Vol.3, no.2, 2009


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Guram L. Kharatishvili†
On General Solutions of First-Order Nonlinear
Matrix and Scalar Ordinary Differential Equations
................................................................................ 5

გ. ხარატიშვილი†
პირველი რიგის არაწრფივი სკალარული და
მატრიცული ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებების ზოგადი ამონახსნების შესახებ
............................................................................... 10

Elizbar Nadaraya, Petre Babilua, Grigol Sokhadze
On Some Goodness-of-Fit Tests Based on Kernel
Type Wolverton-Wagner Estimates
...........................................................................................................
11
ე. ნადარაია, პ. ბაბილუა, გ. სოხაძე
ზოგიერთი თანხმობის კრიტერიუმი, დაფუძნებული
სიმკვრივის ვოლვერტონ-ვაგნერის ტიპის გულოვან
შეფასებებზე
................................................................................................................................................... 18

Grigory Giorgadze, Giorgi Khimshiashvili
Cyclic Configurations of Spherical Quadrilaterals
...................................................................................................................................................
19
გ. გიორგაძე, გ. ხიმშიაშვილი
სფერული ოთხკუთხედების ციკლური
კონფიგურაციები
........................................................................................................................................... 22

Sergei Chobanyan, Shlomo Levental,
Vidyadhar Mandrekar
Equivalence of Convergence for Almost all Signs
and Almost all Rearrangements of Functional
Series
....................................................................................................................................................................
23
ს. ჩობანიანი, შ. ლევენტალი, ვ. მანდრეკარი
ფუნქციონალურ მწკრივთა კრებადობის
ეკვივალენტურობა თითქმის ყველა ნიშნისა და
თითქმის ყველა გადანაცვლებისათვის
................................................................................................ 28

CYBERNETICS

კიბერნეტიკა

Zurab Piranashvili
On Estimation of the Remainder Term of the
Generalized Sampling Series
.................................................................................................................................................................... 30

ზ. ფირანაშვილი
ანათვლების ერთი განზოგადებული მწკრივის
ნაშთითი წევრის შეფასების შესახებ
................................................................................................................................................................ 32

Zurab Kipshidze, Alexander Chaduneli,
Gulaber Ananiashvili, George Ghlonti
Constructive Method for the Recognition of
Patterns
................................................................................................................................................................
33
ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, გ. ანანიაშვილი,
გ. ღლონტი
სახეთა ამოცნობის კონსტრუქციული მეთოდი
.............................................................................................................................................................. 36

Ramaz Khurodze, Revaz Kakubava, David Gulua
Analysis of Priority Queuing System for
Replacements and Renewals
...........................................................................................................................
37
რ. ხუროძე, რ. კაკუბავა, დ. გულუა
ჩანაცვლებებისა და აღდგენათა რიგების
მომსახურების პრიორიტეტული სისტემა
............................................................................................ 40

MECHANICS

მექანიკა

Guram Gabrichidze
On One Iteration Algorithm of Investigation
of the Nonlinear Problem of Oscillation of
a System of Constrained Particles under
Strong Dynamic Load
......................................................................................................................................
41
გურამ გაბრიჩიძე
ძლიერი დინამიკური ზემოქმედებისას
არათავისუფალი მატერიალური წერტილების
სისტემის მოძრაობის არაწრფივი ამოცანის
შესწავლის ერთი იტერაციული ალგორითმის შესახებ
................................................................. 44

Rani Chabukiani, Teimuraz Dvalishvili
A New Express Monitoring Method and
Diagnostic Device for Determining Efficient
Performance of an Automotive Brake System
.................................................................................................................................................................
45
რ. ჭაბუკიანი, თ. დვალიშვილი
ახალი მეთოდი და დიაგნოსტიკური მოწყობილობა
ავტომობილის სამუხრუჭო სისტემის ეფექტიანობის
გაზომვისა და ექსპრეს-კონტროლისათვის
......................................................................................................................................... 47

PHYSICS

ფიზიკა

Aleksandre Rcheulishvili, Zaza Rostomashvili,
Ketevan Tsakadze
Study of the Absorption Signal in the Flame
of the Burner with Ring-Shaped Slot for
Atomic Absorption Spectrometry
....................................................................................................................................................
48
ა. რჩეულიშვილი, ზ. როსტომაშვილი, ქ. წაქაძე
აბსორბციის სიგნალის შესწავლა
ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრის
წრიულღრეჩოიანი სანთურას ალში
......................................................................................................
53

