Vol.7, no.1, 2013

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Giorgi Khimshiashvili
On Poncelet Porism for Biquadratic Curves
................................................................................................... 5
გ.ხიმშიაშვილი
პონსელეს პორიზმი ბიკვადრატული წირებისთვის
.......................................................................... 10

Nina Danelia, Vakhtang Kokilashvili
Approximation by Trigonometric Polynomials in
Subspace of Weighted Grand Lebesgue Spaces
............................................................................................ 11
ნ. დანელია, ვ. კოკილაშვილი
ტრიგონომეტრიული პოლინომებით აპროქსიმაცია
გრანდ ლებეგის წონიანი სივრცის ქვესივრცეში
.................................................................................. 14

Alexander Lashkhi
Lattice Isomorphisms of Nilpotent and Free Lie
Algebras
................................................................................................................................................................. 16
ა. ლაშხი
ნილპოტენტური და თავისუფალი ლის ალგებრების
მესერული იზომორფიზმები
........................................................................................................................ 19

George Lominashvili, Mzevinar Patsatsia
On the Estimation of a Maximum Likelihood of
Truncated Exponential Distributions
.............................................................................................................. 21
გ. ლომინაშვილი, მ. ფაცაცია
მოკვეთილი ექსპონენციალური განაწილების
მაქსიმალური დასაჯერობის შეფასების შესახებ
................................................................................. 24

PHYSICS
ფიზიკა


Natela Namoradze, Ioseb Ratishvili
“Anomalous” Heat Capacity of the Stoichiometric
Lanthanum Dihydride
......................................................................................................................................... 25
ნ. ნამორაძე, ი. რატიშვილი
ლანთანის სტექიომეტრიული დიჰიდრიდის
“ანომალური” სითბოტევადობა
.................................................................................................................. 32

Morteza Yavari
Calculation of the Gravitoelectromagnetism Force
for the O’Hanlon-Tupper Spacetime
............................................................................................................... 33
მ. იავარი
გრავიტოელექტრომაგნიტური ძალის გამოთვლა
ო’ჰანლონ-ტუპერის სივრცე-დროში
......................................................................................................... 37

MECHANICS
მექანიკა


Levan Japaridze
Comparison of Analytical and Numerical Methods
for Assessment of Stress-Strain State of the Massif
around the Tunnel of Noncircular Cross-Section
........................................................................................ 38
ლ. ჯაფარიძე
არაწრიული კვეთის გვირაბის ირგვლივ ქანების
მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის
შეფასებისათვის ანალიზური და რიცხვითი
მეთოდების შედარება
..................................................................................................................................... 42

INFORMATICS
ინფორმატიკა


David Devadze, Vakhtang Beridze
An Algorithm of the Solution of an Optimal Control
Problem for a Nonlocal Problem
..................................................................................................................... 44
დ. დევაძე, ვ. ბერიძე
არალოკალური ამოცანისათვის ერთი
ოპტიმალური მართვის ამოცანის
ამოხსნის ალგორითმი
..................................................................................................................................... 48

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა


Aleksandre Surmava
Numerical Simulation of Soil Salinity Reduction
Caused by Irrigation and Introduction of Sorbent
....................................................................................... 49
ა. სურმავა
ირიგაციით და სორბენტის შეტანით გამოწვეული
ნიადაგის მარილიანობის შემცირების რიცხვითი
მოდელირება
...................................................................................................................................................... 54

STRUCTURAL MECHANICS
სამშენებლო მექანიკა


Guram Gabrichidze
35 Years of the Enguri Arch Dam
.................................................................................................................... 55
გ. გაბრიჩიძე
ენგურის თაღოვანი კაშხალი - აშენებიდან
35 წლის შემდეგ
................................................................................................................................................. 58

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია


Elene Kvaratskhelia, Ramaz Kvaratskhelia,
Rusudan Kurtanidze

The Electrolytic Dissociation of Isomeric
4-Cyclohexene-1,2-Dicarboxylic Acids
......................................................................................................... 59
ე. კვარაცხელია, რ. კვარაცხელია,
რ. კურტანიძე

