V.10, n.1

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Inga Gabisonia, Vakhtang  Kokilashvili, Dali Makharadze
On the Approximation of Periodic Functions in Variable Exponent Lorentz Spaces
7
ი. გაბისონია, ვ. კოკილაშვილი, დ. მახარაძე
პერიოდული ფუნქციების აპროქსიმაციის შესახებ ლორენცის განზოგადებულ სივრცეებში
11
Somayeh Jahari and Saeid Alikhani
On D-equivalence Classes of some Graphs
12
ს. ჯაჰარი და ს. ალიხანი
ზოგიერთი გრაფის D-ეკვივალენტობის კლასების შესახებ
19
Giorgi  Khimshiashvili
Configurations of Points as Coulomb Equilibria
20
გ. ხიმშიაშვილი
წერტილების კონფიგურაციები როგორც კულონის პოტენციალის წონასწორობები
27

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

Mzia Khundadze, Vera Varazashvili, Nanuli Lejava, Rusudan Jorbenadze
Thermal Effects of Phase Transitions of Cerium and Neodymium
28
მ. ხუნდაძე, ვ. ვარაზაშვილი, ნ. ლეჟავა, რ. ჯორბენაძე
ცერიუმის და ნეოდიუმის ფაზური გარდაქმნების თერმული ეფექტები
30
Spartak Urotadze, Vladimer Tsitsishvili, Nana Osipova, Tamar Kvernadze
Laumontite – Natural Zeolite Mineral of Georgia
32
ს. უროტაძე,  ვ. ციციშვილი, ნ. ოსიპოვა, თ. კვერნაძე
საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითური მინერალი - ლომონტიტი
37
Merab Zakaraya, Archil Benashvili, David Gogoli
Voigt Profile Analysis and Band-Shape Parameter Dependence on Temperature and Solvent Dynamics in Absorption Spectra  of Beta-Carotene
38
მ. ზაქარაია, ა. ბენაშვილი, დ. გოგოლი
ბეტა-კაროტინის შთანთქმის სპექტრის მახასიათებელთა ტემპერატურასა და გარემოს დინამიურ ზემოქმედებაზე დამოკიდებულების შესწავლა ფოიგტის მრუდის გამოყენებით
43

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Botany
ბოტანიკა

Nana Shakarishvili and David Tchelidze
Seed Germination and Seedling Establishment in Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe
45
ნ. შაქარიშვილი და დ. ჭელიძე
ბუშტარას - Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe თესლის გაღივება და აღმონაცენის დამკვიდრება
49

Biotechnology
ბიოტექნოლოგია

Taryiel Panahov
Technological Evaluation of Azerbaijan Oak Wood for Wine-making
51
ტ. პანახოვი
აზერბაიჯანული მუხის მერქნის ტექნოლოგიური შეფასება მეღვინეობაში
55

Biochemistry
ბიოქიმია

Nino Dumbadze, Dali Pirtskhalaishvili, Nugzar Aleksidze, Giorgi Alexidze
Anticancerogenic Activity of the Mannose-Specific Lectin Isolated from Rhizomes of the Georgian Endemic Mountain Plant Polygonatum obtusifolium (C. Koch) Miscz. ex Grossh.
56
ნ. დუმბაძე, დ. ფირცხალაიშვილი, ნ. ალექსიძე, გ. ალექსიძე
მთის მცენარის, საქართველოს ენდემის Polygonatum obtusifolium (C. Koch) Miscz. ex Grossh. ფესურადან იზოლირებული მანოზა სპეციფიკური ლექტინის ანტიკანცეროგენული აქტივობა
59

