მისამართი

ბათუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 579 26 26 87

@: vano_papunidze@mail.ru

პაპუნიძე ვანო

აკადემიკოსი

ხელმძღვანელი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია: სატყეო ეკოლოგია, ბუნების დაცვა, მერქნიან მცენარეთა ბიოეკოლოგია, დეკორატიული მებაღეობა. დამუშავებულ თემებსა და გამოქვეყნებულ ნაშრომებში შესწავლილი, გაანალიზებული და შეფასებულია შემდეგი პრობლემები:

-რესპუბლიკის ცალკეული რეგიონების ტყის მცენარეულობის ზრდა-განვითარების ეკოლოგიური პირობები და კორომის ბიოლოგიური პროდუქტიულობა;

-უმეტესად გავრცელებული ტყის ტიპების სამეურნეო ჯგუფებში განახლების პროცესის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები;

-მთის ტყეების ძირითადი ეკოლოგიური ფუნქციები (წყალდაცვითი, წყალშენახვითი, ნიადაგდაცვითი, ბალნეოლოგიური, ზვავ და ეროზიის საწინააღმდეგო, აგრო-სატყეო სამელიორაციო და სხვა);

-ტყის მეურნეობისა და დეკორატიული მებაღეობისათვის პერსპექტიული ეკზოტების ბიოლოგიური თავისებურებები და სეზონური განვითარების რიტმი;

-დეგრადირებული ტყის კორომების აღდგენის და სატყეო მეურნეობის ინტენსიფიკაციის გზები (მოვლითი და მთავარი სარგებლობის ჭრა,  სწრაფმოზარდი ჯიშებისაგან სამრეწველო დანიშნულების პლანტაციების შექმნა, აგროტექნიკა, განოყიერება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნოლოგიისა და ტექნიკის გამოყენებით.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 100

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2020

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1991

  პროფესორი

 4. 1990

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1970

  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1967-1970

  ასპირანტი

  თბილისის სატყეო ინსტიტუტი
 7. 1960-1965

  უმაღლესი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი
 2. 2008-2010
  დირექტორის მოადგილე
  ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
 3. 2006-2008
  განყოფილების გამგე
  ბათუმის ბოტანიკური ბაღი. მცენარეთა ინტროდუქციისა და აკლიმატიზაციის განყოფილება
 4. 1992 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1991-2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
 6. 1989-1991
  დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
 7. 1976-1989
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
 8. 1974-1976
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თბილისის სატყეო ინსტიტუტი
 9. 1970-1974
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თბილისის სატყეო ინსტიტუტი
 10. 1970
  ლაბორანტი
  თბილისის სატყეო ინსტიტუტი
 11. 1965-1966
  ტექნიკოსი
  საკავშირო გაერთიანება „ტყეპროექტის“ ამიერკავკასის სატყეო-საპროექტო საწარმო

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2000
  ღირსების ორდენი
 • 1988
  საქართველოს რესპუბლიკის დამსახურებული მეტყევე