Vol.2, no.3, 2008


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS & INFORMATICS
მათემატიკა & ინფორმატიკა

Günter Hotz
An Efficient Algorithm to Decide the Knot Problem
......................................................................... 5

გიუნტერ ჰოთცი
კვანძების პრობლემის ამოხსნის ეფექტური ალგორითმი
..................................................... 17

MATHEMATICS
მათემატიკა

Vakhtang Kokilashvili, Alexander Meskhi
Maximal and Potential Operators in Variable
Morrey Spaces Defined on Nondoubling
Quasimetric Measure Spaces
.................................................................................................................. 18
ვახტანგ კოკილაშვილი, ალექსანდრე მესხი
მაქსიმალური და პოტენციალური ოპერატორები
გაორმაგების პირობის გარეშე კვაზიმეტრიკულ
ზომად სივრცეებზე ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეებში
........................................... 20

Tamaz Tadumadze, Akaki Arsenashvili
Optimization of a Delay Variable Structure System
with Mixed Intermediate Condition
..................................................................................................... 22
თ. თადუმაძე, ა. არსენაშვილი
დაგვიანების და შერეული შუალედური პირობის
შემცველი ერთი კლასის ცვლადსტრუქტურიანი
სისტემის ოპტიმიზაცია
...................................................................................................................... 26

Lela Zivzivadze, Erekle Japaridze
On the Approximation of Inverse Functions of the
Conformal Mapping Functions and their Derivatives
on the Circle of Close Domains
............................................................................................................ 27
ლ. ზივზივაძე, ე. ჯაფარიძე
მახლობელი არეების წრეზე კონფორმულად
გადამსახავ ფუნქციათა შექცეული ფუნქციებისა
და მათი წარმოებულების მიახლოების შესახებ
....................................................................... 29

Dimitri Goguadze, Papuna Karchava
On Multiple Integrals of New Type from
Many-Valued Functions of Abstract Set
............................................................................................. 30
დ. გოგუაძე, პ. ქარჩავა
აბსტრაქტული სიმრავლის მრავალსახა ფუნქციის
ახალი ტიპის ჯერადი ინტეგრალის შესახები
........................................................................... 34

MATHEMATICAL PHYSICS

მათემატიკური ფიზიკა

Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili,
David Gordeziani
Construction and Investigation of Hierarchical
Models for Thermoelastic Prismatic Shells
....................................................................................... 35
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი, დ. გორდეზიანი
თერმოდრეკადი პრიზმული გარსების იერარქიული
მოდელების აგება და გამოკვლევა
.................................................................................................. 42

MECHANICS
მექანიკა

Tamaz Iamanidze, Marine Losaberidze
On Excitation of Orthotropic Half-Plane Caused by
Concentrated Force Moving on the Boundary
................................................................................... 43
თ. იამანიძე, მ. ლოსაბერიძე
საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით
გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის
შეშფოთების შესახებ
............................................................................................................................ 47


PHYSICS
ფიზიკა

Jumber Lominadze, Ernest Pashitskii,
Anatoly Mikhailovskii, Oleg Kharshiladze,
Andrey Churikov, Victor Avsarkisov
Resistive-Viscous Suppression of Magnetorotational
Instability in an Astrophysical Plasma
............................................................................................... 48
ჯ. ლომინაძე, ე. პაშიცკი, ა. მიხაილოვსკი,
ო. ხარშილაძე, ა. ჩურიკოვი, ვ. ავსარქისოვი
რეზისტიულ-ბლანტური მაგნიტო-ბრუნვითი
არამდგრადობის ჩახშობა ასტროფიზიკურ პლაზმაში
........................................................... 50

Lali Akhobadze, Vakhtang Garsevanishvili, Yuri Tevzadze
Comparative Analysis of Average Characteristics of
π–- Mesons and Protons Produced in Noncentral
and Semicentral CTa-Collisions at 4.2 AGeV/c
.............................................................................. 51
ლ. ახობაძე, ვ. გარსევანიშვილი, ი. თევზაძე
ნახშირბად-ტანტალის არაცენტრალურ და
ნახევრადცენტრალურ დაჯახებებში დაბადებული
პროტონების და π_-მეზონების მახასიათებლების
შედარებითი ანალიზი, პირველადი იმპულსით 4,2 A გევ/c
.............................................. 57

Joseph Manjavidze, Nodar Shubitidze
Model Correlators in VHM Region
.................................................................................................... 58
ი. მანჯავიძე, ნ. შუბითიძე
ძალიან დიდ სიმრავლეთა რეგიონის მოდელური კორელატორები
................................ 61

Zaur Kachlishvili, Levan Kukutaria
A Mechanism of Occurrence of a Negative
Differential Conductivity in Pure p-Ge
at Helium Temperatures
......................................................................................................................... 62
ზ. ქაჩლიშვილი, ლ. კუკუტარია
უარყოფითი დიფერენციალური გამტარებლობის
წარმოშობის მექანიზმი სუფთა p-Ge-ში ჰელიუმის
ტემპერატურებზე
.................................................................................................................................. 64

