Vol.2, no.4, 2008


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS

შ ი ნ ა ა რ ს ი


Mathematics & Physical Sciences
მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი

MATHEMATICS
მათემატიკა

Vakhtang Kokilashvili
Boundedness in Lebesgue Spaces with Variable
Exponent of the Calderon Singular Operator on Carleson Curves
....................................................... 5

ვ. კოკილაშვილი
კარლესონის წირებზე განსაზღვრული
კალდერონის სინგულარული ოპერატორების
შემოსაზღვრულობა ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში
.............................................. 7

Elizbar Nadaraya
On an Integral Square Deviation Measure
with the Weight of “Delta-Functions”
of the Rosenblatt-Parzen Probability Density Estimator
....................................................................... 8
ე. ნადარაია
განაწილების სიმკვრივის როზენბლატ-პარზენის
შეფასების "დელტა ფუნქციის" წონით
ინტეგრალური კვადრატული გადახრის ზღვარითი
განაწილების შესახებ
................................................................................................................................. 13

Gia Avalishvili, Mariam Avalishvili
On Time Nonlocal Problems for Some Nonlinear
Evolution Equations
...................................................................................................................................... 14
გ. ავალიშვილი, მ. ავალიშვილი
დროით არალოკალური ამოცანების შესახებ
ზოგიერთი არაწრფივი ევოლუციური
განტოლებისათვის
..................................................................................................................................... 18

Vakhtang Jaoshvili, Omar Purtukhia
Stochastic Integral Representation of
Multidimensional Polynomial Poisson
Functionals
...................................................................................................................................................... 19
ვ. ჯაოშვილი, ო. ფურთუხია
პუასონის მრავალგანზომილებიანი
პოლინომიალური ფუნქციონალების
სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენა
....................................................................................... 22

Lasha Ephremidze, Edem Lagvilava
On Parametrization of Compact
Wavelet Matrices
.......................................................................................................................................... 23
ლ. ეფრემიძე, ე. ლაგვილავა
კომპაქტური ვეივლეტ-მატრიცების
პარამეტრიზაციის შესახებ
..................................................................................................................... 28

Eka Elerdashvili, Mamuka Jibladze,
Giorgi Khimshiashvili
Cyclic Configurations of Pentagon Linkages
.......................................................................................... 29
ე. ელერდაშვილი, მ. ჯიბლაძე, გ. ხიმშიაშვილი
ხუთსახსრულიანი მექანიზმების წრეწირში
ჩახაზვადი კონფიგურაციები
................................................................................................................. 32

Malkhaz Shashiashvili, Nasir Rehman
Continuity Estimates with Respect to
Volatility for the American Foreign
Exchange Option
............................................................................................................................................ 33
მ. შაშიაშვილი, ნ. რეჰმანი
უწყვეტობის შეფასებები ვოლატილობის მიმართ
ამერიკული სავალუტო ოფციონისათვის
.......................................................................................... 38

Omar Glonti, Zaza Khechinashvili
Martingale Measures for the Geometrical
Gaussian Martingale
..................................................................................................................................... 40
ო. ღლონტი, ზ. ხეჩინაშვილი
მარტინგალური ზომები გეომეტრიული გაუსის
მარტინგალისათვის
................................................................................................................................... 43

Maia Chabashvili
Lattice Isomorphisms of Nilpotent of Class
2 Hall’s W-Power Groups
........................................................................................................................... 44
მ. ჭაბაშვილი
ნილპოტენტური კლასის 2 ჰოლის ხარისხოვანი
W-ჯგუფების მესერული იზომორფიზმები
........................................................................................................................................ 45


MECHANICS
მექანიკა

Elguja Medzmariashvili
Transformable Multiple Use of Assault
Bridge with 48 Meter Span
......................................................................................................................... 47
ელგუჯა მეძმარიაშვილი
გასაშლელი, მრავალჯერადი გამოყენების
საიერიშო ხიდი, მალით – 48 მეტრი
................................................................................................... 52