Human And Animal Physiology
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Temur Naneishvili, Khatuna Rusadze, Manana Dashniani, Maia Burjanadze, Nino Chkhikvishvili, Gela Beselia, Lali Kruashvili, Nino Pochkhidze
Chronic Memantine Treatment Prevents Short-Term Memory Impairment Caused by  Conjoint Immunolesions of GABAergic and Cholinergic Medial Septal Neurons in Rats
61
თ. ნანეიშვილი, ხ. რუსაძე, მ. დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე, ნ. ჩხიკვიშვილი, გ. ბესელია, ლ. ყრუაშვილი, ნ. ფოჩხიძე
მემანტინის ქრონიკული ზემოქმედება იწვევს მედიალური სეპტუმის GABA- ერგული და ქოლინერგული ნეირონების თანადროული იმუნოდაზიანებით გამოწვეული ხანმოკლე მეხსიერების დეფიციტის პრევენციას
66
Nargiz Nachkebia, Neli Maglakelidze, Eter Chijavadze, Mariam Babilodze, Eka Chkhartishvili, Olga Mchedlidze, Shorena Dzadzamia, Vera Tsomaia, Nino Rogava
Effectiveness of Systemic Delivery of Hypothalamic Neuropeptides, OrexinA and OrexinB, on Sleep-Wakefulness Cycle Ultradian Structure and Food Motivation in Rats
68
ნ. ნაჭყებია, ნ. მაღლაკელიძე, ე. ჩიჯავაძე, მ. ბაბილოძე, ე. ჩხარტიშვილი, ო. მჭედლიძე, შ. ძაძამია, ვ. ცომაია, ნ. როგავა
ჰიპოთალამური ნეიროპეპტიდების, ორექსინA და ორექსინB-, შიდავენური შეყვანის ეფექტურობა ვირთაგვების ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ სტრუქტურასა და კვებით მოტივაციაზე
73
Khatuna Parkosadze, Manana Khomeriki, Archil Kezeli
Human Visual Color Discrimination with Aging
75
ხ. ფარქოსაძე, მ. ხომერიკი, ა. კეზელი
ადამიანის მხედველობითი ფერების დისკრიმინაციის ასაკობრივი ცვლილებები
79
Ivliane Nozadze, Nana Tsiklauri, Gulnaz Gurtskaia, Elene Abzianidze, Merab G. Tsagareli
Menthol does not Affect NSAIDs Effects in Behavioral Tests on Rats
81
ი. ნოზაძე, ნ. წიკლაური, გ. ღურწკაია, მ. ცაგარელი
მენთოლი არ უნდა ზემოქმედებდეს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ეფექტებზე, ვირთაგვებზე ჩატარებულ ქცევით ტესტებში
86

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Mikheil Gverdtsiteli, Maia Rusia, Ilia  Gverdtsiteli
Mathematical-Chemical Investigation of some Straight-Chained Monohydric Alcohols
88
მ. გვერდწითელი, მ. რუსია, ი. გვერდწითელი
ზოგიერთი ნორმალურჯაჭვიანი ერთატომიანი სპირტის მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა
90

Microbiology
მიკრობიოლოგია

Irina Papukashvili, Elene Lomadze, Tamaz Mdzinarashvili
The Action of Bacteriophages and β-Lactam Antibiotic on P. aeruginosa Biofilm Formation
91
ი. პაპუკაშვილი, ე. ლომაძე, თ. მძინარაშვილი
ბაქტერიოფაგებისა და ბეტა-ლაქტამ ანტიბიოტიკის მოქმედება P. aeruginosa-s ბიოფილმების წარმოდგენაზე
95

Ecology
ეკოლოგია

Giorgi Meladze and Maia Meladze
Influence of Global Warming on Agroclimatic Indices  of Agriculture and Intensity of Droughts in Kakheti Region, East Georgia
97
გ. მელაძე და მ. მელაძე
გლობალური დათბობის გავლენა აგროკულტურების ზრდა-განვითარების აგროკლიმატურ მაჩვენებლებსა და გვალვის ინტენსივობაზე აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის რეგიონში
103

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
საზოგადოებრივი და სოციალური მეცნიერებანი

Politology
პოლიტოლოგია

Zurab Abashidze
Islamic Extremism in 1990s
105
ზ. აბაშიძე
ისლამური ექსტრემიზმი 1990-იან წლებში
110

Demography
დემოგრაფია

Vazha Lordkipanidze
Demographic Development and Demographic Security in Georgia
112
ვ. ლორთქიფანიძე
საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება და დემოგრაფიული უსაფრთხოება
116

Library Sciences
ბიბლიოთეკათმცოდნეობა

Sevda Khalafova and Nigar Ismayilova
Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries
118
ს. ხალაფოვა, ნ. ისმაილოვა
ელექტრონული კატალოგისა და რესურსების შექმნა აზერბაიჯანის ბიბლიოთეკებში
123

History of Sciences
ეცნიერების ისტორია

Roin Metreveli
Niko Marr – The Scholar of a World-Wide Significance
125
რ. მეტრეველი
ნიკო მარი -  მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერი
129
International Kartvelological Congress
საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი
130