Vol.7, no.2, 2013

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა
 


Badri Mamporia
On the Wiener Processes in a Banach Space
.................................................................................................... 5
ბ. მამფორია
ვინერის პროცესები ბანახის სივრცეში
..................................................................................................... 14

Giorgi Khimshiashvili
Equilibria of Constrained Point Charges
........................................................................................................ 15
გ.ხიმშიაშვილი
შეზღუდვების მქონე წერტილოვანი მუხტების
წონასწორობები
................................................................................................................................................... 20

Jemal Rogava and David Gulua
On the Convergence of the Crank-Nicolson
Semidiscrete Scheme for an Evolutionary
Equation in the Banach Space
............................................................................................................................ 21
ჯ. როგავა, დ. გულუა
ბანახის სივრცეში ევოლუციური
განტოლებისათვის კრანკ-ნიკოლსონის
ნახევრადდისკრეტული სქემის
კრებადობის შესახებ
......................................................................................................................................... 31

MATHEMATICAL PHYSICS
მათემატიკური ფიზიკა


Gia Avalishvili and Mariam Avalishvili
On Hierarchical Models of Prismatic
Shells within the Framework of the
Chandrasekharaiah-Tzou Nonclassical
Theory of Thermoelasticity
  .............................................................................................................................. 33
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი
ჩანდრასექჰარაია-ცოუს თერმოდრეკადობის
არაკლასიკური თეორიის ფარგლებში
პრიზმული გარსების იერარქიული
მოდელების შესახებ
......................................................................................................................................... 43

PHYSICS
ფიზიკა

Anzor Khelashvili and Tamar Khachidze
Rigorous Theoretical Arguments for
Suppression of the Lamb Shift
........................................................................................................................... 45
ა. ხელაშვილი, თ. ხაჩიძე
მკაცრი თეორიული არგუმენტები ლემბის
წანაცვლების დასათრგუნავად
.................................................................................................................... 49

Morteza Yavari
Classical Motion of a Test Particle in the Bonnor
Spacetime Based on Lyra Manifold
.................................................................................................................. 50
მ. იავარი
საცდელი ნაწილაკის კლასიკური მოძრაობა
ბონორის სივრცე-დროში ლირას
მრავალსახეობაზე
.............................................................................................................................................. 56

GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Demuri Demetrashvili and Teimuraz Davitashvili
A Modeling Study of Meso-Scale Air Flow
Over the Mountainous Relief with
Variable-in-Time Large-Scale
Background Flow
.................................................................................................................................................. 57
დ. დემეტრაშვილი, თ. დავითაშვილი
მთიანი რელიეფის ზემოთ მეზომასშტაბური
ჰაერის დინების მოდელური შესწავლა
დიდმასშტაბიანი ფონური დინების დროში
ცვალებადობის პირობებში
............................................................................................................................ 64

INFORMATICS
ინფორმატიკა

Merab Akhobadze and Elguja Kurtskhalia
Towards Mathematical Modeling of Mass Service
Processes
................................................................................................................................................................. 66
მ. ახობაძე, ე. კურცხალია
მასობრივი მომსახურების ცენტრების
მათემატიკური მოდელირებისათვის
........................................................................................................ 69

David Devadze and Murman Dumbadze
An Optimal Control Problem for a Nonlocal
Boundary Value Problem
.................................................................................................................................... 71
დ. დევაძე, მ. დუმბაძე
არალოკალური სასაზღვრო ამოცანებისთვის ერთი
ოპტიმალური მართვის ამოცანის შესახებ
............................................................................................... 74

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Jondo Bagdavadze, Rusudan Chagelishvili,
Tsisana Gagnidze, Aleksandre Kandelaki,
Roland Razmadze, Zurab Tsikaridze

The Study of High-Temperature Processes for
Obtaining Antimony Sulfide and Metallic Sb
............................................................................................... 75
ჯ. ბაღდავაძე, რ. ჩაგელიშვილი, ც. გაგნიძე,
ა. კანდელაკი, რ. რაზმაძე, ზ. წიქარიძე

ანთიმონის სულფიდისა და ლითონური ანთიმონის
მიღების მაღალტემპერატურული პროცესების
შესწავლა
............................................................................................................................................................... 80

MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა

Zurab Mirijanashvili, Giorgi Tavadze,
Aleksandre Kandelaki, Vazha Garibashvili

Economical Assessment of the Production of
Efficient Hard Alloy Materials by Reprocessing
Tungsten-Containing Residues
.......................................................................................................................... 81
ზ. მირიჯანაშვილი, გ. თავაძე, ა. კანდელაკი,
ვ. ღარიბაშვილი

ვოლფრამის შემცველი ნარჩენების გადამუშავებით
კონკურენტუნარიანი სალი შენადნობების
ნაკეთობების წარმოების ეკონომიკური
შეფასება
................................................................................................................................................................ 84

METALLURGY
მეტალურგია


Inga Janelidze, Gigo Jandieri, Emzar Janelidze
Increase of the Efficiency of Direct Doping of
Steel by Modeling of the Process of Carbothermal
Reduction of Oxide Systems Cr2O3-MnO-SiO2
............................................................................................. 85
ი. ჯანელიძე, გ. ჯანდიერი, ე. ჯანელიძე
ფოლადის პირდაპირი ლეგირების ეფექტურობის
ამაღლება ოქსიდური Gr2O3-MnO-SiO2 სისტემების
კარბოთერმული აღდგენითი პროცესების
მოდელირებით
................................................................................................................................................... 90