Nino Bolatashvili
Stone-Cut Diamond Tool on a New Binder
............................................................................................ 54
ნ. ბოლათაშვილი
ახალი ალმასური ქვისმჭრელი იარაღი ადჰეზიური
შემკვრელით
................................................................................................................................................. 56


PHYSICS
ფიზიკა

Jumber Lominadze, Anatoly Mikhailovskii,
Andrey Churikov
Drift Effects in the Theory of Instabilities in a
Rotating Plasma
............................................................................................................................................. 58
ჯ. ლომინაძე, ა. მიხაილოვსკი, ა. ჩურიკოვი
დრეიფული ეფექტები მბრუნავი პლაზმის
არამდგრადობების თეორიაში
............................................................................................................... 61

George Japaridze, Saeed Mahdavifar
Magnetic Phase Diagram of a Spin
Antiferromagnetic S=1/2 Ladder with
Alternating Rung Exchange
......................................................................................................................... 62
გ. ჯაფარიძე, ს. მაჰდავიფარი
ორჯაჭვიანი S=1/2 “სპინური კიბის” მაგნიტური
ფაზური დიაგრამა „საფეხურის” გასწვრივი
ურთიერთქმედების ალტერნირებისას
.............................................................................................. 68

Zurab Gogua, Giorgi Kantidze
Melting Electronic Mechanism in Covalent
Crystal Substances and Nanostructures,
Calculation of Heat Capacity according
to Interatomic Chemical Bonding
.............................................................................................................. 70
ზ. გოგუა, გ. კანტიძე
დნობის ელექტრონული მექანიზმი კოვალენტურ
კრისტალებში და ნანოსტრუქტურებში და კუთრი
სითბოტევადობის გამოთვლა ატომთაშორისი
ქიმიური ბმების გათვალისწინებით
................................................................................................... 76

Murman Tsulaia, Vakhtang Tsulaia,
Victor Alfimenkov
3He-4He Dilution Cryostat for Investigation of
Interactions of Neutrons with Polarized Nuclei
.................................................................................... 78
მ. წულაია, ვ. წულაია, ვ. ალფიმენკოვი
პოლარიზებული ბირთვების სამიზნის (პბს)
დანადგარი ნეიტრონებით კვლევებისათვის
.................................................................................. 82

Nana Metreveli, Zaur Kachlishvili,
Fridon Chumburidze, Beka Bochorishvili
Possible Variations of Impulse Scattering
Mechanisms at Transverse Runaway of Hot Electrons
......................................................................... 83
ნ. მეტრეველი, ზ. ქაჩლიშვილი, ფ. ჭუმბურიძე,
ბ. ბოჭორიშვილი
იმპულსის გაბნევის მექანიზმის ცვლილების
შესაძლებლობა ცხელი ელექტრონების განივი გაქცევისას
....................................................... 85

ASTRONOMY

ასტრონომია

Rolan I. Kiladze
On the Accuracy of the Contemporary Calendar
........................................................................................................................................................... 86
რ. კილაძე
თანამედროვე კალენდრის სიზუსტის შესახებ
............................................................................................................................................................ 87

CHEMICAL TECHNOLOGY
ქიმიური ტექნოლოგია

Giorgi Agladze, Natela Gogishvili, Nana Koiava,
Irakli Zaridze
Experimental Study of Electrolytic Metallic
Manganese and Electrolytic Manganese
Dioxide Simultaneous Electrosynthesis
in MA-40 Anion-Exchange Membrane
Reactor
.............................................................................................................................................................. 89
გ. აგლაძე, ნ. გოგიშვილი, ნ. ქოიავა, ი. ზარიძე
ელექტროლიზური ლითონური მანგანუმისა და
ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის
ერთდროული ელექტროსინთეზის
ექსპერიმენტული შესწავლა MA-40
მემბრანულ რეაქტორში
.............................................................................................................................91


