Vol.5, no.1, 2011

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Giorgi Rakviashvili
Splitting Fields for Crossed Group Rings
........................................................................................................ 5

გ. რაქვიაშვილი
ჯვარედინი ჯგუფური რგოლების
გახლეჩის ველები
................................................................................................................................................ 9

Gigla A. Oniani, Lamara Tsibadze
On the Properties of Holomorphic Functions
in some Bergman Weighted Spaces
................................................................................................................. 10

გ. ა. ონიანი, ლ. ციბაძე
ზოგიერთ წონიან სივრცეში ჰოლომორფულ
ფუნქციათა თვისებების შესახებ
................................................................................................................. 15

Levon Chobanyan, Sergei Chobanyan,
Giorgi Giorgobiani
A Maximum Inequality for Rearrangements of
Summands and its Applications to Orthogonal
Series and Scheduling Theory
...........................................................................................................................
16
ლ. ჩობანიანი, ს. ჩობანიანი, გ. გიორგობიანი
მაქსიმალური უტოლობა შესაკრებთა
გადანაცვლებისათვის და მისი გამოყენება
ორთოგონალურ მწკრივებსა და დაგეგმვის
თეორიაში
............................................................................................................................................................. 20

Alexander Lashkhi
Coset Lattices of Lie Algebras and their
Isomorphisms
........................................................................................................................................................ 21
ა. ლაშხი
ლის ალგებრების მოსაზღვრე კლასების მესერები
და მათი იზომორფიზმები
............................................................................................................................................... 30

MATHEMATICAL PHYSICS

მათემატიკური ფიზიკა

Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili,
David Gordeziani
On Integral Nonlocal Boundary Value Problems
for some Partial Differential Equations
......................................................................................................... 31

გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი,
დ. გორდეზიანი
ზოგიერთი კერძოწარმოებულიანი
დიფერენციალური განტოლებისათვის
ინტეგრალური არალოკალური სასაზღვრო
ამოცანების შესახებ
.......................................................................................................................................... 37

PHYSICS
ფიზიკა

Leila Chikovani,Tamar Djobava, Maia Mosidze,
Gvantsa Mchedlidze
ATLAS Experiment Sensitivity to FCNC Top Quark
Rare Decay t-> Zq at
s = 10 TeV.................................................................................................................... 38
ლ. ჩიქოვანი, თ. ჯობავა, მ. მოსიძე, გ. მჭედლიძე
“ATLAS” ექსპერიმენტის მგრძნობიარობა
არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით
მიმდინარე ტოპ კვარკის იშვიათი დაშლის
 t-> Zq
მიმართ ენრგიისათვის
s = 10 TeV
............................................................................................................. 41

Dimitri Daraselia, Davit Japaridze, Zurab Jibuti,
Alexander Shengelaia
Synthesis of La2-xBaxCuO4 High-Temperature
Superconductor by Means of Photostimulated
Solid State Reaction
............................................................................................................................................. 43

დ. დარასელია, დ. ჯაფარიძე, ზ. ჯიბუტი,
ა. შენგელაია
მაღალტემპერატურული ზეგამტარის
La2-xBaxCuO4- ის სინთეზი ფოტოსტიმულირებული
მყარსხეულოვანი რეაქციის მეთოდით
.................................................................................................... 44

Liana Abesalashvili, Lali Akhobadze,
Yuri Tevzadze
Description of Multiparticle Production
of Charged Particles by Gluon-Dominance
Model in Hadron-Hadron and
Hadron-Nucleus Collisions
............................................................................................................................... 46

ლ. აბესალაშვილი, ლ. ახობაძე,
ი. თევზაძე
ადრონ-ადრონულ და ადრონ-ბირთვულ
დაჯახებებში დაბადებული დამუხტული
ნაწილაკების მრავლობითობის განაწილებების
შესწავლა გლუონური დომინანტობის მოდელით
............................................................................... 49

ASTRONOMY

ასტრონომია

Shota Makandarashvili
Relation of Noise Storms to Optical Phenomena
on the Sun
.............................................................................................................................................................. 51

შ. მაქანდარაშვილი
მზის რადიოხმაურთა ქარიშხლის კავშირი
ფოტოსფეროს ოპტიკურ მოვლენებთან
.................................................................................................... 53

