მნიშვნელოვანი გამოცემა

მნიშვნელოვანი გამოცემა

  • დეკემბერი 4, 2020

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გამოცემულ ნაშრომში „ბავშვები – ტერორიზმის მომავალი“ ავტორი, ახალგაზრდა მეცნიერი, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი დავით სუჯაშვილი, სამართლიანად ამახვილებს ყურადღებას საერთაშორისო დანაშაულობების, ტერორიზმის ჭრილში ბავშვებისა და ახალგაზრდა თაობის კიბერდამოკიდებულებასა და მის შესაძლო უარყოფით გავლენაზე. ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ დანაშაულებრივი დაჯგუფებების მხრიდან მომავალ თაობაზე ორიენტირებულმა სტრატეგიამ ბავშვები, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლად აქცია, რომელთა შემდგომი ჯანსაღ საზოგადოებაში რეინტეგრაციაც უდიდეს გამოწვევად რჩება.

მით უფრო, რომ დღეს, მსოფლიოს მოსახლეობის ყურადღების დღის წესრიგი აგებულია პანდემიის გარშემო, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანთა ჯანმრთელობის, ეკონომიკური და განათლების პრობლემები, თითქმის ონლაინ რეჟიმში გადასვლის ავკარგიანობა და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის ემოციურ-ფსიქოლოგიური ფონზე  ტექნოლოგიებზე მზარდი დამოკიდებულება, რაც შესაბამისად მათ ინტერნეტ სივრცესთან მიჯაჭვულობის ხარისხს ზრდის. შედეგად ვიღებთ თაობას, რომლისთვისაც ზღვარი რეალურ და ვირტუალურ სამყაროს შორის საკმაოდ ბუნდოვანი ან სრულიად გამქრალია. აღნიშნული, თავის მხრივ მოიაზრებს საფრთხეების მრავალგვარობას, რომელთა მიმართ ყველაზე მოწყვლადები ბავშვები არიან. რაც აისახა, ბოლო პერიოდში ახალგაზრდა თაობაში ძალადობრივი ქმედებებისადმი ზრდაში. ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ნაშრომში განხილული ბავშვების პრობლემა საერთაშორისო მნიშვნელობისაა.

ავტორის სამართლიანი მიზანია საზოგადოების მხრიდან გაანალიზდეს და შეფასდეს ზემოთ მოყვანილი ფაქტორები, რაც საშუალებას მისცემს ცივილიზებულ სამყაროს სწორ ჭრილში დაინახოს მის წინაშე არსებული გამოწვევები.

ნაშრომი პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი შენაძენია საერთაშორისო, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეებისათვის.

წიგნის რედაქტორი      საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი,  აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე