საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • თებერვალი 14, 2022

 თავი X

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის), საპატიო აკადემიკოსის, აკადემიის უცხოელი წევრისა და აკადემიის სტიპენდიატის არჩევა

 

 1. საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული   აკადემიის  ნამდვილი წევრისა (აკადე­მიკოსისა) და სტიპენდიატის არჩევნები ტარდება საქართველოს მეცნი­ერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონითა და ამ წესდებით განსაზღვრული წესით.
 2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოს­თა) და აკადემიის სტიპენდიატთა არჩევნები ცხადდება არსებულ ვაკანსიებზე პრეზი­დიუმის მიერ დამტკიცებული სპეციალობების მიხედვით.
 3. აკადემიკოსობისა და სტიპენდიატობის კანდიდატთა საბუთების მიღების ვადებსა და კანდიდატთა შესახებ წარმოსადგენი მასალების ნუსხას განსაზღვრავს საქართველოს მეცნი­ერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმი.
 4. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის განცხადება აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) არჩევნების ჩატარების შესახებ ქვეყნდება არჩევნებამდე არა ­უგვიანეს სამი თვისა პრესაში და განთავსდება აკადემიის ვებგვერდზე (science.org.ge).

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის განცხა­დება სტიპენ­დიატთა არჩევნების ჩატარების შესახებ ქვეყნდება არჩევნებამდე არაუგვიანეს ორი თვისა პრესაში და განთავსდება აკადემიის ვებგვერდზე (science.org.ge).

 1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრობისა (აკადე­მიკოსობის) და სტიპენდიატობის კანდიდატთა წამოყენების უფლება აქვთ: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრებს, სამეცნიერო დაწესებულებებს, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებსა და კერძო ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებს.

აკადემიკოსობის ან სტიპენდიატობის კანდიდატს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოხსნას თავისი კანდიდატურა.

 1. აკადემიკოსობისა და სტიპენდიატობის კანდიდატთა საბუთების მიღებას ახორ­ციელებს აკადემიის კადრებისა და სპეციალურ დავალებათა სამმართველო (შემ­დგომში – კადრების სამმართველო), ხოლო რეგისტრაციას – აკადემიის კანცე­ლარია.

მიღებულ საბუთებში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, აკადემიის კადრების სამმარ­თველო წერილობით (ელ.ფოსტა) ატყობინებს წარმომდგენს აღნიშნულის შესახებ და ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს სამ სამუშაო დღეს. თუ კანდიდატი აღნიშნულ ვადაში ვერ შეძლებს ხარვეზის აღმოფხვრას, მისი აკადემიკოსად ან სტიპენდიატად არჩევის საკითხი აღარ განიხილება.

 1. არჩევნებში მონაწილეთა საბუთების მიღების ვადის დამთავრებიდან 10 დღის განმავლობაში აკადემიის კადრების სამმართველო პრეზიდიუმს მოახსენებს ინფორმაციას წარმოდგენილ კანდიდატთა შესახებ, ხოლო რეგისტრირებულ კანდიდატთა საბუთებს წარუდგენს საქართვე­ლოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადე­მიის შესაბამის სამეცნიერო განყოფი­ლებებს განსახილველად.
 2. რეგისტრირებულ კანდიდატთა სამეცნიერო მოღვაწეობის ამსახველი ძირითადი მასალები (CV) და პუბლიკაციათა სია განთავსდება აკადემიის ვებგვერდზე (org.ge).
 3. არჩევნებში მონაწილე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამ­დვილი წევრობის (აკადემიკოსობის) კანდიდატთა სია, რომლებიც   რეგისტრაციაში  არიან გატარებული, ქვეყნდება პრესაში და განთავსდება აკადემიის ვებგვერდზე (org.ge) არჩევნების ჩატარებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა.

არჩევნებში მონაწილე სტიპენდიატობის კანდიდატთა სია, რომლებიც  რეგისტრაციაში არიან გატარებული, ქვეყნდება პრესაში და განთავსდება აკადემიის ვებგვერდზე S(science. org.ge) არჩევნების  ჩატარებამდე არაუგვიანეს ოცი დღისა.

