Vol.1, no.3, 2007


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Vladimir Boltyanski.
Ultra-Newtonian Gravitation
.................................................................................................................. 5

ვ. ბოლტიანსკი
ნიუტონის ზეგრავიტაცია
................................................................................................................... 17

George Khimshiashvili.
On Stable Quaternionic Polynomials
................................................................................................... 19
გ. ხიმშიაშვილი.
მდგრადი კვატერნიონული პოლინომების შესახებ
.................................................................. 21
Natela Zirakashvili.
Numerical Analysis of the Stress Distribution by the Boundary Elements Method
in the Continuous Body with a Hole
.................................................................................................... 22
ნ. ზირაქაშვილი.
სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით ხვრელიან უსასრულო

სხეულში ძაბვების განაწილების რიცხვითი ანალიზი........................................................... 25

THEORY OF ELASTICITY
დრეკადობის თეორია

Lamara Bitsadze.
Efficient Solution of BVPs of Thermoelasticity for Half-Plane
.................................................. 26
ლ. ბიწაძე.
თერმოდრეკადობის განტოლებათა სისტემის ძირითადი სასაზღვრო

ამოცანების ეფექტური ამოხსნა ნახევარსიბრტყის შემთხვევაში....................................... 29

ASTRONOMY
ასტრონომია

Rolan I. Kiladze.
On the Probability of Collisions of Interplanetary
Space Vehicles with Meteors
................................................................................................................. 30
რ. კილაძე.
მეტეორებთან საპლანეტთაშორისო ხომალდის
შეჯახების ალბათობის შესახებ
........................................................................................................ 34


PHYSICS
ფიზიკა

Alexander G. Tevzadze, George D. Chagelishvili and Jumber G. Lominadze.
On Vortex Model of Planet Formationin Keplerian Disks
............................................................ 35
ა. თევზაძე, გ. ჩაგელიშვილი, ჯ. ლომინაძე.
კეპლერულ დისკებში პლანეტების წარმოშობის
გრიგალური მოდელის შესახებ
......................................................................................................... 40

MECHANICS
მექანიკა

Robert Adamia.
Engineering Methods of Modeling of Oscillation Processes
and Rational Design of Mechanical Systems
................................................................................... 42

რ. ადამია.
მექანიკური სისტემების რხევითი პროცესების და რაციონალური
დაპროექტების მოდელირების ინჟინრული მეთოდები
....................................................... 48Engineering and Applied Sciences
საინჟინრო და გამოყენებითი მეცნიერებანი

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Vakhtang Abashidze, Zurab Javakhishvili, Thea Khutsishvili, Ekaterine Mepharidze,
Natalia Zhukova, Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili.
Increase of Order of Local Seismic Energy ReleaseCaused by Water

Level Variation in the Enguri High Dam Reservoir ....................................................................... 49

ვ. აბაშიძე, ზ. ჯავახიშვილი, თ. ხუციშვილი,
ე. მეფარიძე, ნ. ჟუკოვა, თ. ჭელიძე, თ. მაჭარაშვილი.
ენგურის წყალსაცავში წყლის დონის ვარიაციით
გამოწვეული ლოკალური სეისმური ენერგიის
გამოთავისუფლების მოწესრიგებულობის
ხარისხის ზრდა
...................................................................................................................................... 51

HYDROLOGY
ჰიდროლოგია

Tsotne Mirtskhoulava.
Measures for Predicting Accidents at Hydraulic Engineering Structures
and their Prevention
............................................................................................................................... 52

ც. მირცხულავა.
ჰიდროსაინჟინრო ნაგებობების ავარიების
პროგნოზირება და თავიდან აცილება
.......................................................................................... 58
Nodar Begalishvili, Vasil Tsomaia.
Catastrophic Phenomena in Caucasian Nival Belt
.......................................................................... 59

ნ. ბეგალიშვილი, ვ. ცომაია.
კატასტროფული მოვლენები კავკასიონის ნივალურ ზონაში
............................................. 60


PETROLOGY
პეტროლოგია

Avtandil Okrostsvaridze, Rusudan Chagelishvili.
On Genetic Identity of Rkvia and Beretisa Granitoid
Intrusives (Dzirula massif)
................................................................................................................... 61

