V.13, n.1

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Alexander Tkeshelashvili and Mzevinar Patsatsia
On Absolute Continuity of Random Measures for an Integral Type Transformation
7
ა. ტყეშელაშვილი და მ. ფაცაცია
შემთხვევითი ზომების აბსოლუტურად უწყვეტობის შესახებ ინტეგრალური ტიპის გარდაქმნისას
12
Giorgi Khimshiashvili and Dirk Siersma
Connecting Cycles for Concentric Circles
13
გ. ხიმშიაშვილი და დ. სირსმა
მაკავშირებელი ციკლები კონცენტრული წრეწირებისთვის
21

Informatics
ინფორმატიკა

Jose Manuel Casas, Nick Inassaridze, Manuel Ladra, Susana Ladra
Handwritten Character Recognition Using some (Anti)-Diagonal Structural Features
22
ხ. მ. კასასი, ნ. ინასარიძე, მ. ლადრა, ს. ლადრა
ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობა ზოგიერთი (ანტი)-დიაგონალური სტრუქტურული თვისების გამოყენებით
29

Mechanics
მექანიკა

Alexander Labartkava, Andrey Labartkava, Anton Karpechenko, Volodymyr Martynenko, Maksym Bobrov
Research of Kovar Precise Alloy Creep Curves for Modelling of Stress Strain State
31
ალ. ლაბარტყავა, ა. ლაბარტყავა, ა. კარპეჩენკო, ვ. მარტინენკო, მ. ბობროვი
კოვარის ზუსტი შენადნობის ცოცვადობის მრუდების შესწავლა დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მოდელირებისათვის
36
Omar Lanchava and Giorgi Nozadze
Numerical Analysis of the Air Flows Induced by Piston Effect in Subway Tunnels
38
ო. ლანჩავა და გ. ნოზაძე
მეტროს გვირაბებში დგუშის ეფექტით აღძრული ჰაერის ნაკადების რიცხვითი ანალიზი
43

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Eka Gogaladze, Nino Nikoleishvili, Elene Katsadze, Marina Trapaidze, Shota Samsoniya
Synthesis and Study of [4-Imidazole-1-yl-Thiazole-2-yl)]Naphthylamines
45
ე. გოგალაძე, ნ. ნიკოლეიშვილი, ე. კაცაძე, მ. ტრაპაიძე, შ. სამსონია
[4-(იმიდაზოლ-1-ილ)თიაზოლ-2-ილ)] ნაფთილამინების სინთეზი და კვლევა
50

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

Nikoloz Enuqidze, Nana Sakvarelidze, Tsitsino Kurtskhalia, Zaira Simonia
Creation of Micro-Cavitator and Determination of its Bactericidal Effect
52
ნ. ენუქიძე, ნ. საყვარელიძე, ც. კურცხალია, ზ. სიმონია
მიკროკავიტატორის შექმნა და მისი ბაქტერიოციდული ეფექტის განსაზღვრა
57
Mzia Khundadze, Vera Varazashvili, Tengiz Machaladze, Murman Tsarakhov, Rusudan Jorbenadze
Thermal Anomalies at Structural and Magnetic Transformations of Iron Subgroup Metals
59
მ. ხუნდაძე, ვ. ვარაზაშვილი, თ. მაჩალაძე, მ. ცარახოვი, რ. ჯორბენაძე
სტრუქტურული და მაგნიტური ფაზური გარდაქმნების თერმული ანომალიები რკინის ქვეჯგუფის მეტალებში
64
Vladimer Tsitsishvili, Nanuli Dolaberidze, Nato Mirdzveli, Manana Nijaradze, Zurab Amiridze, Vakhtang Gabunia, Giorgi Tsintskaladze
Hydrothermal Transformation of Natural Analcime and Phillipsite
66
ვ. ციციშვილი, ნ. დოლაბერიძე, ნ. მირძველი, მ. ნიჟარაძე, ზ. ამირიძე, ვ. გაბუნია, გ. წინწკალაძე
ბუნებრივი ანალციმისა და ფილიპსიტის ჰიდროთერმული გარდაქმნა
72

Electrochemistry
ელექტროქიმია

Elene Kvaratskhelia and Rusudan Kurtanidze
The Electrolytic Dissociation of Trans- and Cis-Epoxysuccinic Acids
74
ე. კვარაცხელია და რ. კურტანიძე
ტრანს- და ცის-ეპოქსიქარვის მჟავების ელექტროლიტური დისოციაცია
78

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

Petrology
პეტროლოგია

Bezhan Tutberidze, Karlo Akimidze, Mariam Akhalkatsishvili, Guram Kutelia
New Data on the Composition of Late Cretaceous Magmatic Body of the River Iori
80
ბ. თუთბერიძე, კ. აქიმიძე, მ. ახალკაციშვილი, გ. ქუთელია
ახალი მონაცემები მდ. იორის გვიანცარცული მაგმური სხეულის ნივთიერი შედგენილობის შესახებ
85

Geophysics
გეოფიზიკა

Nino Sadradze
Lithospheric Structure and Alpine Geodynamics of Georgia
87
ნ. სადრაძე
საქართველოს ლითოსფეროს სტრუქტურა და ალპური გეოდინამიკა
93

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Microbiology
მიკრობიოლოგია

Alexandre Rcheulishvili, Etery Gintury, Lela Tugushi, Manana Gurielidze, Hoi-Ying Holman
Influence of Na on the Assimilation of Cr(VI), Zn and Cu by the Chromium-Resistant Bacterium Arthrobacter globiformis 151B
95
ა. რჩეულიშვილი, ე. გინტური, ლ. ტუღუში, მ. გურიელიძე, ჰ. ჰოლმანი
Na-ის გავლენა Cr(VI), Zn და Cu-ის შეთვისების პროცესზე Arthrobacter globiformis 151B – ქრომრეზისტენტული ბაქტერიების მიერ
99

