V.17, n.1

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


GEOLOGY
გეოლოგია


Irakli Gamkrelidze, Avtandil Okrostsvaridze, Yuan-Hsi Lee, Daniel Tormey, Giorgi Boichenko, Irakli Skhirtladze, Salome Gogoladze
Plutonic Magmatism of the Greater Caucasus Svaneti Segment: Zircon U-Pb Geochronology, Petrochemistry and Geodynamic Setting
7
ე. გამყრელიძე, ა. ოქროსცვარიძე, ი. ლიი, დ. თორმეი, გ. ბოიჩენკო, ი. სხირტლაძე, ს. გოგოლაძე
კავკასიონის სვანეთის სეგმენტის პლუტონური მაგმატიზმი: ცირკონების U-Pb გეოქრონოლოგია, პეტროქიმია და წარმოშობის გეოდინამიკური პირობები
20

Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა & ფიზიკური მეცნიერებანი


MATHEMATICS
მათემატიკა


Giorgi Baghaturia and Marina Menteshashvili
Cauchy Problem with Closed Support of the Data for Quasi-Linear Equation of Mixed Type
22
გ. ბაღათურია და მ. მენთეშაშვილი
კოშის ამოცანა მონაცემთა შეკრული მზიდით შერეული ტიპის კვაზიწრფივი განტოლებისათვის
26

INFORMATICS
ინფორმატიკა


George Bolotashvili
Solving the Linear Ordering Problem Using the Facets (NP=P)
28
გ. ბოლოთაშვილი
წრფივი გადაადგილებების ამოცანის ამოხსნა ფასეტების საშუალებით (NP=P)
36

STRUCTURAL MECHANICS
სამშენებლო მექანიკა


David Gurgenidze, Merab Akhobadze, Malkhaz Tsikarishvili, Teimuraz Bulia
New Optimal Planning of Restoration and Technical Diagnostics of Sea Berths on the Basis of Q Analysis and Fuzzy Set Theory
38
დ. გურგენიძე, მ. ახობაძე, მ. წიქარიშვილი, თ. ბულია
ნავმისადგომების აღდგენისა და ტექნიკური დიაგნოსტიკის ახალი ოპტიმალური დაგეგმარება Q ანალიზისა და არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიების საფუძველზე
41

PHYSICS
ფიზიკა


Anzor Khelashvili and Teimuraz Nadareishvili
Gluon Propagator in the Infrared Region and the Problem of Potential between Quarks
43
ა. ხელაშვილი და თ. ნადარეიშვილი
გლუონის პროპაგატორი ინფრაწითელ არეში და კვარკებს შორის პოტენციალის პრობლემა
47
Shota Garuchava and George Japaridze
The Mean-Field Ground-State Phase Diagram of the Half-Filled Mass-Imbalanced t-t' Ionic-Hubbard Chain
49
შ. გარუჩავა და გ. ჯაფარიძე
ნახევრად შევსებული t-t' იონური ჰაბარდის ჯაჭვის ძირითადი მდგომარეობის ფაზური დიაგრამა მასათა იმბალანსის პირობებში
55

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია


Irakli Nakhutsrishvili and Giorgi Mikadze
On High-Temperature Oxidation Kinetics of Alloy FeCr(La): Reduction of the Effective Diffusion Area
57
ი. ნახუცრიშვილი და გ. მიქაძე
FeCr(La) შენადნობის მაღალტემპერატურული ოქსიდირების კინეტიკის შესახებ: დიფუზიის ეფექტური ზედაპირის შემცირება
62
Tsiuri Ramishvili, Vladimer Tsitsishvili, Tinatin Bukia
Effect of Natural Zeolite Catalysts, Ultrasound and Microwave Irradiation on the Isonicotinic Acid Ethylation Reaction
64
ც. რამიშვილი, ვ. ციციშვილი, თ. ბუკია
ბუნებრივი ცეოლითური კატალიზატორების, ულტრაბგერითი და მიკროტალღური გამოსხივების გავლენა იზონიკოტინის მჟავას ეთილირების რეაქციაზე
71

Earth Sciences
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი


HYDROLOGY
ჰიდროლოგია


Tamaz Chelidze, Nino Goguadze, Birgit Mueller
Geodynamic Monitoring for Assessing Stability and Hydrodynamic Conditions of Enguri High Dam Foundation Rocks
73
თ. ჭელიძე, ნ. გოგუაძე, ბ. მიულერი
გეოდინამიკური მონიტორინგი ენგურის მაღალი კაშხლის საძირკვლის ქანების სტაბილურობისა და ჰიდროდინამიკური მდგომარეობის შესაფასებლად
79

