სარედაქციო საბჭო

საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭო

1. აკად. გიორგი კვესიტაძე (თავმჯდომარე)
2. აკად. როინ მეტრეველი (თავმჯდომარის მოადგილე)
3. აკად. რამაზ ხუროძე
4. აკად. თამაზ გამყრელიძე
5. აკად. ავთანდილ არაბული
6. აკად. ერეკლე გამყრელიძე
7. აკად. გიორგი ჯაფარიძე
8. აკად. ავთანდილ კორახაშვილი
9. აკად. ნოდარ მითაგვარია
10. მეცნ. დოქტ. გონელი არახამია
11. მეცნ. კანდ. ნანა კიკნაძე (სწავლული მდივანი)
12. პაატა ქორქია (გამოცემათა მომზადების უზრუნველყოფის ხელმძღვანელი)