Vol.1, no.2, 2007


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Levan Zhizhiashvili.
On Approximate Properties of Multidimensional
Cauchy Kernel Integral Operator
............................................................................................................... 5

ლ. ჟიჟიაშვილი.
კოშის მრავალგანზომილებიანი ინტეგრალური ოპერატორის ზოგიერთი აპროქსიმაციული თვისებების შესახებ ............................................................................................. 6

Nicholas Vakhania, Vazha Tarieladze.
Regular Conditional Probabilities and Disintegrations........................................................................ 7
ნ. ვახანია, ვ. ტარიელაძე.
რეგულარული პირობითი ალბათობები და დეზინტეგრაციები............................................ 13
Elizbar Nadaraya, Petre Babilua.
On Deheuvels’ Nonparametric Estimation of Distribution Density ............................................... 15
ე. ნადარაია, პ. ბაბილუა.
განაწილების სიმკვრივის დეველსის არაპარამერტული შეფასების შესახებ.................... 18
Zurab Todua.
The Exact Homology Groups of a Complete Distributive Lattice
................................................... 20
ზ. თოდუა.
სრული დისტრიბუციული მესერების ზუსტი ჰომოლოგიის ჯგუფები
............................... 23
Teimuraz Akhobadze.
Lebesgue Constants of Generalized Cesáro (C,αn)-Means of Trigonometric Series
................... 24
თ. ახობაძე.
ტრიგონომეტრიულ მწკრივთა განზოგადებული
ჩეზაროს
(C,αn)-საშუალოების ლებეგის კონსტანტები................................................................ 25
Gigla A. Oniani, Lamara Tsibadze.
Integral Representations of Analytic and
Pluriharmonic Functions of the Bergman
Class in the Unit Ball
.................................................................................................................................. 27
გ. ონიანი, ლ. ციბაძე.
ერთეულოვან ბირთვში ბერგმანის
კლასის ანალიზური და პლურიჰარმონიული
ფუნქციების ინტეგრალური წარმოდგენები
.................................................................................... 30

MATHEMATICAL PHYSICS
მათემატიკური ფიზიკა

Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili.
On Dynamical Hierarchical Models of Multistructures
.................................................................... 31
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი.
მულტისტრუქტურების დინამიკური იერარქიული მოდელები
............................................ 33

CYBERNETICS
კიბერნეტიკა

Zurab Piranashvili, Maka Piranashvili.
On the Method of Modeling of a Stationary Sequence
....................................................................... 35

ზ. ფირანაშვილი, მ. ფირანაშვილი.
სტაციონარული მიმდევრობის მოდელირების ერთი მეთოდის შესახებ
........................... 38


PHYSICS
ფიზიკა

Alexei Sissakian.
Joint Institute for Nuclear Research – Yesterday, Today, Tomorrow
............................................. 39
ა. სისაკიანი.
ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი – გუშინ, დღეს, ხვალ
................... 46
Valeri Bolotov, Rostislav Druzhchenko, Vasili Karazin, Jumber Lominadze.
Numerical Calculation of Distribution of Induced
Charge Density on Planar Confined Surfaces
......................................................................................... 47

ვ. ბოლოტოვი, რ. დრუჟჩენკო, ვ. კარაზინი, ჯ. ლომინაძე.
ინდუცირებული მუხტების სიმკვრივის
განაწილების გამოთვლის მეთოდი ბრტყელი
შემოსაზღვრული ზედაპირებისათვის
.............................................................................................. 52

Guram Bokuchava, Ia Kurashvili, Ekaterina Sanaia, Giorgi Darsavelidze.
Physico-Mechanical Properties of Si0.85Ge0.15:GaP Alloy
................................................................... 53
გ. ბოკუჩავა, ი. ყურაშვილი, ე. სანაია, გ. დარსაველიძე.
Si0.85Ge0.15:GaP  შენადნობის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები.................................................... 56

Engineering and Applied Sciences
საინჟინრო და გამოყენებითი მეცნიერებანი

ELECTROCHEMISTRY
ელექტროქიმია

Elene Kvaratskhelia, Ramaz Kvaratskhelia.
The Regularities of Electrolytic

Dissociation of Phenyl Derivatives of Saturated
Dicarboxylic Acids
...................................................................................................................................... 57

ე. კვარაცხელია, რ. კვარაცხელია.
ნაჯერი დიკარბონმჟავების
ფენილწარმოებულების ელექტროლიტური
დისოციაციის კანონზომიერებები
...................................................................................................... 59


HYDROLOGY
ჰიდროლოგია

Tsotne Mirtskhoulava.
Ageing Hydraulic Engineering Structures and
some Measures towards Prolonging their Term
of Service and Averting Ecological Crises
............................................................................................. 61

ც. მირცხულავა.
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაძველება
და მისი გახანგრძლივების ღონისძიებები
....................................................................................... 65