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა


George Melikadze, Peter Malik, Sopio Vepkhvadze, Genadi Kobzev, Ludmila Glonti, Tornike Chikadze, Nino Sadradze, Victor Alania, Onise Enukidze, Alexander Gventsadze, Alexander Razmadze
Assessment of Water Karstic Resource in the Alazani Basin, Georgia
81
გ. მელიქაძე, პ. მალიკი, ს. ვეფხვაძე, გ. კობზევი, ლ. ღლონტი, თ. ჭიკაძე, ნ. სადრაძე, ვ. ალანია, ო. ენუქიძე, ა. გვენცაძე, ა. რაზმაძე
კარსტული წყლების მარაგების შეფასება ალაზნის აუზში, საქართველო
87

GEOLOGY
გეოლოგია


Giorgi Mindiashvili, Keti Benashvili, Davit Makadze, Mirian Makadze, Vakhtang Bluashvili, Nika Momtselidze
Remote Sensing Results of Gujareti-Khachkovi Ore Field (Adjara-Trialeti Folded Zone, Lesser Caucasus, Georgia)
89
გ. მინდიაშვილი, ქ. ბენაშვილი, დ. მაქაძე, მ. მაქაძე, ვ. ბლუაშვილი, ნ. მომცელიძე
გუჯარეთი-ხაჩკოვის მადნიანი ველის (აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონა, მცირე კავკასიონი, საქართველო) დისტანციური ზონდირების შედეგები
93

Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი


ENTOMOLOGY
ენტომოლოგია


Marine Nozadze, George Japoshvili, George Melika
New Date on Cynipids (Hymenoptera: Cynipoidea: Cynipidae, Cynipini, Synergini) of Georgia
95
მ. ნოზაძე, გ. ჯაფოშვილი, ჯ. მელიკა
საქართველოს მუხნარის მეგალე ცინიპიდების (Hymenoptera: Cynipoidea: Cynipidae, Cynipini, Synergini) განახლებული მონაცემები
100

CYTOLOGY
ციტოლოგია


Mzia Zhvania, Nadezhda Japaridze, Nino Pochkhidze, Tamar Bikashvili, Nino Gogokhia, Tamar Lordkipanidze
The Effect of High Intensity Chronic Noise on Porosome Complex Structure and Synaptic Vesicle Size in Auditory Regions of the Cat Brain
102
მ. ჟვანია, ნ. ჯაფარიძე, ნ. ფოჩხიძე, თ. ბიკაშვილი, ნ. გოგოხია, თ. ლორთქიფანიძე
მაღალი ინტენსივობის ქრონიკული ხმაურის ეფექტი კატის თავის ტვინის სმენითი უბნების პოროსომული კომპლექსის აღნაგობასა და სინაფსური ვეზიკულების ზომებზე
106

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია


David Gotsiridze, Ramaz Gakhokidze, Ketevan Baramidze
Determination of Metabolites of Nitrofurans in Chicken Eggs by Liquid Chromatography with Diode-Array Detector
108
დ. გოცირიძე, რ. გახოკიძე, ქ. ბარამიძე
ნიტროფურანების მეტაბოლიტების განსაზღვრა ქათმის კვერცხში სითხოვანი ქრომატოგრაფიული მეთოდით დიოდური დეტექტორის გამოყენებით
111
Teona Korkotadze, Dali Berashvili, Malkhaz Getia, Giorgi Moshiashvili, Malkhaz Jokhadze, Jean Legault, Vakhtang Mshvildadze
Chemical and Biological Characterization of Essential Oil from the Aerial Parts of Salvia sclarea L. Growing in Georgia
113
თ. კორკოტაძე, დ. ბერაშვილი, მ. გეთია, გ. მოშიაშვილი, მ. ჯოხაძე, ჟ. ლეგო, ვ. მშვილდაძე
საქართველოში მოზარდი ხარისვარდას (Salvia sclarea) მიწისზედა ნაწილების ეთერზეთების ქიმიური და ბიოლოგიური დახასიათება
116

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია


Edisher Kvesitadze, Mzia Lobzhanidze, Vasil Ghlighvashvili, Tinatin Epitashvili, Tamar Kacharava
Colouring of Wool by Natural Dyes
118
ე. კვესიტაძე, მ. ლობჟანიძე, ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ეპიტაშვილი, თ. კაჭარავა
მატყლის ღებვა ბუნებრივი საღებავებით
122

