ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. გუჩა კვარაცხელია – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ფილოლ მეცნ. კანდ. ლიანა დუმბაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ავთანდილ არაბული ვაჟა შენგელია სალომე ომიაძე
თამაზ გამყრელიძე
რისმაგ გორდეზიანი
გუჩა კვარაცხელია
ინესა მერაბიშვილი
მერაბ მერაბიშვილი
მზექალა შანიძე
ზურაბ წერეთელი
ელგუჯა ხინთიბიძე
ელიზბარ ჯაველიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-56-21
ელფოსტა: : lia.dumbadze@science.org.ge