Vol.8, no.3, 2014

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი


MATHEMATICS
მათემატიკა


Omar Glonti, Omar Purtukhia
Hedging of European Option of Integral Type
.............................................................................................. 4
ო. ღლონტი, ო. ფურთუხია
ინტეგრალური ტიპის ევროპული ოფციონის
ჰეჯირება
............................................................................................................................................................. 12

Alexander Klimiashvili
A Construction of Monadic Heyting Algebra
in any Logos
......................................................................................................................................................... 14
ა. კლიმიაშვილი
მონადური ჰეიტინგის ალგებრის აგება ნებისმიერ
ლოგოსში
.............................................................................................................................................................. 18

MECHANICS
მექანიკა


Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili,
David Gordeziani

On the Investigation of Dynamical Hierarchical
Models of Elastic Multi-Structures Consisting
of Three-Dimensional Body and Multilayer
Sub-Structure
....................................................................................................................................................... 20
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი, დ. გორდეზიანი
სამგანზომილებიანი სხეულისა და ფენოვანი
ქვესტრუქტურისაგან შემდგარი დრეკადი
მულტისტრუქტურების დინამიკური
იერარქიული მოდელების გამოკვლევის
შესახებ
................................................................................................................................................................. 30

PHYSICS
ფიზიკა


Vladimer Kortkhonjia
Ferromagnetic Spiral in Permanent Magnetic
Field and its Application
.................................................................................................................................. 32
ვ. კორთხონჯია
ფერომაგნიტური სპირალი მაგნიტურ ველში
და მისი გამოყენება
........................................................................................................................................ 35

Guram Dgebuadze, Ioseb Metskhvarishvili,
Bezhan Bendeliani

Cryostat for Investigation of Superconductors
........................................................................................... 36
გ. დგებუაძე, ი. მეცხვარიშვილი, ბ. ბენდელიანი
კრიოსტატი ნახევარგამტარების შესასწავლად
................................................................................... 39

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა


Avtandil Kordzadze, Demuri Demetrashvili
Development of Black Sea Regional Forecasting
System for its Easternmost Part with Inclusion
of Oil Spill Transport Forecast
....................................................................................................................... 40
ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი
შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზული სისტემის
შემუშავება მისი აღმოსავლეთ ნაწილისათვის
ნავთობის ლაქის გადატანის პროგნოზის
გათვალისწინებით
.......................................................................................................................................... 46

GEOLOGY
გეოლოგია


Avtandil Okrostsvaridze
Thorium - Future Energy of the Modern Civilization
and its Ore Occurrences in Georgia
............................................................................................................... 48
ა. ოქროსცვარიძე
თორიუმი - თანამედროვე ცივილიზაციის
მომავლის ენერგია და მისი მადანგამოვლინებები
საქართველოში
.................................................................................................................................................. 54

David Shengelia, Tamara Tsutsunava,
Giorgi Chichinadze, Giorgi Beridze

Some Questions on Structure, Variscan Regional
Metamorphism and Granitoid Magmatism of the
Caucasian Terrane Crystallinicum
................................................................................................................. 56
დ. შენგელია, თ. წუწუნავა, გ. ჭიჭინაძე, გ. ბერიძე
ზოგიერთი საკითხი კავკასიონის კრისტალინიკუმის
აგებულების, ვარსიკული რეგიონული
მეტამორფიზმისა და გრანიტოიდული
მაგმატიზმის შესახებ
..................................................................................................................................... 62


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BOTANY
ბოტანიკა


Liana Jinjolia, Nana Shakarishvili
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal -
a New Alien Genus and Species for
Flora of Georgia
.................................................................................................................................................. 64
ლ. ჯინჯოლია, ნ. შაქარიშვილი
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal –
ახალი გვარი და სახეობა საქართველოს
არაადგილობრივი ფლორისთვის
.............................................................................................................. 68

PLANT PHYSIOLOGY
მცენარეთა ფიზიოლოგია


Guivi Sanadze, Avelina Davituliani,
Sanata Pkhatchiashvili

Biosynthesis and Emission of Isoprene
from the Standpoint of Non-Equilibrium
Thermodynamics
................................................................................................................................................. 69
გ. სანაძე, ა. დავითულიანი, ს. ფხაჭიაშვილი
იზოპრენის ბიოსინთეზი და გამოყოფა
არაწონასწორული თერმოდინამიკის
თვალსაზრისით
............................................................................................................................................... 70