Leila Chikovani, Tamar Djobava, Maia Mosidze,
Gvantsa Mchedlidze, Vakhtang Tsiskaridze
ATLAS Sensitivity to the Flavour Changing
Neutral Currents Decay t->Hq (H->bb)
.....................................................................................................
55
ლ. ჩიქოვანი, თ. ჯობავა, მ. მოსიძე,
გ. მჭედლიძე, ვ. ცისკარიძე
“ATLAS” ექსპერიმენტის მგრძნობიარობა არომატის
შემცვლელი ნეიტრალური დენებით მიმდინარე
იშვიათი დაშლის t->Hq (H->bb) მიმართ
............................................................................................. 59

ASTRONOMY

ასტრონომია

Rolan I. Kiladze
Climatic Conditions on the Surface of
the Ancient Earth
.............................................................................................................................................
61
რ. კილაძე
კლიმატი ადრინდელი დედამიწის ზედაპირზე
...................................................................................................................................................... 65

Shota Makandarashvili
Solar Radiation at 210 MHz Frequency and its
Connection with Optical Phenomena on the Sun
......................................................................................
66
შ. მაქანდარაშვილი
მზის რადიოგამოსხივება 210 მჰც სიხშირეზე და
მისი ცალკეული მოვლენების შეჯერება მზეზე
მიმდინარე ოპტიკურ პროცესებთან
...................................................................................................... 69

GEOPHYSICS

გეოფიზიკა

Tamaz Chelidze, Mamuka Jakhutashvili,
Guram Kutelia, Grigol Tabaghua
Electrical Prospecting in Dmanisi Settlement
Area of the Oldest Eurasian Hominids
....................................................................................................... 7
1
თ. ჭელიძე, მ. ჯახუტაშვილი, გ. ქუთელია,
გ. ტაბაღუა
ელექტრომეტრიული კვლევები დმანისის
ნაქალაქარის ტერიტორიაზე
.................................................................................................................... 74

Merab Dzhibladze, Aleksander Mikaberidze,
Zurab Razmadze
Thermal Balance of the Earth and Global Warming
...............................................................................
75
მ. ჯიბლაძე, ა. მიქაბერიძე, ზ. რაზმაძე
დედამიწის სითბური ბალანსი და გლობალური დათბობა
.........................................................
78

Jumber Kharchilava, Eliso Kekenadze,
Nanuli Bagashvili
Investigation of Ozone Concentration Variability
under Different Type Weather Conditions in the
Ecologically Clean Surface Air as Exemplified by
Ruispiri Village
.................................................................................................................................................
79
ჯ. ხარჩილავა, ე. კეკენაძე, ნ. ბაგაშვილი
ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს მიწისპირა ჰაერში
ოზონის კონცენტრაციის ცვალებადობის გამოკვლევა
სხვადასხვა ტიპის ამინდის პირობებში სოფ.
რუისპირის მაგალითზე
...............................................................................................................................82

ORGANIC CHEMISTRY

ორგანული ქიმია

Nazi Gelashvili, Givi Papava, Marina Gurgenishvili,
Ia Chitrekashvili, Zaza Molodinashvili,
Zurab Tabukashvili
Phenol-Formaldehyde Type Polymers on
the Basis of Bisphenols
..................................................................................................................................
84
ნ. გელაშვილი, გ. პაპავა, მ. გურგენიშვილი,
ი. ჩიტრეკაშვილი, ზ. მოლოდინაშვილი,
ზ. თაბუკაშვილი
ფენოლ-ფორმალდეჰიდური ტიპის პოლიმერები
ბისფენოლების საფუძველზე
....................................................................................................................89

PHYSICAL CHEMISTRY

ფიზიკური ქიმია

Elene Kvaratskhelia, Ramaz Kvaratskhelia,
Rusudan Kurtanidze
The Regularities of Electrolytic Dissociation of
Phthalic Acid
.................................................................................................................................................... 9
1
ე. კვარაცხელია, რ. კვარაცხელია, რ. კურტანიძე
ფტალის მჟავას ელექტროლიტური დისოციაციის
კანონზომიერებები
........................................................................................................................................94

