V.9, n.3

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Nina Danelia and Vakhtang Kokilashvili
Approximation by Trigonometric Polynomials of Fractional Derivatives of Periodic Functions and the Properties of Conjugate Functions in Lp(x) Spaces when min p(x) = 1
7
ნ. დანელია, ვ. კოკილაშვილი
პერიოდულ ფუნქციათა წილადური რიგის წარმოებულების აპროქსიმაცია ტრიგონომეტრიული პრობლემებით და ზიგმუნდის ტიპის უტოლობა Lp(x) სივრცეში, როცა min p(x) = 1
11
Giorgi Makatsaria and Nino Manjavidze
The Riemann-Hilbert Boundary Value Problem for Carleman-Vekua Equation with Polar Singularities
12
გ. მაქაცარია, ნ. მანჯავიძე
რიმან-ჰილბერტის სასაზღვრო ამოცანა კარლემან-ვეკუას განტოლებისათვის პოლარული განსაკუთრებულობებით
25
Alexander A. Lashkhi
On Locally Cyclic and Distributive Modules and Algebras
20
ა. ლაშხი
ლოკალურად ციკლური და დისტრიბუციული მოდულები და ალგებრები
25
Hassan Mafikandi and Majid Amirfakhrian
Solving Linear Partial Differential Equations by Moving Least Squares Method
26
ჰ. მაფიკანდი, მ. ამირფახრიანი
წრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნა მოძრავი უმცირესი კვადრატების მეთოდით
35
Gia Avalishvili and Mariam Avalishvili
On a Nonlocal Problem for an Abstract Ultraparabolic Equation
37
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი
აბსტრაქტული ულტრაპარაბოლური განტოლებისათვის არალოკალური ამოცანის შესახებ
42
Grigori Giorgadze and Giorgi Khimshiashvili
Equilibria of Point Charges on Nested Circles
43
გ. გიორგაძე, გ. ხიმშიაშვილი
ერთმანეთში ჩადგმული წრეწირებზე მდებარე წერტილოვანი მუხტების წონასწორული მდგომარეობები
49

Theory of Elasticity
დრეკადობის თეორია

Archil Papukashvili, Teimuraz Davitashvili, Zurab Vashakidze
Approximate Solution of Anti-Plane Problem of Elasticity Theory for Composite Bodies Weakened by Cracks by Integral Equation Method
50
ა. პაპუკაშვილი, თ. დავითაშვილი, ზ. ვაშაკიძე
ბზარებით შესუსტებული შედგენილი სხეულებისთვის დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნა ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდით
56

Physics
ფიზიკა

Anzor Khelashvili and Teimuraz Nadareishvili
On the Existence of Additional (Hydrino) States in the Dirac Equation
58
ა. ხელაშვილი, თ. ნადარეიშვილი
დამატებითი მდგომარეობების (ჰიდრინო) არსებობის საკითხი დირაკის განტოლებაში
63
Giorgi Baramidze and Giorgi Kharadze
Behaviour of Superfluid 3He Polar and ABM Phases in Presence of Globally Stretched Aerogel
64
გ. ბარამიძე, გ.ხარაძე
ზედენადი 3He-ის პოლარული და ABM ფაზების თვისებები გლობალურად დეფორმირებული აეროგელის თანდასწრებით
68
Morteza Yavari
Helical Solutions of the Free Energy Model F=Ak2+Bτ2
69
მ. იავარი
თავისუფალი ენერგიის F=Ak2+Bτ2 მოდელის სპირალური ამოხსნები
77
Guram Dgebuadze, Bezhan Bendeliani, Ioseb Metskhvarishvili
Effective Technology for High Temperature Superconductors Oxygenation
79
გ. დგებუაძე, ბ. ბენდელიანი, ი. მეცხვარიშვილი
მაღალტემპერატურული ზეგამტარების დაჟანგბადების ეფექტური ტექნოლოგია
82

Geophysics
გეოფიზიკა

Inga Samkharadze, Zurab Khvedelidze, Teimuraz Davitashvili
Pressure Drop Distribution at High Power Perturbation over the Mountainous Territory
83
ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი
ატმოსფეროს მძლავრი შეშფოთებით გამოწვეული წნევის ვარდნის გავრცელება მთაგორიან ტერიტორიაზე
89
Sergey Stankevich, Olga Titarenko, Avtandil Amiranashvili, Khatuna Chargazia
Determination of Atmospheric Aerosol Optical Depth over Territory of Georgia during Different Regimes of Cloudiness Using the Satellite and Ground-Based Measurements Data
91
ს. სტანკევიჩი, ო. თიტარენკო, ა. ამირანაშვილი, ხ. ჩარგაზია
ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სიღრმის განსაზღვრა საქართველოს ტერიტორიაზე ღრუბლიანობის სხვადასხვა რეჟიმის დროს სატელიტური და მიწისპირა დაკვირვებების მონაცემების გამოყენებით
94

Metallurgy
მეტალურგია

Aleksandre Tutberidze, Temur Namicheisvili, Zakaria Melashvili, Konstantine Papava, Dimitri Macharadze
Investigation and Development of Modern Technologies for Gradient Throat Plates
96
ა. თუთბერიძე, თ. ნამიჩეიშვილი, ზ. მელაშვილი, კ. პაპავა, დ. მაჭარაძე
გრადიენტული სტრუქტურის დამცავი ფილების მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიათა კვლევა და დამუშავება
101

