V.12, n.1

TABLE OF CONTENTS
შ ი ნ ა ა რ ს ი


MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებები

Mathematics
მათემატიკა

Vakhtang Kokilashvili, Dali Makharadze, Tsira Tsanava
Necessary and Sufficient Conditions for Weighted Boundedness of Integral Transforms Defined on Product Spaces in Generalized Grand Lebesgue Spaces
7
ვ. კოკილაშვილი, დ. მახარაძე, ც. ცანავა
ნამრავლიან სივრცეებზე განსაზღვრული ინტეგრალური გარდაქმნების წონიანი შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომად ფუნქციათა მიმართ გრანდ ლებეგის სივრცეებში
10
Giorgi Oniani and Francesco Tulone
On the Possible Values of Upper and Lower Derivatives with Respect to Differentiation Bases of Product Structure
12
გ. ონიანი და ფ. ტულონე
ნამრავლის სტრუქტურის მქონე დიფერენცირების ბაზისების მიმართ ზედა და ქვედა წარმოებულების შესაძლო მნიშვნელობების შესახებ
15
Giorgi Rakviashvili
Inductive Theorems and the Structure of Projective Modules over Crossed Group Rings
16
გ. რაქვიაშვილი
ინდუქციური თეორემები და ჯვარედინ ჯგუფურ რგოლზე პროექციული მოდულების სტრუქტურა
19
Archil Papukashvili, Giorgi Papukashvili, Jemal Peradze
On Approximate Solution of a Nonlinear Static Beam Equation
21
ა. პაპუკაშვილი, გ. პაპუკაშვილი, ჯ. ფერაძე
არაწრფივი სტატიკური ძელის განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ
26

Mechanics
მექანიკა

Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze
Construction of the Transverse-Vertical Shapes of the Orthopedic Boot-Tree by Means of the Solution to Singular Dirichlet Boundary Value Problem
27
მ. შალამბერიძე, ზ. სოხაძე, მ. თათვიძე
ორთოპედიული ფეხსაცმლის კალაპოტის განივ-ჰორიზონტალური კვეთების მიახლოებითი ფორმების აგება დირიხლეს სინგულარული სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის საშუალებით
31
Levan Japaridze
Analysis of the Internal Forces Caused by Seismic P and S Waves and Geostatic Load in a Circular Tunnel
33
ლ. ჯაფარიძე
სეისმური P და S ტალღებით და გეოსტატიკური ძალებით გამოწვეული შიგა ძალვების გაანგარიშება წრიული კვეთის გვირაბის კონსტრუქციაში
43

Informatics
ინფორმატიკა

Gia Sirbiladze, Bezhan Ghvaberidze, Bidzina Matsaberidze, Guram Mgeladze, George Bolotashvili, Zurab Modebadze
Fuzzy Choquet Integral Aggregations in Multi-Objective Emergency Service Facility Location Problem
45
გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე, გ. მგელაძე, გ. ბოლოთაშვილი, ზ. მოდებაძე
ფაზი-შოკეს ინტეგრალური აგრეგირებები საგანგებო სიტუაციების ობიექტების განთავსების მრავალკრიტერიუმიან ამოცანაში
52

Physics
ფიზიკა

Anzor Guldamashvili, Guram Bokuchava, Giorgi Archuadze, Yuri Nardaia, Tsira Nebieridze, Avtandil Sichinava, Revaz Melkadze, Nodar Gapishvili
Development of Technological Conditions of Ion Implantation of Silicon by Boron for Ion Implanted Neutron Sensors
54
ა. გულდამაშვილი, გ. ბოკუჩავა, გ. არჩუაძე, ი. ნარდაია, ც. ნებიერიძე, ა. სიჭინავა, რ. მელქაძე, ნ. გაფიშვილი
სილიციუმის ბორის იონებით იმპლანტაციის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება იონ-იმპლანტაციური ნეიტრონების სენსორებისათვის
59