Archil Nadiradze, Ilia Baratashvili, Iuza Pulariani,
Ketevan Ukleba
Thermodynamic Probability of Realization
of the Process of Silicon Dioxide Reduction by
Magnesium at High Temperatures
.............................................................................................................. 9
5
ა. ნადირაძე, ი. ბარათაშვილი, ი. ფულარიანი,
ქ. უკლება
მაღალ ტემპერატურებზე მანგანუმით სილიციუმის
დიოქსიდის აღდგენის პროცესის თერმოდინამიკური
ალბათობის გამოკვლევა
..............................................................................................................................99

George Darsavelidze, Ia Kurashvili,
Guram Bokuchava, Tengiz Mkheidze,
Ekaterine Sanaia, Leonti Gabrichidze
Amplitude Dependence of Internal Friction and
Shear Modulus of Tin-Doped Monocrystalline Silicon
........................................................................ 100

გ. დარსაველიძე, ი. ყურაშვილი, გ. ბოკუჩავა,
თ. მხეიძე, ე. სანაია, ლ. გაბრიჭიძე
კალით ლეგირებული მონოკრისტალური
სილიციუმის შინაგანი ხახუნისა და ძვრის
მოდულის ამპლიტუდური დამოკიდებულება
.........................................................................................................................................102

GEOLOGY
გეოლოგია

Nino Popkhadze, Tamar Beridze, Robert Moritz,
Vladimer Gugushvili, Sophio Khutsishvili
Facies Analysis of the Volcano-Sedimentary Host
Rocks of the Cretaceous Madneuli Massive
Sulphide Deposit, Bolnisi District, Georgia
........................................................................................... 103

ნ. ფოფხაძე, თ. ბერიძე, რ. მორიცი,
ვ. გუგუშვილი, ს. ხუციშვილი
მადნეულის მასივურ-სულფიდური საბადოს
შემცველი ცარცული ვულკანურ-სედიმენტური
ქანების ფაციალური ანალიზი
(ბოლნისის რაიონი, საქართველო)
.........................................................................................................108

Mirian Topchishvili
Zonal Dissection of Aalenian Deposits by
Ammonites of the Caucasus
......................................................................................................................... 109

მ. თოფჩიშვილი
კავკასიის აალენური ნალექების ზონური
დანაწილება ამონიტების მიხედვით
.....................................................................................................116


PHYSICAL GEOGRAPHY

ფიზიკური გეოგრაფია

Igor Bondyrev, George Lominadze
New Discoveries in the Vere River Valley
(Central Georgia)
............................................................................................................................................ 1
18
ი. ბონდირევი, გ. ლომინაძე
ახალი აღმოჩენები მდინარე ვერეს ხეობაში
..................................................................................... 121Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

GENETICS
გენეტიკა

Aivengo Shatirishvili, Nino Machavariani,
Thea Zarnadze
Study of the Outcomes of the Permanent Effect of
Copper Ions on Natural Populations of Wine Yeast
......................................................................................... 122
ა. შათირიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, თ. ზარნაძე
ღვინის საფუარის ბუნებრივ პოპულაციებზე
სპილენძის იონების პერმანენტული ზემოქმედების
შედეგების შესწავლა
................................................................................................................................... 125

BIOCHEMISTRY

ბიოქიმია

Aleksandre Tsereteli, Lela Daushvili,
Temur Buachidze, Edisher Kvesitadze,
Nana Butskhrikidze
Production of Pectolytic Enzymes by Microscopic
Fungi Mucor Sp. 7 and Monilia Sp. 10
..................................................................................................... 1
26
ა. წერეთელი, ლ. დაუშვილი, თ. ბუაჩიძე,
ე. კვესიტაძე, ნ. ბუცხრიკიძე
მიკროსკოპული სოკოების Mucor sp. 7-ისა და
Monilia sp. 10-ის პექტოლიზური ფერმენტები
................................................................................ 129


PALAEOBIOLOGY

პალეობიოლოგია

Abesalom Vekua, David Lordkipanidze,
Maia Bukhsianidze, Nikoloz Vanishvili,
Rusudan Chagelishvili
Importance of Diliska Vertebrate Fauna for the
Biostratigraphy of the Transcaucasus
........................................................................................................ 130

