სანიმუშო დებულება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების მინიჭების შესახებ

სანიმუშო დებულება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების მინიჭების შესახებ

 • ოქტომბერი 23, 2021

სანიმუშო დებულება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების  მინიჭების შესახებ

 1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (შემდგომში – აკადე­მია) მეცნი­ერებისა და ტექნო­ლო­გიების დარგში თვალსაჩინო თეორიული ან პრაქტიკული მნიშვნე­­ლობის მეცნიე­რული ნაშრომისათვის (ნაშრომთა ციკლისა­თვის) განსა­ზღვრული პერიოდუ­ლობით აცხადებს კონკურსს გამოჩენილ მეცნი­ერთა სახე­ლობითი აკადემი­ური პრემიების (შემდგომში – პრემია) მოსა­პოვებლად.
 2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია პრემიის მინიჭებამდე არაუგვიანეს ორი თვისა პრესაში აქვეყნებს სათანადო განცხადებას. მასალები პრე­მიის მოსა­­პოვებლად აკადემიაში წარმოდგენილ უნდა იქნეს პრეზიდიუმის მიერ დად­გენილ ვადებ­ში.
 3. პრემიის მოსაპოვებლად შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ნაშრომი, რომელიც საქარ­თველოს სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში, უმაღლეს სასწავ­ლებლებსა და სხვა სამეცნიერო დაწესებულებებში ავტორთა ჯგუფის ან ცალკეულ ავტორთა მიერ არის შესრულებული.

კოლექტიურ ნაშრომებში პრემია მიეცემა იმ ხელმძღვანელებს და ძირითად ავტო­რებს, რომლებსაც დაადგენს წარმომდგენი.

პრემია შეიძლება მიეცეს ავტორთა ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალ უცხო ქვეყ­ნის მოქა­ლაქესაც.

პრემიის გაყოფა ორ ან მეტ მაძიებელს შორის სხვადასხვა ნაშრომისათვის დაუ­შვებელია.

 1. ნაშრომი, რომელსაც უკვე მიენიჭა სახელმწიფო ან, რომელიმე სხვა სა­მეც­­ნიერო პრე­მია, გამოჩენილ მეცნიერთა აკადემიური სახელობითი პრემიის მოსაპოვებ­ლად არ მიიღება.

         ერთსა და იმავე პირს ერთი და იგივე პრემია განმეორებით არ მიეცემა.

 1. პრემიის მოსაპოვებლად შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ნაშრომი, რო­მე­ლიც პირვე­ლად გამოქვეყნდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მაგრამ არა¬უგვიანეს ექვსი თვისა გან­ცხადების გამოქვეყნებამდე.

ნაშრომი პრემიის მოსაპოვებლად შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს სამეც­ნიერო-კვლევითი დაწესებულებების, უმაღლესი სასწავლებლების, სამეც­ნიერო საზოგადო­ებების, სამეცნიერო ცენ­ტრების ან შესაბამისი დარგის წამყვან მეცნიერთა და სპეცია­ლისტთა მიერ.     

იმ ორგანიზაციებმა ან ცალკეულმა პირებმა, რომლებიც საქართველოს მეცნიერე­ბათა ეროვნულ აკადემიაში პრემიის მოსა­პო­ვებლად წამოა­ყენებენ კანდიდატს, უნდა მიუ­თითონ პრემიის დასახელება.

კონკურსში მონაწილემ საჭიროა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

) საკონკურსო სამეცნიერო ნაშრომი სამ ცალად;

) დასაბუთებული წარდგინება, რომელიც შეიცავს ნაშრომის მეცნიერულ დახა­სი­ათებას და განმარტავს მის თეორიულ ან პრაქტიკულ მნიშვნელობას მეცნიერე­ბისა და ტექნიკის განვითარებისათვის;

) მონაცემები ავტორის შესახებ (საანკეტო მონაცემები CV); ძირითად სამეცნი­ერო შრომათა და გამოგონებათა ნუსხა;

) წარმომდგენის დასტური ამ დებულების მე 4 პუნქტით გათ­ვა­­ლის­წი­ნებულ მოთხოვნებზე.

ე) საკონკურსო დოკუმენტების ელექტრონული ვერსია.

აკადემიის კანცელარია რეგისტრაციის შემდეგ მასალებს უგზავნის შესაბამისი განყო­ფი­ლების სწავლულ მდივანს, რომელიც 5 დღის ვადაში ამოწმებს კანდიდატის შესახებ წარმო­დგენილი დოკუმენტების შესაბამისობას ამ დებულების მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვ­ნებთან, ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მის გამოსას­წორებლად წარმომდგენს აძლევს წერი­ლობით (ელ. ფოსტით)  მითითებას და ვადას არაუგვიანეს 5 დღისა.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვადის გასვლისთანავე აკადემია განუხილველად უბრუ­ნებს წარ­მომდგენს კანდიდატის დოკუ­მენტებს. 

