V.13, n.4

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

MATHEMATICS
მათემატიკა

Giorgi Khimshiashvili
Extremal Problems in Kendall Shape Spaces
7
გ. ხიმშიაშვილი
ექსტრემალური ამოცანები კენდალის შეიპურ სივრცეებში
11
Giorgi Rakviashvili
On Algebraic K-Functors of Crossed Restricted Enveloping Algebras of Lie p-Algebras
12
გ. რაქვიაშვილი
ლის p-ალგებრის ჯვარედინი შემომფარგვლელი შეზღუდული ალგებრის ალგებრული K-ფუნქტორების შესახებ
18

MECHANICS
მექანიკა

Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze
Construction of the Main Transverse-Vertical Cross-Sections for Orthopedic Shoe Trees and 3D Design of the Shoe Tree Frame
20
მ. შალამბერიძე, ზ. სოხაძე, მ. თათვიძე
ორთოპედიული ფეხსაცმლის კალაპოტის ძირითადი განივ-ვერტიკალური კვეთების აგება და კალაპოტის კარკასის 3D პროექტირება
25

PHYSICS
ფიზიკა

Giorgi Baramidze and Giorgi Kharadze
On High-Frequency Oscillations Spectra of Superfluid 3He–A and 3He-B
27
გ. ბარამიძე და გ. ხარაძე
3He–A და 3He-B ზედენადი ფაზების მაღალი სიხშირული ოსცილაციების სპექტრის შესახებ
31

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Alexander Kostin, Volodymyr Martynenko, Andrey Labartkava
Research of the Alloy VZh 98 with the System Co-Mo-Cr-Si-B Interaction Processes
32
ა. კოსტინი, ვ. მარტინენკო, ა. ლაბარტყავა
VZh-98 შენადნობისა და Co-Mo-Cr-Si-B სისტემის ურთიერთქმედების პროცესების შესწავლა
38
Vladimer Tsitsishvili, Tsiuri Ramishvili, Irina Ivanova, Nino Kokiashvili, Tinatin Bukia, Grigol Kurtsikidze
Linalool Oxidation Reaction with Air under Ultrasound and Microwave Irradiations
40
ვ. ციციშვილი, ც. რამიშვილი, ი. ივანოვა, ნ. ქოქიაშვილი, თ. ბუკია, გრ. ქურციკიძე
ლინალოოლის ჟანგვა ჰაერით ულტრაბგერის და მიკროტალღების დასხივებისას
45
Jimsher Aneli, Tamaz Natriashvili, Lana Shamanauri
Radio Wave Absorbing Polymer Composites with Electric Conducting and Magnetic Particles
47
ჯ. ანელი, თ. ნატრიაშვილი, ლ. შამანაური
რადიოტალღების მშთანთქმელი პოლიმერული კომპოზიტები შევსებული ელექტროგამტარი და მაგნიტური ნაწილაკებით
51

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Neli Sidamonidze, Rusudan Vardiashvili, Mikheil Gverdtsiteli, Ramaz Gakhokidze, Maia Nutsubidze
Synthesis and Mathematical-Chemical Investigation of New Types of N-Glycosylamines
53
ნ. სიდამონიძე, რ. ვარდიაშვილი, მ. გვერდწითელი, რ. გახოკიძე, მ. ნუცუბიძე
ახალი ტიპის N-გლიკოზილამინების სინთეზი და მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევები
58

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Nino Kvavadze and Zurab Kereselidze
Possibility of Resonant Amplification of VLF Electromagnetic Radiation Associated with Seismic Activity Near Tskaltsminda-Ureki Area
60
ნ. ყვავაძე და ზ. კერესელიძე
სეისმურ აქტივობასთან დაკავშირებული ზედაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების შესაძლო რეზონანსული გაძლიერება წყალწმინდა-ურეკის მახლობლად
65
Justína Vitková, Peter Rončák, Peter Šurda, George Kordzakhia
Evaluation of Biochar Amendment Impact on Soil Water Content Changes in Field Conditions according to the Soil Hydrolimits
67
ჯ. ვიტკოვა, პ. რონჩაკი, პ. სურდა, გ. კორძახია
საველე პირობებში ნიადაგის ჰიდროლიმიტების მიხედვით ნიადაგის წყლის შემცველობის ცვლილებებზე ბიოდანამატების ზემოქმედების შეფასება
72

