კიბერეთნოგრაფია ტრადიციების გადარჩენა: არსებობის გაგრძელება ვირტუალურ ველში

კიბერეთნოგრაფია ტრადიციების გადარჩენა: არსებობის გაგრძელება ვირტუალურ ველში

  • ივნისი 29, 2022

მე-20 სა­უ­კუ­ნის ერთ-ერ­თმა გა­მორ­ჩე­უ­ლმა პირ­მ­შომ – ინ­ტერ­ნე­ტის მსოფ­ლიო ქსე­ლმა – მა­ნამ­დე სა­უ­კუ­ნე­თა განმავ­ლო­ბა­ში ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბულ და, თვა­ლის ერ­თი გა­დავ­ლე­ბით, სა­მუ­და­მოდ დამ­ყა­რე­ბულ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ, სამეც­ნი­ე­რო, სა­ინ­ფორ­მა­ციო და სხვა კავ­ში­რებს აშ­კა­რად სხვა გან­ზო­მი­ლე­ბა შეს­ძი­ნა, რა­მაც კა­ცობ­რი­ო­ბის შემეცნე­ბის ჰო­რი­ზონ­ტი უს­აზღ­ვ­როდ გა­ა­ფარ­თო­ვა. ცხა­დია, გან­სა­კუთ­რე­ბით შთამ­ბეჭ­და­ვია სა­მეც­ნი­ე­რო ურთიერ­თო­ბე­ბის ძვე­ლი ფორ­მე­ბი, ახ­ალი კვლე­ვე­ბის შე­დე­გე­ბის კო­ლე­გე­ბი­სად­მი გა­ზი­ა­რე­ბის უწ­ინ­დე­ლი მეთოდე­ბი დღეს­დღე­ო­ბი­თაც წარ­მა­ტე­ბით გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა, მაგ­რამ სწავ­ლულ­თა ინ­ტენ­სი­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბების ის ვირ­ტუ­ა­ლურ რე­ა­ლო­ბა­ში გა­და­ტა­ნამ სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ტაქ­ტე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა უაღ­რე­სად გა­ამ­დიდ­რა.

ეს, ასე ვთქვათ, ერ­თ­გ­ვა­რი პრე­ამ­ბუ­ლის სა­ხით, ვი­ნა­ი­დან წი­ნამ­დე­ბა­რე მა­სა­ლა­ში ლა­პა­რა­კი გვექ­ნე­ბა დი­დი ბრიტა­ნე­თის სა­მე­ფო ან­თ­რო­პო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის ეგი­დით გა­მარ­თულ ერთ-ერთ ას­ეთ ვირ­ტუ­ა­ლურ კონფერენ­ცი­ა­ზე ქარ­თ­ვე­ლი მეც­ნი­ე­რის, ცნო­ბი­ლი ეთ­ნოგ­რა­ფის, წევრ-კორესპონდენტ ლია მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის მი­ერ წარ­დ­გე­ნილ მოხ­სე­ნე­ბა­ზე “ან­თ­რო­პო­ლო­გი­ის, ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი­სა და ადა­მი­ა­ნის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მომავალი”, ერ­თობ სა­გუ­ლის­ხმო მოხ­სე­ნე­ბაზე, რო­მელ­მაც დი­დი ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია.

თა­ნა­მედ­რო­ვე ადა­მი­ა­ნის ყო­ველ­დღი­ურ ყო­ფა­ში ახ­ალი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის კა­ლე­ი­დოს­კო­პუ­რი სის­წ­რა­ფით შემოჭრამ, ცი­ვი­ლი­ზე­ბულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში უდი­დე­სი ძვრე­ბი გა­მო­იწ­ვია, ინ­ტერ­ნეტ­მა რო­გორც ცალ­კე­ულ ადამია­ნებს, ასე­ვე მათ ჯგუ­ფებს შო­რის ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რი კავ­ში­რე­ბი გა­ცი­ლე­ბით ინ­ტენ­სი­უ­რი გა­ხა­და. შესაბამისად, წი­ნა პლან­ზე თან­და­თა­ნო­ბით წა­მო­ი­წია თა­ნა­მედ­რო­ვე ადა­მი­ა­ნის თვით­მ­ყო­ფა­დო­ბის სხვა­დას­ხვა ასპექ­ტის დად­გე­ნის, მა­თი წარ­მო­შო­ბის ის­ტო­რი­უ­ლი პი­რო­ბე­ბი­სა და ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­უ­რი ძვრე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის შეს­წავ­ლის აუცი­ლებ­ლო­ბა.

