V.11, n.4

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Giorgi Khimshiashvili
Equilibria of Point Charges on Elastic Contour
7
გ. ხიმშიაშვილი
წერტილოვანი მუხტების წონასწორული კონფიგურაციები დრეკად კონტურზე
12
Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili, Wolfgang H. Müller
On Investigation of Dynamical Three-Dimensional Model of Thermoelastic Piezoelectric Solids
13
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი, ვ. ჰ. მიულერი
თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული სხეულების დინამიკური სამგანზომილებიანი მოდელის გამოკვლევის შესახებ
20

Cybernetics
კიბერნეტიკა

Archil Prangishvili, Revaz Kakubava, David Gulua, Ekaterine Gulua
An Open Priority Queuing System for Two Maintenance Operations
22
ა. ფრანგიშვილი, რ. კაკუბავა, დ. გულუა, ე. გულუა
ღია პრიორიტეტული რიგების სისტემა ორი პარალელური მომსახურების ოპერაციებისთვის
26

Informatics
ინფორმატიკა

Avtandil Gagnidze, Maksim Iavich, Giorgi Iashvili
Novel Version of Merkle Cryptosystem
28
ა. გაგნიძე, მ. იავიჩი, გ. იაშვილი
მერკლე-ს კრიპტოსისტემის ახალი ვერსია
32

Physics
ფიზიკა

Lidia Chkhaidze, Guram Chlachidze, Tamar Djobava, Lali Kharkhelauri
The Study of Angular Distributions of π-Mesons in (p, d, He, C)(C, Ta) Collisions at 4.2 and 10 AGeV/c Momenta
34
ლ. ჩხაიძე, გ. ჩლაჩიძე, თ. ჯობავა, ლ. ხარხელაური
π-მეზონების კუთხური განაწილებების შესწავლა (p, d, He, C)(C, Ta) დაჯახებებში 4,2 და 10 AGeV/c იმპულსის დროს
39

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

Jimsher Aneli, Zhiuli Qebadze, Lana Shamanauri, Tsisana Gagnidze
Transformation of Dielectric Polymer Composite into Electric Conducting Material at Temperature Treatment in the Range 800-1600 K
41
ჯ. ანელი, ჟ. ქებაძე, ლ. შამანაური, ც. გაგნიძე
დიელექტრიკული პოლიმერული კომპოზიტის გარდაქმნა ელექტროგამტარ მასალად თერმოდამუშავებისას 800-1600 K ტემპერატურულ შუალედში
46

Materials Science
მასალათმცოდნეობა

Tamaz Batsikadze, Vazha Garibashvili, Aleksandre Kandelaki, George Mikadze, Omar Mikadze, Zurab Mirijanashvili
Heat-Resistant and Refractory Alloys for Special Application
48
თ. ბაციკაძე, ვ. ღარიბაშვილი, ალ. კანდელაკი, გ. მიქაძე, ო. მიქაძე, ზ. მირიჯანაშვილი
სპეციალური დანიშნულების მხურვალმედეგი და მხურვალმტკიცე შენადნობები
53

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

Geophysics
 გეოფიზიკა

Vladimir Kirtskhalia
Nonlinear Equations of Surface Gravity Waves
54
ვ. კირცხალია
ზედაპირული გრავიტაციული ტალღების არაწრფივი განტოლებები
59

Geology
გეოლოგია

Sergo Kekelia, Maren Kekelia, Nino Popkhadze, Ira Mshvenieradze, Nona Gagnidze, Giorgi Asatiani, Koba Lobjanidze
Geological Setting and Genetic Model of the Zopkhito Prospect (Southern Slope of the Greater Caucasus, Georgia)
60
ს. კეკელია, მ. კეკელია, ნ. ფოფხაძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. გაგნიძე, გ. ასათიანი, კ. ლობჟანიძე
ზოფხიტოს ოქროს საბადოს გეოლოგიური პოზიცია და გენეტური მოდელი (კავკასიონის სამხრეთი ფერდობი, საქართველო)
64
Givi Maisuradze, Tamaz Giorgobiani, David Zakaraia, Levan Basheleishvili
Geological and Geomorfological Investigations of the Javakheti Plateau (South Georgia)
66
გ. მაისურაძე, თ. გიორგობიანი, დ. ზაქარაია, ლ. ბაშელეიშვილი
გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური გამოკვლევები ჯავახეთის ზეგანზე (სამხრეთ საქართველო)
72
Vladimir Gugushvili and Mirian Topchishvili
Correlation of the Role of Sialic and Basaltic Crusts and Mantle with Phanerozoic Volcanism and Metallogeny in the Caucasus and Adjacent Regions
74
ვ. გუგუშვილი და მ. თოფჩიშვილი
სიალური, ბაზალტური ქერქისა და მანტიის როლის კორელაცია ფანეროზოულ ვულკანიზმსა და მეტალოგენიასთან კავკასიასა და მოსაზღვრე რეგიონებში
79
Avtandil Okrostsvaridze, Sun-Lin Chung, Yu-Chin Lin, Iulia Bobrova, Irakli Skhirtladze
Geometry and Zircons U-Pb Geochronology of the Mtkvari Ignimbrites Flow, Samtskhe-Javakheti Volcanic Highland, Lesser Caucasus
82
ა. ოქროსცვარიძე, სან-ლი ჩანგ, იუ-ჩინ ლი, ი. ბობროვა, ი. სხირტლაძე
მტკვრის იგნიმბრიტული ნაკადის გეომეტრია და ცირკონების U-Pბ გეოქრონოლოგია, სამცხე-ჯავახეთის ვულკანური ზეგანი, მცირე კავკასიონი
89