 1. განყოფილებათა საერთო კრებაზე აკადემიკოსობის კანდიდატთა შერჩევისას, აგრეთვე, აკადემიის საერთო კრებაზე მათი არჩევისას ხმის უფლებით სარგებლობენ საქარ­თველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრები (აკადემიკოსები).

სტიპენდიატთა კანდიდატთა შერჩევისას განყოფილებათა საერთო კრებაზე, აგრეთვე, აკადემიის საერთო კრებაზე მათი არჩევისას ხმის უფლებით სარგებ­ლობენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსები და წევრ-კორესპონდენტები.

შენიშვნა: თანასწორუფლებიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებდან გამომ­დინარე  კენჭისყრაში მონაწილეობის  უფლება ეკრძალება იმ აკადემიკოსს, რომლიც არი გამოცხადებულ ვაკანსიაზე რეგისტრირებულ კანდიდატის  ნათესავი ან/და ოჯახის წევრი.

 1. განყოფილებისა და აკადემიის საერთო კრებებზე აკადემიკოსობისა და სტიპენდია­ტობის კანდიდატთა შერჩევა/არჩვა ხდება ფარული კენჭისყრით.

აკადემიკოსებსა და წევრ-კორესპონდენტებს შეუძლიათ შერჩევა/არჩევის დროს ხმა მისცენ ერთს ან რამდენიმე აკადემიკოსობისა და სტიპენდია­ტობის  კანდიდატს.

 1. აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) და სტიპენდიატთა არჩევნებში

მონა­წილე კანდიდატთა სიის გამოქვეყნებიდან ათი დღის ვადაში აკადემიის პრეზიდიუმი ამტკიცებს განყოფილებათა საექსპერტო კომისიებს დარგების მიხედვით.

 1. საექსპერტო კომისია განიხილავს რეგისტრირებულ კანდიდატზე შესაბამისი განყოფილების მიერ წარმოდგენილ მასალებს და ატარებს ფარულ კენჭისყრას გამო­ცხადებულ ვაკანსიაზე კანდიდა­ტისთვის შესაბამისი რეკომენდაციის მისაცემად.
 2. საექსპერტო კომისიის კენჭისყრის შედეგები უნდა გაეცნოს განყოფილების საერთო კრებას აკადემიკოსობისა და სტიპენდიატობის კანდიდატთა შერჩევის წინ.
 3. აკადემიაში მიმდინარე არჩევნებისას, საჭიროების შემთხვევაში, პრეზიდიუმის სათანადო დადგენილებით ცალკეულ განყოფილებებს შეუძლიათ ჩაატარონ გაერთიანე­ბული კრება, ამ განყოფილებებისათვის გამოყოფილი ყველა ვაკანსიის დასაკავებლად. განყოფილების შეერთება სხვა განყოფილებასთან მოხდება პრეზიდიუმის დად­გენილებით, განყოფილებათა წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, თუ განყოფილებაში აკადემიკოსთა რაოდენობა ხუთზე ნაკლებია ან სხვა განსაკუთრებულ შემთხვევაში.
 4. არჩევნებამდე აკადემიის სამეცნიერო განყოფილება მოისმენს აკადემიკოსობისა და სტიპენდია­ტობის კანდიდატთა მოხსენებებს სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ. აკადემიის წევრებს (და სხვა დაინტერესებულ პირებს) უფლება აქვთ დაესწრონ განყოფილებაში მიმდინარე მოსმენებს.
 5. განყოფილების წევრთა სიით შემადგენლობას აზუსტებს განყოფილება და ამტკიცებს აკადემიის პრეზიდიუმი.

შენიშვნა: განყოფილების  წევრთა სიით შემადგენლობაში არ ჩაითვლე­ბიან საქარ­თვე­ლოს მეც­ნიერებათა ეროვნული აკადემიის ხმის უფლების მქონე ის აკადე­მიკოსები და წევრკორეს­­პონ­დენ­ტები, რომლებიც შერჩევის დროს საზღვარ­გარეთ იმყო­ფებიან, აგრეთვე, ხმის უფლების მქონე  საქარ­თველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკა­დემიკოსები და წევრკორესპონ­დენტები, რომელთა შესახებ მიღე­ბულია საქარ­თველოს მეცნიერე­ბათა ეროვ­ნული აკადე­მიის პრე­ზი­დიუმის სპეციალური გადაწ­ყვე­ტილება, ჯანმრ­თელობის მდგო­მა­რეობის გამო შერ­ჩევაში მონაწი­ლეობი­სა­გან მათი განთავი­სუფლების შესახებ.