თა­ნა­მედ­რო­ვე ეთ­ნოგ­რა­ფი­ის კვლე­ვის ახ­ალი მე­თო­დის – კი­ბე­რეთ­ნოგ­რა­ფი­ის არ­სის, მიღ­წე­უ­ლი შე­დე­გე­ბი­სა და დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის სა­მე­ფო ან­თ­რო­პო­ლო­გი­უ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის მი­ერ ცო­ტა ხნის წი­ნათ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ვირტუალური კონ­ფერენ­ცი­ის შე­სა­ხებ, წევრ-კორესპონდენტ ლია მე­ლი­ქიშ­ვილს ვე­სა­უბ­რეთ.

– ქალ­ბა­ტო­ნო ლია, რამ­დე­ნა­დაც ვი­ცი, ლონ­დო­ნის სა­მე­ფო ან­თ­რო­პო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის მი­ერ ცო­ტა ხნის წინათ მოწყო­ბილ ვირ­ტუ­ა­ლურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე, ხუთ ათე­ულ­ზე მეტ პა­ნელს შო­რის, თქვენ და ინ­გ­ლის­ში მოღვაწე ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე, დოქ­ტო­რი თა­მარ დრა­გა­ძე, ცალ­კე, P53 პა­ნე­ლის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი ბრძანდებოდით, რომ­ლის სა­ხელ­წო­დე­ბა “ტრა­დი­ცი­ის კონ­ცეფ­ცია: მი­სი გა­დარ­ჩე­ნა, ტრან­ს­ფორ­მა­ცია და ვირტუალუ­რი სამ­ყა­როს გა­ნახ­ლე­ბა” იყო. თუ შე­იძ­ლე­ბა, თავ­და­პირ­ვე­ლად, ჯერ თა­ნა­მედ­რო­ვე ეთ­ნოგ­რა­ფი­ის ახალი გან­ხრის – კი­ბე­რეთ­ნოგ­რა­ფი­ის შე­სა­ხებ გვი­ამ­ბეთ.

– კი­ბე­რეთ­ნოგ­რა­ფია – ესაა ონ­ლა­ინ-კვლე­ვა, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა ნაწილობრივ სა­ვე­ლე ეთო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი შეს­წავ­ლის სა­ვე­ლე მე­თოდს გა­ვუ­თა­ნაბ­როთ. მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბით, ადვილად შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტერ­ნეტ-სივ­რ­ცე­ში არ­სე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, ყო­ველ­დღი­უ­რი ყო­ფი­სა და ცალ­კე­უ­ლი წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი­სა და ა.შ. გა­მოვ­ლე­ნა.

კი­ბე­რეთ­ნო­გო­რა­ფია ონ­ლა­ინ-კვლე­ვის კონ­კ­რე­ტუ­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბით, ეთ­ნოგ­რა­ფი­ულ მე­თო­დო­ლო­გი­ას­თა­ნაა ადაპტი­რე­ბუ­ლი. სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვის ეს ახ­ალი მე­თო­დი, უფ­რო მარ­თე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მას “ვე­ლი” ვუ­წო­დოთ, იმდე­ნად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი, მრა­ვალ­წახ­ნა­გო­ვა­ნი, მრა­ვალ­გან­ფე­ნი­ლი, ზო­გა­დად, ისე­თი მო­ცუ­ლო­ბი­­თია, რომ მისდა­მი კა­ნო­ნი­კუ­რი მიდ­გო­მა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ამ­დე­ნად, ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­სა და სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვა­თა სფე­რო­ში ინ­ტერ­ნე­ტის სულ უფ­რო ფარ­თოდ გა­მო­ყე­ნე­ბას­თან ერ­თად, კი­ბე­რეთ­ნოგ­რა­ფი­ამ კვლე­ვის ტრადიციული მე­თო­დე­ბის ახ­ალი კონ­ტექ­ს­ტით გა­აზ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვია. ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვე­ბის ტრა­დი­ცი­უ­ლი მე­თო­დე­ბის – თხრო­ბი­სა და წე­რის და­რად, ის ადა­მი­ან­თა კულ­ტუ­რას ვი­ზუ­ა­ლუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით წარმოგვიდგენს, სა­კუ­თა­რი თვა­ლით მი­სი და­ნახ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გვაძ­ლევს.