GEOPHYSICS

გეოფიზიკა

Garry Gunia, Zurab Tskvitinidze,
Bakhtiyar Kholmatjanov, Zukhra Fatkhullaeva
Influence of Foehn Events on the Processes of
Atmospheric Air Pollution
..................................................................................................................... 65
გ. გუნია, ზ. ცქვიტინიძე, ბ. ხოლმაჯანოვი,
ზ. ფათხულაევა
ფიონური მოვლენების გავლენა ატმოსფეროს
დაბინძურების პროცესებზე
............................................................................................................. 69

Giorgi Berishvili, Avtandil Tarkhnishvili,
Jumber Lominadze, Nodar Mebaghishvili,
Grigol Tabaghua, Karlo Kartvelishvili
Some Results of Electrometric Survey of
the Territory of Magnetic Sands of
the Ureki Seaside Resort
........................................................................................................................ 70
გ. ბერიშვილი, ა. თარხნიშვილი,
ჯ. ლომინაძე, ნ. მებაღიშვილი,
გ. ტაბაღუა, კ. ქართველიშვილი
კურორტ ურეკის მაგნიტური ქვიშების
ტერიტორიის ელექტრომეტრული
შესწავლის ზოგიერთი შედეგი
..........................................................................................................73


MATERIALS SCIENCE
მასალათმცოდნეობა

Guram Varshalomidze, Zurab Aslamazashvili,
Garegin Zakharov, Alex Berner, George Oniashvili
Development of Innovative SHS Technology Coupled
with Thermal Explosion for Production of Single-
Phase Nanocrystalline Materials of Ti-Al System
.......................................................................... 75
გ. ვარშალომიძე, ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი,
ა. ბერნერი, გ. ონიაშვილი
თმს თბური აფეთქების ინოვაციური ტექნოლოგიის
შემუშავება Ti-Al სისტემაში ერთფაზიანი
ნანოკრისტალური სტრუქტურის მქონე
მასალების მისაღებად
..........................................................................................................................77


GEOLOGY
გეოლოგია

Ferando D. Maisadze
Event Deposits in Chaotically
Built Formations
..................................................................................................................................... 79

ფ. მაისაძე
მოვლენათა ნალექები ქაოსური აგებულების წარმონაქმნებში
.......................................... 86


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია

Liguri Mosulishvili, Nelly Tsibakhashvili,
Elene Kirkesali, Linetta Tsertsvadze,
Marina Frontasyeva, Sergei Pavlov
Biotechnology in Georgia for Various Applications
....................................................................... 88

ლ. მოსულიშვილი, ნ. წიბახაშვილი,
ე. კირკესალი, ლ. ცერცვაძე,
მ. ფრონტასიევა, ს. პავლოვი
ზოგიერთი გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიის
განვითარება საქართველოში
........................................................................................................... 94


PHYSICAL CHEMISTRY

ფიზიკური ქიმია

Jondo Bagdavadze, Guram Gvelesiani,
Inga Janelidze, Ketevan Ukleba
The Thermodynamic Analysis of Components
Interaction in the System Cr-Fe-Al-O
................................................................................................ 96

ჯ. ბაღდავაძე, გ. გველესიანი,
ი. ჯანელიძე, ქ. უკლება
Cr-Fe-Al-O სისტემაში კომპონენტების
ურთიერთქმედების თერმოდინამიკური ანალიზი
................................................................ 98

MICROBIOLOGY
მიკრობიოლოგია

Teimuraz Andronikashvili, Tengiz Urushadze,
Luba Eprikashvili, Medea Gamisonia,
Elene Nakaidze
Towards the Biological Activity of the Natural
Zeolite-Clinoptilolite-Containing Tuff
.............................................................................................. 99

თ. ანდრონიკაშვილი, თ. ურუშაძე,
ლ. ეპრიკაშვილი, მ. გამისონია,
ე. ნაკაიძე
ბუნებრივი ცეოლითის _ კლინოპტილოლითის
შემცველი ტუფის ბიოლოგიური აქტივობა
............................................................................... 106


PHARMACOCHEMISTRY
ფარმაკოქიმია

Vakhtang Barbakadze, Karen Mulkijanyan,
Maia Merlani, Lali Gogilashvili, Lela Amiranashvili,
Fernando Vidal-Vanaclocha
Effects of Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid]
on the Inflammatory Response of Tumor-Activated
Hepatic Sinusoidal Endothelium
....................................................................................................... 108
ვ. ბარბაქაძე, კ. მულკიჯანიანი, მ. მერლანი,
ლ. გოგილაშვილი, ლ. ამირანაშვილი,
ფ. ვიდალ-ვანაკლოჩა
პოლი[3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის
მჟავას] მოქმედება სიმსივნით გააქტივებული
ღვიძლის სინუსოიდური ენდოთელიუმის
ანთებით პასუხზე
............................................................................................................................... 111