BIOPHYSICS
ბიოფიზიკა


Zaza Melikishvili, Tamaz Medoidze, Zaza Jaliashvili, Vera Kinkladze, Alexander Gamkrelidze
Description of Time-Dependent Light Transmission through Human Palm Using Optical Spectroscopy and Formalism of Path Integrals: a Pylot Study
124
ზ. მელიქიშვილი, თ. მედოიძე, ზ. ჯალიაშვილი, ვ. ქინქლაძე, ა. გამყრელიძე
ადამიანის ხელის მტევანში გამავალი სინათლის დროზე დამოკიდებულების აღწერა ოპტიკური სპექტროსკოპიის და ტრაექტორიების მიხედვით ინტეგრალების ფორმალიზმის გამოყენებით: საპილოტე კვლევა
128

RADIOLOGY
რადიოლოგია


Dudana Gachechiladze, Rusudan Kharadze, Michael Okujava, Merab Beraia
Association between Carotid Plaque Features and Clinical Signs of Cerebral Ischemia
130
დ. გაჩეჩილაძე, რ. ხარაძე, მ. ოკუჯავა, მ. ბერაია
კაროტიდული ათეროსკლეროზული ფოლაქის სტრუქტურის კავშირი იშემიის კლინიკურ გამოვლინებებთან
137

EXPERIMENTAL MEDICINE
ექსპერიმენტული მედიცინა


Taras Osadchuk, Georgii Gayko, Andriy Kalashnikov, Oleksandr Haluzynskyi, Oleksandr Verkhovskyi
3D-Printing in Planning and Carrying out Resectional Femur Osteotomy in Gonarthrosis Patients
139
თ. ოსადჩუკი, გ. გაიკო, ა. კალაშნიკოვი, ო. ჰალუზინსკი, ო. ვერხოვსკი
3D-(სამგანზომილებიანი) ბეჭდვა გონართროზის მქონე პაციენტების რეზექციული ბარძაყის ოსტეოტომიის დაგეგმვასა და ჩატარებაში
143

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებანი


LINGUISTICS
ენათმეცნიერება


Vazha Shengelia
On the Main Features of the Kabardian Language System
145
ვ. შენგელია
ყაბარდოული ენის სისტემის ძირითად თავისებურებათა შესახებ
149

SOCIOLOGY
სოციოლოგია


Teimuraz Ukleba, Ramaz Shengelia, Nino Durglishvili
Importance and Consequences of Sociological and Ethical Factors in the Fight Against Doping
151
თ. უკლება, რ. შენგელია, ნ. დურგლიშვილი
სოციოლოგიური და ეთიკური ფაქტორების მნიშვნელობა და შედეგები დოპინგის გამოყენებასთან ბრძოლაში
157

ECONOMICS
ეკონომიკა


Iryna Halushchak, Iryna Kokhan, Veronika Dmytrovska, Svitlana Kropelnytska, Zoriana Krykhovetska
The Impact of Tax Policy on Investment Activities in the Context of Ukraine's Integration into the European Union
159
ი. ჰალუშჩაკი, ი. კოხანი, ვ. დმიტროვსკა, ს. კროპელნიცკა, ზ. კრიხოვეცკა
საგადასახადო პოლიტიკის გავლენა საინვესტიციო საქმიანობაზე ევროკავშირში უკრაინის ინტეგრაციის კონტექტსში
166
Niko Chikhladze, Nana Rusadze, Levan Chikhladze
Challenges in Economic Development of Self-Governing Cities of Georgia
168
ნ. ჩიხლაძე, ნ. რუსაძე, ლ. ჩიხლაძე
საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების ეკონომიკური განვითარების გამოწვევები
173
Tengiz Verulava
Managed Competition and Health Insurance Reforms in Georgia
175
თ. ვერულავა
მართული კონკურენცია და ჯანმრთელობის დაზღვევის რეფორმები საქართველოში
179
David Aptsiauri
Comparative Analysis of New Global Economic Initiatives and Modern International Cooperation
181
დ. აფციაური
ახალი გლობალური ეკონომიკური ინიციატივების შედარებითი ანალიზი და თანამედროვე საერთაშორისო თანამშრომლობა
186

HISTORY
ისტორია


Zurab Abashidze
The Sources of Russia’s Conduct (1992-1999)
188
ზ. აბაშიძე
რუსეთის ქცევის წყაროები (1992-1999)
194