 1. განყოფილებისსაერთო კრება უფლებამოსილია მოაწყოს აკადემიის ნამდვილი წევრობის (აკადემი­კო­სო­ბის) კანდიდატთა  შერჩევა, თუ შერჩევაში მონაწილეობს განყოფილების  ნამდვილ წევრთა (აკადე­მიკოსთა) სიითი შემადგენლობის სულ  მცირე სამი მეხუთედი (სადაც ჩაითვლებიან ხმის უფლების მქონე ის აკადემიის წევრები, რომლებიც აკადემიკოსობის კანდიდატის შერჩევას ბინაზე უყრიან კენჭს).

სტიპენდიატობის კანდიდატთა შერჩევისთვის – თუ შერჩევაში მონაწილეობს ამ განყოფი­ლების აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) და წევრ-კორესპონდენტთა სიითი შემადგენ­ლობის სულ მცირე სამი მეხუთედი (სადაც ჩაითვლებიან ხმის უფლების მქონე ის აკადემიის წევრები, რომლებიც სტიპენდიატობის კანდიდატის შერჩევას ბინაზე უყრიან კენჭს).

ხმის უფლების მქონე იმ წევრთათვის,  ვინც კანდიდატის შერჩევას ბინაზე უყრის კენჭს, აგრეთვე  უცხოეთში მყოფი აკადემიის წევრებისთვის დასაშვებია სხდომის მუშაობაში (და არა ფარულ კენჭისყრაში) დისტანციური მონაწილეობა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლო­გიის გამოყენებით.

 1. განყოფილების საერთო კრებაზე აკადემიკოსობის კანდიდატად შერჩეულად ჩაით­ვლება ის პირი, რომელმაც კენჭისყრისას დააგროვა ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობა, მაგრამ ხმების არა­ნაკლებ სამი მეხუთედი.

განყოფილების საერთო კრებაზე სტიპენდიატობის კანდიდატად შერჩეულად ჩაითვლება ის პირი, რომელიც მიიღებს ამ განყოფილების აკადემიკოსთა და წევრ-კორეს­პონდენტთა სიითი შემადგენლობის ხმათა უმრავლესობას, მაგრამ ხმების  არანაკლებ სამ მეხუთედს.

თუ აკადემიკოსობისა და სტიპენდიატობის ორმა ან მეტმა კანდიდატმა მიიღო ხმების გამსვლელი (3/5 ან მეტი) რაოდენობა, შერჩეულად ჩაითვლება ის პირი, რომელმაც დააგროვა ამომრჩეველთა ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა.

 1. თუ კენჭისყრის პირველ ტურში ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული და აკადემიკოსობის ან სტიპენდიატობის რამდენიმე კანდიდატმა დააგროვა ამომრჩე­ველთა ხმების ნახევარზე მეტი (მაგრამ 3/5-ზე ნაკლები) ხმა,  ამ კანდიდატებისთვის ტარდება კენჭისყრის მეორე ტური, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მათ  მეორე ტურის შემდეგაც ვერ მიიღეს შერჩევისათვის საჭირო ხმათა რაოდენობა (3/5 ან მეტი), ვაკანსია ჩაითვლება გაუქმებულად.
 2. თუ კენჭისყრის პირველ ტურში ერთ ვაკანსიაზე აკადემიკოსობის ან სტიპენდიატობის ორმა ან მეტმა კანდიდატმა მიიღო გამსვლელი ხმების (3/5 ან მეტი) ტოლი რაოდენობა, მათთვის ტარდება კენჭისყრის მეორე ტური, თუ მეორე ტურში ვერც ერთმა ვეღარ მიიღო გამსვლელი ხმები, ვაკანსია ითვლება გაუქმებულად. იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატებმა მეორე ტურში კვლავ მიიღეს გამსვლელი ხმების (3/5 ან მეტი) ტოლი რაოდენობა, ტარდება კენჭისყრის მესამე ტური. თუ მესამე ტურის შემდეგაც ერთ ვაკანსიაზე შერჩეულია აკადემიკო­სობის ან სტიპენდიატობის ორი ან მეტი კანდიდატი, გამსვლელი ხმების ტოლი რაოდენობით, მათი აკადემიის ნამდვილ წევრად (აკადე­მიკოსად) ან სტიპენდიატად არჩევის საკითხს გადაწყვეტს აკადე­მიის საერთო კრება.

