V.14, n.4

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Zurab Zerakidze, Lela Aleksidze, Laura Eliauri
The Consistent Estimators of Parametres of Gaussian Statistical Structures
7
ზ. ზერაკიძე, ლ. ალექსიძე, ლ. ელიაური
პარამეტრების ძალდებული შეფასებები გაუსის სტატისტიკური სტრუქტურებისთვის
13

CYBERNETICS
კიბერნეტიკა

Ramaz Khurodze, Givi Pipia, Nino Svanidze
New Transient Solutions for some Semi-Markov Reliability Models
14
რ. ხუროძე, გ. ფიფია, ნ. სვანიძე
საიმედოობის ზოგიერთი ნახევარმარკოვული მოდელის ახალი გადაწყვეტა გარდამავალ რეჟიმში
19

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Shota Samsoniya, Nana Targamadze, Dali Kajrishvili, Lia Bobokhidze, Nana Megrelishvili, Ioseb Chikvaidze
The Unusual Deacylation Reaction
20
შ. სამსონია, ნ. თარგამაძე, დ. ყაჯრიშვილი, ლ. ბობოხიძე, ნ. მეგრელიშვილი, ი. ჩიკვაიძე
უჩვეულო დეაცილირების რეაქციის შესახებ
24

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Vladimer Tsitsishvili, Nanuli Dolaberidze, Nato Mirdzveli, Manana Nijaradze, Zurab Amiridze
Properties of Bactericidal Adsorbents Prepared from Georgian Natural Analcime and Phillipsite
25
ვ. ციციშვილი, ნ. დოლაბერიძე, ნ. მირძველი, მ. ნიჟარაძე, ზ. ამირიძე
საქართველოს ბუნებრივი ანალციმისა და ფილიპსიტის გამოყენებით დამზადებული ბაქტერიციდული ადსორბენტების თვისებები
31

METALLURGY
მეტალურგია

Zaqaria Melashvili, Aleksandre Tutberidze, Teimuraz Namicheishvii, Zurab Aslamazashvili, Konstantine Papava, Giorgi Parunashvili, Giorgi Basilaia
Investigation of the Fluidity of the Synthesized Charge in the Deformation Site on SHS- Electrical Rolling
34
ზ. მელაშვილი, ა. თუთბერიძე, თ. ნამიჩეიშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი, კ. პაპავა, გ. პარუნაშვილი, გ. ბასილაია
თმს-ელექტროგლინვისას დეფორმაციის კერაში სინთეზირებული კაზმის დენადობის კვლევა
39

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Tamaz Chelidze, Dimitri Tepnadze, Ekaterine Mepharidze, Aleksandre Sborshchikovi, Levan Laliashvili, Teimuraz Matcharashvili
Scaling Features of Earthquakes Occurrences in the Equally Distributed Non-Overlapping Time Windows
40
თ. ჭელიძე, დ. ტეფნაძე, ე. მეფარიძე, ა. სბორშჩიკოვი, ლ. ლალიაშვილი, თ. მაჭარაშვილი
მიწისძვრების მოხდენის სკეილინგური თავისებურებები თანაბრად განაწილებულ არაგადამფარავ დროით ფანჯრებში
44
Aleksandre Gventsadze and Nino Kvavadze
Seismicity of the Eastern Achara-Trialeti Fold-and-Thrust Belt, Georgia
46
ა. გვენცაძე და ნ. ყვავაძე
აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის სეისმურობა, საქართველო
49
Davit Odilavadze, Jemal Kiria, Nugzar Ghlonti, Olga Yavolovskaya
The Results of Archaeogeoradiolocation Investigations of the Territory Inside the Rampart of St. Sophia Church of Khobi
51
დ. ოდილავაძე, ჯ. ქირია, ნ. ღლონტი, ო. იავოლოვსკაია
ხობის წმ. სოფიოს ეკლესიის გალავნის შიდა ტერიტორიის პირველადი არქეოგეორადიოლოკაციური კვლევის შედეგები
56

ECOLOGY
ეკოლოგია

Мaya Gurbanova, Valentyna Loboichenko, Nataliia Leonova, Victor Strelets, Roman Shevchenko
Comparative Assessment of the Ecological Characteristics of Auxiliary Organic Compounds in the Composition of Foaming Agents Used for Fire Fighting
58
მ. გურბანოვა, ვ. ლობოიჩენკო, ნ. ლეონოვა, ვ. სტრელეცი, რ. შევჩენკო
ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებებისას გამოყენებული ქაფის შემადგენლობის დამატებითი ორგანული ნაერთების ეკოლოგიური თვისებების შედარებითი შეფასება
64

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Nodar Mitagvaria, Archil Chirakadze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Tekla Rtveladze
Whole Body Hyperthermia Induced Phenomenon of Hormesis (Experimental Study)
67
ნ. მითგვარია, ა. ჭირაქაძე, მ. დევდარიანი, ლ. დავლიანიძე, თ. რთველაძე
მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეული ჰორმეზისის ფენომენი (ექსპერიმენტული კვლევა)
73

