სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო მეთოდოლოგიური საბჭოს კონფერენცია

სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო მეთოდოლოგიური საბჭოს კონფერენცია

  • ნოემბერი 21, 2022

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდოლოგიური საბჭოს კონფე­რენ­ცია თემაზე: „სამეცნიერო კვლევები მედიცინაში: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები“;

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი მოხსენებები:

  • სამეცნიერო კვლევები მედიცინაში: პრობლემები და პერსპექტივები”. მომხს. სოფიო ბახტაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსი­ტეტი, ვიცე-რექტორი, ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვა­ნელი, პროფე­სორი;
  • „დიაბეტის, არაგადამდები დაავადებების და კომორბიდული მდგომარე­ობის რისკის ფაქტორების პრევენცია და მართვა“. მომხს. რამაზ ყურაშვილი, პროფესორი, დიაბეტის ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი, დირექტორი;
  • „ახალი სამედიცინო თეორია, როგორც მედიცინაში ჰოლისტური (მთლიანო­ბითი) ხედვის შემოტანის ინსტრუმენტი“. მომხს. არჩილ კაპანაძე, ექიმი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“ ასოცირებული პროფესორი;
  • „სამეცნიერო უნარების სწავლების მნიშვნელობა მეცნიერების განვითა­რებაში, სამედიცინო განათლებაში“. მო. ლუიზა გაბუნია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო უნარ-ჩვევების ცენტრის დირექ­ტორი, სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფე­სორი;
  • „ბიოსამედიცინო კვლევები, არსებული გამოწვევბი“. მომხს. ზაზა ავალიანი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექ­ტორი, საქართველოში ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის კოორდინა­ტორი.

კონფერენციაზე წარმოდგენილ მოხსენებებში აღინიშნა, რომ კვლევები მედიცინაში შეიძლება პირობითად დაიყოს სამ ჯგუფად: კლინიკური, ფუნდამენტური და გამოყენებითი.

კლინიკური მულტიცენტრული კვლევები თანდათან უფრო მეტად აქტუალური და მნიშვნელოვანი ხდება კლინიკურ დისციპლინებში, რაც მკვლევრებს აძლევს საშუა­ლებას არა მარტო გაიღრმავონ საკუთარი სამეცნიერო უნარ-ჩვევები, არამედ მეტად ასიმილირდნენ საერთაშორისო პროფესიულ წრეებთან. კვლევის შედეგად ძირითა­დად ხდება სამკურნალწამლო საშუალების შესახებ დეტალური სამეცნიერო მონა­ცემების მიღება და შემდეგ შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოების ნებართვის საფუძ­ველზე მისი გამოშვება ფარმაცევტულ ბაზარზე. აღნიშნული ტიპის კვლე­ვები დაკავშირებულია მთელ რიგ სირთულეებთნ.

ფუნდამენტური კვლევები თანდათან კარგავს აქტუალობას, რაც გარკვეულწილად გამოწვეულია პანდემიით, თუმცა ბოლო წლებში „ჰორიზონტ ევროპას“ ფორმატში  საქართველოს აქტიური ჩართულობა მკვლევრებს საშუალებას მისცემს, უფრო აქტიურად ჩაერთონ საერთაშორისო ფუნდამენტურ კვლევებში.

გამოყენებითი კვლევები მეტად პოპულარული ხდება თანამედროვე სამეცნიერო წრეებში, თუმცა კვლევის შედეგად მიღებული პროდუქტის რეალიზება და პოპულარიზაცია მოითხოვს დიდ ძალისხმევასა და ფინანსურ რესურსს.