საერთო კრებაზე არჩეულად ჩაითვლება აკადემიკოსობის ან სტიპენდიატობის ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ამომრჩე­ველთა ხმების მეტ რაოდენობას, მაგრამ არანაკლებ სამ მეხუთედს.

აკადემიის საერთო კრებაზე კანდიდატთა მიერ გამსვლელი ხმების ტოლი რაოდე­ნობის მიღების შემთხვევაში ვაკანსია ჩაითვლება გაუქმებულად.

 1. აკადემიის წევრთა სიით შემადგენ­ლობას (სადაც ჩაითვლებიან ხმის უფლების მქონე ის აკადემიკოსები და წევრ-კორესპონდენტები, რომლებიც აკადემიკოსის ან სტიპენდია­ტის არჩევას ბინაზე უყრიან კენჭს) ამტკიცებს აკადემიის საერთო კრება.

შენიშვნა: აკადემიის საერთო კრებაზე აკადემიის წევრთა სიით შემადგენლობაში არ ჩაითვლებიან ხმის უფლების მქონე ის აკადემიკოსები და წევრ-კორესპონდენტები, რომლებიც არჩევნების დროს საზღვარგარეთ იმყოფებიან, აგრეთვე, ხმის უფლების მქონე  აკადემიკოსები და წევრ-კორესპონდენტები, რომელთა შესახებ მიღებულია პრეზი­დიუმის სპეციალური დადგენილება ჯანმრთელობის მდგომარე­ობის გამო არჩევნებში მონა­წი­ლეობისაგან მათი გათავისუფლების შესახებ.

 1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრსა (აკადემი­კოსს) და აკადემიის სტიპენდიატს ირჩევს აკადემიის საერთო კრება იმ კანდიდატთაგან, რომლებიც შეირჩევიან აკადემიის  განყოფილებათა მიერ.

ხმის უფლების მქონე იმ წევრთათვის,  ვინც კანდიდატის არჩევას ბინაზე უყრის კენჭს, აგრეთვე  უცხოეთში მყოფი აკადემიის წევრებისთვის დასაშვებია სხდომის მუშაობაში (და არა ფარულ კენჭისყრაში) დისტანციური მონაწილეობა, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიის გამოყენებით.

 1. აკადემიკოსად არჩეუ­ლად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს აკადემიის აკადემიკოსთა სიითი შემად­გენლობის ხმათა უმრავლესობას, მაგრამ ხმების არანაკლებ სამ მეხუთედს.

სტიპენდიატად არჩეუ­ლად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს აკადემიის აკადემიკოსთა და წევრ-კორესპონდენტთა სიითი შემად­გენლობის ხმათა უმრავლესობას, მაგრამ  ხმების არანაკლებ სამ მეხუთედს.

