V.13, n.2

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Dali Zangurashvili
The Complete Regularity of some T0 Topological Protomodular Algebras
7
დ. ზანგურაშვილი
ზოგიერთი T0 ტოპოლოგიური პროტომოდულარული ალგებრის სრული რეგულარობა
10
Giorgi Khimshiashvili and Nikoloz Machavariani
On Milnor Algebras of Invertible Polynomials
11
გ. ხიმშიაშვილი და ნ. მაჭავარიანი
შებრუნებადი მრავალწევრების მილნორის ალგებრების შესახებ
16

Mechanics
მექანიკა

Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze
Construction of the Orthopedic Boot Tree Print and Main Longitudinal Vertical Section by Means of the Solution of Differential Equations
17
მ. შალამბერიძე, ზ. სოხაძე, მ. თათვიძე
ორთოპედიული ფეხსაცმლის კალაპოტის კვალისა და ძირითადი გრძივი- ვერტიკალური კვეთის აგება დიფერენციალური განტოლებების ამონახსნების წირების საშუალებით
20

Informatics
ინფორმატიკა

Zurab Kipshidze and Gulaber Ananiashvili
To the Analogy between Information Theory and Physics
22
ზ. ყიფშიძე და გ. ანანიაშვილი
ინფორმაციის თეორიასა და ფიზიკას შორის არსებული ანალოგიების შესახებ
26

PHYSICS
ფიზიკა

Nodar Kekelidze, Bela Kvirkvelia, Elza Khutsishvili, Tengiz Qamushadze, David Kekelidze, Rezo Kobaidze, Zurab Chubinishvili, George Kekelidze, Nana Qobulashvili
Characteristics of some Radiation Defects of 3-5 Semiconductor Compounds
28
ნ. კეკელიძე, ბ. კვირკველია, ე. ხუციშვილი, თ. ქამუშაძე, დ. კეკელიძე, რ. კობაიძე, ზ. ჩუბინიშვილი, გ. კეკელიძე, ნ. ქობულაშვილი
ზოგიერთი რადიაციული დეფექტის დახასიათება III-V ნახევარგამტარულ შენაერთებში
33
Anzor Guldamashvili, Guram Bokuchava, Giorgi Archuadze, Yuri Nardaia, Tsira Nebieridze, Avtandil Sichinava, Revaz Melkadze, Nodar Gapishvili
Semiconductor Ion-Implanted p-n Junction Neutron Detector
35
ა. გულდამაშვილი, გ. ბოკუჩავა, გ. არჩუაძე, ი. ნარდაია, ც. ნებიერიძე, ა. სიჭინავა, რ. მელქაძე, ნ. გაფიშვილი
ნახევარგამტარული იონიმპლანტაციური p-n გადასასვლელიანი ნეიტრონების დეტექტორი
39

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Tinatini Bukia, Tekla Tevzadze, Ana Chakhrakia, Nino Mamasakhlisi, Shota Samsoniya
Synthesis of Indole and Adamantane Containing some Dipeptides via Isocyanide based Multicomponent Reaction (IMCR)
41
თ. ბუკია, თ. თევზაძე, ა. ჭახრაკია, ნ. მამასახლისი, შ. სამსონია
ინდოლისა და ადამანტანის შემცველი ზოგიერთი დიპეპტიდის სინთეზი იზოციანიდების ბაზაზე მულტიკომპონენტური რეაქციით (IMCR)
47

Electromechanics
ელექტრომექანიკა

Alexandre K. Didebulidze and Gela A. Javakhishvili
Energy Conversion in an Electromagnetic Reciprocating Motor
49
ა. დიდებულიძე და გ. ჯავახიშვილი
ენერგიის გარდაქმნა უკუქცევით- წინსვლითი მოძრაობის ელექტრომაგნიტურ ვიბრაციულ ძრავაში
56

Materials Science
მასალათმცოდნეობა

Merab Lordkipanidze, Leonid Minkin, Temuri Jojua, Natia Tabatadze
Experimental and Theoretical Investigation of Slow Reversible Deformation of Concrete in Surface-Active Media and Physical Model of Processes
58
მ. ლორთქიფანიძე, ლ. მინკინი, თ. ჯოჯუა, ნ. ტაბატაძე
ზედაპირულად აქტიურ გარემოში ბეტონის შენელებული შექცევადი დეფორმაციის ექსპერიმენტულ-თეორიული კვლევა და მოქმედი პროცესების ფიზიკური მოდელი
62

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

Geophysics
გეოფიზიკა

Ia Shengelia, Tamaz Chelidze, Nato Jorjiashvili, Tea Godoladze, Nino Tumanova
Attenuation in the Javakheti Plateau (Georgia) Using Different Coda Methods
64
ი. შენგელია, თ. ჭელიძე, ნ. ჯორჯიაშვილი, თ. გოდოლაძე, ნ. თუმანოვა
ჯავახეთის ზეგნისათვის (საქართველო) დაცხრომის მახასიათებლების შესწავლა კოდას სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით
67

Hydrology
ჰიდროლოგია

Otar Natishvili
The Influence of Cross Section River Bed Form on Hydraulic Elements of Debris Flow
69
ო. ნათიშვილი
კალაპოტის განივი კვეთის ფორმის ზეგავლენა ღვარცოფული ნაკადის ჰიდრავლიკურ პარამეტრებზე
71