იზომერული 4-ციკლოჰექსენ-1,2-დიკარბონმჟავების
ელექტროლიტური დისოციაცია
................................................................................................................. 63

MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა


Omar Mikadze, Aleksandre Kandelaki,
Jondo Bagdavadze, Leri Rukhadz
e
Alternative Technology for Production
of Pure Metals and Hard Alloys
...................................................................................................................... 64
ო. მიქაძე, ალ. კანდელაკი, ჯ. ბაღდავაძე,
ლ. რუხაძე

სუფთა ლითონებისა და სალი შენადნების
წარმოების ალტერნატიული ტექნოლოგია
............................................................................................ 68

GEOLOGY
გეოლოგია


Irakli Shekriladze, Nodar Poporadze,
Ucha Zviadadze

Shales of Georgia: Shale Gas Mining
Context
................................................................................................................................................................... 69
ი. შეყრილაძე, ნ. ფოფორაძე,
უ. ზვიადაძე

საქართველოს თიხაფიქლები: შეილგაზის
მოპოვების კონტექსტი
.................................................................................................................................... 78


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BOTANY
ბოტანიკა


Nana Shakarishvili, Lamara Asieshvili,
Nino Eradze, Marina Siradze

Effect of Stratification on Seed Germination
and Epicotyl Dormancy in Arbutus
andrachne L.
.......................................................................................................................................................... 79
ნ. შაქარიშვილი, ლ. ასიეშვილი,
ნ. ერაძე, მ. სირაძე

Arbutus andrachne L.-ს სტრატიფიცირებული
თესლის გაღივება და ეპიკოტილური
მოსვენების განვითარება
.............................................................................................................................. 82

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია


Vakhtang Barbakadze, Lali Gogilashvili,
Lela Amiranashvili, Maia Merlani,
Karen Mulkijanyan, Sopio Gokadze,
Ying Wang, Jesse Hoang, Ismail Rustamov

HPLC Analysis of Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)
glyceric acid] Preparations from Symphytum
asperum and Anchusa italica (Boraginaceae)
Using Different Gel-Filtration Columns
....................................................................................................... 83
ვ. ბარბაქაძე, ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი,
მ. მერლანი, კ. მულკიჯანიანი, ს. გოქაძე,
ი. ვონგი, ჯ. ჰოანგი, ი. რუსტამოვი

Symphytum asperum-ის და Anchusa italica-ს
(Boraginaceae) პოლი [3-(3,4-dihidroqsifenil)
გლიცერინის მჟავას] პრეპარატების მესქ (HPLC)
ანალიზი გელ-ფილტრაციის სხვადასხვა სვეტის
გამოყენებით
...................................................................................................................................................... 87

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია


Marina Nikolaishvili, Tea Mcheduri,
Giorgi Jikia, Tea Museliani, Elene Petriashvili,
Salome Zenaishvili

Effect of Combined Pesticide Lambda-Cyhalothrin
on Hydrobionts
.................................................................................................................................................... 89
მ. ნიკოლაიშვილი, თ. მჭედლური, გ. ჯიქია,
თ. მუსელიანი, ე. პეტრიაშვილი, ს. ზენაიშვილი

კომბინირებული პესტიციდის
ლამბდა-ციჰალოტრინის გავლენა
ჰიდრობიონტებზე
............................................................................................................................................ 91

GENETICS AND SELECTION
გენეტიკა და სელექცია


Petre Naskidashvili, Ia Naskidashvili,
Maka Naskidashvili, Tariel Loladze,
Ketevan Mchedlishvili, Nodar Merabishvili,
Nikoloz Gakharia

Peculiarities of Inheritance of Traits
in Hybrids of the Second Generation
Obtained by Crossing Georgian Endemic
Species and Aboriginal Varieties of Wheat
.................................................................................................. 93
პ. ნასყიდაშვილი, ი. ნასყიდაშვილი,
მ.ნასყიდაშვილი, ტ. ლოლაძე,
ქ. მჭედლიშვილი, ნ. მერაბიშვილი,
ნ. გახარია

საქართველოს ხორბლის ენდემური სახეობების
რბილი ხორბლის მეორე თაობის ჰიბრიდებში
ნიშან-თვისებათა მემკვიდრეობა
............................................................................................................... 98