Organic Chemistry
ორგანული ქიმია

Shota Samsoniya, Nino Chikvaidze, Ioseb Chikvaidze, Mikheil Gverdtsiteli
Mathematical-Chemical Investigation of some Derivatives of N-Methyl-3-Formyl-2-Phenylin-dole
61
შ. სამსონია, ნ. ჩიკვაიძე, ი. ჩიკვაიძე, მ. გვერდწითელი
N-მეთილ-3-ფორმილ-2-ფენილინდოლის ზოგიერთი ნაწარმის მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევები
63
Jimsher Maisuradze, Lali Devadze, Shorena Akhobadze, Zhuzhuna Urchukhishvili, Nino Sepashvili
Hybrid Spiropyrans (Spirochromenes) with Additional Cycle in their Indoline Part
64
ჯ. მაისურაძე, ლ. დევაძე, შ. ახობაძე, ჟ. ურჩუხიშვილი, ნ. სეფაშვილი
ჰიბრიდული სპიროპირანები (სპიროქრომენები) დამატებითი ციკლით ინდოლინურ ნაწილშია
68

Physical Chemistry
ფიზიკური ქიმია

George Bezarashvili and Lali Gurchumelia
Homogeneous Inhibition of Flame Propagation
70
გ. ბეზარაშვილი და ლ. ღურჭუმელია
ალის გავრცელების ჰომოგენური ინჰიბირება
74

Engineering
ინჟინერია

Elguja Medzmariashvili, Gizo Partskhaladze, Rusudan Tkeshelashvili, Giorgi Khazaradze
Complex Constructions for Extreme Condition
76
ე. მეძმარიაშვილი, გ. ფარცხალაძე, რ. ტყეშელაშვილი, გ. ხაზარაძე
კომპლექსური ნაგებობები ექსტრემალური ვითარებისათვის
80

EARTH SCIENCES
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებანი

Hydrology
ჰიდროლოგია

Otar Natishvili and David Gubeladze
Calculation Characteristics of the Cohesive Debris Flow Front Part Motion
82
ო. ნათიშვილი და დ. გუბელაძე
ბმული ღვარცოფული ნაკადის სათავე ნაწილის საანგარიშო მახასიათებლები
84

Geology
გეოლოგია

Nodar Poporadze, Irakli Shekriladze, Olga Seskuria
Shale Gas Prospectivity for the Lower- and Middle Jurassic Terrigenous Shale Deposits of the Kazbegi-Omalo Region
85
ნ. ფოფორაძე, ი. შეყრილაძე, ო. სესკურია
ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ქვედა- და შუაიურული ფიქლებრივი ტერიგენული ნალექების ფიქლის გაზის პერსპექტიულობა
90

Palaeogeography
პალეოგეოგრაფია

Revaz Khazaradze and Koba Kharadze
The Pleistocene Glaciation Pseudomoraines in the Caucasus Mountains
92
რ. ხაზარაძე და კ. ხარაძე
კავკასიონის პლეისტოცენური გამყინვარების "ფსევდომორენები"
96

BIOLOGICAL SCIENCES
ბიოლოგიური მეცნიერებები

Microbiology
მიკრობიოლოგია

Khatuna Makalatia, Elene Kakabadze, Nata Bakuradze, Nino Grdzelishvili, Gulnara Natroshvili, Nina Chanishvili
Decontamination Effect of the Eggshells with the Mixture of Salmonella and E.Coli Specific Phages
98
ხ. მაკალათია, ე. კაკაბაძე, ნ. ბაკურაძე, ნ. გრძელიშვილი, გ. ნატროშვილი, ნ. ჭანიშვილი
კვერცხის ნაჭუჭის დეკონტამინაცია Salmonella და E.coli სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების ნაზავით დამუშავების შედეგად
105

Analytical Chemistry
ანალიზური ქიმია

Imeda Rubashvili, Natela Karukhnishvili, Khatuna Makharadze, Vladimer Tsitsishvili
Development and Validation of Quantitative Determination and Sampling Methods for Acetaminophen Residues on Pharmaceutical Equipment Surfaces
107
ი. რუბაშვილი, ნ. ქარუხნიშვილი, ხ. მახარაძე, ვ. ციციშვილი
ფარმაცევტული დანადგარის ზედაპირებზე აცეტამინოფენის ნარჩენების რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სინჯის აღების მეთოდების შემუშავება და ვალიდაცია
112