 1. აკადემიის პრეზიდიუმის დადგენილებით აკადემიის შესაბამისი სამეცნიერო განყო­ფილება ყოველი პრე­მიისათვის აყალიბებს საექსპერტო კომისიას, არა­ნაკლებ 3 წევრის შემად­გენლობით და დოკუმენტაციის მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 10 დღისა დასამტკიცებ­ლად წარუდგენს აკადე­მიის პრეზიდიუმს.

თუ წარმოდგენილი დოკუმენტები ამ დებულების მე-5 პუნქტით განსაზ­ღვრულ მოთ­ხოვნებს შეესაბამება, საექსპერტო კომისია საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომს აძლევს მეცნიერულ შეფასებას და უწევს რეკომენდაციას პრემიის მინი­ჭების შესახებ.

 1. საექსპერტო კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდო­მას ესწრება კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა.

გადაწყვეტილებას რეკომენდაციის შესახებ საექსპერტო კომისია მიიღებს ღია კენჭის­ყრით.

გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას ხმა მისცა კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობამ.

 1. საექსპერტო კომისია პრემიის მინიჭებამდე ერთი კვირით ადრე შესაბამის განყო­ფი­­ლებას განსახილველად წარუდგენს თავის რეკომენდაციას.
 2. განყოფილების საერთო კრება ერთი კვირის ვადაში განიხილავს საექს­პერტო კომისიის რეკომენდაციას და კენჭს უყრის პრემიის მოსაპოვებლად შემოსულ ყველა ნაშრომს.
 3. განყოფილების საერთო კრება უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტი­ლება პრემიის მინიჭების შესახებ, თუ მას ესწრება განყოფილების წევრთა სიითი შემადგენ­ლობის ორი მესა­მედი მაინც. განყოფილების საერთო კრება გადაწყვეტილებას მიიღებს ფარული კენჭისყრით. ერთ წევრს უფლება აქვს ხმა მისცეს ერთ ან მეტ კანდიდატს. პრემია მიენიჭება იმ შრომას, რომელიც მიიღებს განყო­ფილების საერთო კრებაზე დამსწრე წევრების ხმათა უმრავლესობას.

თუ კენჭისყრის პირველ ტურში ორმა ან მეტმა ნაშრომმა მიიღო ხმების თანაბარი რაო­დენობა, მათთვის ტარდება კენჭისყრის მეორე ტური, თუ მეორე ტურის შედეგადაც არ გამოვ­ლინდა გამარჯვებული, შესაბამისი პრემია ითვლება გაუქმებულად.

განყოფილების საერთო კრების გადაწყვეტილებას პრემიის მინიჭების შესახებ ამტკიცებს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზი­დიუმი ღია კენ­ჭისყრით. გადაწყვე­ტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას ხმა მისცა პრეზიდიუმის წევრთა უმრავლესობამ.

 1. ცნობა პრემიის მინიჭების შესახებ ქვეყნდება პრესაში და განთავსდება აკადე­მიის ვებგვერდზე.
 2. პრემიით დაჯილდოებული შრომის ავტორს პრეზიდიუმის სათანადო დად­გენილების და აკადემიასა და პრემიის მიმღებს შორის გაფორმებული შეთანხმების საფუძ­ველზე გადაეცემა დაწესებული ფულადი ჯილდო და დიპლომი, მეცნიე­რების მსოფლიო დღის აღნიშ­ვნასთან დაკავ­შირებით – საქარ­თველოს მეცნიერებათა ეროვ­ნული აკადე­მიის საერთო კრებაზე ან პრეზი­დიუმის სხდომაზე.

ზემოთ აღნიშნული შეთანხმება კოლექტიური ნაშრომის შემთხვევაში ფორმდება წარმ­დგენის მიერ მითითებულ ხელმძღვანელთან ან ძირითად ავტორთან, რომელიც პასუხის­მგებელია ფულადი ჯილდო გაანაწილოს დებუ­ლების მე-3 პუნქტის მიხედვით.

 1. საკონკურსო მასალები იმ ნაშრომთან ერთად, რომელსაც პრემია მიენიჭება, ინახება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქივში.
 2. ნაშრომი, რომელსაც პრემია არ მიენიჭა, უბრუნდება ავტორს.