სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ავთანდილ კორახაშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ნინო ჭანკვეტაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
 ალექსიძე გურამ დიდებულიძე ალექსანდრე ინაშვილი ირმა
გავარდაშვილი გივი
კორახაშვილი ავთანდილ
პაპუნიძე ვანო
პავლიაშვილი სოლომონ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-81-30; 2-99-65-26
ელფოსტა: agr.gu@science.org.ge