საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია

წლიური ანგარიში

2007

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2007 წლის ანგარიშში ასახულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და მისი წევრების სამეცნიერო და სამეცნიერო-საორგანიზაციო საქმიანობა.
ანგარიში მოამზადა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-საორგანიზაციო სამსახურმა აკადემიის წევრების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების, სამეცნიერო კომისიებისა და რედაქციების, აკადემიის პრეზიდიუმის აპარატის მიერ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე.შ ი ნ ა ა რ ს ი


შესავალი .........................................................................................................................................................................................................      14

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმი ........................................................................................      21

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი..........................................................................................     33

შეხვედრები ....................................................................................................................................................................................................      38

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებები ........................................................      42

მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება ..........................................................................................................................................      42

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება ..............................................................................................................      61

გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობისა და მართვის პროცესების განყოფილება........................................      69

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის განყოფილება .........................................................................................................................     86

ბიოლოგიის განყოფილება ........................................................................................................................................................................     106

ფიზიოლოგიისა და ექსპერიმენტული მედიცინის განყოფილება ............................................................................................     116

სოფლის მეურნეობის მეცნიერების პრობლემათა განყოფილება ............................................................................................     131

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება ...............................................................................................................................     151

ენისა და ლიტერატურის განყოფილება .............................................................................................................................................     175

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო რედაქციები და კომისიები....................................     181

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საორგანიზაციო საქმიანობა ..........................................................     189

ილუსტრაციები    თბილისი
2008