Biotechnology
ბიოტექნოლოგია

Edisher Kvesitadze, Maia Kharadze, Maia Vanidze, Aleko Kalandia
Dependence of Phenolic Compound Content on Geographical Distribution of Chkhaveri Grapes in Adjara
101
ე. კვესიტაძე, მ. ხარაძე, მ. ვანიძე, ა. კალანდია
აჭარაში გავრცელებული ვაზის ჯიშის – ჩხავერის ყურძნისა და ღვინის ფენოლური ნაერთების დამოკიდებულება გავრცელების ადგილმდებარეობაზე
108

Human and Animal Physiology
ადამიანისა და ცხოველის ფიზიოლოგია

Merab G. Tsagareli, Ivliane Nozadze, Gulnaz Gurtskaia, Nana Tsiklauri, Elene Abzianidze
Hyperalgesia in Non-Histaminergic Itch: the Role of TRPA1 Channel
110
მ. ცაგარელი, ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია, ნ. წიკლაური, ე. აბზიანიძე
ჰიპერალგეზია არაჰისტამინერგული ქავილის დროს: TRPA1 არხის როლი
116

Palaeobiology
პალეობიოლოგია

Ira Shatilova, Lamara Maissuradze, Irma Kokolashvili, Angela A. Bruch
The Palaeobiological Basis of the Stratigraphical Subdivision of Meotian Deposits of Abkhazia (Pollen and Foraminifera)
118
ი. შატილოვა, ლ. მაისურაძე, ი.კოკოლაშვილი, ა. ბრუხი
აფხაზეთის მეოტური ნალექების სტრატიგრაფიული დაყოფის პალეობიოლოგიური დასაბუთება (პალინოლოგიური მონაცემებით და ფორამინიფერებით)
124

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

Linguistics
ენათმეცნიერება

Zurab Baratashvili
The Types of the Causative Construction in Georgian
126
ზ. ბარათაშვილი
კაუზატიური კონსტრუქციის ტიპები ქართულში
135
Izabela Kobalava
Semantic Components of Motion Verbs in Megrelian
137
ი. ქობალავა
სპეციალური ტერმინოლოგიის გადმოღების პრობლემა ინგლისურიდან ქართულში
141
Babulia Akhobadze
Polysemy in Machine Translation Exemplified in English and Georgian
143
ბ. ახობაძე
პოლისემია მანქანურ თარგმანში ქართულისა და ინგლისურის მაგალითზე
146

Psychology
ფსიქოლოგია

Rusudan Mirtskhulava and Maia Tsereteli
The Set Psychology Explicatory Potential Based on the Analysis of Therapeutic Effect of J. L. Moreno’s Psychodrama
147
რ. მირცხულავა და მ. წერეთელი
განწყობის ფსიქოლოგიის ექსპლიკაციური პოტენციალი ჯ. ლ. მორენოს ფსიქოდრამის თერაპიული ეფექტის ანალიზის საფუძველზე
151

Philology
ფილოლოგია

Ana Tsanava
On Construction and Functioning of Narrative Space in The Persians by Aeschylus
153
ა. ცანავა
ნარატიული სივრცის კონსტრუირებისა და ფუნქციონირებისთვის ესქილეს „სპარსელებში“
157
Georgi Kalandadze
St Gabriel Mtsire and his Work “Gvirgvini” (the Crown)
159
გ. კალანდაძე
წმიდა გაბრიელ მცირე და მისი ნაშრომი „გვირგვინი“
163

Philosophy
ფილოსოფია

Irma Shioshvili
Socio-Political and Philosophical Views of Aleksandre Amilakhvari
165
ი. შიოშვილი
ალ. ამილახვრის სოციალურ- პოლიტიკური და ფილოსოფიური შეხედულებები
168

Human Geography
საზოგადოებრივი გეოგრაფია

Givi Tavadze
Spreading of the Kurdish Language Dialects and Writing Systems Used in the Middle East
170
გ. თავაძე
ქურთული ენის დიალექტებისა და დამწერლობების გავრცელება ახლო აღმოსავლეთში
174

Economics
ეკონომიკა

Arkhat Abikenov, Sara K. Idrysheva, Aigerim Zh. Zharbolova, Nurlan Apakhayev, Yermek A. Buribayev, Zhanna A. Khamzina
The Problems of Effectiveness and Implementation of the International Legal Norms of the States of the Eurasian Economic Union (EAEU)
175
ა. აბიკენოვი, ს. იდრიშევა, ა. ჟარბოლოვა, ნ. აპახაევი, ე. ბურიბაევი, ჟ. ხამზინა
ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის (ეაეკ) ქვეყნების საერთაშორისო-სამართლებრივი ნორმების დანერგვასა და ეფექტურობასთან დაკავშირებული პრობლემები
180

History
ისტორია

Tamaz Gogoladze
Antefix Inscription from Chitakhevi Church and Kviriketsmida Monastery, Georgia
182
თ. გოგოლაძე
ანტეფიქსის წარწერა წმიდა გიორგის მოხსენიებით ჩითახევის ეკლესიიდან და კვირიკეწმიდის მონასტერი, საქართველო
186

Archaeology
არქეოლოგია

Konstantine Pitskhelauri
New Light on the Caucasus in the System of Old Civilizations
188
კ. ფიცხელაური
ახალი ხედვა კავკასიის შესახებ ძველი ცივილიზაციების სისტემაში
194

ERRATUM 196