V.10, n.4

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Teimuraz Aliashvili
Topological Invariants of Random Polynomials
7
თ. ალიაშვილი
შემთხვევითი პოლინომების ტოპოლოგიური ინვარიანტები
11
Levan Labadze
Estimation of some Parameters of the Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Process
13
ლ. ლაბაძე
ორშტეინ-ულენბეკის შემთხვევითი პროცესის ზოგიერთი პარამეტრის შეფასება
20
Petre Babilua, Besarion Dochviri, Zaza Khechinashvili
On One Discrete Model of the Financial Market 
21
პ. ბაბილუა, ბ. დოჭვირი, ზ. ხეჩინაშვილი
ფინანსური ბაზრის ერთი დისკრეტული მოდელის შესახებ
26

Cybernetics
კიბერნეტიკა

Jimsher Giorgobiani
Long-Term Inventory Control Problem for Cascade Systems
27
ჯ. გიორგობიანი
მარაგთა გრძელვადიანი მართვა კასკადურ სისტემებში
32

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

Zurab Pachulia, Natia Shengelia, Lali Tabatadze, Ramaz Gakhokidze
Modeling of the Synthesis of Sulfanilamide Monoglucoside by Quantum-Chemical Method
33
ზ. ფაჩულია, ნ. შენგელია, ლ. ტაბატაძე, რ. გახოკიძე
კვანტურ-ქიმიური მეთოდით სულფანილამიდის მონოგლუკოზიდის სინთეზის მოდელირება
36
Elene Kvaratskhelia and Rusudan Kurtanidze
The Regularities of Electrolytic Dissociation of 1,1-Cyclopentanediacetic and 1,1-Cyclohexanediacetic Acids  
37
ე. კვარაცხელია და რ. კურტანიძე
1,1-ციკლოპენტანდიძმარმჟავასა და 1,1-ციკლოჰექსანდიძმარმჟავას ელექტროლიტური დისოციაციის კანონზომიერებები
40

Geology
გეოლოგია

Sergo Kekelia, Maren Kekelia, Nona Gagnidze, Nino Popkhadze, Koba Lobzhanidze, Giorgi Kharazishvili
Gold Potential of Georgia
41
ს. კეკელია, მ. კეკელია, ნ. გაგნიძე, ნ. ფოფხაძე, კ. ლობჟანიძე, გ. ხარაზიშვილი
საქართველოს ოქროს პოტენციალი
48

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Shota Samsoniya, Dali Kajrishvili, Nana Targamadze, Naira Narimanidze, Ioseb Chikvaidze
Synthesis of some Novel Derivatives of Indole and Pyrroloindole
50
შ. სამსონია, დ. ყაჯრიშვილი, ნ. თარგამაძე, ნ. ნარიმანიძე, ი. ჩიკვაიძე
ინდოლისა და პიროლოინდოლის ზოგიერთი ახალი ნაწარმის სინთეზი
54

Geophysics
 გეოფიზიკა

George Kordzakhia, Larisa Shengelia, Genadi Tvauri, Murman Dzadzamia
Impact of Modern Climate Change on Glaciers in East Georgia
56
გ. კორძახია, ლ. შენგელია, გ. თვაური, მ. ძაძამია
თანამედროვე კლიმატის ცვლილების გავლენა აღმოსავლეთ საქართველოს მყინვარებზე 
62

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Molecular Biology
მოლეკულური ბიოლოგია

Vladimer Baramidze, Joerg Schuberts, Nugzar Aleksidze, Ekaterine Shubladze, Leonid Ushanov
Report of Recombinant Strains of Potato Virus Y (PVY) in Georgian Potato Seeds
64
ვ. ბარამიძე, ი. შუბერტი, ნ. ალექსიძე, ე. შუბლაძე, ლ. უშანოვი
ქართული კარტოფილის თესლზე კარტოფილის Y ვირუსის რეკომბინანტული შტამები
69
Marine Murtskhvaladze and Adam Kotorashvili
Next Generation Sequencing Method of Avian Influenza Virus, Optimised Research Protocol
71
მ. მურცხვალაძე და ა. კოტორაშვილი
ფრინველის გრიპის ვირუსის კვლევა ახალი თაობის სეკვენირების მეთოდით - კვლევის ოპტიმიზირებული პროტოკოლი
76

Human And Animal Physiology
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Nodar Mitagvaria and Gela Ghlighvashvili
Some Approaches and Prospectives of Polyfactor Impact Studies on the Organism
78
ნ. მითაგვარია და გ. ღლიღვაშვილი
ორგანიზმზე პოლიფაქტორული ზეგავლენის შესწავლის ზოგიერთი მიდგომები და პერსპექტივები
80

Palaeobiology
პალეობიოლოგია

Laura Popkhadze
Paleoecological Issues of Tarkhanian-Chokrakian Basins of Western Georgia according to Microfauna (Foraminifers, Ostracodes)
 81
ლ. ფოფხაძე
დასავლეთ საქართველოს თარხნულ-ჩოკრაკული აუზების პალეოეკოლოგიური საკითხები მიკროფაუნის (ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები) მიხედვით 
87

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
საზოგადოებრივი და სოციალური მეცნიერებანი

Linguistics
ენათმეცნიერება

Nunu Kapanadze and Giorgi Kuparadze
Divergence of Consonant Phonemes and Didactic Analysis of Contrasts /On the Material of German, English and Georgian Languages/
 89
ნ. კაპანაძე და გ. ყუფარაძე
კონსონანტური ფონემების სხვადასხვაობა და კონტრასტების დიდაქტიკური ანალიზი /გერმანული, ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე/
95

Economics
ეკონომიკა

Vladimer Papava
The Problem of the Catch-Up Effect and Post-Crises Economic Growth in the World Leading Countries
97
ვ. პაპავა
მკვეთრი ზრდის ეფექტის პრობლემა და პოსტკრიზისული ეკონომიკური ზრდა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში
104