Vol.2, no.2, 2008


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS & INFORMATICS
მათემატიკა & ინფორმატიკა

Günter Hotz
An Efficient Algorithm to Decide the Knot Problem
.......................................................................................................................... 5

გიუნტერ ჰოთცი
კვანძების პრობლემის ამოხსნის ეფექტური
ალგორითმი
............................................................................................... 17

MATHEMATICS
მათემატიკა

Vakhtang Kokilashvili, Alexander Meskhi
Maximal and Potential Operators in Variable
Morrey Spaces Defined on Nondoubling
Quasimetric Measure Spaces
......................................................................................................................................... 18
ვახტანგ კოკილაშვილი, ალექსანდრე მესხი
მაქსიმალური და პოტენციალური ოპერატორები
გაორმაგების პირობის გარეშე კვაზიმეტრიკულ
ზომად სივრცეებზე ცვლადმაჩვენებლიან მორის
სივრცეებში
................................................................... 20

Tamaz Tadumadze, Akaki Arsenashvili
Optimization of a Delay Variable Structure System
with Mixed Intermediate Condition
................................................................................................... 22
თ. თადუმაძე, ა. არსენაშვილი
დაგვიანების და შერეული შუალედური პირობის
შემცველი ერთი კლასის ცვლადსტრუქტურიანი
სისტემის ოპტიმიზაცია
..................................................................................................................................... 26

Akaki Arsenashvili, Abdeljalil Nachaoui and Tamaz Tadumadze
On Approximate Solution of an Inverse Problem
for Linear Delay Differential Equations
............................................................................................... 24
ა. არსენაშვილი, ა. ნაშავი, თ. თადუმაძე
წრფივი დაგვიანებულარგუმენტიანი
დიფერენციალური განტოლებებისთვის
ერთი კლასის შებრუნებული ამოცანის
მიახლოებით ამოხსნის შესახებ
......................................................................................................... 28

Guram Beltadze, Jimsher Giorgobiani
Metastrategic Extensions of Lexicographic
Noncooperative Game in Case of Two Players
................................................................................... 29
გ. ბელთაძე, ჯ. გიორგობიანი
ორი მოთამაშის ლექსიკოგრაფიული
არაკოოპერატიული თამაშის მეტასტრატეგიული
გაფართოებები
.......................................................................................................................................... 33

CYBERNETICS
კიბერნეტიკა

Jimsher Giorgobiani, Mziana Nachkebia
Mathematical Models of some Control Problems
of Power Engineering
................................................................................................................................ 34
ჯ. გიორგობიანი, მ. ნაჭყებია
ენერგეტიკული სისტემის მართვის ზოგიერთი
ამოცანის მათემატიკური მოდელი
................................................................................................... 36

PHYSICS
ფიზიკა

Vadim Bednyakov, Julian Budagov,
Evgenii Khramov, Jemal Khubua,
Nikolas Rusakovich
The Fundamental Tasks of the ATLAS Physics Program
.................................................................. 38
ვ. ბედნიაკოვი, ი. ბუდაგოვი, ე. ხრამოვი,
ჯ. ხუბუა, ნ. რუსაკოვიჩი
ექსპერიმენტ “ატლასის” ფიზიკის პროგრამის
ძირითადი საკითხები
........................................................................................................................... 44


ASTRONOMY
ასტრონომია

Shota Makandarashvili
Correlation between the Solar Radio Noise Storms
and the Photosphere Optical Formations
............................................................................................ 45
შ. მაქანდარაშვილი
მზის რადიოხმაურთა ქარიშხლის კავშირი
ფოტოსფეროს ოპტიკურ წარმონაქმნებთან
................................................................................... 48

GEOPHYSICS

გეოფიზიკა

Giorgi Berishvili, Izolda Gabisonia,
Avtandil Tarkhnishvili, Zurab Kereselidze,
Jumber Lominadze, Marina Lomouri,
Nodar Mebahishvili, Grigol Tabahua,
Karlo Kartvelishvili, Marina Chkhitunidze.
Research of some Characteristics of Guria
Magnetic Anomaly
.................................................................................................................................... 49
გ. ბერიშვილი, ი. გაბისონია, ა. თარხნიშვილი,
ზ. კერესელიძე, ჯ. ლომინაძე, მ. ლომოური,
ნ. მებაღიშვილი, გ. ტაბაღუა,
კ. ქართველიშვილი, მ. ჩხიტუნიძე
გურიის მაგნიტური ანომალიის ზოგიერთი
მახასიათებლის კვლევა
........................................................................................................................ 51

Malkhaz Gigiberia, Tamaz Chelidze,
Dimitri Kobulashvili, Ia Shengelia,
Gocha Giorgashvili
Monitoring of the Influence of the Technical
Effect upon the Mixar Fault by Geophysical and
Geodetic Methods
..................................................................................................................................... 53
მ. გიგიბერია, თ. ჭელიძე, დ. ქობულაშვილი,
ი. შენგელია, გ. გიორგაშვილი
მიქსარის რღვევაზე ტექტოგენური ზემოქმედების
გავლენის მონიტორინგი გეოფიზიკური და
გეოდეზიური მეთოდებით
................................................................................................................. 55