კი­ბე­რეთ­ნოგ­რა­ფი­ის მთა­ვა­რი ნი­შა­ნი ის გახ­ლავთ, რომ იგი გა­მო­რიცხავს სა­ვე­ლე არე­ალ­ის ერთ ლო­კა­ლი­ზე­ბულ ად­გი­ლად აღ­ქ­მას. ამ გან­მარ­ტე­ბის უფ­რო თვალ­ნათ­ლივ წარ­მო­სა­ჩე­ნად ვიტყ­ვი, რომ ტრა­დი­ცი­უ­ლი ეთნოგრაფიული ექ­ს­პე­დი­ცი­ის მუ­შა­ო­ბის მე­თო­დით მა­სა­ლის მო­პო­ვე­ბას ერთ კონ­კ­რე­ტულ ად­გილ­ზე გულისხმობს, ხო­ლო ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ონ­ლა­ინ-კვლე­ვა მუ­შა­ო­ბის წარ­მარ­თ­ვას უკ­ვე, ასე ვთქვათ, უკი­დე­გა­ნო სივ­რ­ცე­ში იძ­ლე­ვა. მა­გა­ლი­თად, ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის ელე­მენ­ტებ­ზე ონ­ლა­ინ-კვლე­ვის მე­თო­დით მუ­შა­ო­ბა შეიძლება რო­გორც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ასე­ვე მსოფ­ლი­ოს ის­ეთ კუთხე­ებ­ში, სა­დაც ის­ტო­რი­ულ გა­რე­მო­ე­ბა­თა გა­მო, ქარ­თუ­ლი თე­მე­ბი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ­სე­ბობს (მა­გა­ლი­თად, ფე­რე­ი­დან­ში, სა­ინ­გი­ლო­ში, თურ­ქეთ­ში, რუ­სე­თის მი­ერ დრო­ე­ბით ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე – აფხა­ზეთ­ში, სა­მა­ჩაბ­ლო­ში. კი­დევ უახ­ლეს ის­ტო­რი­ულ პე­რი­ოდ­ში უცხო­ეთ­ის ქვეყ­ნებ­ში შექ­მ­ნილ ქარ­თულ დი­ას­პო­რებ­ში – საფ­რან­გეთ­ში, გერ­მა­ნი­ა­ში, ამე­რი­კის შეერთებულ შტა­ტებ­ში). მათ შე­სა­ხებ ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის – კულ­ტუ­რუ­ლი ცენ­ტ­რე­ბის, რე­ლი­გი­ის, ენ­ის, სო­ცი­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი­სა და ა.შ. – ახ­ლა უკ­ვე ოთ­ახ­იდ­ან გა­უს­ვ­ლე­ლად, ერ­თი კომპიუტე­რის მეშ­ვე­ო­ბი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ვი­ნა­ი­დან ინ­ტერ­ნე­ტი ინ­ფორ­მა­ცი­ის უზო­მოდ დიდ ნა­კად­ზე წვდო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. გარ­და ამი­სა, ეთ­ნოგ­რა­ფი მკვლე­ვა­რე­ბი აქ­ტი­უ­რად ვართ ჩარ­თულ­ნი სხვა­დას­ხვა ინ­ტერ­ნეტ-ფო­რუ­მებ­ში, ბლო­გებ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის სა­ი­ტებ­ში, ვაქ­ვეყ­ნებთ სა­კუ­თარ პუბ­ლი­კა­ცი­ებს და ვეც­ნო­ბით უცხო­ელი კო­ლე­გე­ბის კვლე­ვე­ბის შე­დე­გებს, ვან­ვი­თა­რებთ სა­გუ­ლის­ხმო აუდიო და ვი­დე­ო­მა­სა­ლებს.