Hydrology
ჰიდროლოგია

Otar Natishvili
Solution of the Tasks of Small Deflection on Free Surface of Cohesive Debris Flow from the Depth of Uniform Motion
91
ო. ნათიშვილი
ნაკადის თავისუფალი ზედაპირის ნორმალური სიღრმიდან მცირე გადახრის ამოცანის გადაწყვეტა ბმული ღვარცოფებისათვის
94

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

Botany
ბოტანიკა

Nikoloz Lachashvili and Nino Eradze
Adonis Wolgensis Steven – New Species for Flora of Georgia
95
ნ. ლაჩაშვილი და ნ. ერაძე
Adonis wolgensis Steven – ახალი სახეობა საქართველოს ფლორისათვის
98

Biochemistry
ბიოქიმია

Nugzar Aleksidze
Heat-Shock Proteins and their Role in the Adaptation Mechanisms of Living Organisms to the Environment Temperature
100
ნ. ალექსიძე
თერმული შოკის ცილები და მათი როლი ცოცხალი ორგანიზმების გარემო ტემპერატურისადმი ადაპტაციის მექანიზმებში
104

Agricultural Sciences
სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებანი

Omar Lomtadze, Vladimer Tsitsishvili, Ludmila Tskhvedadze, Nino Kavtaradze, Ketevan Ebralidze, Nunu Shalvashvili
Innovative Insecto-Acaricidal Preparation against Peach Aphids
106
ო. ლომთაძე, ვ. ციციშვილი, ლ. ცხვედაძე, ნ. ქავთარაძე, ქ. ებრალიძე, ნ. შალვაშვილი
ინოვაციური ინსექტო-აკარიციდული პრეპარატი ატმის ბუგრების საწინააღმდეგოდ
110

Paleobiology
პალეობიოლოგია

Maia Chichinadze, Eliso Kvavadze, Inga Martkoplishvili
Environmental Conditions at the Vani Site of the Classical Period according to Palynological Data
112
მ. ჭიჭინაძე, ე. ყვავაძე, ი. მარტყოფლიშვილი
ანტიკური ხანის ვანის ნაქალაქარზე არსებული გარემო პირობების აღდგენა პალინოლოგიური მონაცემების მიხედვით
117

Molecular Anthropology
მოლეკულური ანთროპოლოგია

Ramaz Shengelia, Giorgi Andriadze, Liana Bitadze, David Chitanava, Nino Chikovani, Eka Khmaladze, Merab Kekelidze, Shorena Laliashvili
Comparative Y-Chromosome Research in East Georgia Population
119
რ. შენგელია, გ. ანდრიაძე, ლ. ბითაძე, დ. ჭითანავა, ნ. ჩიქოვანი, ე. ხმალაძე, მ. კეკელიძე, შ. ლალიაშვილი
აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის შედარებითი Y-ქრომოსომული კვლევა
125

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
საზოგადოებრივი და სოციალური მეცნიერებანი

Philology
ფილოლოგია

Nino Ejibadze
Arabic Folk Fairy Tales: some Markers of Differentiation
127
ნ. ეჯიბაძე
არაბული ფოლკლორული ზღაპრები: დიფერენცირების ზოგიერთი საკითხი
131

Linguistics
ენათმეცნიერება

Roena Chkadua and Medea Sagliani
Present State and Topicality of the Research of Svan Toponymy
133
რ. ჭკადუა და მ. საღლიანი
სვანური ტოპონიმიის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა და აქტუალობა
137

Economics
ეკონომიკა

Avtandil Silagadze
History of Georgian Economic Thought: Relation between the Center and the Region
138
ა. სილაგაძე
ქართული ეკონომიკური აზროვნების ისტორიიდან: ცენტრისა და რეგიონის ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ
143
Vladimer Papava
On Production Factors
145
ვ. პაპავა
წარმოების ფაქტორების შესახებ
148

Social Ecology
საზოგადოებრივი ეკოლოგია

Natali Sidamonidze and Gela Ghlighvashvili
Multifactor Analysis of the Land Fund Management in Georgia
150
ნ. სიდამონიძე და გ. ღლიღვაშვილი
მიწის ფონდის მართვის პოლიფაქტორული ანალიზი საქართველოში
155

International Relations
საერთაშორისო ურთიერთობები

Levan Chikhladze and Alexander Galushkin
International Cooperation in the Field of International Terrorism Combating
157
ლ. ჩიხლაძე და ა. გალუშკინი
საერთაშორისო თანამშრომლობა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში
162

History
ისტორია

Irakli G. Shekriladze
Eqvtime Atoneli (Euthymius the Athonite): Reintegrated Great Mosaic
164
ი. შეყრილაძე
ექვთიმე ათონელი (Euthymius the Athonite): გამთლიანებული დიდი მოზაიკა
169

History of Science
მეცნიერების ისტორია

Irma Khositashvili
Jacob of Karin‘s “Beautifully Built City of Karin” in Armenian Manuscripts
171
ი. ხოსიტაშვილი
იაკობ კარინელის „კეთილად ნაგები ქალაქი კარინი” სომხურ ხელნაწერებში
175

Archaeology
არქეოლოგია

Zurab Makharadze, Guram Kvirkvelia, Bidzina Murvanidze, Jimsher Chkhvimiani, Sultan Ad Duweish, Hamed Al Mutairi, David Lordkipanidze
Kuwait-Georgian Archaeological Mission - Archaeological Investigations on the Island of Failaka in 2011-2017
177
ზ. მახარაძე, გ. კვირკველია, ბ. მურვანიძე, ჯ. ჩხვიმიანი, ს. ად დუვიში, ჰ. ალ მუტაირი, დ. ლორთქიფანიძე
კუვეიტ-საქართველოს არქეოლოგიური მისიის კვლევა-ძიება კუნძულ ფაილაკაზე
185
Erratum 187