, ლინგვისტური, ტოპონიმიკური, ონომასტიკური, ფოლკლორული მონაცემებისა და სპეციალური ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე მონოგრაფიაში შესწვლილია ერთ-ერთი ქართველური ტომის – დვალების ეთნიკური ისტორია, მათი განსახლების ტერიტორია და ის რთული ისტორიული პროცესები, რისი შედეგიც იყო, ერთი მხრივ, ოსთა მიერ დვალთა ასიმილაცია ისტორიულ დვალეთში (ბუდე დვალეთში), ხოლო მეორე მხრივ, სამხრეთისაკენ მიგრირებულ დვალთა მიერ სამოსახლო რეგიონების შექმნა საქართველოში. კვლევის ქრონოლოგია მოიცავს პერიოდს უძველესი დროიდან დვალთა ცხოვრების დასასრულამდე. წიგნი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტების, ისე დვალების ვინაობის საკითხით დაინტერესებული მკითხველის ფართო წრისათვის.
Gigineishvili ბაქარ გიგინეიშვილი

ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი

2016

ბაქარ გიგინეიშვილი მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდა ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის შედგენაზე. ნაბიჯ-ნაბიჯ ასწორებდა იმ ხარვეზებს, რაც ქართველოლოგიას ამ მიმართულებით დარჩენოდა. სამწუხაროდ, მეცნიერს ამ საქმის დასრულება არ დასცალდა.

ხელნაწერის სახით დარჩა უძვირფასესი მასალა. გამოცემა მეცნიერის ხელნაწერი რვეულებიდან მომზადდა, თუმცა ზოგიერთი მინიშნებული წყაროს დაზუსტება ვერ მოხერხდა.

სასიხარულოა, რომ მეცნიერის ეს ფასეული ნაშრომი, მართალია, დიდი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც დაიკავებს კუთვნილ ადგილს ქართული ენის ისტორიით სერიოზულად დაინტერესებულ პირთა სამაგიდო წიგნებს შორის და უფრო მკვიდრ საფუძველს შეუქმნის ქართული ენის სრული ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის მომზადების საშვილიშვილო საქმეს.

Gabashvili ვალერიან გაბაშვილი

ახლო აღმოსავლეთის, კავკასიისა და საქართველოს ისტორიის საკითხები

2016

კრებულში წარმოდგენილია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვალერიან გაბაშვილის (1911-1985 წწ.) სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული სტატიები. მასალა ეხება მახლობელი აღმოსავლეთის, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის საკითხებს.

კრებულში შესულ სტატიებში დასმული არაერთი პრობლემა დღესაც აქტუალურია და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიკოსების, არამედ პოლიტიკოსებისა და დიპლომატებისათვის, აღნიშნული კრებული დიდი სამსხურს გაუწევს, აგრეთვე, სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებს და ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს.

Araxamia გონელი არახამია

სასიხლო სიგელთა შესწავლისათვის

2017

ნაშრომი ეძღვნება ქართული ისტორიული დოკუმენტების ერთ-ერთი ჯგუფის, შუა საუკუნეების დიპლომატიური ძეგლების – სასიხლო სიგელების წყაროთმცოდნეობით შესწავლას. ჩვენს დრომდე შემორჩენილია XIV-XVII საუკუნეების ორმოცდასამი ასეთი სიგელი. წიგნში განხილული საკითხები უშუალოდ უკავშირდება მათი, როგორც ისტორიული წყაროს შეფასებას. განკუთვნილია სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
Conference საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს მიერ ჩატარებული მრავალდარგობრივი კონფერენციის მასალები

2016

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭომ ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარების ფონდთან ერთობლივად 2016 წლის 26-28 თებერვალს, ბაკურიანში ჩაატარა ახალგაზრდა მეცნიერთა მრავალდარგობრივი კონფერენცია შემდეგ მიმართულებებით:

  1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  2. სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებები;
  3. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
  4. ინჟინერია და ტექნოლოგია;
  5. მედიცინა და ჯანდაცვა;
  6. აგრარული მეცნიერებები.

 კონფერენციის მიზანი იყო ახალგაზრდა მეცნიერთა კოორდინაცია, კონტაქტების დამყარება და მოსაზრებების გაზიარება.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კონფერენციაში დოქტორებს, დოქტორანტებთან და მაგისტრებთან ერთად მონაწილეობდნენ ბაკალავრიატის საფეხურის საუკეთესო სტუდენტებიც.

აღნიშნულმა კონფერენციამ სრულად უპასუხა თანამედროვე სამეცნიერო მოთხოვნებს და იყო ახალაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობისთვის განხორციელებული მნიშვნელოვანი აქტივობა.

Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+