V.11, n.3

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Giorgi Khimshiashvili
Discrete Invariants of Quadratic Endomorphisms
7
გ. ხიმშიაშვილი
კვადრატული ენდომორფიზმების დისკრეტული ინვარიანტები
13
Petre Babilua, Elizbar Nadaraya, Mzevinar Patsatsia, Zaza Khechinashvili
On the Estimation of the Odds-Ratio Based on Kernel Estimates of the Regression Function
14
პ. ბაბილუა, ე. ნადარაია, მ. ფაცაცია, ზ. ხეჩინაშვილი
რეგრესიის ფუნქციის გულოვანი შეფასების საშუალებით Odds-Ratio-ს შეფასების შესახებ
21
Aleksandre Sborshchikovi
On Nonparametric Quantile Function Estimation Using Transformed Moments
22
ა. სბორშჩიკოვი
არაპარამეტრული კვანტილის ფუნქციის შეფასება ტრანსფორმირებული მომენტებით
26
Alex Patchkoria
Relationship between Homology of a Simplicial Semimodule and Homology of its Module Completion
28
ა. პაჭკორია
კავშირი სიმპლიციალური ნახევრადმოდულის და მისი სიმპლიციალურ მოდულამდე გასრულების ჰომოლოგიებს შორის
33

Cybernetics
კიბერნეტიკა

Archil Prangishvili, Hamlet Meladze, Revaz Kakubava, Nino Svanidze
On Network Maintenance Problem. Open Markovian Queuing System with Bifurcation of Arrivals
34
ა. ფრანგიშვილი, ჰ. მელაძე, რ. კაკუბავა, ნ. სვანიძე
ქსელის მომსახურების პრობლემის შესახებ. ღია მარკოვული რიგების სისტემა შემოსვლების ბიფურკაციით
41

Informatics
ინფორმატიკა

Marina Abashidze, Vakhtang Beridze, David Devadze
Algorithm for Generalized Solution of Nonlocal Boundary Value Problem
43
მ. აბაშიძე, ვ. ბერიძე, დ. დევაძე
ერთი არალოკალური სასაზღვრო ამოცანის განზოგადოებული ამონახსნის პოვნის ალგორითმი
47

Physiсs
 ფიზიკა

Levan Tsintsadze, Grigol Peradze, Nodar Tsintsadze
Landau-Kelly Representation of Statistical Thermodynamics of Quantum Plasma and Magnetic String Waves
49
ლ. ცინცაძე, გ. ფერაძე, ნ. ცინცაძე
კვანტური პლაზმის სტატისტიკური თერმოდინამიკა ლანდაუ-კელის წარმოდგენაში და მაგნიტური ძაფების ტალღები
58
Badri Magradze
Strong Coupling Constant from Hadronic t Decays within the Dispersive Treatment
60
ბ. მაღრაძე
ძლიერი ურთიერთმოქმედების მუდმივას განსაზღვრა ტ ლეპტონის ადრონული დაშლებიდან დისპერსიული მეთოდის გამოყენებით
66
Lidia Chkhaidze, Guram Chlachidze, Tamar Djobava, Lali Kharkhelauri
Differential Transverse Flow in and (p, d, He, C)(C, Ta) Collisions at 4.2, 4.5 and 10 AGeV/c Momenta
68
ლ. ჩხაიძე, გ. ჩლაჩიძე, თ. ჯობავა, ლ. ხარხელაური
დიფერენციალური განივი გამოდინებები He(Li, C) და (p, d, He, C)(C, Ta) დაჯახებებში 4,2; 4,5 და 10 AGeV/c იმპულსის დროს
76

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

Vladimer Tsitsishvili, Irina Ivanova, Tsiuri Ramishvili, Nino Kokiashvili, Tinatin Bukia, Irina Dobryakova, Grigol Kurtsikidze
Catalytic Conversion of Linalool on Micro-Mesoporous BEA-Type Zeolite
79
ვ. ციციშვილი, ი. ივანოვა, ც. რამიშვილი, ნ. ქოქიაშვილი, თ. ბუკია, ი. დობრიაკოვა, გრ. ქურციკიძე
ლინალოოლის კატალიზური გარდაქმნა მიკრო-მეზოფოროვან BEA ტიპის ცეოლითზე
86
Zhiuli Kebadze, Jimsher Aneli, Tsisana Gagnidze, Temur Chakhunashvili, Medea Bolotashvili
Preparation of Manganeze Dioxide in the Bipolar Electrolyzer
88
ჟ. ქებაძე, ჯ. ანელი, ც. გაგნიძე, თ. ჩახუნაშვილი, მ. ბოლოთაშვილი
მანგანუმის დიოქსიდის მიღება ბიპოლარულ ელექტროლიზერში
92

Physical Geography
ფიზიკური გეოგრაფია

Givi Gagua, Dali Mumladze
Clay-Slates Brought by Duruji River and Viticulture in Inner Kakheti
93
გ. გაგუა, დ. მუმლაძე
მდინარე დურუჯის ჩამონატანი და შიგა კახეთის მეღვინეობა
97

