Vol.8, no.1, 2014

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
INAUGURAL ARTICLE

Anatole A. Klyosov
Galectins as New Therapeutic Targets for
Galactose-Containing Polysaccharides
.................................................................................................................... 5
ა. კლიოსოვი
გალექტინები - გალაქტოზა-შემცველი
პოლისაქარიდების ახალი თერაპიული
სამიზნე
................................................................................................................................................................. 15

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი


MATHEMATICS
მათემატიკა

Elizbar Nadaraya, Petre Babilua, Grigol Sokhadze
On Testing the Hypothesis of Equality of
Two Bernoulli Regression Functions
..................................................................................................................... 18
ე. ნადარაია, პ. ბაბილუა, გ. სოხაძე
ბერნულის ორი რეგრესიის ფუნქციის ტოლობის
ჰიპოთეზის შემოწმების შესახებ
................................................................................................................ 26

Zurab Abashidze
Problem of Elasticity and Plasticity for a Plate with
a Shape of n-Angle Weakened by n-Holes
............................................................................................................ 27
ზ. აბაშიძე
დრეკად-პლასტიური ამოცანა წესიერი n-კუთხედის
ფორმის მქონე ფირფიტისათვის, რომელიც
შესუსტებულია n ერთნაირი ხვრელით
................................................................................................... 31

Omar Glonti and Omar Purtukhia
Clark’s Representation of Wiener Functionals
and Hedging of the Barrier Option
........................................................................................................................ 32
ო. ღლონტი, ო. ფურთუხია
ვინერის ფუნქციონალების კლარკის წარმოდგენა
და ბარიერული ოფციონების ჰეჯირება
.................................................................................................. 39

David Gordeziani and Iulia Meladze
Nonlocal Contact Problem for Two-Dimensional
Linear Elliptic Equations
........................................................................................................................................ 40
დ. გორდეზიანი, ი. მელაძე
არალოკალური საკონტაქტო ამოცანა
ორგანზომილებიანი წრფივი ელიფსური
განტოლებებისათვის
...................................................................................................................................... 45

MECHANICS
მექანიკა


Levan Japaridze
Static Analysis of a Double-Chamber
Tunnel Built Using Cut and Cover
Construction
......................................................................................................................................................... 47
ლ. ჯაფარიძე
ღია წესით გაყვანილი ორმალიანი
გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება
 
........................................................................................................ 50

PHYSICS
ფიზიკა

Morteza Yavari
Classical Motion of a Relativistic Test
Particle in the Static Cylindrically
Symmetric Metric
............................................................................................................................................... 51
მ. იავარი
რელატივისტური საცდელი ნაწილაკის
კლასიკური მოძრაობა ცილინდრულად
სიმეტრიულ სტატიკურ
მეტრიკაში
........................................................................................................................................................... 56

INFORMATICS
ინფორმატიკა


Giorgi Gogichaishvili, Gia Surguladze,
Nino Topuria, Beka Urushadze

Construction of Management Information
Systems of Distributed Business-Processes
Based on Petri Networks and
Object-Role Modeling
........................................................................................................................................ 58
გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე,
ნ. თოფურია, ბ. ურუშაძე

განაწილებული ბიზნეს–პროცესების
მართვის საინფორმაციო სისტემების აგება
პეტრის ქსელების და ობიექტ–როლური
მოდელირების საფუძველზე
........................................................................................................................ 63

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია


Jondo Bagdavadze, Ketevan Ukleba,
Zurab Tsikaridze

Thermodynamic Analysis of Interaction of
B2O3 with Carbon
................................................................................................................................................ 65
ჯ. ბაღდავაძე, ქ. უკლება, ზ. წიქარიძე
B2O3-ის ნახშირბადთან ურთიერთქმედების
თერმოდინამიკური ანალიზი
..................................................................................................................... 67

Elene Kvaratskhelia, Ramaz Kvaratskhelia,
Rusudan Kurtanidze

The Regularities of Electrolytic Dissociation
of Diphenyladipic Acids
.................................................................................................................................... 68
ე. კვარაცხელია, რ. კვარაცხელია,
რ. კურტანიძე

დიფენილადიპინის მჟავების
ელექტროლიტური დისოციაციის
კანონზომიერებები
........................................................................................................................................... 71

Merab Zakaraya and George Chonishvili
New Formulas of Spectral-Line Excitation
Profiles for Coherent Anti–Stokes
Raman Scattering by Molecules
in Solutions
........................................................................................................................................................... 72
მ. ზაქარაია, გ. ჭონიშვილი
ახალი ფორმულები გამხსნელებში მოლეკულების
მიერ სინათლის კოჰერენტული ანტისტოქსური
გაბნევის შესაბამისი აგზნების პროფილებისათვის
.......................................................................... 76

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია


Shota Samsoniya, Davit Zurabishvili,
Tinatin Bukia, Giorgi Buzaladze,
Medea Lomidze, Elizbar Elizbarashvili,
Uli Kazmaier

Synthesis of some Derivatives of
N-(1-Adamantyl) Carbonyl-N’-Benzyliden-o-
Phenylendiamine
................................................................................................................................................. 78
შ. სამსონია, დ.ზურაბიშვილი, თ. ბუკია,
გ. ბუზალაძე, მ. ლომიძე, ე. ელიზბარაშვილი,
უ. კაცმაიერი

N-(1-ადამანტილ)კარბონილ- N’ -ბენზილიდენ-o-ფენილენდიამინის
ზოგიერთი წარმოებულის სინთეზი
......................................................................................................... 83Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი


PLANT PHYSIOLOGY

მცენარეთა ფიზიოლოგია

David Bagratishvili and Rusudan Jikia
Formation of the Phenolic Compounds in the Tissue
Culture of Rhododendron Caucasicum Pall
.................................................................................................. 85
დ. ბაგრატიშვილი, რ. ჯიქია
ქსოვილის კულტურის მიღება დეკადან
(Rhododendron Caucasicum Pall.) ფენოლურ
ნაერთთა წარმოქმნის შესწავლის მიზნით
............................................................................................ 88

BIOPHYSICS
ბიოფიზიკა


Nelly Gachechiladze, Jemal Gogorishvili,
Rusudan Kupatadze, Konstantine Kuridze,
Tinatin Eristavi, Malkhaz Zaalishvili

The Influence of Smitin on Fermentative
Activity of Actomyosin in Different
Area Conditions
................................................................................................................................................... 89
ნ. გაჩეჩილაძე, ჯ. გოგორიშვილი,
რ. კუპატაძე, კ. ქურიძე, თ. ერისთავი,
მ. ზაალიშვილი

სმიტინის გავლენა აქტომიოზინის ფერმენტულ
აქტივობაზე სარეაქციო არის სხვადასხვა
პირობებში
........................................................................................................................................................... 92

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია


Nana Ebelashvili, Liana Shubladze, Elene Salia,
Nino Gagelidze and Nodar Bibiluri

Effect of Nanostructured Silver on Biologically
Active Substances and Microbiological
Processes of Dry Red Wine
.............................................................................................................................. 94
ნ. ებელაშვილი, ლ. შუბლაძე, ე. სალია,
ნ. გაგელიძე, ნ. ბიბილური

ნანოსტრუქტურული ვერცხლის
გამოყენების გავლენა მშრალი წითელი
ღვინის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებზე
და მიკრობიოლოგიურ პროცესებზე
....................................................................................................... 100

Nino Tsiklauri, Rusudan Khvedelidze,
Nino Zakariashvili, Tinatin Aleksidze,
Mzia Bakradze-Guruli, Edisher Kvesitadze

Higher Basidial Fungi Isolated from
Different Zones of Georgia – Producers
of Lignocellulosic Enzymes
............................................................................................................................ 102
ნ. წიკლაური, რ. ხვედელიძე, ნ. ზაქარიაშვილი,
თ. ალექსიძე, მ. ბაქრაძე-გურული, ე. კვესიტაძე

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან
გამოყოფილი ლიგნოცელულაზური
ფერმენტების პროდუცენტი - უმაღლესი
ბაზიდიალური სოკოები
............................................................................................................................. 108

Tea Mchedluri, Darejan Margalitashvili,
Nugzar Aleksidze

Chemical Composition and Functional Role
of Oil Extracted from Seeds of Saperavi
Grape Variety (Vitis vinifera L.)
.................................................................................................................. 110
თ. მჭედლური, დ. მარგალიტაშვილი,
ნ. ალექსიძე

საფერავის ჯიშის ყურძნის წიპწის ზეთის
ქიმიური შედგენილობა და მისი ფუნქციური
როლი
................................................................................................................................................................... 113


MICROBIOLOGY
მიკრობიოლოგია


Taras Gabisonia, Giorgi Melashvili,
Kakha Didebulidze, Temuri Katamadze,
Manana Loladze, Natia Tamarashvili

Susceptibility of Salmonella Strains to
Antibiotics and R-Plasmids Profiling
......................................................................................................... 114
ტ. გაბისონია, მ. ლოლაძე, თ. ქათამაძე,
გ. მელაშვილი, კ. დიდებულიძე, ნ. თამარაშვილი

Salmonella-ს ეპიდემიოლოგიური შტამების
მგრძნობელობა ანტიბიოტიკების მიმართ და
R-პლაზმიდების პროფილის განსაზღვრა
............................................................................................ 117

ZOOLOGY
ზოოლოგია


Givi Papidze, Tsiuri Sumbadze, Neli Gachechiladze,
Omar Akhmetelashvili

Investigation of DNA Synthesis Intensity among the
Functionally Distinguished Flight Muscles in the
Process of Locust Development
..................................................................................................................... 118
გ. პაპიძე, ც. სუმბაძე, ნ. გაჩეჩილაძე,
ო. ახმეტელაშვილი

დნმ-ს სინთეზის ინტენსივობის შესწავლა
ფუნქციურად განსხვავებულ საფრენ
კუნთებს შორის კალიის განვითარების
პროცესში
........................................................................................................................................................... 121

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია


Ivliane Nozadze, Nana Tsiklauri,
Gulnazi Gurtskaia,
Merab G. Tsagareli

Behavioral Study of TRPA1 and TRPV1 Channels
Relationship in Rats
......................................................................................................................................... 122
ი. ნოზაძე, ნ. წიკლაური, გ. ღურწკაია,
მ. ცაგარელი

TRPA1 და TRPV1 არხების ურთიერთქმედებათა
ქცევითი შესწავლა ვირთაგვებში
............................................................................................................ 126

Liana Kvirkvelia
On the Neurophysiological Mechanisms of
“Preconscious”
................................................................................................................................................... 128
ლ. კვირკველია
„წინაცნობიერის” ნეიროფიზიოლოგიური
მექანიზმების შესახებ
.................................................................................................................................. 131

 

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებანი

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება


Boris Hlebec
The Origin of Cuprum, Bakar and Var
........................................................................................................ 132
ბ. ჰლებეცი
Cuprum, Bakar და Var სიტყვების
წარმომავლობა
................................................................................................................................................ 140

PSYCHOLOGY
ფსიქოლოგია


David Charkviani
Evaluative Judgement and Assimilation Effects 
........................................................................................142
დ. ჩარკვიანი
შეფასებითი მსჯელობა და ასიმილაციის
ეფექტები
............................................................................................................................................................ 145