Kukuri Tavartkiladze, Dali Mumladze
The Propagation of the Horizontal Homogeneity of
Surface-Air Temperature Field in Mountainous
Conditions (the Case of Georgia)
.......................................................................................................... 56
კ. თავართქილაძე, დ. მუმლაძე
ჰაერის მიწისპირა ტემპერატურული ველის
ჰორიზონტული ერთგვაროვნების გავრცობადობა
მთაგორიანი რელიეფის პირობებში
(საქართველოს მაგალითზე)
............................................................................................................... 58

PETROLOGY
პეტროლოგია

David Shengelia, Tamar Tsutsunava,
Giorgi Chichinadze, Nikoloz Maisuradze,
Kristina Vardanashvili
About the Geochemistry of Early Variscan
Granitoids of the Main Range of the Greater Caucasus
................................................................... 59
დ. შენგელია, თ. წუწუნავა, გ. ჭიჭინაძე,
ნ. მაისურაძე, ქ. ვარდანაშვილი
კავკასიონის მთავარი ქედის სტრუქტურული
ზონის ადრევარისკული გრანიტოიდების
გეოქიმიის შესახებ
.................................................................................................................................. 63


METALLURGY
მეტალურგია

Irakli Zhordania, George Kevkhishvili
Continuous Casting of Hollow Iron Billets and
The Method of Casting Process Automation
..................................................................................... 64

ი. ჟორდანია, გ. ქევხიშვილი
თუჯის ღრუტანიანი ნამზადების უწყვეტი
ჩამოსხმა და ჩამოსხმის პროცესის ავტომატიზაცია
................................................................. 69

Vladimer Kldiashvili, Robert Adamia,
Slava Mebonia, Tamaz Sulukhia
Universal Closed Arc Furnace of Periodical
Functioning for Producing Steel Direct from
Briquettes of Iron Ore Monocharge
..................................................................................................... 70

ვ. კლდიაშვილი, რ. ადამია, ს. მებონია,
თ. სულუხია
პერიოდული ქმედების უნივერსალური
დახურული რკალური ღუმელი ფოლადის
პირდაპირი მიღებისათვის რკინის მადნის
მონოკაზმის ბრიკეტებისაგან
............................................................................................................. 73

Jemal Sharashenidze
Stress-Deformed State of Compositional
Medium in High Pressure Conditions
................................................................................................. 74

ჯ. შარაშენიძე
კომპოზიციური არის დაძაბულ-დეფორმირებული
მდგომარეობა მაღალი წნევების პირობებში
................................................................................ 76

MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა

Guram Varshalomidze, George Oniashvili,
Zurab Aslamazashvili, Garegin Zakharov
The Synthesis of Two- and Multilayer FGMs
.................................................................................... 77

გ. ვარშალომიძე, გ. ონიაშვილი,
ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი
ორი და მრავალფენიანი
ფუნქციონალურ-გრადიენტული მასალების სინთეზი
............................................................ 81Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Elene Kvaratskhelia, Ramaz Kvaratskhelia
The Regularities of Electrolytic Dissociation of Aconitic Acid
.................................................... 82

ე. კვარაცხელია, რ. კვარაცხელია
აკონიტის მჟავას ელექტროლიტური
დისოციაციის კანონზომიერებები
.................................................................................................... 84


PHARMACOCHEMISTRY

ფარმაკოქიმია

Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili,
Vakhtang Barbakadze, Maia Merlani,
Karen Mulkijanyan, Eka Shaburishvili
Obtaining of Toxic Pyrrolizidine Alkaloid-Free
Biologically Active High Molecular Preparations
of Symphytum asperum and S.caucasicum
........................................................................................... 85

ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი,
ვ. ბარბაქაძე, მ. მერლანი, კ. მულკიჯანიანი,
ე. შაბურიშვილი
ტოქსიკური პიროლიზიდინის ალკალოიდებისაგან
თავისუფალი, შყმპჰყტუმ ასპერუმ-ის და
შ.ცაუცასიცუმ-ის ბიოლოგიურად აქტიური,
მაღალმოლეკულური ფრაქციების მიღება
.................................................................................... 88

ORGANIC CHEMISTRY
ორგანული ქიმია

Jimsher Maisuradze
On a Possible Destruction Mechanism of
Spiropyran Solutions
................................................................................................................................ 90

ჯ. მაისურაძე
სპიროპირანების ხსნარების დესტრუქციის
შესაძლო მექანიზმის შესახებ
............................................................................................................ 92