Nino Mangaladze*and Nana Kiladze
The Effect of Co on Catalase Activity
in Vegetable Plants
............................................................................................................................................ 76
ნ. მანგალაძე, ნ. კილაძე
Co-ის გავლენა ბოსტნეულ მცენარეებში
კატალაზას აქტივობაზე
................................................................................................................................ 79

PALAEOBIOLOGY
პალეობიოლოგია


Irina Shatilova, Irma Kokolashvili
The Pollen of Genus Alangium in Cenozoic
Deposits of Georgia
........................................................................................................................................... 80
ი. შატილოვა, ი. კოკოლაშვილი
გვარ Alangium -ის მტვრის მარცვლები
საქართველოს კაინოზოურ ნალექებში
................................................................................................... 85

MOLECULAR BIOLOGY
მოლეკულური ბიოლოგია


Behnam Bakhshi, Ehsan Mohseni Fard,
Ghasem Hosseini Salekdeh,
Mohammad Reza Bihamta

Evaluation of miR398 Differential
Expression in Rice under Drought
Stress Condition
.................................................................................................................................................. 87
ბ. ბახში, ე. ფარდი, გ. სალეკდეჰი,
მ. ბიჰამთა

ბრინჯის miR398 დიფერენციალური
გამოსახულების შეფასება გვალვის
ზეგავლენის პირობებში
................................................................................................................................ 91

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია


Maia Khurtsidze, Nugzar Aleksidze,
George Alexidze

Partial Purification and Biochemical
Characteristics of Lectin CBL-1 Isolated
from the Greater Celandine (Chelidonium
majus L.) Plant
.................................................................................................................................................... 93
მ. ხურციძე, ნ. ალექსიძე, გ. ალექსიძე
მცენარე ქრისტესისხლას Chelidonium
majus L.) ლექტინის CBL-1-ის ნაწილობრივ
გასუფთავება და ზოგიერთი ბიოქიმიური
მახასიათებლები
.............................................................................................................................................. 99

HUMAN PHYSIOLOGY
ადამიანთა ფიზიოლოგია


Romanoz Svanishvili
Study of Physical Performance of Highly
Skilled Football Players via Physical
Working Capacity Test
................................................................................................................................... 100
რ. სვანიშვილი
ფიზიკური შრომის უნარიანობის
განსაზღვრით მაღალი კვალიფიკაციის
ფეხბურთელების ფიზიკური თვისების -
გამძლეობის შესწავლა
................................................................................................................................. 104


MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი


Mogely Sh. Khubutiya, Mark M. Goldin
Electrosorption Properties of Polarized
Thermally Expanded Graphite Covered
with Polypyrrole
............................................................................................................................................... 105
მ. ხუბუტია, მ. გოლდინი
პოლიპიროლით დაფარული პოლარიზებული
თერმოგაფართოებული გრაფიტის
ელექტროსორბციის თვისებები
............................................................................................................... 107

Mogely Khubutia, Sergey Zhuravel,
Vladimir Guliaev, Valentina Nikulina,
Murad Novruzbekov, Svetlana Kabanova,
Valeriy Khvatov

Using of Blood from Cadaveric Donor in
Orthotopic Liver Transplantation
................................................................................................................ 108
მ. ხუბუტია, ს. ჟურაველი, ვ. გულიაევი,
ვ. ნიკულინა, მ. ნოვრუზბეკოვი,
ს. კაბანოვა, ვ. ხვატოვი

გვამური დონორის სისხლის გამოყენება
ღვიძლის ორთოტოპიული
ტრანსპლანტაციისას
.................................................................................................................................... 114

 
Humanities & Social Studies
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებანი

HISTORY
ისტორია

Aleksandr A. Cherkasov, Vyacheslav I. Menkovsky,
Vladimir G. Ivantsov, Aleksandr A. Ryabtsev,
Violetta S. Molchanova, Olga V. Natolochnaya

The “Nobility” and “Commoners” in Ubykh Society:
The Reasons behind the Social Conflict
...................................................................................................... 116
ა. ჩერკასოვი, ვ. მენკოვსკი, ვ. ივანცოვი,
ა. რიაბცევი, ვ. მოლჩანოვა, ო. ნატოლოჩნაია

უბიხეთის საზოგადოების დიდგვაროვნები და
უბრალო ხალხი: სოციალური კონფლიქტის
მიზეზები
.......................................................................................................................................................... 123

ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია


Leri Jibladze, Vakhtang Shatberashvili,
Revaz Kvirkvaia

The Unique Wooden Vessel from Colchis
................................................................................................. 125
ლ. ჯიბლაძე, ვ. შატბერაშვილი, რ. კვირკვაია
უნიკალური ხის ჭურჭელი კოლხეთიდან
........................................................................................... 127