წიგნი “INNOVATIONS IN DIALYSIS VASCULAR ACCESS SURGERY”

წიგნი “INNOVATIONS IN DIALYSIS VASCULAR ACCESS SURGERY”

  • აპრილი 22, 2021

რედაქტორი: პროფ. არჩილ ჩხოტუა

ამ წიგნში მოცემულია ჰემოდიალიზით დაავადებულ პაციენტებში სისხლძარღვთა წვდომის ძალიან მნიშვნელოვანი თემის უახლესი მიღწევების ანალიზი. მთელ მსოფლიოში მუდმივად იზრდება დიალიზით დაავადებულთა რიცხვი. ამ პაციენტებისთვის გრძელვადიანი და კარგად ფუნქციონირებადი სისხლძარღვოვანი წვდომა სიცოცხლის გადარჩენის შანსს წარმოადგენს. ამიტომ, სისხლძარღვოვანი სისტემის წვდომის წარმატებით დამკვიდრებასა და სათანადო მართვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.

წიგნში ამომწურავად მიმოხილულია სისხლძარღვების წვდომის მენეჯმენტთან დაკავშირებული სხვადასხვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები. იგი შედგება 33 თავისგან, სადაც განხილულია კრიტიკული თემების ფართო სპექტრი, მათ შორის: მოზრდილებში, ბავშვთა და გერიატრიულ პოპულაციებში წვდომის შექმნის პრინციპები; ანესთეზიის ტიპები; ცენტრალური ვენური კათეტერები; ადრეული კანულაცია და ჰიბრიდული სისხლძარღვოვანი გრაფტები; შესაძლო გართულებები და მათი მართვის პრინციპები; დიალიზის მქონე პაციენტებში ცხოვრების ხარისხი და ა.შ. იგი შედგება მიმოხილვისა და ამ თემასთან დაკავშირებული ორიგინალური სტატიებისგან. წიგნში ასევე აღწერილია არტერიოვენური წვდომის იშვიათი ფორმები, დიალიზზე წვდომა, როგორც უკიდურესი საშუალება და სიცოცხლის გადასარჩენი მიდგომები ყველაზე რთული პაციენტებისათვის.

The Book Preface