Palaeogeography
პალეოგეოგრაფია

Revaz Khazaradze and Koba Kharadze
Genesis and Sedimentation of the Lacustrine Layers in the Caucasus Mountains
72
რ. ხაზარაძე და კ. ხარაძე
კავკასიონის ტბიური ნაფენების გენეზისი და სედიმენტაციის პირობები
77

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Human and Animal Physiology
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Gela Ghlighvashvili
The Possibility of Application of Carbonic Anhydrase Activity Index at Early Diagnostics of Haemolytic Processes
79
გ. ღლიღვაშვილი
კარბოანჰიდრაზის აქტივობის მაჩვენებლის გამოყენების შესაძლებლობა ჰემოლიზური პროცესების ადრეული დიაგნოსტიკის დროს
82
Levan Tsitskishvili, Davit Nadareishvili, Tengiz Kurashvili, Levan Makaradze, Guram Samadashvili, Gabriel Glunchadze
Assessment of Regional Spreading Bovine Tuberculosis in Georgia
83
ლ. ციცქიშვილი, დ. ნადარეიშვილი, თ. ყურაშვილი, ლ. მაკარაძე, გ. სამადაშვილი, გ. გლუნჩაძე
საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელების რეგიონალური შეფასება
87

Ecology
ეკოლოგია

Levan Zazadze, Vakhtang Gvakharia, Archil Chirakadze
Study of some Technological and Economical Characteristics of Processing of the Solid Municipal Waste to Methanol
89
ლ. ზაზაძე, ვ. გვახარია, ა. ჭირაქაძე
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მეთანოლად გადამუშავების ტექნოლოგიური და ეკონომიკური მახასიათებლების კვლევა
92

Medical Sciences
სამედიცინო მეცნიერებები

Oleksii Korenkov
The Comparative Effect of Biomaterials on the X-Ray Picture of the Healing of the Defect of Compact Bone Tissue
94
ო. კორენკოვი
ბიომასალების შედარებითი გავლენა კომპაქტური ძვლოვანი ქსოვილის დეფექტების მკურნალობის რენტგენულ სურათზე
101

Palaeobiology
პალეობიოლოგია

Maia Bukhsianidze
Tapirus priscus Kaup, 1833 (Tapiridae, Perissodactyla) from the Udabno Site (Late Miocene, Georgia)
103
მ. ბუხსიანიძე
Tapirus priscus Kaup, 1833 (Tapiridae, Perissodactyla) უდაბნოს ადგილსაპოვებლიდან (გვიანი მიოცენი, საქართველო)
106

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

Linguistics
ენათმეცნიერება

Tamar Makharoblidze
Georgian Tactile Alphabet (GeoLorm)
108
თ. მახარობლიძე
ქართული ტაქტილური ანბანი (გეოლორმი)
113

Kartvelology
ქართველოლოგია

Nino Sharashenidze, Maia Advadze, Maguli Ghambashidze
The Interaction of Modality and Negation in the Georgian Language
115
ნ. შარაშენიძე, მ. ადვაძე, მ. ღამბაშიძე
მოდალობისა და უარყოფის კატეგორიათა გადაკვეთა ქართულში
121

Philology
ფილოლოგია

Maia Ninidze, Saba-Piruz Metreveli, Tea Tvalavadze, Esma Mania
Research for the Chronicles of Grigol Orbeliani's Life and Works
123
მ. ნინიძე, ს. მეტრეველი, თ. თვალავაძე, ე. მანია
კვლევები გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის
127

Psychology
ფსიქოლოგია

Guram Chaganava
Features of the Origin of Ambivalence in Infancy
129
გ. ჩაგანავა
ამბივალენტობის წარმოშობის თავისებურებები ჩვილობის ასაკში
133

Economics
ეკონომიკა

Vladimer Papava
On the Prospects for the Use of High Technologies in the European Union’s Post-Communist Countries
135
ვ. პაპავა
ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპექტივების შესახებ
140
Avtandil Silagadze
St Gabriel Mtsire and his Work “Gvirgvini” (the Crown)
142
ა. სილაგაძე
პლატონი „იდეალური სახელმწიფოს“ ეკონომიკური საფუძვლების შესახებ
144

Law
სამართალი

Murman Gorgoshadze, Levan Jakeli, Levan Chikhladze
The Peculiarities and Role of the Legal Should-Be in Formation of the Normative Behavior
146
მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი, ლ. ჩიხლაძე
სამართლებრივი ჯერარსის თავისებურებები და როლი ნორმატიული ქცევის ჩამოყალიბებაში
149

Archaeology
არქეოლოგია

Ana Tetruashvili
Late Bronze – Early Iron Age and Achaemenid Period Grinding Stones from Grakliani Hill (Based on Typological and Use-Wear Study, Georgia)
151
ა. თეთრუაშვილი
გვიან ბრინჯაო – ადრე რკინისა და აქემენიდური ხანის ხელსაფქვავის ქვები გრაკლიანი გორიდან (ტიპოლოგიური და ფუნქციონალური შესწავლის მიხედვით, საქართველო)
154

History
ისტორია

David Khoshtaria
Persian Master Builders in the Cities of the Nineteenth Century Georgia
156
დ. ხოშტარია
სპარსელი მშენებელი ოსტატები XIX საუკუნის საქართველოს ქალაქებში
159
Roin Metreveli
David Gareji Monastery Complex – an Integral Part of Ancient Cultural Heritage of Georgia
161
რ. მეტრეველი
დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსი – ოდითგანვე საქართველოსი იყო
166