PARASITOLOGY AND HELMINTHOLOGY
პარაზიტოლოგია და ჰელმინთოლოგია


Lali Murvanidze, Tsitsino Lomidze,
Ketevan Nikolaishvili

Morphological and Biochemical Investigation
of the Bothridium pithonis Blainville, 1824
(Cestoda: Diphyllobothriidae)
........................................................................................................................ 100
ლ. მურვანიძე, ც. ლომიძე, ქ. ნიკოლაიშვილი
ცესტოდა Bothridium pithonis Blainville, 1824
(Cestoda: Diphyllobothriidae)-ის მორფოლოგიური
და ბიოქიმიური შესწავლა
.......................................................................................................................... 103

ECOLOGY
ეკოლოგია


Giorgi Meladze, Maia Meladze
Distribution of Different Varieties of Vine with
Account of Global Warming on the Territory of
Georgia
................................................................................................................................................................. 105
გ. მელაძე, მ. მელაძე
გლობალური დათბობის ფონზე ვაზის კულტურის
სხვადასხვა ჯიშების გავრცელება საქართველოს
ტერიტორიაზე
.................................................................................................................................................. 108

Nino Lomtatidze, Nargiz Alasania,
Eter Machutadze

Bioecological Peculiarities of Introduced
Exotic Species of Japanese Laurel
(Aucuba japonica Thunb) at the Black Sea
Coast of Ajara, Georgia
.................................................................................................................................... 110
ნ. ლომთათიძე, ნ. ალასანია, ე. მაჭუტაძე
ინტროდუცენტ იაპონური აუკუბას
(Aucuba japonica Thunb) ეკოლოგო-ბიოლოგიური
თავისებურებების შესწავლა აჭარის შავი ზღვის
სანაპიროზე
....................................................................................................................................................... 112

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი


Manana Akhvlediani, Marina Balavadze,
Dudana Gachechiladze, Marika Emukhvari,
Maia Martiashvili, Nino Beckaia

Metabolism Peculiarities in Postmenopause
Period after Hypolipidemic Therapy
............................................................................................................ 114
მ. ახვლედიანი, მ. ბალავაძე,
დ. გაჩეჩილაძე, მ. ემუხვარი,
მ. მარტიაშვილი, ნ. ბექაია

მეტაბოლიზმის თავისებურებანი
პოსტმენოპაუზის პერიოდში და
ჩატარებული ჰიპოლიპიდემიური
თერაპიის ფონზე
............................................................................................................................................ 117
 

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებანი

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება


Giorgi Chikoidze, Ana Chutkerashvili,
Nino Javashvili

The Net Representation of Interactive
Language Processor
........................................................................................................................................... 119
გ. ჩიკოიძე, ა. ჩუტკერაშვილი,
ნ. ჯავაშვილი

ინტერაქტიული ენობრივი პროცესორის
ქსელური წარმოდგენა
.................................................................................................................................. 125

THEOLOGY
თეოლოგია


Giorgi Zviadadze
St. Gregory of Nyssa’s Ascetic Treatise
“On Virginity” and the Publication
of the Georgian Translation
............................................................................................................................ 127
გ. ზვიადაძე
წმ. გრიგოლ ნოსელის ასკეტური შრომის
“ქალწულებისათჳს და საღმრთოჲსა
მოქალაქობისა” ქართული თარგმანი
...................................................................................................... 140

ECONOMICS
ეკონომიკა


Iuri Ananiashvili and Vladimer Papava
The Behavioral Model for Estimating
the Laffer Fiscal Points
.................................................................................................................................... 142
ი. ანანიაშვილი, ვ. პაპავა
ლაფერის ფისკალური წერტილების
შეფასების ქცევითი მოდელი
..................................................................................................................... 149

LAW
სამართალი


Joni Khetsuriani
Constitutional Court Supervision
of Georgia’s International Treaties
............................................................................................................... 151
ჯ. ხეცურიანი
საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებების საკონსტიტუციო
სასამართლო კონტროლი
............................................................................................................................. 163