PHYSICAL CHEMISTRY
ფიზიკური ქიმია

Teimuraz Khoperia, Tinatin Zedginidze,
Grigor Mamniashvili, Anatoly Akhalkatsi
Competitive Methods of Nano and Micro
Coatings and Clusters Deposition for
Electronics and Conversion of Solar Energy
.......................................................................................... 92
თ. ხოფერია, თ. ზედგინიძე, გ. მამნიაშვილი,
ა. ახალკაცი
ნანო და მიკროდანაფარების და კლასტერების
დატანის კონკურენტუნარიანი მეთოდები
ელექტრონიკისათვის და მზის ენერგიის
გარდასაქმნელად
.........................................................................................................................................98


GEOLOGY
გეოლოგია

Giorgi Maghalashvili
Postsedimentary Alterations of Coal-Bearing
Rocks and New Factors Affecting their
Quality and Ingredient Composition
as Exemplified by the Akhaltsikhe
Brown Coal Deposit (Georgia)
.......................................................................................................................................................................... 100

გ. მაღალაშვილი
ნახშირების შემცველ ქანებთან დაკავშირებული
პოსტსედიმენტაციური ცვლილებები და მათ
ხარისხსა და ინგრედიენტულ შედგენილობაზე
გავლენის ახალი ფაქტორები, ახალციხის მურა
ნახშირის საბადოს მაგალითზე
........................................................................................................... 102


Biological Sciences
ბიოლოგიური მეცნიერებანი

BIOTECHNOLOGY
ბიოტექნოლოგია

Nana Koshoridze, Zurab Kuchukashvili
Human Thyroid Gland HCO3
–-ATPase Activity
....................................................................................................................................... 104

ნ. კოშორიძე, ზ. ქუჩუკაშვილი
ადამიანის ფარისებრი ჯირკვლის
HCO3 _-ატფ-აზური აქტივობა
............................................................................................................ 108


CELL BIOLOGY

უჯრედული ბიოლოგია

Manana Gordeziani, Marina Tabatadze,
Ilia Atanelishvili
The Effect of Detergents on Active Metabolite
Production by Microorganisms
................................................................................................................ 109

მ. გორდეზიანი, მ. ტაბატაძე, ი. ათანელიშვილი
დეტერგენტების გავლენა მიკროორგანიზმების
მიერ აქტიური მეტაბოლიტების პროდუქციაზე
.......................................................................... 111

PLANT PHYSIOLOGY

მცენარეთა ფიზიოლოგია

Mariam Gaidamashvili, Yuki Ohisumi,
Tomohiza Ogawa, Koji Muramoto
Determination of Primary Structure of the
Mannose-Binding Lectin DB1 from Dioscorea
Batatas Tubers
.............................................................................................................................................. 112

მ. გაიდამაშვილი, ი. ოიზუმი, ტ. ოგავა,
კ. მურამოტო
Dioscorea batatas ტუბერის მანოზა-სპეციფიკური
DB1 ლექტინის პირველადი სტრუქტურის
დადგენა
....................................................................................................................................................... 114


HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

Felix Kalandarishvili, Zaretta Khanaeva,
Tsiala Orjonikidze, Ia Pantsulaia
High Anxiety as Typological Peculiarity of
the Offspring of Rats with Chronic Uncontrolled
Psychogenic Stress
...................................................................................................................................... 116
ფ. კალანდარიშვილი, ზ. ხანაევა,
ც. ორჯონიკიძე, ი. ფანცულაია
მაღალი შფოთვა, როგორც ქრონიკული
არაკონტროლირებადი ფსიქოგენური სტრესის
მქონე ვირთაგვების ნაშიერების ტიპოლოგიური
თავისებურება
............................................................................................................................................ 122