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Guram Khitiri, Ioseb Chikvaidze, Tinatin Gabunia, Madona Tsurtsumia
Study and Wasteless Utilization of the Residue after Profilaxis of Oil Pipe-Line
103
გ. ხიტირი, ი. ჩიკვაიძე, თ. გაბუნია, მ. წურწუმია
ნავთობსადენის პროფილაქტიკის შედეგად მიღებული ნარჩენის შესწავლა და უნარჩენო გადამუშავება
106
Shota Samsoniya, Uli Kazmaier, Elene Katsadze
Synthesys of Indole Fragment-Containing Peptides via Ugi Reaction
107
შ. სამსონია, უ. კაცმაიერი, ე. კაცაძე
ინდოლის ფრაგმენტის შემცველი პეპტიდების სინთეზი უგის რეაქციით
111

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Botany
ბოტანიკა

Temur Vasadze, Nino Memiadze, Ketevan Dolidze
Diversity of Subspontaneous Ferns of Ajara Floristic Region
112
თ. ვასაძე, ნ. მემიაძე, ქ. დოლიძე
აჭარის ფლორისტული რეგიონის სუბსპონტანური გვიმრების მრავალფეროვნება
115

Biotechnology
ბიოტექნოლოგია

Tariyel Panahov
Method of Disposal of High Alcohol Increased Concentration in Young Grape Distillate
117
ტ. პანახოვი
ახალგაზრდა ყურძნის დისტილატში უმაღლესი სპირტების მომატებული კონცენტრაციის აღმოფხვრის მეთოდი
120

Biochemistry
ბიოქიმია

Maia Khurtsidze, Nugzar Aleksidze, Giorgi Alexidze
Antimicrobial Activity of Greater Celandine (Chelidonium majus L.) Plant Seed Lectin
122
მ. ხურციძე, ნ. ალექსიძე, გ. ალექსიძე
მცენარე ქრისტესისხლას (Chelidonium majus L.) თესლის ლექტინის ანტიმიკრობული აქტივობა
129

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Manana Sturua, Dali Tsakadze, Shota Samsoniya
Relation between Percentage Composition of Biologically Active Substances and the Age of Plants Magnolia Obovata, Magnolia Grandiflora and Cocculus Lauripolius
131
მ.სტურუა, დ.წაქაძე, შ.სამსონია
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების პროცენტული შემცველობის დამოკიდებულება მცენარეების Magnolia Obovata-ს, Magnolia Grandiflora-ს და Cocculus Lauripolius-ის ასაკზე
136

Plant Physiology
მცენარეთა ფიზიოლოგია

Nino Mangaladze
The Effect of Microelements on the Activities of Peroxidase and Polyphenol Oxidase in Tomato Leaves and Fruit
138
ნ. მანგალაძე
მიკროელემენტების გავლენა პეროქსიდაზას და პოლიფენოლოქსიდაზას აქტიურობაზე პომიდვრის ფოთლებსა და ნაყოფში
142

Parasitology and Helminthology
პარაზიტოლოგია და ჰელმინთოლოგია

Lali Murvanidze, Tsitsino Lomidze, Ketevan Nikolaishvili
The Endoparasites (Pentastomida, Nematoda) of African Rock Python (Python sebae Gmelin, 1788) in Tbilisi Zoological Park
143
ლ. მურვანიძე, ც. ლომიძე, ქ. ნიკოლაიშვილი
აფრიკული პითონის (Python sebae Gmelin, 1788) ენდოპარაზიტები (Pentastomida, Nematoda) თბილისის ზოოლოგიურ პარკში
148

Human and Animal Physiology
ადამიანთა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Alexey Ermakov, Antonina Lysenkova, Irina Kolodiy, Polina Aksenova
Permeability of Air-Blood Lung Barrier for Surfactant Protein D (SP-D) in Healthy Dogs and those Suffering from Dirofilariasis
150
ა. ერმაკოვი, ა. ლისენკოვა, ი. კოლოდი, პ. აქსენოვა
ჯანმრთელ და დიროფილარიოზიან ძაღლებში ფილტვის ალვეოლარულ-კაპილარული ბარიერის გამავლობა სურფაქტანტ D (SP-D) ცილისთვის
154
Temur Naneishvili, Mariam Chighladze, Manana Dashniani, Maia Burjanadze, Nino Chkhikvishvili, Gela Beselia, Lali Kruashvili, Nino Pochkhidze
Recognition Memory Impairment and Neuronal Degeneration Induced by Intracerebroventricular or Intrahippocampal Administration of Okadaic Acid
155
თ. ნანეიშვილი, მ. ჭიღლაძე, მ.დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე, ნ. ჩხიკვიშვილი, გ. ბესელია, ლ. ყრუაშვილი, ნ. ფოჩხიძე
ტვინის პარკუჭებსა და ჰიპოკამპში ოკადაიკის მჟავას მიკროინექციით განპირობებული ამოცნობის მეხსიერების დარღვევა და ნეიროდეგენერაცია
160

HUMANITIES
ჰუმანიტარული მეცნიერებები

Psychology
ფსიქოლოგია

David Charkviani
Temporal Parameter of the Set and Probabilistic Judgment
162
დ. ჩარკვიანი
განწყობის დროის პარამეტრი და ალბათური მსჯელობა
167

History
ისტორია

Irakli G. Shekriladze
Euthymius the Athonite: Great Bilingual Literary Tradition
168
ი. შეყრილაძე
ექვთიმე ათონელი: დიდი ორენოვანი ლიტერატურული ტრადიცია
175