Vol.3, no.3, 2009


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი

 
Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Vakhtang Kokilashvili
Boundedness Criterion for the Cauchy Singular
Integral Operator and Maximal Functions in
Weighted Grand Lebesgue Spaces
.................................................................................................................. 5

ვ. კოკილაშვილი
კოშის სინგულარული ინტეგრალებისა და
მაქსიმალური ფუნქციების შემოსაზღვრულობის
კრიტერიუმი წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში
............................................................................ 7

Nicholas Vakhania
On a Probability Problem of Lewis Carroll
................................................................................................. 8

ნ. ვახანია
ლუის კეროლის ერთი ალბათური ამოცანის შესახებ
..................................................................... 11

Givi Nadibaidze
On the Almost Everywhere Convergence and
Partial Sum’s Majorant of Series with Respect to
Block-Orthonormal Systems
..........................................................................................................................
12
გივი ნადიბაიძე
ბლოკებში ორთოგონალური მწკრივების თითქმის
ყველგან კრებადობისა და კერძო ჯამთა
მაჟორანტის შესახებ
..................................................................................................................................... 15

Vazha Tarieladze, Ricardo Vidal
Convergence Properties of
ϕ-Summing Operators............................................................................................................................................................ 16
ვ. ტარიელაძე, რ. ვიდალი
კრებადობის თვისებები
ϕ-შემკრები
ოპერატორებისათვის
................................................................................................................................... 24

MATHEMATICAL PHYSICS

მათემატიკური ფიზიკა

Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili
On the Investigation of One-Dimensional Models
for Thermoelastic Beams
................................................................................................................................ 25

გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი
თერმოდრეკადი ღეროების ერთგანზომილებიანი
მოდელების გამოკვლევის შესახებ
......................................................................................................... 32

MECHANICS

მექანიკა

Guram Gabrichidze, Demur Giorgadze, Giorgi Kapanadze
On One Mathematical Model of the Linear
Oscillator
...........................................................................................................................................................
33
გ. გაბრიჩიძე, დ. გიორგაძე, გ. კაპანაძე
წრფივი ოსცილატორის ერთი მათემატიკური
მოდელის შესახებ
.......................................................................................................................................... 36

Levan Gavasheli
Pattern of Changes in Equivalent Rigidity of
Nonlinear Mechanical Systems
.....................................................................................................................
37
ლ. გავაშელი
არაწრფივი მექანიკური სისტემების ეკვივალენტური
სიხისტის ცვლილების კანონზომიერება
.............................................................................................. 40

INFORMATICS

ინფორმატიკა

Mindia Salukvadze, Robert Gogsadze, Nodar Jibladze
Investigation of Metric Properties of Quality
Criteria Space when Solving Multicriterion
Optimization Problems
...................................................................................................................................
41
მ. სალუქვაძე, რ. გოგსაძე, ნ. ჯიბლაძე
ხარისხის კრიტერიუმთა სივრცის მეტრიკული
თვისებების გამოკვლევა მრავალკრიტერიული
ოპტიმიზაციის ამოცანების ამოხსნის შემთხვევაში
........................................................................ 55

Natela Archvadze, Merab Pkhovelishvili, Lia Shetsiruli
Problems of Verification of Functional Programs
...................................................................................
57
ნ. არჩვაძე, მ. ფხოველიშვილი, ლ. შეწირული
ფუნქციონალური პროგრამების ვერიფიკაციის საკითხები
......................................................... 60

PHYSICS
ფიზიკა

Giorgi Baramidze, Giorgi Kharadze
Magnetic Field Dependence of A → B Phase
Transition Temperature in Superfluid 3He
................................................................................................
61
გ. ბარამიძე, გ. ხარაძე
ზედენად 3He-ში A → B ფაზური გადასვლის
ტემპერატურის დამოკიდებულება მაგნიტურ ველზე
................................................................... 64

