დადგენილებები და დებულებები

 

 

2021 წლის 20 იანვრის საერთო კრების დადგენილება #3

2021 წლის 14 სექტემბრის პრეზიდიუმის დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობის შესახებ

2021 წლის 14 სექტემბრის პრეზიდიუმის დადგენილება სამე­დიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდო­ლოგიური საბჭოს შექმნის შესახებ

ადმინისტრაციული აპარატის დებულება

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ლე

საოქმო სამსახურის დებულება

სამეურნეო სამსახურის დებულება

სამეცნიერო-საორგანიზაციო დეპარტამენტის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულება

ჟურნალ ,,მოამბის“ დებულება

კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

კანცელარიის დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

ადამიანური რესურსების მართვისა და  სპეციალურ დავალებათა დეპარტამენტის დებულება

არქივის დებულება

სტამბის დებულება

ქართული ენციკლოპედიის ირაკლი აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქციის დებულება

აკად. გიორგი წერეთლის სახელობის „ვეფხის­ტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემისა და „ქართული ენის თესაურუსის“ კომიტეტის დებულება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის დებულება