GEOLOGY
გეოლოგია

Nodar Poporadze, Badri Gogia, Niko Poporadze
New Data on Formation of Goderdzi Petrified Wood (Georgia)
74
ნ. გ. ფოფორაძე, ბ. გოგია, ნ. ფოფორაძე
ახალი მონაცემები გოდერძის გაქვავებული ხის ფორმირების შესახებ (საქართველო)
79

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Givi Papava, Zaur Lomtatidze, Nora Dokhturishvili, Marina Gurgenishvili, Ia Chitrekashvili, Eldar Gugava, Ketevan Papava
Synthesis of Nitrogen-Containing Biodegradable Polymer Fertilizers with the Prolongation Action
80
გ. პაპავა, ზ. ლომთათიძე, ნ. დოხტურიშვილი, მ. გურგენიშვილი, ი. ჩიტრეკაშვილი, ე. გუგავა, ქ. პაპავა
აზოტშემცველი პროლონგირებული მოქმედების ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული სასუქების სინთეზი
83

PARASITOLOGY AND HELMINTHOLOGY
პარაზიტოლოგია და ჰელმინთოლოგია

Dali Gaganidze, Nino Nazarashvili, Oleg Gorgadze, Ekaterine Abashidze, Mariam Aznarashvili, Eter Gvritishvili, Tinatin Sadunishvili
Identification of Potato Cyst Nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) Spread in Kvemo Svaneti Region of Georgia
85
დ. ღაღანიძე, ნ. ნაზარაშვილი, ო. გორგაძე, ე. აბაშიძე, მ. აზნარაშვილი, ე. გვრიტიშვილი, თ. სადუნიშვილი
საქართველოს ქვემო სვანეთის რეგიონში გავრცელებული კარტოფილის ცისტიანი ნემატოდების (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) იდენტიფიკაცია
89

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია

Guram Papunidze, Aslan Devadze, Sophio Papunidze
Prospects of Using Endemic Vine Species in Adjara-Guria Region, Georgia
91
გ. პაპუნიძე, ა. დევაძე, ს. პაპუნიძე
ვაზის ენდემური ჯიშების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში, აჭარა-გურიის რეგიონში
95

BIOPHYSICS
ბიოფიზიკა

Tinatin Dolidze, Rudi van Eldik, Dimitri Khoshtariya
Revealing a Nonergodic Mechanistic Pattern for Electron Exchange between Azurin and Electrodes Coated by Nano-Films under the Glassy Environmental Conditions
97
თ. დოლიძე, რ. ვან ელდიკი, დ. ხოშტარია
აზურინსა და ნანო-ფირებით დაფარულ ელექტროდებს შორის ელექტრონების მიმოცვლის არაერგოდიკული მექანიზმის გამოვლინება მინისებრი გარემოს პირობებში
102

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი

Ketevan Kakabadze, Irakli Megreladze, Tamar Sanikidze, Nina Kipiani, Nino Khvichia, Nodar Mitagvaria
Morphological Changes in the Target Organs during Experimental Hypertension and its Treatment in Rats
104
ქ. კაკაბაძე, ი. მეგრელაძე, თ. სანიკიძე, ნ. ყიფიანი, ნ. ხვიჩია, ნ. მითაგვარია
ექსპერიმენტული ჰიპერტენზიის განმავლობაში სამიზნე ორგანოებში მორფოლოგიური ცვლილებები ვირთაგვებზე და მათი მკურნალობა
107

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

SOCIAL ANTHROPOLOGY
სოციალური ანთროპოლოგია

David Chitanava, Th.G. Schurr, Liana Bitadze, Bezhan Khorava, Qetevan Tsimintia, Ioseb Shengelia, Aram Yardumian, Shorena Laliashvili, Ramaz Shengelia
An Interdisciplinary Analysis of Surname Extinction in Mingrelia (North-West Georgia)
109
დ. ჭითანავა, თ. შური, ლ. ბითაძე, ბ. ხორავა, ქ. ციმინტია, ი. შენგელია, ა. იარდუმიანი, შ. ლალიაშვილი, რ. შენგელია
ნამლევი გვარსახელების ინტერდისციპლინური კვლევა სამეგრელოში (ჩრდილო-დასავლეთი საქართველო)
113

