V.12, n.3

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Lela Zivzivadze and Erekle Japaridze
On the Estimation of the Difference of Boundary Values of Functions Quasiconformally Mapping Close Domains onto the Unit Circle
7
ლ. ზივზივაძე და ე. ჯაფარიძე
მახლობელი არეების ერთეულოვან წრეზე კვაზიკონფორმულად ამსახველი ფუნქციების სასაზღვრო მნიშვნელობების სხვაობის შეფასების შესახებ
10
Malkhaz Ashordia and Nato Kharshiladze
On the Cauchy Problem for Linear Systems of Impulsive Ordinary Differential Equations with Singularities
11
მ. აშორდია და ნ. ხარშილაძე
კოშის ამოცანა სინგულარობებიან წრფივ იმპულსურ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის
16
Zurab Kvatadze and Beqnu Pharjiani
Nonparametric Estimates of Distribution Density Constructed by Dependent Observations and Approximation Accuracy
17
ზ. ქვათაძე და ბ. ფარჯიანი
დამოკიდებული დაკვირვებებით აგებული განაწილების სიმკვრივის არაპარამეტრული შეფასებები და მათი მიახლოების სიზუსტე
22

Mechanics
მექანიკა

Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze
Construction of the Orthopedic Shoe Tree Main Transverse-Vertical Cross-Sections by Means of the Integral Curves
23
მ. შალამბერიძე, ზ. სოხაძე, მ. თათვიძე
ორთოპედიული ფეხსაცმლის კალაპოტის ძირითადი განივ-ვერტიკალური კვეთების აგება ინტეგრალური წირების საშუალებით
30

Informatics
ინფორმატიკა

Gia Sirbiladze, Bezhan Ghvaberidze, Bidzina Matsaberidze
Fuzzy Aggregation Operators Approach in Location/Transportation Problem
32
გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე
ფაზი-აგრეგირების ოპერატორების მიდგომა განთავსება/ტრანსპორტირების ამოცანაში
39

Structural Mechanics
სამშენებლო მექანიკა

Guram Gabrichidze
Experimental-Analytical Method of Data Processing during Wind Loading to Determine the Behavior of High-Rise Buildings under Seismic Load
40
გ. გაბრიჩიძე
ქარის ზემოქმედებისას მაღლივი შენობის ქცევის ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების საფუძველზე შენობის ქცევის შესწავლა მის ფუძეში ნებისმიერი სეისმური ტალღის გავლისას
44

Physics
ფიზიკა

Mishiko Gelenava and Anzor Khelashvili
Quantization in the Topological Fields – Quantum Chiral Versus Skyrme Model
45
მ. გელენავა და ა. ხელაშვილი
დაკვანტვა ტოპოლოგიურ მოდელებში – კვანტური კირალური თეორია სკირმის მოდელი
49
Nodar Kekelidze, Bela Kvirkvelia, David Kekelidze, Elza Khutsishvili, Lali Nadiradze, George Kekelidze, Tengiz Qamushadze, Zurab Chubinishvili, Ia Kalandadze
Exponential Optical Absorption in Non-Irradiated and Irradiated III-V Compounds
50
ნ. კეკელიძე, ბ. კვირკველია, დ. კეკელიძე, ე. ხუციშვილი, ლ. ნადირაძე, გ. კეკელიძე, თ. ქამუშაძე, ზ. ჩუბინიშვილი, ი. კალანდაძე
ექსპონენციალური ოპტიკური შთანთქმა დაუსხივებელ და დასხივებულ III-V შენაერთებში
55

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

Ia Kurashvili, Giorgi Darsavelidze, Guram Bokuchava, Giorgi Chubinidze, Iasha Tabatadze, Giorgi Archuadze
Influence of Radiation Defects on Internal Friction Spectra of SiGe Crystals
57
ი. ყურაშვილი, გ. დარსაველიძე, გ. ბოკუჩავა, გ. ჩუბინიძე, ი. ტაბატაძე, გ. არჩუაძე
რადიაციული დეფექტების გავლენა SiGe კრისტალების შინაგანი ხახუნის სპექტრებზე
61
Vladimer Tsitsishvili, Tsiuri Ramishvili, Irina Ivanova, Irina Dobryakova, Tinatin Bukia, Nino Kokiashvili
Formation of Long-Chain and Macrocyclic Compounds During Catalytic Conversion of Geraniol on Micro- and Micro-Mesoporous BEA-Type Zeolite
62
ვ. ციციშვილი, ც. რამიშვილი, ი. ივანოვა, ი. დობრიაკოვა, თ. ბუკია, ნ. ქოქიაშვილი
ნახშირბადის გრძელჯაჭვიანი და მაკროციკლური ნაერთების წარმოქმნა გერანიოლის კატალიზური გარდაქმნის დროს მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვან ბეტა ტიპის ცეოლითებზე
68

Organic and Inorganic Chemistry
ორგანული და არაორგანული ქიმია

Polina Toidze, Tengiz Machaladze, Marina Donadze, Maya Gabrichidze, Roman Latsuzbaia , Tamaz Agladze
Examination of Silver Nanoparticle Core-Shell Oleic Acid Bonding Characteristics
70
პ. თოიძე , თ. მაჩალაძე, მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე, რ. ლაცუზბაია, თ. აგლაძე
ვერცხლის ნანონაწილაკების ბირთვის – ოლეინმჟავას გარსთან ბმების მახასიათებლების შესწავლა
74

