ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ელიზბარ ჯაველიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი

მანანა გარაყანიძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
არაბული ავთანდილ შენგელია ვაჟა ომიაძე სალომე
ასათიანი ვალერი
გორდეზიანი რისმაგ
მერაბიშვილი ინესა
სამუშია ჯაბა
შანიძე მზექალა
წერეთელი ზურაბ
ხინთიბიძე ელგუჯა
ჯაველიძე ელიზბარ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-56-21
ელფოსტა: