Vol. 10_1, 2016

TABLE OF CONTENTS
MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები
 
Mathematics * მათემატიკა
Inga Gabisonia, Vakhtang  Kokilashvili, Dali Makharadze
On the Approximation of Periodic Functions in Variable Exponent Lorentz Spaces 7
. გაბისონია, . კოკილაშვილი, . მახარაძე
პერიოდული ფუნქციების აპროქსიმაციის შესახებ ლორენცის განზოგადებულ სივრცეებში 11
Somayeh Jahari and Saeid Alikhani
On D-equivalence Classes of some Graphs 12
. ჯაჰარი და . ალიხანი
ზოგიერთი გრაფის D-ეკვივალენტობის კლასების შესახებ 19
Giorgi  Khimshiashvili
Configurations of Points as Coulomb Equilibria 20
. ხიმშიაშვილი
წერტილების კონფიგურაციები როგორც კულონის პოტენციალის წონასწორობები 27
 
Physical Chemistry* ფიზიკური ქიმია
Mzia Khundadze, Vera Varazashvili, Nanuli Lejava, Rusudan Jorbenadze
Thermal Effects of Phase Transitions of Cerium and Neodymium 28
. ხუნდაძე, . ვარაზაშვილი, . ლეჟავა, . ჯორბენაძე
ცერიუმის და ნეოდიუმის ფაზური გარდაქმნების თერმული ეფექტები 30
Spartak Urotadze, Vladimer Tsitsishvili, Nana Osipova, Tamar Kvernadze
Laumontite – Natural Zeolite Mineral of Georgia 32
. უროტაძე. ციციშვილი, . ოსიპოვა, . კვერნაძე
საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითური მინერალილომონტიტი 37
Merab Zakaraya, Archil Benashvili, David Gogoli
Voigt Profile Analysis and Band-Shape Parameter Dependence on Temperature and Solvent Dynamics in Absorption Spectra  of Beta-Carotene 38
. ზაქარაია, . ბენაშვილი, . გოგოლი
ბეტაკაროტინის შთანთქმის სპექტრის მახასიათებელთა ტემპერატურასა და გარემოს დინამიურ ზემოქმედებაზე დამოკიდებულების შესწავლა ფოიგტის მრუდის გამოყენებით 43
 

BIOLOGICAL  SCIENCES
ბიოლოგიური  მეცნიერებები

Botany * ბოტანიკა
Nana Shakarishvili and David Tchelidze
Seed Germination and Seedling Establishment in Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe 45
ნ. შაქარიშვილი და დ. ჭელიძე
ბუშტარას – Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe თესლის გაღივება და აღმონაცენის დამკვიდრება 49
Biotechnology * ბიოტექნოლოგია
Taryiel Panahov
Technological Evaluation of Azerbaijan Oak Wood for Wine-making 51
. პანახოვი
აზერბაიჯანული მუხის მერქნის ტექნოლოგიური შეფასება მეღვინეობაში 55
Biochemistry * ბიოქიმია
Nino Dumbadze, Dali Pirtskhalaishvili, Nugzar Aleksidze, Giorgi Alexidze
Anticancerogenic Activity of the Mannose-Specific Lectin Isolated from Rhizomes of the Georgian Endemic Mountain Plant Polygonatum obtusifolium (C. Koch) Miscz. ex Grossh. 56
ნ. დუმბაძე, დ. ფირცხალაიშვილი, ნ. ალექსიძე, გ. ალექსიძე
მთის მცენარის, საქართველოს ენდემის Polygonatum obtusifolium (C. Koch) Miscz. ex Grossh. ფესურადან იზოლირებული მანოზა სპეციფიკური ლექტინის ანტიკანცეროგენული აქტივობა 59
Human And Animal Physiology* ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია
Temur Naneishvili, Khatuna Rusadze, Manana Dashniani, Maia Burjanadze, Nino Chkhikvishvili, Gela Beselia, Lali Kruashvili, Nino Pochkhidze
Chronic Memantine Treatment Prevents Short-Term Memory Impairment Caused by  Conjoint Immunolesions of GABAergic and Cholinergic Medial Septal Neurons in Rats 61
თ. ნანეიშვილი, ხ. რუსაძე, მ. დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე, ნ. ჩხიკვიშვილი, გ. ბესელია, ლ. ყრუაშვილი, ნ. ფოჩხიძე
მემანტინის ქრონიკული ზემოქმედება იწვევს მედიალური სეპტუმის GABA- ერგული და ქოლინერგული ნეირონების თანადროული იმუნოდაზიანებით გამოწვეული ხანმოკლე მეხსიერების დეფიციტის პრევენციას 66
Nargiz Nachkebia, Neli Maglakelidze, Eter Chijavadze, Mariam Babilodze, Eka Chkhartishvili, Olga Mchedlidze, Shorena Dzadzamia, Vera Tsomaia, Nino Rogava
Effectiveness of Systemic Delivery of Hypothalamic Neuropeptides, OrexinA and OrexinB, on Sleep-Wakefulness Cycle Ultradian Structure and Food Motivation in Rats 68
. ნაჭყებია, . მაღლაკელიძე, . ჩიჯავაძე, . ბაბილოძე, . ჩხარტიშვილი, . მჭედლიძე, . ძაძამია, . ცომაია, . როგავა
ჰიპოთალამური ნეიროპეპტიდების, ორექსინA და ორექსინB-, შიდავენური შეყვანის ეფექტურობა ვირთაგვების ძილღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ სტრუქტურასა და კვებით მოტივაციაზე 73
Khatuna Parkosadze, Manana Khomeriki, Archil Kezeli
Human Visual Color Discrimination with Aging 75
. ფარქოსაძე, . ხომერიკი, . კეზელი
ადამიანის მხედველობითი ფერების დისკრიმინაციის ასაკობრივი ცვლილებები 79
Ivliane Nozadze, Nana Tsiklauri, Gulnaz Gurtskaia, Elene Abzianidze, Merab G. Tsagareli
Menthol does not Affect NSAIDs Effects in Behavioral Tests on Rats 81
. ნოზაძე, . წიკლაური, . ღურწკაია, . ცაგარელი
მენთოლი არ უნდა ზემოქმედებდეს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ეფექტებზე, ვირთაგვებზე ჩატარებულ ქცევით ტესტებში 86
 