POWER ENGINEERING
ენერგეტიკა

Murman Keburia, Otar Shautidze, Anzor Chichinadze.
Research of Water Power Resources of the Rivers in Abkhazia
....................................................... 66
მ. ქებურია, ო. შაუთიძე, ა. ჭიჭინაძე.
აფხაზეთის მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული რესურსების კვლევა
............................. 70


METALLURGY
მეტალურგია

Irakli Zhordania, Irakli Chkhartishvili, Jansugh Lordkipanidze, Zakharia Melashvili,
Konstantine Papava, Kiazo Khundadze.
Pipe Rolling from Continuous Cast Metal
............................................................................................. 71

ი. ჟორდანია, ი. ჩხარტიშვილი, ჯ. ლორთქიფანიძე, ზ. მელაშვილი,
კ. პაპავა, კ. ხუნდაძე.
მილების გლინვა უწყვეტად ჩამოსხმული ლითონისაგან
......................................................... 73


PHYSICAL GEOGRAPHY
ფიზიკური გეოგრაფია

Zurab Janelidze.
Absolute Age of the Relief of the Black Sea Coast Zone of Georgia Based

on Archaeological Materials ..................................................................................................................... 74

ზ. ჯანელიძე.
საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონის რელიეფის აბსოლუტური ასაკი არქეოლოგიური მასალების საფუძველზე
....................................................................................... 76


GEOPHYSICS
გეოფიზიკა

Vakhtang Abashidze, Thea Khutsishvili, Zurab Javakhishvili, Natalya Zhukova,
Eka Mepharidze, Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili.
Controlling Influence of Reservoir Water Level
on Local Seismic Energy Release
............................................................................................................. 74

ვ. აბაშიძე, თ. ხუციშვილი, ზ. ჯავახიშვილი,
ნ. ჟუკოვა, ე. მეფარიძე, თ. ჭელიძე, თ. მაჭარაშვილი.
წყალსაცავის გავლენით განპირობებული
გამოთავისუფლებული ლოკალური სეისმური
ენერგიის კონტროლი
................................................................................................................................ 79


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Nugzar G. Aleksidze.
Chronic Stress and Pathological Aggression as Premise for Killer Rats Formation
................... 81

ნ. ალექსიძე.
ქრონიკული სტრესი და პათოლოგიური აგრესია როგორც მკვლელი

ორგანიზმების ფორმირების წინაპირობა......................................................................................... 85

Vakhtang Barbakadze, Karen Mulkijanyan, Maia Merlani, Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili.
Structure of Glucofructan from Bulbs of Galanthus platyphyllus Traub et Moldenke
(Amaryllidaceae)
.......................................................................................................................................... 86

ვ. ბარბაქაძე, კ. მულკიჯანიანი, მ. მერლანი, ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი.
ბრტყელფოთოლა თეთრყვავილასGalanthus platyphyllus Traub et Moldenke (Amaryllidaceae)
ბოლქვების გლუკოფრუქტანის სტრუქტურა................................................. 88

Giorgi Kvesitadze, Rusudan Khvedelidze, Tamar Urushadze, Lali Kutateladze, Archil Berulava.
Homogenous Preparation and Kinetic and Molecular Indices of

Endo-1,4−β-glucanase from the Extremophilic Micromycete Aspergillus
Versicolor-83
................................................................................................................................................ 89

გ. კვესიტაძე, რ. ხვედელიძე, თ. ურუშაძე, ლ. ქუთათელაძე, ა. ბერულავა.
ექსტრემოფილური მიკრომიცეტის Aspergillus versicolor-83-is

endo-1,4-β
-გლუკანაზას ჰომოგენური პრეპარაცია და მისი კინეტიკური
და მოლეკულური მახასიათებლები
................................................................................................... 92


ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Thea Lobzhanidze, Mikheil Gverdtsiteli.
Algebraic-Chemical Investigation of the Correlation
“Structure-Properties” for Alkyl Halides within
the Scope of Quasi-ANB-Matrices Method
........................................................................................... 93
თ. ლობჟანიძე, მ. გვერდწითელი.
კორელაციის "სტრუქტურა-თვისებები"ალგებრულ-ქიმიური გამოკვლევა კვაზი-რნბ-მატრიცების მეთოდის ფარგლებში
.............................................................................. 94

BOTANY
ბოტანიკა

Irma Murvanishvili, Teimuraz Svanidze, Nana Dekanoidze.
New Records of Fungi from Vashlovani State Nature Reserve (East Georgia)
............................ 95
ი. მურვანიშვილი, თ. სვანიძე, ნ. დეკანოიძე.
ახალი მონაცემები ვაშლოვანის სახელმწიფო
ნაკრძალის (აღმოსავლეთ საქართველო) სოკოების შესახებ
..................................................... 96
Evgenia Baiashvili.
Morphological Diversity of Georgian Forms of Prunus cerasifera Ehrh.
..................................... 98
ე. ბაიაშვილი.
Prunus cerasifera Ehrh. ქართული ფორმების
მორფოლოგიური მრავალფეროვნება
................................................................................................. 99
Mariam Metreveli, Mariza Bregvadze.
Peculiarities of Propagation of Species of  Hamamelidaceae Lindl. Family
.............................. 101
მ. მეტრეველი, მ. ბრეგვაძე.
Hamamelidaceae Lindl. ოჯახის სახეობების