კი­ბე­რეთ­ნო­ლო­გი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით ად­ვი­ლა­დაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის დადგე­ნა. ხა­ზი მინ­და გა­ვუს­ვა იმ გა­რე­მო­ე­ბას, რომ ამ­ის გა­კე­თე­ბა ტრა­დი­ცი­უ­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით, ანუ ამა თუ იმ ად­გილ­ზე ექ­ს­პე­დი­ცი­ით ჩას­ვ­ლით, სა­თა­ნა­დო და­ფი­ნან­სე­ბის, რბი­ლად რომ ვთქვათ, უკი­დუ­რე­სი სიმ­წი­რის პი­რო­ბებ­ში, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შე­უძ­ლე­ბე­ლია, ამ­დე­ნად, კი­ბე­რეთ­ნო­ლო­გია მეც­ნი­ე­რუ­ლი კვლე­ვის საუკეთე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა.

– ვირ­ტუ­ა­ლურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე სხვა­დას­ხვა პა­ნელ­სა და ქვე­პა­ნელ­ზე გან­ხი­ლულ სა­კითხებ­ზე რას გვეტყ­ვით? ყველა­ზე მე­ტად, ცხა­დია, ასე ვთქვათ, “ქარ­თუ­ლი პა­ნე­ლი P53” გვა­ინ­ტე­რე­სებს.

– პირ­ველ რიგ­ში მინ­და გითხრათ, რომ რო­ცა მე და ინ­გ­ლის­ში მოღ­ვა­წე ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე, დოქ­ტო­რი თა­მარ დრა­გა­ძე კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად მიგ­ვიწ­ვი­ეს და სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნუ­ლი აკად­ემი­ის ეგ­იდ­ით ცალ­კე პა­ნე­ლით წარ­დ­გე­ნა შე­მოგ­ვ­თა­ვა­ზეს, ჩვენ­თ­ვის ეს ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნო მოულოდნელობა იყო, რა­საც ცხა­დია, სი­ხა­რუ­ლით დავ­თან­ხმდით.

ჩვე­ნი, P53 პა­ნე­ლის სა­ხელ­წო­დე­ბაა “ტრა­დი­ცი­ის კონ­ცეფ­ცია: მი­სი გა­დარ­ჩე­ნა, ტრანს­ფორ­მა­ცია და სამ­ყა­როს განახ­ლე­ბა”. გარ­და ამი­სა, ვირ­ტუ­ა­ლურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გან­ხი­ლუ­ლი იყო ორ ათე­უ­ლამ­დე სა­კითხი, მათ შო­რის: მო­მავ­ლის ხედ­ვა: მეც­ნი­ე­რუ­ლი და მხატ­ვ­რუ­ლი ფან­ტა­ზია; ეთი­კა, კა­ნო­ნი და მმარ­თ­ვე­ლო­ბა; ბი­ო­ტექ­ნო­ლო­გია: დნმ და რეპ­რო­დუქ­ცია; ცნო­ბი­ე­რე­ბა და მან­ქა­ნა-ბი­ოლო­გი­უ­რი ინ­ტერ­ფე­ი­სი; მო­მა­ვა­ლი კონ­ფ­ლიქ­ტე­ბი და სამხედრო­ე­ბი; ეკო­ნო­მი­კა, ციფ­რუ­ლი მო­მა­ვა­ლი და ღი­რე­ბუ­ლე­ბის შექ­მ­ნა; უთა­ნას­წო­რო­ბა, სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტი და დე­მოგ­რა­ფია; კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბა და გა­რე­მო; სა­მეც­ნი­ე­რო ფან­ტას­ტი­კა და მი­სი ად­გი­ლი მო­მა­ვალ კვლე­ვებ­ში; აგ­რო­ნო­მია და ეკო­ლო­გია; ინ­ფორ­მა­ცია, დე­მოკ­რა­ტია და პო­ლი­ტი­კა; რო­ბორ­ტე­ბი და სო­ცი­ა­ლიზ­მი, ასე­ვე ადამიანის და მან­ქა­ნის ურ­თი­ერ­თ­ქ­მე­დე­ბა; ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი და ადა­მი­ა­ნის იდ­ენ­ტუ­რო­ბა; კოს­მო­სის კვლე­ვა და უცხოპ­ლა­ნე­ტე­ლთა მიგ­რა­ცია; დის­ციპ­ლი­ნუ­რი რეფ­ლექ­სია; მო­მავ­ლის გან­ჭ­ვ­რე­ტის ანთროპოლოგიური მცდე­ლო­ბე­ბი.

