Vol.2, no.1, 2008


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Levan Zhizhiashvili
On some Approximate Properties of Multidimensional Fejer-Type

Kernel Integral Operators.......................................................................................................................... 5

ლ. ჟიჟიაშვილი
ფეიერის ტიპის მრავალგანზომილებიანი ინტეგრალური ოპერატორის

ზოგიერთი აპროქსიმაციული თვისების შესახებ......................................................................... 6

Elizbar Nadaraya, Petre Babilua
On the Power of the Goodness-of-Fit Test Based on Wolverton-Wagner

Distribution Density Estimates................................................................................................................. 7
ე. ნადარაია, პ. ბაბილუა
სიმკვრივის ვოლვერტონ-ვაგნერის შეფასებაზე დაფუძნებული

თანხმობის კრიტერიუმის სიმძლავრის შესახებ......................................................................... 15

Yasha Diasamidze, Shota Makharadze, Nino Rokva
On XI-Semilattices of Unions
.................................................................................................................. 16
ი. დიასამიძე, შ. მახარაძე, ნ. როყვა
გაერთიანებათა XI-ნახევარმესერების შესახებ
............................................................................ 24

Alexsander Chaduneli, Zaza Tabagari, Mamuli Zakradze
On Solving the Internal Three-Dimensional Dirichlet Problem for a

Harmonic Function by the Method of Probabilistic Solution......................................................... 25
ა. ჩადუნელი, ზ. თაბაგარი, მ. ზაქრაძე
ჰარმონიული ფუნქციისათვის დირიხლეს სამგანზომილებიანი

შიგა სასაზღვრო ამოცანის ალბათური მეთოდით ამოხსნის შესახებ................................. 28

Rezo Katamadze
Homology and Cohomology Groups of Group Homomorphism
...................................................... 29
რ. ქათამაძე
ჯგუფური ჰომომორფიზმის ჰომოლოგიური და კოჰომოლოგიური ჯგუფები
................. 37

George Chelidze
The Modulus of Convexity and Inner Product in Linear Normed Spaces
..................................... 38
გ. ჭელიძე
ამოზნექილობის მოდული და შიდა ნამრავლი წრფივ ნორმირებულ სივრცეებში
....... 40

Vakhtang Jaoshvili, Omar Purtukhia
Martingale Representation Theorems for Multidimensional Wiener Functionals
.................... 41
ვ. ჯაოშვილი, ო. ფურთუხია
მარტინგალური წარმოდგენის თოერემები მრავალგანზომილებიანი

ვინერის ფუნქციონალებისათვის...................................................................................................... 46


HISTORY OF MATHEMATICS
მათემატიკის ისტორია

Loren Graham and Jean-Michel Kantor
Religious Heresy and Methematical Creativity
................................................................................. 47
ლორენ გრემი, ჟან-მიშელ კანტორი
რელიგიური ერესი და მათემატიკური შემოქმედებითი პოტენციალი
............................. 53

MECHANICS
მექანიკა

Guram Gabrichidze
Every Body will no Longer Remain at Rest or in Uniform Motion in a Straight

Line if Compelled to Change its State by the Action of an External Force, but
will Do it with a Delay............................................................................................................................ 54
გ. გაბრიჩიძე
თუ გარე ძალა იწყებს ზემოქმედებას მატერიალურ წერტილზე,

იგი შეიცვლის უძრაობის, ან თანაბარი სწორხაზოვანი
მოძრაობის მდგომარეობას, მაგრამ დაგვიანებით
..................................................................... 56


PHYSICS
ფიზიკა

Zurab Gogua, Levan Chkhartishvili, George Kantidze.
Novel Approach to Estimation of Ground State Energies of Shallow and Deep
Donors in Tetrahedrally Bonded Semiconductors
............................................................................. 57
ზ. გოგუა, ლ. ჩხარტიშვილი, გ. კანტიძე
ტეტრაედრულად ბმულ ნახევარგამტარებში  თხელი და ღრმა

