საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ელგუჯა მეძმარიაშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ნელი კილასონია – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ელგუჯა მეძმარიაშვილი გურამ გაბრიჩიძე გაიოზ ფარცხალაძე
თამაზ ნატრიაშვილი გიორგი გოგიჩაიშვილი
არჩილ ფრანგიშვილი დავით თავხელიძე
თამაზ შილაკაძე
გოჩა ჩოგოვაძე
რამაზ ხუროძე
ლევან ჯაფარიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-93-10-34
 ელფოსტა: neli.kilasonia@science.org.ge