BOTANY
ბოტანიკა

Mariam Kandelaki, Mariam Metreveli, Vano Papunidze
Growth and Development Peculiarities of Rare, Single and Highly Decorative Introduced Species of Rhododendron L. Genus in Climatic Conditions of the Batumi Botanical Garden
75
მ. კანდელაკი, მ. მეტრეველი, ვ. პაპუნიძე
Rhododendron L. გვარის იშვიათი, ერთეული, მაღალდეკორატიული ინტროდუცირებული სახეობების ზრდა-განვითარების თავისებურებები ბათუმის ბოტანიკური ბაღის პირობებში
80

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია

Maia Kharadze, Maia Vanidze, Indira Djaparidze, Givi Kalandia, Merab Ardzenadze, Aleko Kalandia
Characterization of Phenolic Acids in Several Autochthonic Wines
82
მ. ხარაძე, მ. ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, გ. კალანდია, მ. არძენაძე, ა. კალანდია
ზოგიერთი ქართული ავტოქტონური ღვინის ფენოლური მჟავების დახასიათება
87

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Olena Mogylna, Oleksii Samovol, Serhii Kondratenko, Oksana Sergienko, Vira Suchkova, David Bedoshvili
Cytogenetic Features of Meiosis in Hybrid F1 Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai), Depending on the Level of Ontogenesis Adaptation
89
ო. მოგილნა, ო. სამოვოლი, ს. კონდრატენკო, ო. სერგიენკო, ვ. სუჩკოვა, დ. ბედოშვილი
საზამთროს (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai) F1 ჰიბრიდების მეიოზის ციტოგენეტიკური თავისებურებები ონტოგენეზში შეგუებულობის ხარისხთან დაკავშირებით
95

Social Sciences
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი

PHILOLOGY
ფილოლოგია

Irina Lobzhanidze
Digitalization of Georgian Medieval Manuscripts: Typicon of the Georgian Monastery of the Holy Cross Near Jerusalem
97
ი. ლობჟანიძე
შუა საუკუნეების ქართული ხელნაწერების დიგიტალიზაცია: იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ტიპიკონი
101
Tea Dularidze
Information Transmission in Intermedia: Messenger Speeches as Informative Source and Visual Pattern in the Multimedia Context of Ancient Greek Theatre
103
თ. დულარიძე
ინფორმაციის გადაცემა ინტერმედიაში: მაცნის სიტყვა, როგორც საინფორმაციო წყარო და ვიზუალური მოდელი ანტიკური ბერძნული თეატრის მულტიმედიალურ კონტექსტში
107

HISTORY
ისტორია

Marina Giorgadze and Nugzar Mgeladze
Pontic Greeks of the Black Sea Villages of Georgia: Migration Routes and Socio-Political Reasons
109
მ. გიორგაძე და ნ. მგელაძე
საქართველოს შავიზღვისპირა სოფლების პონტოელი ბერძნები: მიგრაციის მოდელები, მარშრუტები და სოციოპოლიტიკური მიზეზები
112
Tea Karchava, Murman Papashvili, Tea Tsitlanadze, Andro Gogoladze
Interests of the West European Countries in Georgia in the Context of the Persian-Ottoman International Relations (from the 40s to the 60s of the 16th c.)
114
თ. ქარჩავა, მ. პაპაშვილი, თ. წითლანაძე, ა. გოგოლაძე
დასავლეთევროპული ქვეყნების ინტერესი საქართველოსადმი სპარსეთ-ოსმალეთის საერთაშორისო ურთიერთობების კონტექსტში (XVI ს-ის 40-60-იანი წლები)
118
Cătălina Mititelu
Matrimonium (Marriage) in Roman Law. The Impact of the Provisions of “Jus Romanum” on International and National Matrimonial Law
120
კ. მიტიტელუ
,,მატრიმონიუმი“ (ქორწინება) რომის სამართალში. ,,რომის სამართლის“ (,,Jus Romanum”) დებულებების გავლენა საერთაშორისო და ეროვნულ საქორწინო-საოჯახო სამართალზე
128

ECONOMICS
ეკონომიკა

Tengiz Verulava and Revaz Jorbenadze
Family Support Policy in Georgia: Challenges and Reform Options
131
თ. ვერულავა და რ. ჯორბენაძე
ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა საქართველოში: გამოწვევები და გადაწყვეტის გზები
136

LAW
სამართალი

Giga Abuseridze
Political Stability and Trade Agreements
139
გ. აბუსერიძე
პოლიტიკური სტაბილურობა და სავაჭრო ხელშეკრულებები
144
David Sujashvili
Possible Use of Children in International Terrorism
146
დ. სუჯაშვილი
ბავშვების შესაძლო გამოყენება საერთაშორისო ტერორიზმში
153

Guide for Authors
155
მეგზური ავტორთათვის 156