დონორების ძირითადი მდგომარეობის ენერგიების შეფასება
ახლებური მიდგომით
............................................................................................................................ 63

Micheil Menteshashvili, Natela Chachava, George I. Japaridze
Effective Hamiltonian for a Half-Filled
Tetramerized Ionic-Hubbard Chain
....................................................................................................... 66
მ. მენთეშაშვილი, ნ. ჩაჩავა, გ. ჯაფარიძე
ეფექტური სპინური ჰამილტონიანი ერთგანზომილებიანი ნახევრად

შევსებული ტეტრამერიზებული იონური-ჰაბარდის მოდელისათვის
ძლიერი განზიდვის პირობებში......................................................................................................... 71

Nodar Amaglobeli, Badri Chiladze, Guram Karumidze, Nodar Lomidze,
Mariam Mtvralashvili, Mikheil Nioradze, Zurab Shavgulidze, Alexander Sidelnikov,
Mirian Tabidze, Igor Trekov
On the Problem of Nuclear and Radiation Safety Increase of Nuclear Plants
........................... 73
ნ. ამაღლობელი, ბ. ჭილაძე, გ. ქარუმიძე, ნ. ლომიძე, მ. მთვრალაშვილი, მ. ნიორაძე,
ზ. შავგულიძე, ა. სიდელნიკოვი, მ. ტაბიძე, ი. ტრეკოვი
ბირთვული რეაქტორების რადიაციული და ბირთვული

უსაფრთხოების გაზრდის პრობლემა.............................................................................................. 78


Engineering and Applied Sciences
საინჟინრო და გამოყენებითი მეცნიერებანი

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Ia Shengelia, Tamaz Chelidze, Zurab Javakhisvili, Thea Godoladze, Malkhaz Gigiberia.
Determination of Earthquake Magnitude by Digital Data
.............................................................. 80

ი. შენგელია, თ. ჭელიძე, ზ. ჯავახიშვილი, თ. გოდოლაძე, მ. გიგიბერია.
მიწისძვრის მაგნიტუდის განსაზღვრა ციფრული მონაცემებით
......................................... 82


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Nodar Nutsubidze, Engur Kirtadze, Nato Saghinadze, Varlam Aplakov.
Alanine and Aspartic Acid Assimilation by
Yeasts During Secondary Alcoholic Fermentation
............................................................................ 83

ნ. ნუცუბიძე, ე. კირთაძე, ნ. საღინაძე, ვ. აპლაკოვი.
ალანინისა და ასპარაგინმჟავას ასიმილაცია
საფუვრების მიერ მეორეული სპირტული
დუღილის პროცესში
.............................................................................................................................. 86


PHYSICAL CHEMISTRY

ფიზიკური ქიმია

Guram Gvelesiani, Jondo Bagdavadze, Inga Janelidze, Ketevan Ukleba, Marina Chumbadze
Thermodynamic Analysis of Interaction between the Components In the

Cr2O3 – SiO2 – FeO – C System.............................................................................................................. 88

გ. გველესიანი, ჯ. ბაღდავაძე, ი. ჯანელიძე, ქ. უკლება, მ. ჭუმბაძე
Cr2O3 – SiO2 – FeO – C სისტემაში კომპონენტების ურთიერთქმედების
თერმოდინამიკური ანალიზი
............................................................................................................. 91

Archil Nadiradze, Ilia Baratashvili, Roland Razmadze, Nana Nadiradze, Anzor Avaliani
Incremental Calculation Method of Melting
Temperatures of Triple Oxides
............................................................................................................... 92

ა. ნადირაძე, ი. ბარათაშვილი, რ. რაზმაძე, ნ. ნადირაძე, ა. ავალიანი
სამმაგი ოქსიდების დნობის ტემპერატურის
განსაზღვრის ინკრემენტული საანგარიშო მეთოდი
................................................................. 94