– შთამ­ბეჭ­და­ვი და, ვიტყო­დი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, უკი­დე­გა­ნო ნუს­ხაა! “ქარ­თუ­ლი P53 პა­ნე­ლი” რით გა­მო­ირ­ჩე­ო­და თქვენ მი­ერ ჩა­მოთ­ვ­ლი­ლი თე­მე­ბის­გან? რა­ში მდგო­მა­რე­ობს მი­სი ში­ნა­არ­სი?

– აუცი­ლე­ბე­ლია ით­ქ­ვას, რომ ამ­ჟა­მად მე­ტად აქ­ტუ­ა­ლუ­რია იდ­ენ­ტო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბი, რაც გაცი­ლე­ბით უფ­რო მკვეთ­რად იჩ­ენს თავს სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, ვიდ­რე ეთ­ნოგ­რა­ფი­ულ კვლე­ვებ­ში.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, იდ­ენ­ტო­ბა – რო­გორც კონ­კ­რე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნის, ისე ერ­თი­ა­ნად სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აუცი­ლე­ბე­ლი მოთხოვ­ნი­ლე­ბაა. ის დიდ როლს ას­რუ­ლებს ადა­მი­ა­ნის, რო­გორც კულ­ტუ­რის სუ­ბი­ექ­ტის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში. ეთნიკუ­რი იდ­ენ­ტო­ბა პი­როვ­ნე­ბის სო­ცი­ა­ლუ­რი იდ­ენ­ტო­ბის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლია და გარ­კ­ვე­ულ ეთ­ნი­კურ გაერთი­ა­ნე­ბას­თან მი­კუთ­ვ­ნი­ლე­ბას გუ­ლის­ხმობს.

შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ამ­ოქ­მედ­და ეთ­ნი­კუ­რი მოძ­რა­ო­ბა, რო­მე­ლიც მი­მარ­თუ­ლია ქარ­თუ­ლი იდ­ენ­ტო­ბის გამ­ყა­რე­ბა­ზე, რა მიზ­ნი­თაც ქარ­თუ­ლი ენა და მას­თან ერ­თად შრიფ­ტია შერ­ჩე­უ­ლი. ამ­ას­თან, დიდ წყრო­მას იწ­ვევს რუ­სულ ენა­ზე ან რუ­სუ­ლი შრიფ­ტით წე­რა, რის სა­პი­რის­პი­როდ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში შექ­მ­ნი­ლია მრა­ვა­ლი ჯგუ­ფი, მათ შო­რის “ქარ­თუ­ლი კა­ლიგ­რა­ფი­ა”, “წე­რე, ისა­უბ­რე ქარ­თუ­ლად”, “ი­სა­უბ­რე ქარ­თუ­ლად” და სხვ… ამ ჯგუ­ფე­ბის მა­სა­ლებ­ში ხში­რად შეხ­ვდე­ბით ე.წ. “მცი­რე ლექ­სი­კო­ნებს”, რომ­ლე­ბიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში აქტიურად ხმა­რე­ბა­დი უცხო­ური ტერ­მი­ნე­ბის თარ­გ­მანს წარ­მო­ად­გენს. მა­გა­ლი­თად: და­ლა­ი­ქე­ბა – მო­წო­ნე­ბა; დაშეა­რე­ბა – გა­ზი­ა­რე­ბა; ვი­ზი­ტო­რი – სტუ­მა­რი; რე­ლაქ­სა­ცია – დას­ვე­ნე­ბა; სე­ი­ლი – ფას­დაკ­ლე­ბა; სენ­სი­ტი­უ­რი – მგრძნო­ბი­ა­რე; სტა­ფი – თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი; ლა­იფხა­კი – სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვა; ჰა­პი – მთა­ვა­რი; ნა­რა­ტი­ვი – თხრო­ბა, განცხა­დე­ბა და სხვ.

ასე­ვე ქვეყ­ნ­დე­ბა გა­მოთ­ქ­მი­სა და მარ­თ­ლ­წე­რის სა­კითხე­ბი. მა­გა­ლი­თად: ბო­დი­ში(თ); კარ­გი(თ); გა­მარ­ჯო­ბა(თ) და სხვ.

