V.17, n.2

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა & ფიზიკური მეცნიერებანი


MATHEMATICS
მათემატიკა


Alex Patchkoria
On Derived Functors of Semimodule-Valued Functors II
7
ა. პაჭკორია
წარმოებული ფუნქტორები ფუნქტორებისთვის მნიშვნელობებით ნახევრადმოდულებში II
14

ENGINEERING
ინჟინერია


Elguja Medzmariashvili
New Closed and Open, Transformable Pantographic Rod Structures Designed on Single and Double Curvature Surfaces
15
ე. მეძმარიაშვილი
ერთმაგი და ორმაგი სიმრუდის ზედაპირზე ახალაგებული, ჩაკეტილი და გახსნილი, ტრანსფორმირებადი, ღეროვანი, პანტოგრაფული სტრუქტურები
20
Ivane Saghinadze, Manoni Kodua, Manana Pkhakadze
New Approach of Hydraulic Engineering Measures to Protect the Black Sea Poti Coastline from Erosion
21
ი. საღინაძე, მ. კოდუა, მ. ფხაკაძე
ქალაქ ფოთის შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ეროზიისაგან დაცვის ჰიდროტექნიკურ ღონისძიებათა ახალი სქემის შემუშავება
27
Temur Turmanidze, Zurab Megrelishvili, David Chkhaidze
Relationship between Concrete Stresses and Deformations, Taking into Account Strength, Age, Hardening Conditions and Loading Speed
29
თ. თურმანიძე, ზ. მეგრელიშვილი, დ. ჩხაიძე
ბეტონის ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის დამოკიდებულება მისი სიმტკიცის, ასაკის, გამყარების პირობებისა და დატვირთვის სიჩქარის გათვალისწინებით
33

ELECTROMECHANICS
ელექტრომექანიკა


Alexandre Didebulidze and Gela Javakhishvili
Theoretical Principles of Electromagnetic Oscillation Motor with Asymmetrical Stator
35
ა. დიდებულიძე და გ. ჯავახიშვილი
ასიმეტრიულსტატორიანი ელექტრომაგნიტური კუთხით რხევადი ძრავის თეორიული პრინციპები
41

MECHANICS
მექანიკა


Giorgi Abramishvili, Elguja Kutelia, Tamaz Natriashvili, Jumber Iosebidze, Otar Gelashvili
Effect of Running-in on the Wear Pattern of Heavy Loaded Friction Surfaces of Steel in the Environment of Nanolubricants
43
გ. აბრამიშვილი, ე. ქუთელია, თ. ნატრიაშვილი, ჯ. იოსებიძე, ო. გელაშვილი
ნანო-საპოხი მასალების არეში მიმუშავების გავლენა ფოლადის ძლიერად დატვირთული ხახუნის ზედაპირების ცვეთის ხასიათზე
49

MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა


Zaur Berishvili, Iosif Gadakhabadze, Guram Dekanozishvili, Marina Kipiani, Irakli Kordzakhia, Givi Skhiladze
Research and Development of an Innovative Planar-Rotational Magnetron Sputtering Device for Obtaining Advanced Materials
51
ზ. ბერიშვილი, ი. გადახაბაძე, გ. დეკანოზიშვილი, მ. ყიფიანი, ი. კორძახია, გ. სხილაძე
პერსპექტიული მასალების მისაღები ინოვაციური პლანარულ-როტაციული მაგნეტრონული გაფრქვევის მოწყობილობის კვლევა და შემუშავება
56
Amiran Sakvarelidze
The Influence of Moisture Conductivity on the Creep of Cement-Based Composites during Torsion
58
ა. საყვარელიძე
გარემოსთან ტენგაცვლის გავლენა ცემენტის ფუძიანი კომპოზიტების ცოცვადობაზე გრეხისას
62

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია


Natela Khetsuriani, Vladimer Tsitsishvili, Elza Topuria, Irina Mchedlishvili
High Molecular Heterocyclic Aromatic Compounds in Georgian Petroleum
64
ნ. ხეცურიანი, ვ. ციციშვილი, ე. თოფურია, ი. მჭედლიშვილი
საქართველოს ნავთობების მაღალმოლეკულური ჰეტეროციკლური არომატული ნაერთები
69

Earth Sciences
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი


GEOPHYSICS
გეოფიზიკა


Tamaz Chelidze, Avtandil Amiranashvili, David Svanadze, Tamar Tsamalashvili, Genadi Tvauri
Terrestrial and Satellite-Based Assessment of Rainfall Triggered Landslides Activity in Georgia, Caucasus
71
თ. ჭელიძე, ა. ამირანაშვილი, დ. სვანაძე, თ. წამალაშვილი, გ. თვაური
წვიმებით გამოწვეული მეწყრების აქტივაციის კრიტიკული ზღურბლის შეფასება სატელიტური და მიწისპირა მონაცემების საფუძველზე
76

Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი


BOTANY
ბოტანიკა


Nino Dzotsenidze
Shrub Vegetation of the Limestone Massif of Khvamli Mountain
78
ნ. ძოწენიძე
ხვამლის მთის კირქვიანი მასივის ბუჩქნარების მცენარეულობა
82

ECOLOGY
ეკოლოგია


Vano Papunidze, Mariam Metreveli, Shota Lominadze, Darejan Jashi, Nunu Nakashidze, Lamzira Gorgiladze
New Technologies for Cultivation of Industrial Forest Crops in the Subtropical Zone of Western Georgia
83
ვ. პაპუნიძე, მ. მეტრეველი, შ. ლომინაძე, დ. ჯაში, ნ. ნაკაშიძე, ლ. გორგილაძე
დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში სამრეწველო დანიშნულების ტყის კულტურების გაშენების ახალი ტექნოლოგიები
89

MOLECULAR GENETICS
მოლეკულური გენეტიკა


Ia Pipia, Mari Bezhashvili, Ana Gujabidze, Tengiz Nozadze, Natia Zhorzholiani, Vazha Tabidze
Complete Plastid Genomics of Wild Grapevines (Vitis vinifera ssp. sylvestris): Next Generation Sequencing, Comparative Genomics, Phylogenetics and Genome Annotation
91
ი. ფიფია, მ. ბეჟაშვილი, ა. გუჯაბიძე, თ. ნოზაძე, ნ. ჟორჟოლიანი, ვ. ტაბიძე
ველური ვაზის სრული პლასტიდური გენომიკა (Vitis vinifera ssp. sylvestris): ახალი თაობის სეკვენირება, შედარებითი გენომიკა, ფილოგენეტიკა და გენომის ანოტაცია
94

BIOPHYSICS
ბიოფიზიკა


Irine Khutsishvili, Tamar Giorgadze, Shota Gogichaishvili, Zaza Melikishvili, Vasil Bregadze
Stabilization of Reduced Gold Atoms on the Basis of DNA
96
ი. ხუციშვილი, თ. გიორგაძე, შ. გოგიჩაიშვილი, ზ. მელიქიშვილი, ვ. ბრეგაძე
აღდგენილი ოქროს ატომების სტაბილიზაცია დნმ-ის საფუძველზე
101

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია


Nanuli Nadaraia, Meri Kakhabrishvili, Nana Barbakadze, Vakhtang Mshvildadze, Jean Legault, Karen Mulkijanyan
Modification of Pregnenolone to some Nitrogen-Containing Steroids
103
ნ. ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი, ნ. ბარბაქაძე, ვ. მშვილდაძე, ჟ. ლეგო, კ. მულკიჯანიანი
პრეგნენოლონის მოდიფიცირებით ზოგიერთი აზოტშემცველი სტეროიდის მიღება
107

BIOMECHANICS
ბიომექანიკა


Merab Shalamberidze and Malvina Tatvidze
Foot Deformities in Children with Cerebral Palsy and Individual Orthopedic Insoles for Locally Over-Pressured Areas
109
მ. შალამბერიძე და მ. თათვიძე
ცერებრული დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტერფების დეფორმაციები და ინდივიდუალური ორთოპედიული სუპინატორები ლოკალურად გადატვირთული უბნებისთვის
114

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგიაა


Omar Lomtadze, Levan Makaradze, Ketevan Ebralidze, Nino Karkashadze, Nunu Shalvashvili
Ecologically Safe Composition to Protect Animals from Parasitic Mites
116
ო. ლომთაძე, ლ. მაკარაძე, ქ. ებრალიძე, ნ. ქარქაშაძე, ნ. შალვაშვილი
ეკოლოგიურად უსაფრთხო აკარიციდული საშუალება ცხოველთა დასაცავად პარაზიტული ტკიპებისაგან
121
Tsitsia Mkervali, Izolda Khokhashvili, Nino Zakariashvili, Lali Kutateladze, Tinatin Sadunishvili, Giorgi Kvesitadze
Production of Protein-Rich, Easily Metabolizable Biomass Based on the Biotrans-formation of Apple Juice Industry Waste
123
ც. მკერვალი, ი. ხოხაშვილი, ნ. ზაქარიაშვილი, ლ. ქუთათელაძე, თ. სადუნიშვილი, გ. კვესიტაძე
ცილით მდიდარი, ადვილად მეტაბოლიზებადი ბიომასის მიღება ვაშლის წვენის წარმოების ნარჩენების ბიოტრანსფორმაციის საფუძველზე
127
Kristine Museliani, Edisher Kvesitadze, Lali Kutateladze, Tamriko Khobelia
Screening of Protease-Producing Microscopic Fungi Growing on Nutrient Media Similar to Natural Substrates
129
ქ. მუსელიანი, ე. კვესიტაძე, ლ. ქუთათელაძე, თ. ხობელია
ბუნებრივ სუბსტრატებთან მიახლოებულ საკვებ არეებზე მზარდი პროტეაზების პროდუცენტი - მიკროსკოპული სოკოების სკრინინგი
133