ა. ვეკუა, დ. ლორთქიფანიძე, მ. ბუხსიანიძე,
ნ. ვანიშვილი, რ. ჩაგელიშვილი
დილისკის ხერხემლიანთა ფაუნის მნიშვნელობა
ამიერკავკასიის ბიოსტრატიგრაფიისათვის
...................................................................................... 134

ZOOLOGY

ზოოლოგია

Irakli Eliava, Nana Bagathuria
New Nematode Opailamus andrassyi n.sp.
(Dorylaimida: Opalaimidae) from Georgia
.............................................................................................. 1
36
ი. ელიავა, ნ. ბაღათურია
ახალი ნემატოდა Opailamus andrassyi n.sp.
(Dorylaimida: Opalaimidae) საქართველოდან
..................................................................................... 1
38

BOTANY

ბოტანიკა

Irine Murvanishvili
New Data on Lignophilous Mycobiota of
Mariamdjvari State Reserve (East Georgia)
............................................................................................ 1
39
ი. მურვანიშვილი
ახალი მონაცემები მარიამჯვრის სახელმწიფო
ნაკრძალის (აღმოსავლეთ საქართველო)
ლიგნოფილური მიკობიოტის შესახებ
.................................................................................................. 1
40

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Nana Tsiklauri, Ivliane Nozadze, Gulnazi Gurtskaia,
Rusudan Kandelaki, Elene Abzianidze,
Merab G. Tsagareli
Evidence for Tolerance Effects Induced by
Non-Opioid Analgesics Microinjected into
the Central Nucleus of Amygdala in
the Rat Hot Plate Test
................................................................................................................................... 1
41
ნ. წიკლაური, ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია,
რ. კანდელაკი, ე. აბზიანიძე, მ. ცაგარელი
ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში არაოპიოიდების
მიკროინიექციებით გამოწვეული ტოლერანტობის
შესწავლა hot plate ტესტით
...................................................................................................................... 145

PLANT PHYSIOLOGY

მცენარეთა ფიზიოლოგია

Mariam Gaidamashvili, Yuki Ohizumi,
Tomohisa Ogawa, Koji Muramoto
Binding of the Insecticidal DB1 Lectin in
Helicoverpa armigera (Hübner) Midgut
Epithelia
............................................................................................................................................................ 1
47
მ. გაიდამაშვილი, ი. ოიზუმი, ტ. ოგავა,
კ. მურამოტო
ინსექტიციდური DB1 ლექტინის დაკავშირება
Helicoverpa armigera (Hübner) ნაწლავის
ეპითელიუმთან
............................................................................................................................................ 149

MEDICAL SCIENCES

სამედიცინო მეცნიერება

Nodar N. Kipshidze, Kakha A. Nadaraia
Dual Inhibition of Cholesterol Synthesis and
Absorption by Statins and Ezetimibe: a New
Approach to Treatment for Dyslipidemia
.................................................................................................................................................... 15
0
ნ. ყიფშიძე, კ. ნადარაია
ქოლესტერინის სინთეზისა და აბსორბციის
ორმაგი ინჰიბირება სტატინებითა და ეზეტიმიბით:
დისლიპიდემიის მკურნალობისადმი თანამედროვე
და ეფექტური მიდგომა
.............................................................................................................................. 155

Teimuraz Andronikashvili, Karaman Pagava,
Tengiz Kurashvili, Luba Eprikashvili
On the Possibility of Application of Natural
Zeolites for Medicinal Purposes
................................................................................................................. 15
8
თ. ანდრონიკაშვილი, ყ. ფაღავა, თ. ყურაშვილი,
ლ. ეპრიკაშვილი
ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენება სამკურნალო მიზნებისთვის
........................................ 166

Vazha Okujava, Teimuraz Natishvili,
Ketevan Gogeshvili, Thea Gurashvili,
Senera Chipashvili, Tamila Bagashvili,
George Andronikashvili, Natela Okujava
Visual Recognition Memory in Cats:
Effects of Massed vs. Distributed Trials
................................................................................................... 16
8
ვ. ოკუჯავა, თ. ნათიშვილი, ქ. გოგეშვილი,
თ. გურაშვილი, ს.ჭიპაშვილი, თ. ბაღაშვილი,
გ. ანდრონიკაშვილი, ნ. ოკუჯავა
მხედველობითი ცნობის მეხსიერება
კატებში: მასირებულ და განაწილებულ
სინჯთა ეფექტები
........................................................................................................................................ 171

