ქართველოლოგიურ-კავკასიოლოგიური III საერთაშორისო კონგრესი

ქართველოლოგიურ-კავკასიოლოგიური III საერთაშორისო კონგრესი

  • მაისი 28, 2022

პატივი გვაქვს გაცნობოთ, რომ III საერთაშორისო ქართველოლოგიურ-კავკასიოლოგიური კონგრესი  გაიმართება საქართველოში, თბილისში, 2022 წლის 3-5 ოქტომბერს

კონგრესი ეძღვნება გამოჩენილი ენათმეცნიერის, აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის ხსოვნას.

კონგრესი იმუშავებს რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით:

  • ქართული და კავკასიური ენების სტრუქტურა და ისტორია; აღწერითი, შედარებითი და ტიპოლოგიური კვლევები;
  • ისტორია და წყაროთმცოდნეობა; ისტორიული გეოგრაფია და დემოგრაფია;
  • ქართულ-კავკასიურ სიძველეთა კვლევა და არქეოლოგია;
  • ეთნოლოგია; კულტუროლოგია; კულტურის ისტორია;
  • ხელოვნებათმცოდნეობა და ხელოვნების ისტორია;
  • ლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის ისტორია.

შესაბამისი პირობების გათვალისწინებით, შესაძლებელია კონგრესი გაიმართოს ონლაინ-ფორმატით (პირობებს გაცნობებთ დამატებით). ამავე დროს, თითოეულ მონაწილეს შესაძლებლობა ექნება კონგრესის მუშაობაში ინდივიდუალურად ჩაერთოს დისტანციურად.


მოხსენებათა თეზისები  ქართულ და ინგლისურ ენებზე მიიღება 2022   წლის 15 ივნისამდე  შემდეგი პირობების დაცვით:
1. თეზისების ქართული და ინგლისური ტექსტები (ერთად)  არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის 2 გვერდს;
2. მასალა მიიღება ელექტრონული სახით;
3. ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს A4 ფორმატით,  შრიფტი ინგლისური
ტექსტისათვის – Times New Roman, ქართულისათვის – Sylfaen.

შრიფტის ზომა – 12, ინტერვალი – 1,15, ქვედა და ზედა არეები – 20 მმ,
მარცხნიდან – 30 მმ, მარჯვნიდან – 10 მმ.

გთხოვთ მასალები მოგვაწოდოთ  ელექტრონულ ფოსტაზე: zina.jorbenadze@science.org.ge  gogotato@mail.ru

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
კონგრესის საორგანიზაციო კომიტეტი