Metalurgy
მეტალურგია

Giorgi Kevkhishvili, Irakli Jordania, Giorgi Tavadze, Julieta Loria, Vazha Ramishvili, Teimuraz Namicheishvili
Perspectives of “Free Rolling” in Production of Composite Armor Materials
76
გ. ქევხიშვილი, ი. ჟორდანია, გ. თავაძე, ჯ. ლორია, ვ. რამიშვილი, თ. ნამიჩეიშვილი
კომპოზიტური საჯავშნე მასალების მიღების პერსპექტივები “უზოდო გლინვის” მეთოდის გამოყენებით
84

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Botany
ბოტანიკა

Nikoloz Lachashvili, Konstantine Kereselidze, Dimitri Khuskivadze
New Data for Two Rare Plant Species of Georgian Flora
85
ნ. ლაჩაშვილი, კ. კერესელიძე, დ. ხუსკივაძე
ახალი მონაცემები საქართველოს ფლორის ორი იშვიათი სახეობის შესახებ
87

Entomology
ენტომოლოგია

Nona Mikaia
EPNs Steinernema carpocapsae and Heterorhabditis bacteriophora for Control of the Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) Halyomorpha halys (Hemiptera, Pentatomidae)
89
ნ. მიქაია
ენტომოპათოგენური ნემატოდების Steinernema carpocapsae და Heterorhabditis bacteriophora-ს კონტროლი აზიური ფაროსანას Stink bug, Halyomorpha halys (Hemiptera, Pentatomidae) მიმართ
93

Microbiology
მიკრობიოლოგია

Tarasi Gabisonia, Manana Loladze, Natela Chakhunashvili, Teimuraz Katamadze, Natia Tamarashvili, Manana Nadiradze, Tamar Kalandarishvili, Tatiana Eliava, Maia Alibegashvili
New Bacteriophage Cocktail against Antibiotic Resistant Escherichia Coli
95
ტ. გაბისონია, მ. ლოლაძე, ნ. ჩახუნაშვილი, თ. ქათამაძე, ნ. თამარაშვილი, მ. ნადირაძე, თ. კალანდარიშვილი, ტ. ელიავა, მ. ალიბეგაშვილი
ახალი ფაგური კოქტეილი ანტიბიოტიკორეზისტენტული E. coli საწინააღმდეგოდ
101

Biochemistry
ბიოქიმია

Maia Kharadze, Indira Djaparidze, Armaz Shalashvili, Maia Vanidze, Aleko Kalandia
Phenolic Compounds and Antioxidant Properties of some White Varieties of Grape Wines Spread in Western Georgia
103
მ. ხარაძე, ი. ჯაფარიძე, ა. შალაშვილი, მ. ვანიძე, ა. კალანდია
დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი თეთრი ჯიშის ყურძნის ღვინოების ფენოლური ნაერთები და ანტიოქსიდანტური თვისებები
108

Pharmacochemistry
ფარმაკოქიმია

Nanuli Nadaraia, Meri Kakhabrishvili, Nana Barbakadze, Vakhtang Mshvildadze, Balla Sylla, Andre Pichette
Synthesis of some 5α-Androstano[17,16-d]pyrazoles from Tigogenine
110
ნ. ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი, ნ. ბარბაქაძე, ვ. მშვილდაძე, ბ. სილა, ა.პიშეტი
ზოგიერთი 5α-ანდროსტანო [17,16-d] პირაზოლის სინთეზი ტიგოგენინიდან
115

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

Linguistics
ენათმეცნიერება

Makvala Mikeladze
Basic Cases in the Tsova-Tush Language
117
მ. მიქელაძე
წოვათუშური ენის ძირითადი ბრუნვები
121
Tamar Makharoblidze
Theory of Neutral Signs (TNS)
122
თ. მახარობლიძე
ნეიტრალური ჟესტის თეორია
126

Economics
ეკონომიკა

Avtandil Silagadze
Gini Index – Wealth Distribution in the Post-Soviet Countries
128
ა. სილაგაძე
ჯინის ინდექსი – შემოსავლის გადანაწილება პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში
131
Nugzar Paichadze
Aspects of Unemployment Problems in Georgia
133
ნ. პაიჭაძე
უმუშევრობის პრობლემის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში
138

History
ისტორია

Roin Metreveli
The Role of Georgia in the Plans of the States Involved in World War I
140
რ. მეტრეველი
საქართველოს საკითხი პირველ მსოფლიო ომში მეომარ სახელმწიფოთა გეგმებში
144

History of Arts
ხელოვნების ისტორია

Nino Bugadze
Theory and Practice of “Intelligent Urbanism”
145
ნ. ბუღაძე
„გონივრული ურბანიზმის“ თეორია და პრაქტიკა
151

Law
სამართალი

Vasil Gonashvili and Levan Darbaidze
Rights of Foreigners and Stateless Persons in Georgia – Legislation and Constitutional Court Practice
152
ვ. გონაშვილი და ლ. დარბაიძე
უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებები საქართველოში – კანონმდებლობა და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა
156
Erratum 158