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია


Marine Bezhuashvili, Luigi Bavaresco, Ludmila Tskhvedadze, Magdana Surguladze, Giorgi Shoshiashvili, Nino Darchiashvili, Paata Vashakidze
Phytoalexin Stilbenoids of Saperavi and Rkatsiteli (Vitis vinifera L.) as Biomarkers of Resistance to Gray Mold (Botrytis cinerea)
135
მ. ბეჟუაშვილი, ლ. ბავარესკო, ლ. ცხვედაძე, მ. სურგულაძე, გ. შოშიაშვილი, ნ. დარჩიაშვილი, პ. ვაშაკიძე
საფერავის და რქაწითელის (Vitis vinifera L.) ფიტოალექსინი სტილბენოიდები, როგორც რეზისტენტობის ბიომარკერი ნაცრისფერი სიდამპლის მიმართ (Botrytis cinerea)
140

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია


N. Mitagvaria, A. Chirakadze, G. Chubinidze, N. Dvali, T. Chichua, N. Khuskivadze, M. Devdariani, L. Gumberidze, N. Kostiuchik
Development and Acute Toxicity Testing of Anticancer Drugs Based on Alkali Metal Solutions for Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer
142
ნ. მითაგვარია, ა. ჭირაქაძე, გ. ჩუბინიძე, ნ. დვალი, თ. ჩიჩუა, ნ. ხუსკივაძე, მ. დევდარიანი, ლ. გუმბერიძე, ნ. კოსტიუჩიკი
ტუტე ლითონების ხსნარებზე დაფუძნებული ანტისიმსივნური პრეპარატების შემუშავება და მწვავე ტოქსიკურობის ტესტირება არაწვრილუჯრედოვანი ფილტვის კიბოს სამკურნალოდ
146
Iamze Beshkenadze, Nazibrola Klarjeishvili, Maia Gogaladze, Eter Salukvadze, Leila Japaridze
Results of the Study of Arginine-Containing Molybdenum and Boron Chelates
148
ი. ბეშკენაძე, ნ. კლარჯეიშვილი, მ. გოგალაძე, ე. სალუქვაძე, ლ. ჯაფარიძე
არგინინის შემცველი მოლიბდენის და ბორის ხელატების კვლევის შედეგები
154

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებანი


LINGUISTICS
ენათმეცნიერება


Tamar Makharoblidze
The Most Common Nominal Affixes in Georgian Sign Language (GESL)
156
თ. მახარობლიძე
ყველაზე გავრცელებული სახელური აფიქსები ქართულ ჟესტურ ენაში
159

PHILOLOGY
ფილოლოგია


Gvantsa Chikobava
The Narrative Structure in John Steinbeck’s Novel Of Mice and Men
161
გ. ჩიქობავა
თხრობის სტრუქტურა ჯონ სტაინბეკის რომანში თაგვებსა და ადამიანებზე
165

ECONOMICS
ეკონომიკა


Eka Lekashvili and Revaz Gvelesiani
Analysis and Assessment of Current Industrial Policy in Georgia
167
ე. ლეკაშვილი და რ. გველესიანი
საქართველოს სამრეწველო პოლიტიკის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და შეფასება
172
Givi Bedianashvili
Macrosystemic Challenges of Uncertainty under the Conditions of Confrontational Globalization
174
გ. ბედიანაშვილი
განუზღვრელობის მაკროსისტემური გამოწვევები კონფრონტაციული გლობალიზაციის პირობებში
178

ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია


Koba Koberidze
For the Point of Roman Period Glazed Pottery Vessels Discovered on the Territory of Eastern Georgia
180
კ. კობერიძე
აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე დადასტურებული გვიანანტიკური ხანის მოჭიქული კერამიკული ჭურჭლის საკითხისთვის
184