საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე

ISSN - 0132 - 1447

 

«საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე» არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა, რომელიც აქვეყნებს ორიგინალურ ნაშრომებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა დარგში

«საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე» (2007 წლიდან) არის «საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის» (დაარსდა 1940 წელს) ახალი სერია.

ჟურნალი ასევე იღებს გამოსაქვეყნებლად მაღალკვალიფიციურ ორიგინალურ კვლევის შედეგებს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრის წარდგინების და რეცენზირების შემდეგ.

სტატიას განიხილავს სარედაქციო საბჭო და გადაწყვეტს მისი გამოქვეყნება/არგამოქვეყნების საკითხს.

2009 წლიდან ჟურნალი გამოდის წელიწადში სამი ტომი: ყოველი მომდევნო ტომი მიმდინარე წლის აპრილის, აგვისტოს და დეკემბრის ბოლოს.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით შემდეგ ბმებს:

ავტორთათვის  დაგვიკავშირდით

დარგები

«საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე» არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა, რომელიც აქვეყნებს ორიგინალურ ნაშრომებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა დარგში

მათემატიკა და
ფიზიკა

ბიოლოგია და
მედიცინა

ჰუმანიტარული და
სოციალური

 

რედაქცია

სატიტულო გვერდი და სარედაქციო საბჭო

 • სატიტულო გვერდი

 • სარედაქციო საბჭო

 

ავტორთათვის

მეგზური ავტორთათვის

1. წარმოდგენილი სტატია დაბეჭდილი უნდა იყოს A4 ფორმატის თეთრ ქაღალდზე ორი ინტერვალით, ზედა და ქვედა არეები – 20-20 მმ, გვერდითი არეები - 30-30 მმ. სტატიის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 12 ნაბეჭდ გვერდს, ფორმულების, ცხრილებისა და სურათების ჩათვლით.

2. სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე მთავარი რედაქტორის სახელზე. სტატიას უნდა ახლდეს აგრეთვე:

 • ცნობები ავტორის (ავტორების) შესახებ, მოცემულ შრომაში მისი წვლილის აღნიშვნით;
 • აკადემიის წევრის წარდგინება ან ორი კვალიფიციური რეცენზია სხვადასხვა ინსტიტუტიდან (თუ ავტორი არ არის აკადემიის წევრი); მიმართვა რედაქციის სახელზე გამოქვეყნების თხოვნით იმ დაწესებულებიდან, სადაც შესრულებულია შრომა;
სტატიას განიხილავს სარედაქციო საბჭო და გადაწყვეტს მისი გამოქვეყნება-არგამოქვეყნების საკითხს.

3. სტატია უნდა გაფორმდეს შემდეგი სახით:

 • მეცნიერების დარგი;
 • სტატიის სათაური;
 • ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი;
 • სამუშაო ადგილი, საფოსტო მისამართი, ელექტრ. ფოსტა;
 • ნაშრომის წარმომდგენი აკადემიის წევრის გვარი;
 • რეზიუმე;
 • საკვანძო სიტყვები;
 • ტექსტი. ტექსტის ბოლოს დაფინანსების წყაროს და მადლობების ჩამონათვალი;
 • ინგლისური ტექსტის შემდეგ რეზიუმე ქართულ ენაზე (გაფორმებული იმავე თანმიმდევრობით, როგორც ინგლისური ტექსტი), მოცულობა ერთ გვერდამდე;
 • დამოწმებული ლიტერატურის სია უნდა დალაგდეს ტექსტში ციტირების მიმდევრობის მიხედვით (ლიტერატურა ტექსტში აღნიშნული უნდა იყოს ციფრებით კვადრატულ ფრჩხილებში);
 • ნახაზები და ცხრილები მოცემული უნდა იყოს ცალკე გვერდებზე. ფოტოები – ორიგინალის სახით;
 • სურათებს უნდა ახლდეს წარწერები;
 • სტატიის ბოლო გვერდზე უნდა იყოს ყველა ავტორის ხელმოწერა (გარკვევით).

4. ელექტრონული ვერსია: CD-ROM, შრიფტი Srifti Times New Roman. ტექსტი: Supply – Word, Word Perfect, RTF. ცხრილები და ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალ-ცალკე ფაილად, ნახაზები უნდა შესრულდეს TIFF, EPS, მაღალი ხარისხის PDF, JPEG, ცხრილები: Word, Word Perfect, RTF.

5. სტატიის ტიპოგრაფიული თუ ელექტრონული სახით გამოქვეყნებაზე ავტორმა უნდა განაცხადოს თანხმობა;

 • მიღებული სტატიის გასწორებული ვერსია, ან დაწუნებული ნაშრომი ავტორს არ უბრუნდება.
 • სარედაქციო საბჭო არ განიხილავს ნაშრომს, რომელიც მოთხოვნების მიხედვით არ იქნება გაფორმებული.
 • ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს ჟურნალის რომელიმე ნომერი.

6. რუსული ტექსტის ტრანსლიტერაცია მოცემულია ლათინური ასოებით კონგრესის ბიბლიოთეკის სისტემის მიხედვით.

7. ნაშრომის გამოქვეყნება უფასოა.

 

არქივი

გამოცემათა არქივი დაჯგუფებული წლების მიხედვით

1907
ტომი 1


No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

1908
ტომი 2


No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

1909
ტომი 3


No. 1
No. 2
No. 3
 

1910
ტომი 4


No. 1
No. 2
No. 3
 

1911
ტომი 5


No. 1
No. 2
No. 3
 

1912
ტომი 6


No. 1
No. 2
No. 3
 

1913
ტომი 7


No. 1
No. 2
No. 3
 

1914
ტომი 8


No. 1
No. 2
No. 3
 

1915
ტომი 9


No. 1
No. 2
No. 3
 

1916
ტომი 10


No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

2017
ტომი 11


No. 1
No. 2
 
 

 

დაგვიკავშირდით

დაინტერესების შემთხვევაში
დაგვირეკეთ, მოგვწერეთ ელფოსტით ან გვეწვიეთ ჩვენს ოფისში

ჩანაცვლდება Google რუკით.

გვეწვიეთ

52, რუსთაველის გამზირი
0108 თბილისი

დაგვირეკეთ

995 32 299 75 93
995 32 299 88 91

მოგვწერეთ