Mariam Gogichadze, Nikoloz Oniani,
Manana Mgaloblishvili-Nemsadze, Nino Emukhvari,
Nani Lortkipanidze, Marine Babilodze,
Eka Chkhartishvili, Olga Mchedlidze,
Tamar Basishvili, Maia Datunashvili, Rusudan
Kandelaki, Izolda Chogovadze, Tengiz Oniani
Cognitive Deficit in the Animal Model
of Depression
................................................................................................................................................ 125
მ. გოგიჩაძე, ნ. ონიანი, მ. მგალობლიშვილი-ნემსაძე,
ნ.ნ. ემუხვარი, ნ. ლორთქიფანიძე, მ. ბაბილოძე,
ე. ჩხარტიშვილი, ო. მჭედლიძე, თ. ბასიშვილი,
მ. დათუნაშვილი, რ. კანდელაკი, ი. ჩოგოვაძე,
თ. ონიანი
კოგნიტიური დეფიციტი დეპრესიის ცხოველურ
მოდელში
.......................................................................................................................................................129

ZOOLOGY
ზოოლოგია

Oleg Gorgadze, Andreas Schmidt-Rhaesa,
Nunu Kintsurashvili
Hairworm Spinochordodes sp.
(Nematomorpha-Gordiidae) from
the Fauna of Georgia
.................................................................................................................................. 131
ო. გორგაძე, ა. შმიდტ-რეზა, ნ. კინწურაშვილი
ბეწვურა Spinochordodes sp. (Nematomorpha-
Gordiida) საქართველოს ფაუნიდან
.................................................................................................... 133

Giorgi Parulava, Maia Gergedava,
Gela Imerlishvili
Structural Peculiarities of Caterpillar’s
Cuticle of Archips podana Sc.
(Lepidoptera, Tortricidae)
................................................................................................................................................... 134
გ. ფარულავა, მ. გერგედავა,
გ. იმერლიშვილი
მუხლუხის (Archips podana Sc.) კუტიკულის
სტრუქტურული ცვლილებები
............................................................................................................. 136

MEDICAL SCIENCES
სამედიცინო მეცნიერებანი

Irina Andronikashvili, Gaiane Simonia,
Mariam Kutateladze
Influence of Smoking on Endothelial
Function
.......................................................................................................................................................... 137
ი. ანდრონიკაშვილი, გ. სიმონია,
მ. ქუთათელაძე
მოწევის გავლენა ენდოთელურ ფუნქციაზე
................................................................................................................................................... 138

PSYCHOLOGY

ფსიქოლოგია

Zaza Topuria, Zigurd Zurabashvili,
Nino Khvitia, Besarion Kochlamazashvili
Aggression and Protective Manifestation
of the Cells
..................................................................................................................................................... 140
ზ. თოფურია, ზიგ. ზურაბაშვილი, ნ. ხვიტია,
ბ. კოჭლამაზაშვილი
აგრესიის ბიოლოგიური ასპექტები და უჯრედის
დაცვითი გამოვლინებანი
...................................................................................................................... 142


Humanities & Social Sciences
ჰუმანიტარული & სოციალური მეცნიერებანი


LINGUISTICS

ენათმეცნიერება

Thomas V. Gamkrelidze
Linguistics & Paleontology of Culture
............................................................................................................................................................ 143
თამაზ გამყრელიძე
ენათმეცნიერება და კულტურის
პალეონტოლოგია
...................................................................................................................................... 147

Allan R. Bomhard
Recent Trends in Nostratic Comparative
Linguistics
..................................................................................................................................................... 148

ალან რ. ბომჰარდი
ახალი მიმდინარეობანი ნოსტრატულ შედარებით
ენათმეცნიერებაში
................................................................................................................................... 162

ECONOMICS
ეკონომიკა

Vladimer Papava
Theoretical Foundations of the Laffer Curve
........................................................................................ 164
ვ. პაპავა
ლაფერის მრუდის თეორიული საფუძვლები
................................................................................................................................................ 167