ა. ოქროსცვარიძე, რ. ჩაგელიშვილი.
რკვიისა და ბერეთისას გრანიტოიდული
ინტრუზივების გენეტური იდენტურობის შესახებ
(ძირულის კრისტალური მასივი)
................................................................................................... 63


PHYSICAL GEOGRAPHY
ფიზიკური გეოგრაფია

Zurab Seperteladze, Eter Davitaia, Tariel Kikvadze.
Natural Anthropogenic Mining Complexes and
the Problems of their Optimization
.................................................................................................... 64

ზ. სეფერთელაძე, ე. დავითაია, ტ. კიკვაძე.
სამთამადნო ბუნებრივ-ანთროპოგენური კომპლექსები და მათი

ოპტიმიზაციის პრობლემები............................................................................................................. 65
Givi Gigineishvili , Zurab Tatashidze, Kukuri Tsikarishvili.
Geographo- Hydrological Arguments on Possible Expansion of the Tskaltubo
Cave System
.............................................................................................................................................. 67

გ. გიგინეიშვილი, ზ. ტატაშიძე, კ. წიქარიშვილი.
წყალტუბოს მღვიმური სისტემის შესაძლო გავრცელების გეოგრაფიულ-ჰიდროლოგიური არგუმენტები
.......................................................................... 70

Tamar Mamukashvili.
Anthropogenic Transformation of Natural Landscapes of Sub-Mediterranean
Semi-Humid Foothills
.............................................................................................................................. 71
თ. მამუკაშვილი.
საქართველოს სუბხმელთაშუაზღვიური სემიჰუმიდური მთისწინების
ბუნებრივ ლანდშაფტთა ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია................................................ 73


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BOTANY
ბოტანიკა

Peter H. Raven.
Botany – Progress and Prospects
........................................................................................................... 74

პ. რეივენი.
ბოტანიკა – პროგრესი და პერსპექტივა
........................................................................................ 77


MOLECULAR BIOLOGY
მოლეკულური ბიოლოგია

Gela G. Tevzadze.
Function of the Yeast Rad57 Protein
Depends on a Conserved Lipid-Binding Motif
................................................................................. 78
გელა თევზაძე.
საფუარის Rad57 ცილის ფუნქცია
დამოკიდებულია ცხიმების მბმელ კონსერვატულ მოტივზე
.............................................. 85

PLANT PHYSIOLOGY
მცენარეთა ფიზიოლოგია

Eva Chkhubianishvili, Nancy Kacharava, Luiza Kobakhidze.
Influence of Temperature on Morphological
Indices of Soybean and Pea Seedlings
................................................................................................. 87
ე. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კაჭარავა, ლ. კობახიძე.
ტემპერატურის გავლენა სოიისა და ბარდის
აღმონაცენების მორფოლოგიურ მახასიათებლებზე
.................................................................89
Medea Kikvidze, Shota Chanishvili.
Influence of Simulated Acid Rain on Nitrate
Reductase Activity of some Legumes and Vegetables
..................................................................... 91
მ. კიკვიძე, შ. ჭანიშვილი.
მჟავე ნალექების გავლენა ნიტრატრედუქტაზას აქტივობაზე

ზოგიერთი პარკოსანი და ბოსტნეული კულტურის ფოთლებში........................................ 93

PLANT GROWING
მემცენარეობა

Nargiza Alasania, Sophia Manjgaladze, Nino Lomtatidze, Sophia Tskvitinidze.
Effect of Different Growth Media on in vitro Propagation of Grapevine
Cultivar “Chkhaveri”
............................................................................................................................... 94
ნ. ალასანია, ს. მანჯგალაძე, ნ. ლომთათიძე, ს. ცქვიტინიძე.
საკვები არის გავლენა ვაზის ჯიშის
“ჩხავერის” გამრავლებაზე in vitro სისტემაში
........................................................................... 95

Agricultural Sciences
სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებანი

SOIL SCIENCE
ნიადაგმცოდნეობა

Peter Felix-Henningsen, Tengiz F. Urushadze,
Eliso I. Narimanidze, Lars-Christoffer Wichmann,
Dietrich Steffens, Besik B. Kalandadze.
Heavy Metal Pollution of Soils and Food Crops
due to Mining Wastes in the Mashavera River Valley
................................................................... 97
პ. ფელიქს-ჰენინგსენი, თ. ურუშაძე,
ე. ნარიმანიძე, ლ. ვისმანი, ს. სტეფენსი, ბ. კალანდაძე.
მდინარე მაშავერას ხეობაში ნიადაგების და სასოფლო-სამეურნეო