Nino Khvitia, Elene Khvedelidze,
Zaza Topuria, Sigurd Zurabashvili,
Besarion Kochlamazashvili
Interrelation of Nervous and Immune Systems
of the Organism and Protective Manifestation
of the Cell
......................................................................................................................................................... 17
3
ნ. ხვიტია, ე. ხვედელიძე, ზ. თოფურია,
ზ. ზურაბაშვილი, ბ. კოჭლამაზაშვილი
უჯრედის დაცვითი გამოვლინებანი ორგანიზმში
ნერვული და იმუნური სისტემის ურთიერთკავშირში
..................................................................................................................................... 175

Marina Nagervadze, Rusudan Khukhunaishvili,
Anzor Diasamidze, Marina Koridze,
Guguli Dumbadze, Leila Akhvlediani
Characteristics of the Frequency
Distribution of some Immunogenic Markers
in the Population of the Mountain Region
(Khulo) of Ajara
.............................................................................................................................................. 1
76
მ. ნაგერვაძე, რ. ხუხუნაიშვილი, ა. დიასამიძე,
მ. ქორიძე, გ. დუმბაძე, ლ. ახვლედიანი
ზოგიერთი იმუნოგენეტიკური მარკერების
გავრცელების თავისებურებანი აჭარის მაღალმთიანი
რაიონის (ხულო) მოსახლეობის მაგალითზე
.................................................................................... 179

Gaiane Simonia, Irina Andronikashvili,
Pirdara Nozadze
Aging and Salt-Sensitivity
............................................................................................................................ 181

გ. სიმონია, ი. ანდრონიკაშვილი, პ. ნოზაძე
სიბერე და მარილმგრძნობელობა
.......................................................................................................... 184
 
Humanities & Social Sciences
ჰუმანიტარული & სოციალური მეცნიერებანი

PSYCHOLOGY

ფსიქოლოგია

Manana Nanitashvili
Gender Aspects of Leadership
...................................................................................................................... 18
5
მ. ნანიტაშვილი
ლიდერობის გენდერული ასპექტები
................................................................................................... 187

HISTORY

ისტორია

Roin Metreveli
New Publications of “Kartlis Tskhovreba”
...................................................................................................................................................... 1
88
რ. მეტრეველი
“ქართლის ცხოვრების" ახალი გამოცემები
...................................................................................................................................................... 192

LINGUISTICS & SEMIOTICS

ლინგვისტიკა და სემიოტიკა

Thomas V. Gamkrelidze
«Paradigms» in Linguistics and the Problem
of the Isomorphism between the Genetic
Code & Semiotic Systems
.............................................................................................................................. 194

თ. გამყრელიძე
«პარადიგმები» ენათმეცნიერებაში და
იზომორფიზმის პრობლემა გენეტურ კოდსა
და სემიოტიკურ სისტემებს შორის
....................................................................................................... 197

ECONOMICS
ეკონომიკა

Vladimer Papava
Post-Communist Capitalism and the Modern
World of Dead Economy
............................................................................................................................... 198
ვ. პაპავა
პოსტკომუნისტური კაპიტალიზმი და მკვდარი
ეკონომიკის თანამედროვე სამყარო
..................................................................................................... 200

Levan Mindeli
Genesis of Innovation Systems and the Role of the State
...................................................................... 204
ლ. მინდელი
საინოვაციო სისტემების გენეზისი და
სახელმწიფოს როლი
.................................................................................................................................... 210

ECONOMICS

ეკონომიკა

Elguja Medzmariashvili
Wars in the First Quarter of the 21st Century
and a Novel Configuration of Interrelationship
between Military Strategy, Operation Art, and Tactics
........................................................................ 211
ელგუჯა მეძმარიაშვილი
ომები XXI საუკუნის პირველ მეოთხედში და
სამხედრო სტრატეგიის, ოპერატიული ხელოვნებისა
და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების
ახალი კონფიგურაცია
................................................................................................................................. 215