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Maia Tsintsadze, Jumber Kereselidze
Quantum-Chemical Study of the Solvent
Effect on the Formation Ability of Complexes
Acetamide and N,N-Dimethylacetamide
with Metals
........................................................................................................................................................... 55

მ. ცინცაძე , ჯ. კერესელიძე
აცეტამიდის და N,N-დიმეთილაცეტამიდის
მეტალებთან კომპლექსების წარმოქმნის
უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის
კვანტურ-ქიმიური შესწავლა
........................................................................................................................ 57

ORGANIC AND INORGANIC CHEMISTRY

ორგანული და არაორგანული ქიმია

Mikheil Gverdtsiteli, Giorgi Lekishvili
Mathematical-Chemical Investigation of some
Straight-Chained Alkyl Mono-Halides
........................................................................................................... 58

მ. გვერდწითელი, გ. ლეკიშვილი
ზოგიერთი ნორმალურჯაჭვიანი
მონოჰალოგენალკანის მათემატიკურ-ქიმიური
გამოკვლევა
.......................................................................................................................................................... 59

STRUCTURAL MECHANICS
სამშენებლო მექანიკა

Guram Gabrichidze
Does Modern Ideology of Earthquake Engineering
Ensure the Declared Levels of Damage of
Structures at Earthquakes
...................................................................................................................................
60
გ. გაბრიჩიძე
უზრუნველყოფს თუ არა სეისმომედეგი
მშენებლობის თანამედროვე კონცეფცია
ნაგებობათა დაზიანების დეკლარირებულ
დონეებს მიწისძვრისას
................................................................................................................................... 62

GEOLOGY

გეოლოგია

Irakli Gamkrelidze, David Shengelia,
Tamar Tsutsunava, Sun-Lin Chung, Han-Yichiu,
Ketevan Chikhelidze
New Data on the U-Pb Zircon Age of the Pre-Alpine
Crystalline Basement of the Black-Sea–Central
Transcaucasian Terrane and their Geological
Significance
...........................................................................................................................................................
64
ე. გამყრელიძე, დ. შენგელია, თ. წუწუნავა,
ს.-ლ. ჩუნგი, ჰ.-ი. ჩიუ, ქ. ჩიხელიძე
ახალი მონაცემები შავი ზღვა–ცენტრალური
ამიერკავკასიის ტერეინის ალპურისწინა
კრისტალური სუბსტრატის U-Pb ცირკონული
ასაკის შესახებ და მათი გეოლოგიური
მნიშვნელობა
....................................................................................................................................................... 75

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Kukuri Tavartkiladze, Mariam Elizbarashvili
Transformation of Optical Properties of
Tropospheric Aerosols after Rain
....................................................................................................................
77
კ. თავართქილაძე, მ. ელიზბარაშვილი
ტროპოსფერული აეროზოლების ოპტიკური
თვისებების ტრანსფორმაცია წვიმის შემდეგ
...................................................................................................................................................................
80

HYDROLOGY

ჰიდროლოგია

Revaz Kiladze
Theoretical Basis for the Computer Simulation
of the River Floods
.............................................................................................................................................. 81
რ. კილაძე
მდინარეებში წყალდიდობის გავრცობის
კომპიუტერული იმიტაციის თეორიული
საფუძვლები
........................................................................................................................................................
83

METALLURGY

მეტალურგია

Gigo Jandieri, David Sakhvadze, Giorgi Tavadze,
Temur Surguladze
Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and
Ways of its Development
................................................................................................................................... 84
გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, თ. სურგულაძე
ფოლადის პირდაპირი ლეგირების ინოვაციური
ტექნოლოგია და მისი სრულყოფის
შესაძლებლობები
..............................................................................................................................................
87

Boris Margiev, Anatol Oakley, Merab Ratishvili
Development of Technology of Wear-Resistant
Articles with Long-Term Operating Life
...................................................................................................... 89
ბ. მარგიევი, ა.ოკლეი, მ.რატიშვილი
ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდის მქონე
ცვეთამედეგი ნაკეთობების მიღების ტექნოლოგიის
დამუშავება
.........................................................................................................................................................
91
 