ამ­რი­გად, ენა აღ­იქ­მე­ბა რო­გორც მთა­ვა­რი ეთ­ნოგ­ან­მას­ხვა­ვე­ბე­ლი ნი­შა­ნი და ეთ­ნი­კუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა.

ინ­ტერ­ნეტ-სივ­რ­ცე­ში ეთ­ნი­კუ­რი იდ­ენ­ტო­ბის წარ­მოდ­გე­ნა ასე­ვე გა­მო­იხ­ატე­ბა სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, ეთ­ნი­კურ და რე­ლი­გი­ურ დღე­სას­წა­უ­ლებ­ში ხაზ­გას­მუ­ლი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით; ეთ­ნი­კურ კონ­ტექ­ს­ტ­ში – ად­გი­ლობ­რი­ვი გა­რე­მოს, ინფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რი­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კულ­ტუ­რუ­ლი ობი­ექ­ტე­ბის, ხალ­ხუ­რი ცეკ­ვა-სიმ­ღე­რის, სა­საფ­ლა­ო­ე­ბის, საყ­დ­რე­ბის, ადა­მი­ა­ნე­ბის და ა.შ. ფო­ტო­ე­ბი­სა და ვი­დე­ო­ე­ბის ანუ მო­ბი­ლოგ­რა­ფი­ის (მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნით გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბის) სა­ჯა­რო დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა­ში.

ადა­მი­ა­ნი მი­ილ­ტ­ვის თა­ვისი არსის შე­საც­ნო­ბად და ცდი­ლობს სა­კუ­თა­რი თა­ვი უშუ­ა­ლოდ რი­ტუ­ა­ლე­ბის სისტემის, სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით გა­მო­ავ­ლი­ნოს. იგი თავს მუ­დამ გარ­კ­ვე­ულ ჯგუფ­თან, ეთ­ნოს­თან აიგივებს, რო­­მე­ლიც ერ­თი­ან კულ­ტუ­რა­შია გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი.

თუმ­ცა ზოგ­ჯერ პი­რი­ქი­თაც ხდე­ბა: გლო­ბა­ლი­ზა­ცი­ამ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არა­ერ­თი ისე­თი წეს-ჩვე­უ­ლე­ბა შე­მო­ი­ტა­ნა, რომ­ლე­ბიც ჩვენ­ში მა­ნამ­დე მი­ღე­ბუ­ლი არ იყო. მა­გა­ლი­თად, წმ. ვა­ლენ­ტი­ნის დღე, ჰე­ლო­უ­ი­ნი და სხვ., რაც საპატრი­არ­ქოს, მი­ზეზ­თა გა­მო, მი­უ­ღებ­ლად მი­აჩ­ნია. ეს მა­გა­ლი­თე­ბი ცხა­დად ავ­ლე­ნენ კულ­ტუ­რის ელე­მენ­ტე­ბის უნ­არს პრაქ­ტი­კუ­ლად მო­ერ­გონ ვი­თა­რე­ბას.

ამ­რი­გად, ეთ­ნი­კუ­რი იდ­ენ­ტო­ბით გა­და­ი­ცე­მა ადა­მი­ა­ნის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლო­ბის იდეა, მი­სი და­ნარ­ჩე­ნე­ბის­გან განსხვავე­ბუ­ლო­ბა, თუმ­ცა კი დაკ­ვირ­ვე­ბა აჩ­ვე­ნებს, რომ ბევ­რის­თ­ვის მა­თი ეთ­ნი­კუ­რი იდ­ენ­ტო­ბის გა­მო­ხატ­ვა ინტერ­ნეტ­ში ხდე­ბა არა მხო­ლოდ ყუ­რადღე­ბის მი­საპყ­რო­ბად, არა­მედ სა­კუ­თა­რი თა­ვის წარ­მო­სა­ჩე­ნად. ეს განსაკუთ­რე­ბით შე­სამ­ჩ­ნე­ვია სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში ეთ­ნი­კუ­რი მოძ­რა­ო­ბე­ბის აქ­ტი­ვის­ტებ­ში, რომ­ლე­ბიც საკუთარი ეთ­ნი­კუ­რი წარ­მო­მავ­ლო­ბის ჩვე­ნე­ბას ყვე­ლა ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი ხერ­ხით ცდი­ლო­ბენ.