BIOCHEMISTRY
ბიოქიმია

Nana Koshoridze, Zurab Kuchukashvili,
Tamar Vardiashvili
The Role of Mitochondrial Lectin in the Work
of Creatine Kinase System
.................................................................................................................... 113
ნ. კოშორიძე, ზ. ქუჩუკაშვილი, თ. ვარდიაშვილი
მიტოქონდრიული ლექტინის როლი
კრეატინკინაზური სისტემის მუშაობაში
....................................................................................115

HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Gogi Todua
Antidromic Identification of Output Units of Basal
Nucleus of the Amygdaloid Complex Projected
to Hippocampus: A Study Combined with
Intracellular Staining
........................................................................................................................... 116
გ. თოდუა
ჰიპოკამფში პროეცირებული ამიგდალური
კომპლექსის ბაზალური ბირთვის ნეირონთა
ანტიდრომული იდენტიფიკაცია: გამოკვლევა
შიგაუჯრედული შეღებვის თანხლებით
.................................................................................... 119

Felix Kalandarishvili, Tsiala Orjonikidze,
Ia Pantsulaia, Tamar Mtskeradze, Zaretta Khanaeva
Influence of Chronic Psychogenic Stress Repeated
in Genetically Linked Generations of Rats on
Typological Peculiarities of Offspring Behavior.
Emotionality, Locomotion, Stress-Reactivity
..................................................................................................................................... 121
ფ. კალანდარიშვილი, ც. ორჯონიკიძე,
ი. ფანცულაია, თ. მწყერაძე, ზ. ხანაევა
გენეტიკურად დაკავშირებული თაობების
ვირთაგვების რიგში განმეორებული ქრონიკული
ფსიქოგენური სტრესის გავლენა შთამომავლობის
ქცევის ტიპოლოგიურ თავისებურებებზე.
ემოციურობა, ლოკომოცია, სტრეს-რეაქტიულობა
................................................................. 127

Nana Tsiklauri, Ivliane Nozadze, Gulnazi Ghurtskaia,
Elene Abzianidze, Merab Tsagareli
Tolerance Induced by Non-Opioid Analgesic
Microinjections into the Central Nucleus
of Amygdala of Rats
.............................................................................................................................. 129
ნ. წიკლაური, ი. ნოზაძე, გ. ღურწკაია,
ე. აბზიანიძე, მ. ცაგარელი
ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში
არაოპიოიდების მიკროინექციებით
გამოწვეული ტოლერანტობა
........................................................................................................... 132

EXPERIMENTAL MEDICINE

ექსპერიმენტული მედიცინა

Fridon Todua, Dudana Gachechiladze,
Merab Beraia
Brain Focal Impairment and Hemodynamic
Parameters in Relation to the Type
of Collateral Supply
............................................................................................................................... 134
ფ. თოდუა, დ. გაჩეჩილაძე, მ. ბერაია
თავის ტვინის კეროვანი ცვლილებები და
ჰემოდინამიკური პარამეტრები კოლატერალური
მიმოქცევის მდგომარეობასთან მიმართებაში
......................................................................... 139

Nodar Kipshidze, Kakha Nadaraia
Clinical Manifestation and Long-Term Prognosis
of Viral and Idiopathic Dilated Cardiomyopathy
........................................................................... 141
ნ. ყიფშიძე, კ. ნადარაია
ვირუსული და იდიოპათიური დილატაციური
კარდიომიოპათიის კლინიკური მანიფესტაცია
და ხანგრძლივი პროგნოზი
............................................................................................................. 147

PALAEOBIOLOGY
პალეობიოლოგია

Abesalom Vekua, David Lordkipanidze
The History of Vertebrate Fauna
in Eastern Georgia
................................................................................................................................. 149
ა. ვეკუა, დ. ლორთქიფანიძე
აღმოსავლეთ საქართველოს ხერხემლიანთა ფაუნის ისტორია
....................................... 154


Humanities & Social Sciences
ჰუმანიტარული & სოციალური მეცნიერებანი


LINGUISTICS & GRAMMATOLOGY

ენათმეცნიერება & დამწერლობათმცოდნეობა

Gordon Whittaker
The Case for Euphratic
......................................................................................................................... 156
გ. უიტტაკერი
"ევფრატული ენის" შესახებ
............................................................................................................ 165

Thomas V. Gamkrelidze
The Problem of the Origin of the Hittite
Cuneiform
................................................................................................................................................ 169

თ. გამყრელიძე
ხეთური ლურსმული დამწერლობის წარმოშობის
პრობლემა
............................................................................................................................................... 174

LAW
სამართალი

Joni Khetsuriani
Forms of State Government in Georgia
............................................................................................ 175

ჯ. ხეცურიანი
სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები
საქართველოში
..................................................................................................................................... 180