Guram Bokuchava, Anzor Guldamashvili, Vladimer
Gverdtsiteli, Giorgi Darsavelidze, Tsira Nebieridze,
Avtandil Sichinava
Determination of the Laws and Mechanisms of
Degradation of Thermoelectric Properties of
Silicon-Germanium Alloys during Irradiation in Reactor
.....................................................................
65
გ. ბოკუჩავა, ა. გულდამაშვილი, ვ. გვერდწითელი,
გ. დარსაველიძე, ც. ნებიერიძე, ა. სიჭინავა
რეაქტორში დასხივების დროს სილიციუმგერმანიუმის
შენადნობების თერმოელექტრული
თვისებების დეგრადაციის კანონზომიერებათა და
მექანიზმების დადგენა
............................................................................................................................... 69

Ioseb Ratishvilii, Natela Namoradze
Temperature Dependence of Hydrogen Mobility
in Ordering Rare-Earth Dihydrides
............................................................................................................. 70

ი. რატიშვილი, ნ. ნამორაძე
წყალბადის ძვრადობის ტემპერატურული
დამოკიდებულება იშვიათ მიწათა მოწესრიგებად
წყალბადნაერთებში
...................................................................................................................................... 75

Guram Dgebuadze, Leri Tsakadze
Thermophysical Calculation of Cryosorption Pumps
..............................................................................
76
გ. დგებუაძე, ლ. წაქაძე
კრიოსორბციული ტუმბოების თბოფიზიკური გაანგარიშება
......................................................
80


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY
ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია

Hartmut K. Lichtenthaler
Biosynthesis and Accumulation of Isoprenoid
Carotenoids and Chlorophylls and Emission of
Isoprene by Leaf Chloroplasts
....................................................................................................................... 81

ჰართმუთ კ. ლიჰთენთალერი
იზოპრენოიდების, კაროტინოიდების და
ქლოროფილების ბიოსინთეზი და დაგროვება და
ფოთლის ქლოროპლატსების მიერ იზოპრენის გამოყოფა
.............................................................91

Russell K. Monson, Michael J. Wilkinson,
Nathan D. Monson, Nicole Trahan,
Stanfield Lee, Todd R. Rosenstiel, Ray Fall
Biochemical Control on the CO2 Response
of Leaf Isoprene Emisson: an Alternative View
of Sanadze’s Double Carboxylation Scheme
.............................................................................................. 9
5
რასელ კ. მონსონი, მაიკლ ჯ. ვილკინსონი,
ნათან დ. მონსონი, ნიკოლ ტრაჰანი,
სთენფილდ ლი, ტოდ რ. როზენსთილი, რეი ფოლი
ფოთლებიდან იზოპრენის გამოყოფის ბიოქიმიური
კონტროლი CO2-თან დამოკიდებულებაში:
სანაძის ორმაგი კარბოქსილირების სქემის
ალტერნატიული ხედვა
..............................................................................................................................103

Thomas D. Sharkey
The Future of Isoprene Research
................................................................................................................ 106

თომას დ. შარკი
იზოპრენის კვლევების მომავალი
..........................................................................................................111

PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია

Karen Mulkijanyan, Vakhtang Barbakadze, Zhana
Novikova, Marine Sulakvelidze, Lali Gogilashvili,
Lela Amiranashvili, Maia Merlani
Burn Healing Compositions from Caucasian
Species of Comfrey (Symphytum L.)
........................................................................................................ 114

კ. მულკიჯანიანი, ვ. ბარბაქაძე, ჟ. ნოვიკოვა,
მ. სულაქველიძე, ლ. გოგილაშვილი,
მ. მერლანი, ლ. ამირანაშვილი
დამწვრობის საწინააღმდეგო კომპოზიცია ლაშქარას
(Symphytum L.) კავკასიური სახეობებიდან
........................................................................................116


MICROBIOLOGY

მიკრობიოლოგია

Manana Gurielidze, Tamar Berishvili, Nino
Cholokava, Dodo Pataraya, Nodar Nutsubidze
Oil Destructing Extremophilic Actinomycetes,
Isolated from Various Types of Soil of Georgia
.................................................................................... 1
18
მ. გურიელიძე, თ. ბერიშვილი, ნ. ჭოლოკავა,
დ. პატარია, ნ. ნუცუბიძე
საქართველოს სხვადასხვა ნიადაგიდან გამოყოფილი
ნავთობის დესტრუქტორი ექსტრემოფილური აქტინომიცეტები
............................................ 121

 


HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY

ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია


Felix Kalandarishvili, Zaretta Khanaeva, Tsiala
Orjonikidze, Ia Pantsulaia, Mikhael Khananashvili
The Learning Ability according to the Rapidity of
Elaboration of Conditioned Reflex Active Avoidance
of Five Consecutive Generations’ Offspring of
Rat-Parents Crossbred in the State of Stable
Information Pathology of the Higher Nervous
Activity (Information Neurosis)
................................................................................................................. 122
ფ. კალანდარიშვილი, ზ. ხანაევა, ც. ორჯონიკიძე,
ი. ფანცულაია, მ. ხანანაშვილი
აქტიური განრიდების პირობითი რეფლექსის
ფორმირების სისწრაფის დასწავლა უმაღლესი
ნერვული მოქმედების მდგრადი ინფორმაციული
პათოლოგიის (ინფორმაციული ნევროზი)
მდგომარეობაში შეჯვარებული
ვირთაგვა-მშობლების ხუთი
თანმიმდევრული თაობის ჰიბრიდებში
............................................................................................. 132

Manana Khomeriki, Archil Kezeli, Natela Lomashvili
The Revealing of Color Categorical Boundaries
among the Georgian Speakers
...................................................................................................................... 1
35
მ. ხომერიკი, ა. კეზელი, ნ. ლომაშვილი
ზოგიერთ ფერთა კატეგორიათა შორის საზღვრების
გამოვლენა ქართულად მეტყველ ადამიანებში
............................................................................... 1
39

GENETICS AND SELECTION

გენეტიკა და სელექცია

Petre Naskidashvili, Maka Naskidashvili, Ia Naskidashvili
To the Study of Problem of Inheritance
of Length of Tooth of Spikelet Keel in
Crosses of Durum Wheat (T. durum Desf.)
and Dika Wheat (T. carthlicum Nevski)
................................................................................................. 141

პ. ნასყიდაშვილი, მ. ნასყიდაშვილი, ი. ნასყიდაშვილი
მაგარი ხორბლის (T. durum Desf) და ხორბალ დიკას
(T. carthlicum Nevski) შეჯვარებით მიღებულ
ჰიბრიდებში თავთუნის კილის კბილაკის სიგრძის
მემკვიდრეობის შესწავლის საკითხისათვის
................................................................................... 1
45

Nino Lomtatidze, Nana Zarnadze,
Nargiz Alasania, Eter Machutadze
Mutations in the Seeds of Actinidia
kolomikta Induced by Nitrosomethyl
Urea and Nitrosoethyl Urea
........................................................................................................................ 1
46
ნ. ლომთათიძე, ნ. ზარნაძე, ნ. ალასანია,
ე. მაჭუტაძე
Actinidia kolomikta-ს თესლებზე
სუპერმუტაგენების - ნიტროზომეთილშარდოვანას
და ნიტროზოეთილშარდოვანას ზემოქმედებით
გამოწვეული ცვლილებები
...................................................................................................................... 148

ZOOLOGY

ზოოლოგია

Giorgi Parulava, Nana Gelenava, Gela Imerlishvili
On Water Transport from the Integument of
Archips podana Sc. (Lepidoptera Tortricidae)
........................................................................................ 15
0
გ. ფარულავა, ნ. გელენავა, გ. იმერლიშვილი
წყლის ტრანსპორტი მუხლუხის -
Archips podana Sc. (Lepidoptera Tortricidae) ზედაპირიდან
......................................................... 152

PALAEOBIOLOGY

პალეობიოლოგია

Irina Shatilova, Nino Mchedlishvili
The Pollen of the Genus Fupingopollenites
in the Cenozoic Deposits of Georgia
......................................................................................................... 153

ი. შატილოვა, ნ. მჭედლიშვილი
გვარ Fupingopollenites-ის მტვრის მარცვლები
საქართველოს კაინოზოური ნალექებიდან
....................................................................................... 156

CELL BIOLOGY

უჯრედული ბიოლოგია

Manana Gordeziani, Marina Tabatadze,
Ilia Atanelishvili
Membrane Phospholipid Ratio and
Cell Stability
.................................................................................................................................................... 158

მ. გორდეზიანი, მ. ტაბატაძე,
ი. ათანელიშვილი
მემბრანის ფოსფოლიპიდების თანაფარდობა და
უჯრედების სტაბილურობა
..................................................................................................................... 160
 