– ქალ­ბა­ტო­ნო ლია, თუ მი­ი­ღეს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ვირ­ტუ­ა­ლურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში სხვა ქარ­თ­ველ­მა მკვლე­ვა­რებ­მა?

– ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე­ე­ბი­დან კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მე­ტად სა­გუ­ლის­ხმო მოხ­სე­ნე­ბე­ბი წა­რად­გი­ნეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ანალი­ტი­კუ­რი ფსი­ქო­ლო­გი­ის ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რ­მა, ქალ­ბა­ტონ­მა ნი­ნო ღამ­ბა­ში­ძემ თე­მა­ზე – “წარ­სულ­სა და აწ­მ­ყოს შო­რის”: ეთ­ნოფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ას­ახ­ვა ტრა­დი­ცი­ა­ზე (მა­მის კომ­პ­ლექ­სის მა­გა­ლით­ზე და­ნა­ხუ­ლი წარ­სულ­სა და აწმ­ყოს შო­რის მოქ­ცე­უ­ლი ტრა­დი­ცი­ა)”; ბა­ტო­ნებ­მა თე­მურ ტუ­ნა­ძემ (ტბელ აბუ­სე­რი­ძის სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი; აჭა­რის კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის სა­ა­გენ­ტო) და რუს­ლან ბა­რა­მი­ძემ (ნ. ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის სახ. კვლე­ვი­თი ინ­ს­ტი­ტუ­ტი, ბა­თუ­მის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სახ. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი). მა­თი ნაშ­რო­მი ეხ­ება არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულტურუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ტენ­დენ­ცი­ებ­სა და ინო­ვა­ცი­ურ მიდ­გო­მებს, თა­ნა­მედ­რო­ვე ვირტუალუ­რი სამ­ყა­როს, ციფ­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით. ქალ­ბა­ტო­ნ ნა­თია იბ­ლა­ძი­სა (თსუ, ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სახ. ის­ტო­რი­ი­სა და ეთ­ნო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი) და ბა­ტო­ნი ლავ­რენ­ტი ხანიაშ­ვი­ლის (ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სახ. ის­ტო­რი­ი­სა და ეთ­ნო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი) მოხ­სე­ნე­ბის თე­მაა “სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დია, რო­გორც გა­დარ­ჩე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა. შეწყ­ვე­ტი­ლი ქარ­თულ-ოსუ­რი ტრა­დი­ცია (რა­ჭა­ში საჯ­ვა­რე­ო­ბის ფესტივა­ლის შემ­თხვე­ვა).

ას­ევე პა­ნელს შე­მოუერთდნენ მეც­ნი­ერ­ები ჩე­ხე­თი­დან, კა­ტა­ლო­ნი­იდ­ან, ინ­დო­ეთ­იდ­ან და სხვ.

და­ბო­ლოს, დას­კ­ვ­ნის სა­ხით შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ ეთ­ნო­კულ­ტუ­რუ­ლი ელე­მენ­ტე­ბის, მა­თი ის­ტო­რი­ი­სა და, ზოგა­დად, ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი პრო­ცე­სე­ბის შეს­წავ­ლა­ში, კი­ბე­რეთ­ნოგ­რა­ფია სულ უფ­რო მე­ტად მკვიდ­რ­დე­ბა, როგორც სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვის უაღ­რე­სად ხელ­საყ­რე­ლი მე­თო­დი. ეს გა­რე­მო­ე­ბა მი­სი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, საყოველთაო ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბით, მას­შ­ტა­ბუ­რო­ბით, მა­სა­ლის მო­პო­ვე­ბის სი­ი­ო­ლით, ასე­ვე, რაც მე­ტად მნიშვნელო­ვა­ნია, მი­ნი­მა­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯი­თაა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი, რაც მას უაღ­რე­სად კარგ პერ­ს­პექ­ტი­ვას უქა­დის.

 

ესა­უბ­რა ოთ­არ ტუ­რა­ბე­ლი­ძე