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება

Rusudan Asatiani
An Algorithm Describing the Verb Valence Changes in the Kartvelian Linguistic Space
115
რ. ასათიანი
ზმნის ვალენტობის ცვლის ამსახველი ალგორითმი ქართველურ ენებში
120

PHILOLOGY
ფილოლოგია

Maia Ninidze
Stage-Stratal Method for Reading Manuscripts
122
მ. ნინიძე
ხელნაწერის ამოკითხვის ეტაპობრივ-შრეობრივი მეთოდი
125

DEMOGRAPHY
დემოგრაფია

Timur A. Apendiyev, Nurzhigit M. Abdukadyrov, Rustem Dzh. Kubeyev
History of German Diaspora in Kazakhstan in the Context of Migration System
127
თ. აპენდიევი, ნ. აბდუკადიროვი, რ. კუბეევი
გერმანული დიასპორის ისტორია ყაზახეთში მიგრაციული სისტემის კონტექსტში
133
Vazha Lordkipanidze
Demographic Development of Abkhazians and Ossetians in Georgia
135
ვ. ლორთქიფანიძე
საქართველოში აფხაზებისა და ოსების დემოგრაფიული განვითარების საკითხები
143

POLITICAL GEOGRAPHY
პოლიტიკური გეოგრაფია

Revaz Gachechiladze and George Robakidze
European Integration in a Political-Geographical Context: Comparison of the Baltic States and the South Caucasus
145
რ. გაჩეჩილაძე და გ. რობაქიძე
ევროპული ინტეგრაცია პოლიტიკურ-გეოგრაფიულ კონტექსტში: ბალტიის ქვეყნებისა და სამხრეთ კავკასიის შედარება
149

HISTORY
ისტორია

Murman Papashvili, Eldar Mamistvalishvili, Zurab Gamezardashvili, Khatuna Chapichadze
Religious Project of Sulkhan-Saba Orbeliani’s Diplomatic Negotiations in Versailles
151
მ. პაპაშვილი, ე. მამისთვალიშვილი, ზ. გამეზარდაშვილი, ხ. ჩაფიჩაძე
ვერსალში სულხან-საბა ორბელიანის დიპლომატიური მოლაპარაკებების რელიგიური პროექტი
154
Nicolae V. Dură
About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine
156
ნ.ვ. დურა
რელიგიის თავისუფლებისა და სეკულარიზმის შესახებ. იურიდიული და ფილოსოფიური დოქტრინის განხილვა
162
Cătălina Mititelu
Emperor Justinian’s “Constitutions” on the Legal Protection of the Mother and Children
165
კ. მიტიტელუ
იმპერატორ იუსტინიანე I-ის „კონსტიტუციები“ დედისა და შვილების სამართლებრივი დაცვის შესახებ
174

INTERNATIONAL RELATIONS
საერთაშორისო ურთიერთობები

Petre Gelashvili
Forms, Bases of Ethnopolitical Conflicts and their Role in Geopolitics of Georgia
176
პ. გელაშვილი
ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების ფორმები, საფუძვლები და მათი როლი საქართველოს გეოპოლიტიკაში
179

ETHNOLOGY
ეთნოლოგია

Liana Melikishvili and Lavrenti Janiashvili
Ethnocentrism and the Problem of Ethnic Identity in the Multiethnic Region (Kvemo Kartli)
181
ლ. მელიქიშვილი და ლ. ჯანიაშვილი
ეთნოცენტრიზმი და ეთნიკური იდენტობის პრობლემა პოლიეთნიკურ რეგიონში (ქვემო ქართლი)
184

ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია

Vazha Mamiashvili
Archaeological Research upon the Earliest Christian Settlement in Nekresi
186
ვ. მამიაშვილი
ადრეული ქრისტიანობის არქეოლოგიური კვლევა ნაქალაქარ ნეკრესში
191