EXPERIMENTAL MORPHOLOGY
ექსპერიმენტული მორფოლოგია

Nikolai Khrushchov, Keto Davitaia,
Nino Melashvili
The Participation of Hemopoietic
Bone-Marrow Derived Stem Cells in the
Regulation of Damaged Cornea Stroma.
Morphological Part
........................................................................................................................................ 162

ნ. ხრუშჩოვი, ქ. დავითაია, ნ. მელაშვილი
ძვლის ტვინის სისხლის ღეროვანი
უჯრედების მონაწილეობა დაზიანებული
რქოვანას სტრომის რეგენერაციაში.
მორფოლოგიური ნაწილი
......................................................................................................................... 165


MEDICAL SCIENCES

სამედიცინო მეცნიერება

Manana Janiashvili, Teimuraz Matcharashvili
Recurrence Quantification Analysis of Arterial
Blood Pressure and Heart Rate Variability in
Patients with Essential Hypertension
........................................................................................................ 166

მ. ჯანიაშვილი, თ. მაჭარაშვილი
ესენციური ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში
არტერიული წნევისა და გულის რითმის
ცვალებადობის დინამიკის რეკურენტული
რაოდენობრივი ანალიზი
......................................................................................................................... 168

Irakli Latsabidze, Tamar Machavariani,
Ketevan Kavtiashvili, Irine Gachechiladze,
Tamar Gvamichava
Extra-Islet Intermediate Cells of Pancreas
and the Effect of Plaferon in the
Alloxan-Induced Diabetes Mellitus
........................................................................................................... 169

ი. ლაცაბიძე, თ. მაჭავარიანი, ქ. კავთიაშილი,
ი. გაჩეჩილაძე, თ. ღვამიჩავა
პანკრეასის კუნძულგარეშე შუალედური უჯრედები
ალოქსანური დიაბეტის დროს და პრეპარატ
პლაფერონის ზემოქმედების შემდეგ
................................................................................................... 172

Nana Lomitashvili
Endotheliocytes of Placenta at Primary Hypothyreosis
and its Subclinical Form
............................................................................................................................... 173

ნ. ლომიტაშვილი
პლაცენტის ენდოთელიოციტები პირველადი
ჰიპოთირეოზის და მისი სუბკლინიკური
ფორმის დროს
................................................................................................................................................ 175

AGRICULTURAL SCIENCES

სოფლის მეურნეობა

Avtandil Korakhashvili, David Kirvalidze,
Tamar Kvrivishvili, Ekaterine Sanadze
Cinnamonic Calcareous Soil Fertilizing
Systems for Pastures of Akhaltsikhe District
.............................................................................................................................................................. 1
76
ა. კორახაშვილი, დ. კირვალიძე, თ. ქვრივიშვილი,
ე. სანაძე
ახალციხის რაიონის საძოვრების ყავისფერი
კარბონატული ნიადაგების განოყიერების
სისტემა
............................................................................................................................................................ 183

 

Humanities & Social Sciences
ჰუმანიტარული & სოციალური მეცნიერებანი

HISTORY

ისტორია

Tea Tsitlanadze, Tea Karchava, Giorgi Kavtaradze
Towards the Clarification of the Identity and
Sphere of Activities of the Missionaries
who Visited the Orient and Georgia
in the 14th century
......................................................................................................................................... 18
5
თ. წითლანაძე, თ. ქარჩავა, გ. ქავთარაძე
მე-14 საუკუნეში აღმოსავლეთსა და საქართველოში
გამოგზავნილ კათოლიკე მისიონერთა იდენტობისა
და სამოღვაწეო ასპარეზის დაზუსტებისთვის
....................................................................................................................................... 189

LINGUISTICS

ენათმეცნიერება

Apollon Silagadze
Problem of the Qualification of Georgian Verse
.................................................................................... 190

ა. სილაგაძე
ქართული ლექსის კვალიფიკაციის საკითხი
.................................................................................... 195

ECONOMICS
ეკონომიკა

Vladimer Papava
The Human Factor in the Modern Financial Crisis
............................................................................... 198
ვ. პაპავა
ადამიანისეული ფაქტორი თანამედროვე
ფინანსური კრიზისის პირობებში
......................................................................................................... 202