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Marina Soselia, Ivane Gogolashvili, Davit Zurabishvili, Shota Samsoniya
Synthesis of 5 (6)-Hydroxymethyl-, 5 (6)-Carboxy-2-(1–adamantyl)benzimidazole, Ethyl Carboxylate and some Amide Derivatives
98
მ. სოსელია, ი. გოგოლაშვილი, დ. ზურაბიშვილი, შ. სამსონია
5(6)-ჰიდროქსიმეთილ-, 5(6)-კარბოქსი-2-(1–ადამანტილ)ბენზიმიდაზოლის, მისი ეთილ კარბოქსილატის და ზოგიერთი ამიდის სინთეზი
104

Geology
გეოლოგია

Tsitsino Minashvili, Gedevan Ananiashvili
Problem of Stratigraphic Boundary between the Paleogene and Neogene Systems in the Eastern Paratethys
106
ც. მინაშვილი და გ. ანანიაშვილი
პალეოგენურ და ნეოგენურ სისტემებს შორის საზღვრის საკითხი აღმოსავლეთ პარატეთისში
110

Physical Geography
ფიზიკური გეოგრაფია

Giorgi Metreveli, Lia Matchavariani, Davit Svanadze, Merab Alaverdashvili, Ana Metreveli
The Genesis, Transportation and Accumulation of the Bed Drift of Mountain Rivers
112
გ. მეტრეველი, ლ. მაჭავარიანი, დ. სვანაძე, მ. ალავერდაშვილი, ა. მეტრეველი
მთის მდინარეების ფსკერული ნატანის გენეზისი, ტრანსპორტი და აკუმულაცია
117

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Botany
ბოტანიკა

Lia Kobakhidze, Tinatin Barblishvili
Study of Reproduction Capacity and Ex situ Conservation of Campanula armazica Charadze (Campanulaceae)
119
ლ. კობახიძე, თ. ბარბლიშვილი
არმაზის მაჩიტას (Campanula armazica Charadze (Campanulaceae)) რეპროდუქციული წარმადობა და ex situ კონსერვაცია
124

Molecular Biology
მოლეკულური ბიოლოგია

Tengiz Zaalishvili, Ketevan Kutalia, Ketevan Kolkhidashvili, Dina Margiani, Tinatin Eristavi
DNA Topoisomerase Activities of Nuclear Matrices Isolated by Different Slow (Two Days) and Fast (One Day) Methods from Rat Liver
126
თ. ზაალიშვილი, ქ. კუტალია, ქ. კოლხიდაშვილი, დ. მარგიანი, თ. ერისთავი
ვირთაგვას ღვიძლიდან სხვადასხვა ნელი (ორდღიანი) და სწრაფი (ერთდღიანი) მეთოდებით გამოყოფილი ბირთვული მატრიქსების დნმ ტოპოიზომერაზული აქტივობები
130

Microbiology
მიკრობიოლოგია

Darejan Kharadze, Tamar Memanishvili, Ketevan Mamulashvili, Tina Omiadze, Larisa Kirmelashvili, Zaur Lomtatidze
Amino Acid-Based Biodegradable Polycations with Antimicrobial Activity
132
დ. ხარაძე, თ. მემანიშვილი, ქ. მამულაშვილი, თ. ომიაძე, ლ. ყირმელაშვილი, ზ. ლომთათიძე
ბიოდეგრადირებადი პოლიკატიონები ამინომჟავების საფუძველზე ანტიმიკრობული აქტიურობით
137

Paleobiology
პალეობიოლოგია

Laura Popkhadze
Paleoecological Data of the Sarmatian Basin on Microfauna of East Georgia
139
ლ. ფოფხაძე
სარმატული აუზის პალეოეკოლოგიური მონაცემები მიკროფაუნის მიხედვით (აღმოსავლეთ საქართველო)
144

Human and Animal Physiology
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Nino Chikobava, Merab Dekanosidze, Nodar Mitagvaria
Direct Measurement of Contractility of Isolated Small Arteries Preparations
146
ნ. ჩიქობავა, მ. დეკანოსიძე, ნ. მითაგვარია
მცირე არტერიის იზოლირებული პრეპარატის კონტრაქტილობის პირდაპირი გაზომვა
149

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებები

Philology
ფილოლოგია

Khatuna Gaprindashvili
Mashtots in the Armenian Manuscripts
151
ხ. გაფრინდაშვილი
მაშტოცი სომხურ ხელნაწერებში
155

Economics
ეკონომიკა

Elguja Mekvabishvili, Tamar Atanelishvili
Personal Remittances in the Post-Soviet Countries (Comparative Analysis)
157
ე. მექვაბიშვილი, თ. ათანელიშვილი
ფულადი გზავნილები პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში (შედარებითი ანალიზი)
162