Organic Chemistry * ორგანული ქიმია
Mikheil Gverdtsiteli, Maia Rusia, Ilia  Gverdtsiteli
Mathematical-Chemical Investigation of some Straight-Chained Monohydric Alcohols 88
. გვერდწითელი, . რუსია, . გვერდწითელი
ზოგიერთი ნორმალურჯაჭვიანი ერთატომიანი სპირტის მათემატიკურქიმიური გამოკვლევა 90
Microbiology* მიკრობიოლოგია
Irina Papukashvili, Elene Lomadze, Tamaz Mdzinarashvili
The Action of Bacteriophages and β-Lactam Antibiotic on P. aeruginosa Biofilm Formation 91
ი. პაპუკაშვილი, ე. ლომაძე, თ. მძინარაშვილი
ბაქტერიოფაგებისა და ბეტა-ლაქტამ ანტიბიოტიკის მოქმედება P. aeruginosa-s ბიოფილმების წარმოდგენაზე 95
Ecology * ეკოლოგია
Giorgi Meladze and Maia Meladze
Influence of Global Warming on Agroclimatic Indices  of Agriculture and Intensity of Droughts in Kakheti Region, East Georgia 97
. მელაძე და . მელაძე
გლობალური დათბობის გავლენა აგროკულტურების ზრდაგანვითარების აგროკლიმატურ მაჩვენებლებსა და გვალვის ინტენსივობაზე აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის რეგიონში 103
 

HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES
საზოგადოებრივი და სოციალური მეცნიერებანი

Politology * პოლიტოლოგია
Zurab Abashidze
Islamic Extremism in 1990s 105
. აბაშიძე
ისლამური ექსტრემიზმი 1990-იან წლებში 110
 
Demography * დემოგრაფია
Vazha Lordkipanidze
Demographic Development and Demographic Security in Georgia 112
. ლორთქიფანიძე
საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება და დემოგრაფიული უსაფრთხოება 116
 
Library Sciences * ბიბლიოეკამცოდნეობა
Sevda Khalafova and Nigar Ismayilova
Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries 118
. ხალაფოვა, . ისმაილოვა
ელექტრონული კატალოგისა და რესურსების შექმნა აზერბაიჯანის ბიბლიოთეკებში 123
 
History of Sciences *ეცნიერების ისტორია
Roin Metreveli  
Niko Marr – The Scholar of a World-Wide Significance 125
. მეტრეველი
ნიკო მარი   მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერი 129
 
International Kartvelological Congress
საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი 130
Facebook IconYouTube IconVisit us at Google+