ENGINEERING
საინჟინრო მეცნიერებანი

Shota Chalaganidze, Revaz Makharoblidze
Determination of the Normal Reaction of
the Soil on the Wheels of Adaptive
Self-Propelled Chassis
......................................................................................................................................... 92

შ. ჭალაგანიძე, რ. მახარობლიძე
ადაპტური თვითმავალი შასის თვლებზე ნიადაგის
ნორმალური რეაქციების განსაზღვრა
........................................................................................................97Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი


MOLECULAR BIOLOGY

მოლეკულური ბიოლოგია

Tengiz Beridze, Ia Pipia, James Beck,
Shin-Chung Hsu, Mariam Gamkrelidze,
Mari Gogniashvili, Vazha Tabidze, Patric This,
Roberto Bacilieri, Vazha Gotsiridze,
Malkhaz Glonti, Barbara Schaal
Plastid DNA Sequence Diversity in a Worldwide
Set of Grapevine Cultivars (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)
.................................................................. 98

თ. ბერიძე, ი. ფიფია, ჯ. ბეკი, შ.-ჩ. ჰსუ,
მ. გამყრელიძე, მ. გოგნიაშვილი, ვ. ტაბიძე,
პ. ტისი, რ. ბასილიერი, ვ. გოცირიძე,
მ. ღლონტი, ბ. შაალი
პლასტიდური დნმ-ის თანმიმდევრობის
მრავალფეროვნება მსოფლიო ვაზის ჯიშებში
(Vitis vinifera L. subsp. vinifera)
...................................................................................................................102

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Besarion Dochviri, Elizbar Nadaraya,
Grigol Sokhadze, Guram Tkemaladze
On the Estimation of the Coefficients in One
Stochastic Model of an Enzymic Reaction
................................................................................................... 104

ბ. დოჭვირი, ე. ნადარაია, გ. სოხაძე,
გ. ტყემალაძე
ფერმენტაციული რეაქციის ერთი
სტოქასტური მოდელის კოეფიციენტების
შეფასების შესახებ
............................................................................................................................................107

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY

ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Gogi Todua
Electrophysiological and Morphological Properties
of Units in the Lateral Central Nucleus of the Amygdala
....................................................................... 108

გ. თოდუა
ამიგდალური კომპლექსის ცენტრალური
ბირთვის ლატერალური ნაწილის
ნეირონთა ელექტროფიზიოლოგიური და
მორფოლოგიური თავისებურებანი
..........................................................................................................113

MEDICAL SCIENCES

სამედიცინო მეცნიერებანი

Klaus Redmann, Paul Peter Lunkenheimer,
Sandra Stöppeler, Ulrich Spigel, Morten Smerup,
Peter A. Nielsen, Peter Niederer, Stephan Weiss,
Randas V. Batista
Pneumographic Imaging of Potential
Cleavage Planes within the Ventricular
Myocardium in Histology and Computed Tomography
.......................................................................... 115

კ. რედმანი, პ. ლუნკენჰაიმერი, ს. შტოპელერი,
უ. შპიგელი, მ. სმერაპი, პ. ნილსენი,
პ. ნიდერერი, ს. ვაისი, რ. ბატისტა
პარკუჭის მიოკარდიუმის პნევმოგრაფიული
გამოსახულება პოტენციალურ
სიბრტყეში ჰისტოლოგიურად და
კომპიუტერულ-ტომოგრაფიულად
...........................................................................................................119


Nodar Kipshidze, Tea Gamezardashvili
Novel Approaches to Prevention of Chronic
Kidney Disease in Patients with Metabolic Syndrome
........................................................................... 121
ნ. ყიფშიძე, თ. გამეზარდაშვილი
მეტაბოლური სინდრომის მქონე
პირებში თირკმლის ქრონიკული
დაავადების პრევენციის თანამედროვე ღონისძიებები
................................................................. 124


Irina Andronikashvili, Gaiane Simonia,
Natela Basishvili
Effects of DASH and Sodium-Restricted
Diets on Blood Pressure in Normotensive Elderly
.............................................................................................. 126
ი. ანდრონიკაშვილი, გ. სიმონია,
ნ. ბასიშვილი
DASH-ის და დაბალმარილიანი დიეტის
გავლენა არტერიული სისხლის წნევაზე
ნორმოტენზიულ ხანდაზმულებში
.......................................................................................................... 129