გამრავლების თავისებურებანი ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში................................................. 104

MICROBIOLOGY AND VIROLOGY
მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია

Tamar Suladze, Marina Darsavelidze,
Teimuraz Chanishvili, Maia Elizbarashvili, Megi Dvalishvili.
Selection of Phages Active against Multiple
Antibiotic-Resistant P. stutzeri
.............................................................................................................. 105
თ. სულაძე, მ. დარსაველიძე, თ. ჭანიშვილი,
მ. ელიზბარაშვილი, მ. დვალიშვილი.
ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტული
P. stutzeri-ს მიმართ აქტიური ფაგების სელექცია
........................................................................106

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Gogi Todua.
Electrophysiological Study of Presumed
Interneurons in the Lateral Nucleus of the Amygdaloid Complex
................................................ 108
გ. თოდუა.
ამიგდალური კომპლექსის ლატერალური ბირთვის
ინტერნეირონთა ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა
...................................................... 110

ENTOMOLOGY
ენტომოლოგია

Tsisia Chkhubianishvili, Nona Mikaia, Iatamze Malania, Manana Kakhadze.
Susceptibility of Entomopathogenic Nematodes
to the Fall Webworm Hyphantria cunea Drury
(Lepidoptera: Arctiidae)
........................................................................................................................... 112
ც. ჩხუბიანიშვილი, ნ. მიქაია, ი. მალანია, მ. კახაძე.
ენტომოპათოგენური ნემატოდების მიმღებიანობა
ამერიკული თეთრი პეპელას Hyphantria
cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae) მიმართ
................................................................................... 114

ZOOLOGY
ზოოლოგია

Irakli Eliava, Avtandil Cholokava, Eristo Kvavadze,
Giorgi Bakhtadze, Aleksandre Bukhnikashvili.
New Data on Animal Biodiversity of Georgia
................................................................................... 115
ი. ელიავა, ა. ჭოლოკავა, ე. ყვავაძე, გ. ბახტაძე, ა. ბუხნიკაშვილი
ახალი მონაცემები საქართველოს ცხოველთა
ბიომრავალფეროვნების შესახებ
........................................................................................................ 119

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი

Valeri Chekanov, Victor Nikolaychuk, Nicholas N. Kipshidze.
Intramyocardial and Extramyocardial Autologous Endothelial Cell
Transplantation for Treatment of Ischemic Cardiomyopathy
(Experimental Investigation)
................................................................................................................... 120
ვ. ჩეკანოვი, ვ. ნიკოლაიჩუკი, ნ.ნ. ყიფშიძე.
იშემიური კარდიომიოპათიის მკურნალობა აუტოლოგიური ენდოთელური
უჯრედების ექსტრამიოკარდიული და ინტრამიოკარდიული ტრანსპლანტაციით
(ექსპერიმენტული კვლევა)
.................................................................................................................. 126

Humanities and Social Sciences
ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებანი

PHYLOLOGY
ფილოლოგია

Guram Tevzadze.
Philosophy in Contemporary Georgia
.................................................................................................. 128

გ. თევზაძე.
ფილოსოფია თანამედროვე საქართველოში
................................................................................. 133


HISTORY
ისტორია

Rolan I. Kiladze, Marina Sh. Gigolashvili, Giorgi T. Ramishvili, Vasili J. Kukhianidze.
On the Possible Date of Adoption of Christianity as the State Religion in Georgia
................. 137

რ. კილაძე, მ. გიგოლაშვილი, გ. რამიშვილი, ვ. კუხიანიძე.
საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო
რელიგიად გამოცხადების შესაძლო თარიღის შესახებ
............................................................ 139


ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია

Giorgio Buccellati, Marilyn Kelly-Buccellati.
Urkesh and the Question of the Hurrian Homeland
.......................................................................... 141

ჯორჯო ბუჩელატი, მერილინ კელი-ბუჩელატი.
ურქეში და ხურიტების პირველსაცხოვრისის საკითხი
........................................................... 151SEMIOTICS & LINGUISTICS
სემიოტიკა და ენათმეცნიერება

Thomas V. Gamkrelidze.
Typology of Writing and the Origin of Alphabetic Script
............................................................. 152

თ. გამყრელიძე.
წერის ტიპოლოგია და ანბანური დამწერლობის წარმოშობა
................................................. 162