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია


Besarion Dochviri, Omar Purtukhia,
Grigol Sokhadze, Guram Tkemaladze

On One Stochastic Model of a Chemical
Reaction
.................................................................................................................................................................. 92
ბ. დოჭვირი, ო. ფურთუხია, გ. სოხაძე,
გ. ტყემალაძე

ქიმიური რეაქციის ერთი სტოქასტური
მოდელის შესახებ
.............................................................................................................................................. 96

GEOLOGY
გეოლოგია

Ferando D. Maisadze
Duration of Cenozoic Orogenies
(on the Example of Georgia)
.............................................................................................................................. 97
ფ. მაისაძე
კაინოზოური ოროგენული ფაზისების
ხანგრძლივობა (საქართველოს მაგალითზე)
........................................................................................ 103

Mirian Topchishvili
Stratigraphic Spreading of Mytiloceramus
Fauna in Lower and Middle Jurassic
Deposits of Georgia
 
........................................................................................................................................... 105
მ. თოფჩიშვილი
მიტილოცერამუსების ფაუნის
სტრატიგრაფიული გავრცელება
საქართველოს ქვედა- და შუაიურულ
ნალექებში
........................................................................................................................................................... 111

STRATIGRAPHY
სტრატიგრაფია


Mikheil Kakabadze, Irakli Kakabadze,
Mevlud Sharikadze

Stratigraphical Correlation of the
Barremian-Aptian Sedimentary Sequences
of the Okriba-Khreiti and Dzirula Tectonic
Subzones (Georgia)
............................................................................................................................................. 113
მ. კაკაბაძე, ი. კაკაბაძე, მ. შარიქაძე
ოკრიბა-ხრეითისა და ძირულის ტექტონიკური
ქვეზონების (საქართველო) ბარემულაპტური
სედიმენტური სექვენსების სტრატიგრაფიული
კორელაცია
......................................................................................................................................................... 122

HYDROLOGY
ჰიდროლოგია


Otar Natishvili
Generalized Method of Assessment of the
Discharge of the Pressureless Uniform
Motion of Newtonian and Non-Newtonian
Fluids
..................................................................................................................................................................... 124
ო. ნათიშვილი
ნიუტონური და არანიუტონური
სითხეებისთვის ხარჯის განსაზღვრის
განზოგადებული მეთოდი ნაკადის
თანაბარი რეჟიმით მოძრაობისას
............................................................................................................. 128


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი


MOLECULAR BIOLOGY
მოლეკულური ბიოლოგია


Dali Gaganidze, Tinatin Sadunishvili,
Nanuli Amashukeli, Neli Sturua,
Mariam Gamkrelidze

Establishing Taxonomy of Pathogenic Bacteria,
Causative Agents of Haricot Bacterioses Spread
in Different Regions of Georgia by 16S rDNA
Fragments
............................................................................................................................................................. 130
დ. ღაღანიძე, თ. სადუნიშვილი, ნ. ამაშუკელი,
ნ. სტურუა, მ. გამყრელიძე

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
გავრცელებული ლობიოს ბაქტერიოზების
გამომწვევი პათოგენური ბაქტერიების
ტაქსონომიის დადგენა 16S რიბოსომული
დნმ-ის ფრაგმენტების მიხედვით
............................................................................................................ 134

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია

Vakhtang Barbakadze, Lali Gogilashvili,
Lela Amiranashvili, Maia Merlani,
Karen Mulkijanyan, Antonio Salgado,
Bezhan Chankvetadze

Novel Biologically Active Dihydroxycinnamate-Derived
Polyether from Different Species of Family
Boraginaceae
........................................................................................................................................................ 136
ვ. ბარბაქაძე, ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი,
მ. მერლანი, კ. მულკიჯანიანი, ა. სალგადო,
ბ. ჭანკვეტაძე

Boraginaceae-ს ოჯახის ზოგიერთი სახეობის ახალი
ბიოლოგიურად აქტიური დიჰიდროქსიდარიჩინატის
წარმოებულის მარტივი პოლიეთერი
...................................................................................................... 141

PALAEOBIOLOGY
პალეობიოლოგია


Abesalom Vekua
Giant Ostrich in Dmanisi Fauna
  .................................................................................................................... 143
ა. ვეკუა
გიგანტური სირაქლემა დმანისის
ფაუნაში
............................................................................................................................................................... 148

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი

David Gigineishvili, Sabine Rohrmann,
Alexander Tsiskaridze, Roman Shakarishvili

Incidence Rates of the Primary Brain
Tumours in Georgia a Prospective
Population-Based Study
.................................................................................................................................... 149
დ. გიგინეიშვილი, ს. რორმანი, ა. ცისკარიძე,
რ. შაქარიშვილი

თავის ტვინის პირველადი სიმსივნეების ავადობის
მაჩვენებელი საქართველოში პროსპექტული
პოპულაციური კვლევა
.................................................................................................................................. 156
 

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებანი


ECONOMICS
ეკონომიკა


Revaz Nakashidze
Problems and Solutions in Vocational Education
and Training in Georgia
.................................................................................................................................... 158
რ. ნაკაშიძე
საქართველოში პროფესიული განათლების
აქტუალური საკითხები
................................................................................................................................. 165

Iuri Ananiashvili and Vladimer Papava
Equilibrium and Optimal Tax Rates
in the Models of Aggregate Demand
and Aggregate
Supply (Laffer-Keynesian Synthesis)
............................................................................................................. 166
ი. ანანიაშვილი, ვ. პაპავა
წონასწორული და ოპტიმალური
საგადასახადო განაკვეთები ერთობლივი
მოთხოვნისა და ერთობლივი მიწოდების
მოდელში (ლაფერ-კეინზიანური სინთეზი)
......................................................................................... 176