Tengis Zhvitiashvili, Khatuna Davarashvili
Myelin Fibers of Dental Pulp and their Partial
Demyelinization at Acute Pulpitis
................................................................................................................ 130

თ. ჟვიტიაშვილი, ხ. დავარაშვილი
კბილის პულპის მიელინური ბოჭკოები და მათი
ნაწილობრივი დემიელინიზაცია
.............................................................................................................. 1
32

Nodar N.Kipshidze, Tatiana Zubiashvili
Influence of Environment, Lifestyle and
Gender on the Health Status of Long-Lived
Persons
................................................................................................................................................................. 133

ნოდარ ნ. ყიფშიძე, ტ. ზუბიაშვილი
გარემო ფაქტორების, ცხოვრების წესის და
სქესის ზეგავლენა დღეგრძელთა ჯანმრთელობის
სტატუსზე
........................................................................................................................................................... 1
37

PALAEOBIOLOGY
პალეობიოლოგია

Irina Shatilova, Nino Mchedlishvili
The Genus Disanthus (Hamamelidaceae) from
Sarmatian and Meotian Deposits of Georgia
.............................................................................................. 139
ი. შატილოვა, ნ. მჭედლიშვილი
გვარი
Disanthus (Hamamelidaceae)
საქართველოს სარმატული და მეოტური ნალექებიდან
.................................................................. 142

PALEONTOLOGY

პალეონტოლოგია

Lamara Maissuradze, Kakhaber Koiava
Biodiversity of Sarmatian Foraminifera of
the Eastern Paratethys
........................................................................................................................................ 1
43
ლ. მაისურაძე, კ. ქოიავა
აღმოსავლეთ პარატეთისის სარმატული
ფორამინიფერების ბიომრავალფეროვნება
.................................................................................................................................... 150

ZOOLOGY-NEMATOLOGY

ზოოლოგია - ნემატოლოგია

Irakli Eliava, Nana Bagathuria,
Eristo Kvavadze
New Data on the Distribution of Nematode
Pseudoaulolaimus Anchilocaudatus Imamura,
1931 (Chromadorida: Aulolaimidae)
...............................................................................................................152

ი. ელიავა, ნ. ბაღათურია, ე. ყვავაძე
ახალი მონაცემები ნემატოდის
Pseudoaulolaimus Anchilocaudatus Imamura,
1931 (Chromadorida: Aulolaimidae)
გავრცელების შესახებ
.................................................................................................................................................................. 154

Manana Lortkipanidze, Oleg Gorgadze,
Mzia Kokhia, Nino Melashvili, Madona Kuchava
Effectiveness of Entomopathogenic Nematodes
(Steinernema carpocapsae) against the Melolontha
hippocastani (Coleoptera: Scarabaeidae)
....................................................................................................... 155

მ. ლორთქიფანიძე, ო. გორგაძე, მ. კოხია,
ნ. მელაშვილი, მ. კუჭავა
ენტომოპათოგენური ნემატოდის Steinernema carpocapsae-ს ეფექტურობა მაისის ღრაჭას
Melolontha hippocastani (Coleoptera: Scarabaeidae) წინააღმდეგ
......................................................................................................................................................... 157

PHARMACOCHEMISTRY

ფარმაკოქიმია

Ether Kemertelidze, Mariam Benidze,
Alexandr Skhirtladze
Steroidal Glycosides from the Leaves of Yucca
Gloriosa L
.............................................................................................................................................................. 158

ე. ქემერტელიძე, მ. ბენიძე, ა. სხირტლაძე
Yucca Gloriosa L. ფოთლების სტეროიდული
გლიკოზიდები
.................................................................................................................................................... 163

 

Social Sciences
სოციალური მეცნიერებანი


ECONOMICS, POLITICAL SCIENCES

ეკონომიკა, პოლიტიკური მეცნიერებანი

Vladimer Papava, Tamar Taphladze,
Nodar Ulumberashvili
On the Economic and Energy Cooperation in the
Caucasus
................................................................................................................................................................. 164
ვ. პაპავა, თ. თაფლაძე, ნ. ულუმბერაშვილი
ეკონომიკური და ენერგეტიკული
თანამშრომლობის შესახებ კავკასიაში
............................................................................................................................................................ 167