ნათესების გაჭუჭყიანება მძიმე ლითონებით.......................................................................... 105

Medical Sciences
სამედიცინო მეცნიერებანი

Nino A. Javakhishvili, Mamia E. Komakhidze.
Revascularisation of Arterial Prosthesis and
Autovenotransplant
................................................................................................................................ 107
ნ. ჯავახიშვილი, მ. კომახიძე.
არტერიის პროთეზის და აუტოვენის
ტრანსპლანტატის რევასკულარიზაცია
....................................................................................... 112
Nodar Kipshidze, Sesil Kabisashvili, Nona Kakauridze.
Relationship between Depression and Religiousness with the

Atherogenic Profile of Lipoproteins in Arterially Hypertensive Patients ............................... 114

ნ. ყიფშიძე, ს. კაბისაშვილი, ნ. კაკაურიძე.
დეპრესიისა და რელიგიურობის კავშირი ლიპოპროტეიდების ათეროგენულ პროფილთან არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში
......................................... 117
Ruben R. Boroyan.
Growth Factors in Blood Serum of Patients

with Benign Prostatic Hyperplasia  ................................................................................................... 119
რ.რ. ბოროიანი.
ზრდის ფაქტორები კეთილთვისებიანი
პროსტატული ჰიპერპლაზიით დაავადებული
პაციენტების სისხლის შრატში
........................................................................................................ 122
Tamar Pantsulaia, Lavrenti Managadze.
The Association of Blood Pressure Levels with
Peritoneal Insulin Absorption in Diabetic
Patients on Peritoneal Dialysis
........................................................................................................... 124

თ. ფანცულაია, ლ. მანაგაძე.
სისხლის არტერიული წნევის კავშირი
ინტრაპერიტონეალურად შეყვანილი ინსულინის
აბსორბციასთან, პერიტონეალურ დიალიზზე
მყოფ დიაბეტიან პაციენტებში
......................................................................................................... 126


HISTORY & PHYLOLOGY
ისტორია და ფილოლოგია

Vyacheslav V. Ivanov.
The Indo-European Homeland in the Near East: New Evidence
.................................................. 127

ვიაჩესლავ ივანოვი.
ინდოევროპული საწყისი ახლო აღმოსავლეთში:
ახალი მტკიცებულებანი
..................................................................................................................... 134

Nana Khazaradze.
Towards the Identification of Luwian Hieroglyphs Denoting Fauna of Ancient
Asia Minor
................................................................................................................................................ 138

ნ. ხაზარაძე.
ძველი მცირეაზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური

იეროგლიფების იდენტიფიცირებისათვის ................................................................................ 142

Manana Khidasheli.
Ethnos and Ethnic Self-Consciousness in the Archaic Period
....................................................... 143
მ. ხიდაშელი.
ეთნოსი და ეთნიკური თვითცნობიერება არქაულ ხანაში
................................................... 146
Mariam Lordkipanidze.
Towards the Origin and Continuity of Statehood in Georgia
.....................................................  148

მ. ლორთქიფანიძე.
სახელმწიფოებრიობის საწყისისა და უწყვეტობის საკითხისათვის
საქართველოში
....................................................................................................................................... 151
Giuli Alasania.
On the Personality of the Creator of the Abkhaz Kingdom
.......................................................... 153

გ. ალასანია.
აფხაზთა სამეფოს შემქმნელის ვინაობისათვის
........................................................................ 160

SEMIOTICS & LINGUISTICS
სემიოტიკა და ენათმეცნიერება

Denise Schmandt-Besserat.
From Tokens to Writing: the Pursuit of Abstraction
...................................................................... 162

დენიზ შმანდტ-ბესერატი.
სიმბოლოებიდან დამწერლობამდე: განზოგადების მცდელობა
.......................................... 167

Thomas V. Gamkrelidze.
The “Principle of Complementarity” and the Nature of the Linguistic Sign
.............................. 168
თამაზ გამყრელიძე.
“დამატებითობის პრინციპი” და ენობრივი ნიშანი
................................................................... 173