Biology
ბიოლოგია

Besarion Dochviri, George Bezarashvili, Guram Tkemaladze
On One Probabilistic Model of Bimolecular Chemical Reaction
113
ბ. დოჭვირი, გ. ბეზარაშვილი, გ. ტყემალაძე
ბიმოლეკულური ქიმიური რეაქციის ერთი ალბათური მოდელის შესახებ
117

Human and Animal Physiology
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Ivliane Nozadze, Nana Tsiklauri, Gulnaz Gurtskaia, Elene Abzianidze, Merab G. Tsagareli
Role of Transient Receptor Potential Channels in Itch and Pain Sensations
118
ი. ნოზაძე, ნ. წიკლაური, გ. ღურწკაია, ე. აბზიანიძე, მ. ცაგარელი
ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი ქავილისა და ტკივილის შეგრძნებაში
122

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ჰუმანიტარული მეცნიერებები

Linguistics
ენათმეცნიერება

Tamar Makharoblidze
Verbal Temporal Categories in Georgian Sign Language (GESL)
125
თ. მახარობლიძე
ზმნის დროითი კატეგორიები ქართულ ჟესტურ ენაში
128

Philology
ფილოლოგია

Mamia Paghava
The Formation of Family Group Names and Peculiarity of the Settlement in the Village Tao
129
მ. ფაღავა
შტო–გვარის სახელთა წარმოება და ტაოური სოფლის დასახლების ერთი თავისებურება
132

History
ისტორია

Valeriane Kekenadze
Retrospective Cartography of the Border between the Kingdoms of Kartli and Imereti in the 15-19th Centuries (Upper Side Part)
134
ვ. კეკენაძე
ქართლისა და იმერეთის სამეფოების საზღვრის რეტროსპექტული კარტოგრაფირება მე-15–19 საუკუნეებში (ზემო მხარის მონაკვეთი)
137
Ana Tsanava
Messenger’s Spatial Perspective: for the Narration of the Battle of Salamis in the Persians by Aeschylus
139
ა. ცანავა
მაცნის სივრცული პერსპექტივა: სალამინის საზღვაო ბრძოლის ნარაციისათვის ესქილეს სპარსელებში
144

Economics
ეკონომიკა

Iuri Ananiashvili
Dependence of Aggregate Supply on the Main Factors Prices of Production
146
ი. ანანიაშვილი
ერთობლივი მიწოდების დამოკიდებულება წარმოების ძირითადი ფაქტორების ფასებზე
151
Vakhtang Charaia, Vladimer Papava, Fanmei Wang
China-Georgia Economic Relations in the Context of the Belt and Road Initiative
153
ვ. ჭარაია, ვ. პაპავა, ფ. ვანგი
ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები სარტყლისა და გზის ინიციატივის კონტექსტში
158
Avtandil Silagadze
Some Aspects of Economic Ideas in Shota Rustaveli’s "The Knight in the Panther Skin"
161
ა. სილაგაძე
ეკონომიკური შეხედულებების ზოგიერთი ასპექტი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანში“
165
Tengiz Verulava
Pension System in the South Caucasus: Challenges and Reform Options
168
თ. ვერულავა
საპენსიო სისტემა სამხრეთ კავკასიაში: გამოწვევები და რეფორმის პარამეტრები
173
Mirian Tukhashvili
Retrospective Comprehension of Post-Soviet Georgia’s Population Migration
175
მ. ტუხაშვილი
პოსტსაბჭოთა საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციის რეტროსპექტული გააზრება
181

Archaeology
არქეოლოგია

Nana Rezesidze, Nino Sulava, Brian Gilmour, Tamar Beridze, Rusudan Chagelishvili
Prehistoric Metallurgy in Mountainous Colchis (Lechkhumi)
183
ნ. რეზესიძე, ნ. სულავა, ბ. გილმორი, თ. ბერიძე, რ. ჩაგელიშვილი
უძველესი მეტალურგია მთიან კოლხეთში (ლეჩხუმი)
186

Low
სამართალი

Mariam Tsatsanashvili
Juveniles Safety on the Internet in Georgia (Problems and Methods of Solution)
188
მ. ცაცანაშვილი
არასრულწლოვანთა უსაფრთხოება ინტერნეტში (პრობლემები და გადაჭრის გზები საქართველოში)
195