PLANT GROWING
მემცენარეობა

Nino Lomtatidze, Vano Papunidze
Changes in Turkish Loquat (Armut, Akko, Taza) Seeds Caused by Mutagen

Nitrosoethyl Urea
...................................................................................................................................... 95
ნ. ლომთათიძე, ვ. პაპუნიძე
იაპონური მუშმულის თურქული ჯიშების (Armut, Akko, Taza) თესლებზე

მუტაგენ ნიტროზოეთილშარდოვანას ზემოქმედებით
გამოწვეული ცვლილებები
.................................................................................................................. 97

ENTOMOLOGY
ენტომოლოგია

Tsisia Chkhubianishvili, Itamar Glazer, Nona Mikaia, Manana Kakhadze
Prospects of Insect Parasite Nematodes Research
Development in Georgia
.......................................................................................................................... 98
ც. ჩხუბიანიშვილი, ი. გლაზერი, ნ. მიქაია, მ. კახაძე
მწერების პარაზიტული ნემატოდების კვლევის
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
.........................................................................100

GENETICS
გენეტიკა

Ivan Nasidze
What Can Genetics Tell us about the Origins
of South and North Ossetians
............................................................................................................... 102
ი.ნასიძე
რას გვეუბნება გენეტიკა ჩრდილოელი და
სამხრეთელი ოსების წარმომავლობაზე
....................................................................................... 106Medical Sciences
სამედიცინო მეცნიერებანი

Simon Khechinashvili, Nino Sharashenidze
Labyrinth Fistulae, Symptoms and Treatment
.................................................................................. 109
ს. ხეჩინაშვილი, ნ. შარაშენიძე
ლაბირინთის ფისტულა, სიმპტომები და მკურნალობა
......................................................... 111

Nodar N. Kipshidze, Ketevan T. Kapanadze.
The Role of Rosuvastatin in the Correctionof Dyslipoproteinemia and Endothelial
Dysfunction in Patients with Stable Angina
...................................................................................... 112
ნ.ნ. ყიფშიძე, ქ.თ. კაპანაძე
როზუვასტატინის როლი დისლიპოპროტეინემიისა
და ენდოთელიუმის დისფუნქციის კორექციაში
სტაბილური სტენოკარდიის დროს
................................................................................................ 116

PSYCHOLOGY
ფსიქოლოგია

David Charkviani, David Dzidziguri
Probability and Frequency Estimations in Different Judgemental Contexts
........................... 118

დ. ჩარკვიანი, დ. ძიძიგური
ალბათური და სიხშირეობრივი შეფასებები მსჯელობის სხვადასხვა
კონტექსტში
............................................................................................................................................. 120


History & Philology
ისტორია და ფილოლოგია


HISTORY OF ART
ხელოვნების ისტორია

Kitty Machabeli.
Palestinian Tradition and Early Medieval Georgian Plastic Art
................................................. 121
კ. მაჩაბელი.
პალესტინური ტრადიცია და ადრეული შუა საუკუნეების ქართული

პლასტიკის ხელოვნება........................................................................................................................ 126

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება

Ether Soselia
Universal Model of Colour Categorization and Georgian Basic Colour Terms
....................... 129

ე. სოსელია
ფერთა კატეგორიზაციის უნივერსალური მოდელი და ბაზისური

ფერის ტერმინები ქართულში.......................................................................................................... 134

Rusudan Asatiani
Directions of Diachronic Development of the Kartvelian Languages
....................................... 135

რ. ასათიანი
ქართველურ ენათა დიაქრონიული
განვითარების მიმართულებები
...................................................................................................... 135

Thomas V. Gamkrelidze
The Indo-European Glottalic Theory: A New Paradigm in Indo-European
Comparative Linguistics
........................................................................................................................ 140

თამაზ გამყრელიძე
ინდოევროპული გლოტალური თეორია: ახალი პარადიგმა ინდოევროპულ
შედარებით ენათმეცნიერებაში
....................................................................................................... 142