MOLECULAR BIOLOGY
მოლეკულური ბიოლოგია

Vladimer Baramidze, Jorg Schuberts,
Nugzar Aleksidze
Wheat Dwarf Virus Detection and its Possible
Entrance in Georgia
................................................................................................................................. 94
ვ. ბარამიძე, ი. შუბერტსი, ნ. ალექსიძე
ხორბლის Dwarf Virus-ის აღმოჩენა და
საქართველოში მისი შემოჭრის საშიშროება
................................................................................................................................................ 97

GENETICS AND SELECTION
გენეტიკა და სელექცია

Petre Naskidashvili, Tristan Jobava,
Julieta Sanikidze, Givi Getsadze
New Malseco-Resistant Variety of Lemon “Dioskuria’’
.................................................................. 98
პ. ნასყიდაშვილი, ტ. ჯობავა, ჯ. სანიკიძე, გ. გეწაძე
მალსეკოსადმი გამძლე ლიმონის ახალი ჯიში“დიოსკურია”
.................................................99

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Tengiz Oniani, Lia Maisuradze, Nana Lortkipanidze,
Manana Mgaloblishvili-Nemsadze, Lela Oniani,
Mariam Eliozishvili, Nikoloz Oniani
About Possibility of Selective and Complete
Paradoxical Sleep Deprivation with
Nonpharmacological Method
............................................................................................................... 100
თ. ონიანი, ლ. მაისურაძე, ნ. ლორთქიფანიძე,
მ. მგალობლიშვილი-ნემსაძე, ლ. ონიანი,
მ. ელიოზიშვილი, ნ. ონიანი
არაფარმაკოლოგიური მეთოდით პარადოქსული
ძილის შერჩევითი და სრული დეპრივაციის
შესაძლებლობის შესახებ
.................................................................................................................... 107

Gogi Todua
Antidromic Responses of Nucleus Accumbens
Neurons to the Ventral Pallidum and Subpallidal
Area Stimulation
...................................................................................................................................... 109
გ. თოდუა
N. accumbens-ის ნეირონთა ანტიდრომული
პასუხები ვენტრალური პალიდუმის და
სუბპალიდური მიდამოს გაღიზიანებაზე
................................................................................... 112

ZOOLOGY
ზოოლოგია

Nana Bagathuria, Nathia Chuchulashvili, Madona Kuchava
New species of the genus Sicaguttur Siddiqi,
1971 (Dorylaimida) in Georgia
............................................................................................................ 113
ნ. ბაღათურია, ნ. ჭუჭულაშვილი, მ. კუჭავა
გვარ შიცაგუტტურ შიდდიქი, 1971  (Dorylaimida)-ს
ახალი სახეობა საქართველოში
....................................................................................................... 114

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი


Manana Janiashvili, Teimuraz Matcharashvili,
Tamaz Chelidze, Eliza Nikuchadze
Changes in Distributional and Long-Range
Correlation Characteristics of Pulse
Pressure Variation in Patients with
Essential Hypertension
........................................................................................................................... 115
მ. ჯანიაშვილი, თ. მაჭარაშვილი,
თ. ჭელიძე, ე. ნიკუჭაძე
პულსური წნევის განაწილებითი და
ხანგრძლივი კორელაციების მახასიათებლების
ცვლილება ესენციური ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში
................................................ 117


History & Philology
ისტორია და ფილოლოგია


ARCHAEOLOGY
არქეოლოგია

Joni Apakidze
New Excavations at Troia
...................................................................................................................... 118
ჯ. აფაქიძე
ახალი არქეოლოგიური გათხრები ტროაში
................................................................................. 125

LINGUISTICS
ენათმეცნიერება

Mariam Nedospasova
On the Typology of Week Days in the Saturday’s
Calendar System
....................................................................................................................................... 127

მ. ნედოსპასოვა
კვირეულის დღეთა ტიპოლოგიისათვის შაბათის
კალენდარულ სისტემაში
................................................................................................................... 132

John A. C. Greppin
The Urartian Substratum in Armenian
.............................................................................................. 134

ჯ. გრეპინი
ურარტული სუბსტრარი სომხურში
............................................................................................... 136

Irine Melikishvili
Georgian as an Active/Ergative Split Language
.............................................................................. 138

ი. მელიქიშვილი
ქართული, როგორც აქტიურ/ერგატიულ
კონსტრუქციათა თანაარსებობის ენა
............................................................................................ 146

Marine Ivanishvili
Lexical Exceptions in the Comparative
Reconstruction of the Kartvelian Languages
..................................................................................... 148

მ. ივანიშვილი
ლექსიკური გამონაკლისები ქართველურ ენათა
შედარებითი რეკონსტრუქციისას
.................................................................................................. 152

Thomas V. Gamkrelidze
Kartvelian and Indo-European: A Typological
Comparison of Reconstructed Linguistic Systems
........................................................................... 154

თ. გამყრელიძე
ქართველური და ინდოევროპული:
რეკონსტრუირებულ სისტემათა
ტიპოლოგიური შეპირისპირება
...................................................................................................... 160