 1. აკადემიის განყოფილების საერთო კრებაზე და აკადემიის საერთო კრებაზე აკა­დემიის ნამდვილ წევრთაგან ირჩევენ ხმის დამთვლელ კომისიებს.
 2. აკადემიის განყოფილებათა საერთო კრებებსა და აკადემიის საერთო კრებაზე ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში კანდი­დატის გვარის გასწვრივ არის სიტყვები „თანახმა ვარ“ და „წინააღმდეგი ვარ“, რომელთაგან კენჭისყრაში მონაწილე ხაზს გადა­უსვამს ერთ-ერთს. ბიულეტენი ყოველ­გვარი აღნიშვნის გარეშე და ბიულეტენი, რომელშიც წაშლილია ან დატოვებულია ორივე სიტყვა „თანახმა ვარ“ და „წინააღმდეგი ვარ“ კონ­კრეტული კანდიდატის მიმართ ჩაითვლება გაუქმებულად.
 3. განყოფილებისა და აკადემიის საერთო კრებაზე საარჩევნო ბიულეტენის შევსე­ბისას დაუშვებელია სხვა პირის დასწრება გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ამომ­რჩეველს არ შეუძლია დამოუკი­დებლად შეავსოს საარჩევნო ბიულეტენი, ამ დროს მას უფლება აქვს დასახმარებლად მოიწ­ვიოს ნების­მიერი პირი, მაგრამ არა ხმის დამთვლელი კომისიის წევრი და აკადემი­კოსობის/სტიპენდიატობის კანდიდატი.
 4. განყოფილებათა საერთო კრებებზე და აკადემიის საერთო კრებაზე ფარული კენჭისყრის ბიულეტენის მიღება დასტურდება ბიულეტენის მიღების სიაში ხელმოწერით.
 5. თუ კენჭისყრაში მონაწილეს უნებურად გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი, იგი აბარებს მას ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც ბიულეტენს დააწერს „გაფუჭე­ბულია“, ჩამოაჭრის კუთხეს და ცალკე შეინახავს, ხოლო ამომრჩეველს გადას­ცემს ახალ ბიულეტენს.
 6. ფარული კენჭისყრა ტარდება აკადემიის შენობაში, არჩევნებისათვის განკუთ­ვნილ ოთახში, სადაც დგას დალუქული ყუთი და იმყოფებიან მხოლოდ ხმის დამ­თვლელი კომისიის წევრები.
 7. ბინაზე ხმის მიცემის აუცილებლობის შემთხვევაში, ხმის დამთვლელი კომისია გამოყოფს კომისიის წევრთაგან ჯგუფს, რომელიც უზრუნველყოფს ბინაზე კენჭისყრას. ბინიდან მოტა­ნილი კენჭისყრის ყუთი იხსნება ძირითადი კენჭის­ყრის ყუთთან ერთად და მიმდინარეობს ხმების საერთო დათვლა.
 8. განყოფილების ხმის დამთვლელი კომისიის ოქმებს ამტკიცებს განყოფილების საერთო კრება ხმათა უბრალო უმრავლესობით.
 9. აკადემიის საერთო კრების ხმის დამთვლელი კომისიის ოქმებს ამტკიცებს აკა­დემიის საერთო კრება ხმათა უბრალო უმრავლესობით.
 10. ხმის დამთვლელი კომისიის ოქმები, ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებთან ერთად ინახება დალუქული კონვერტით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკა­დე­მიაში.
 11. არჩევნების შედეგები ქვეყნდება პრესაში და განთავსდება აკადემიის ვებ­გვერდზე (org.ge).
 12. არჩეული აკადემიკოსი არის შესაბამისი განყოფილების ნამდვილი წევრი აკადე­მიის საერთო კრების მიერ მისი არჩევის დღიდან და სარგებლობს მოქმედი კანონმდებ­ლობითა და აკადემიის წესდე­ბით გათვალისწინებული უფლებებით.
 13. არჩეული სტიპენდიატი ითვლება შესაბამისი განყოფილების სტიპენდიატად აკადე­მიის საერთო კრების მიერ მისი არჩევის დღიდან და სარგებლობს მოქმედი კანონმდებ­ლობითა და აკადემიის წესდე­ბით გათვალისწინებული უფლებებით.
 14. საპატიო აკადემიკოსად და აკადემიის უცხოელ წევრად ასარჩევ კანდიდატებს შესაბამისი პროფილის განყოფილების რეკომენდაციით, პრეზიდიუმზე განხილვის შემდეგ საერთო კრების წინაშე წარადგენს აკადემიის პრეზი­დენტი.
 15. საპატიო აკადემიკოსს და  აკადემიის  უცხოელ  წევრს  საქართველოს  მეცნიერებათა  ეროვნული  აკადემიის  საერთო კრება ირჩევს ღია კენჭისყრით.