ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

  • მარტი 21, 2021

2021 წლის 19 მარტს შედგა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის მორიგი სხდომა, რომელიც მიეძღვნა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ნალექთა ხელოვნური გაზრდის პრობლემას. მოხსენებებით გამოვიდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენლები – ინსტიტუტის დირექტორი, დოქტორი თენგიზ ცინცაძე და დოქტორი ნაილი კაპანაძე. სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები, დარგის წამყვანი მეცნიერები, ექსპერტები.

აღინიშნა, რომ ღრუ­ბელ­თა ფი­ზი­კის შეს­წავ­ლისა და მათზე ხე­ლოვ­ნუ­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­თა­ვეს იღ­ებს გა­სუ­ლი სა­უკ­უნ­ის 50-ია­ნი წლე­ბი­დან, როდესაც  ამოქმედდა პირ­ვე­ლი მე­ტე­ორ­ოლ­ოგ­ი­უ­რი  რა­დი­ოლ­ოკ­ატ­ო­რი, ხო­ლო 1961 წლი­დან იწ­ყე­ბა სეტ­ყვის ღრუბ­ლებ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბა. წინა საუკუნის 70-ია­ნი წლე­ბში აკ­ად. გ. სვა­ნი­ძის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით ინ­სტი­ტუტ­მა წა­მო­იწ­ყო ექს­პე­რი­მენ­ტები ნა­ლექ­თა ხე­ლოვ­ნუ­რი გაზრ­დის (ნხგ) მიმართულებით მდ. იორ­ის აუზ­ში და ფა­რავ­ნის ტბის მიდამოებში. და­მუ­შავ­და ზე­მოქ­მე­დე­ბის ეფ­ექ­ტიანო­ბის დად­გე­ნის მე­თო­დი­კა, რო­მე­ლიც ეყრ­დნო­ბო­და რა­დი­ოლ­ოკ­აც­ი­უ­რი, ჰიდ­რო­ლო­გი­უ­რი და ნა­ლექმ­ზო­მი ქსე­ლის დაკ­ვირ­ვე­ბა­თა მა­სა­ლე­ბის ერ­თდრო­ულ გა­მო­ყე­ნე­ბას. 80-ია­ნ წლე­ბში ამოქმედდა სეტ­ყვას­თან ბრძო­ლის სამ­სა­ხუ­რი  და  დაიწყო ღრუბ­ლე­ბი­დან და­მა­ტე­ბი­თი ნა­ლე­ქე­ბის მი­ღე­ბის სა­მუ­შა­ო­ებ­ი. ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი შე­ფა­სე­ბე­ბის თა­ნახ­მად, კონ­ვექ­ცი­ურ ღრუბ­ლებ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მე­თო­დი სა­შუ­ალ­ებ­ას იძ­ლე­ვა ნა­ლექ­თა სე­ზო­ნუ­რი ჯა­მე­ბის 10-15%-ით გაზრ­დი­სა. პა­რა­ლე­ლუ­რად ინ­სტი­ტუტ­ში წარ­მო­ებს თე­ორ­ი­უ­ლი კ­ვლე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც  ეხ­ება ნა­ლექ­წარ­მომ­ქმნე­ლი პრო­ცე­სე­ბის ღრუ­ბელ­თა დი­ნა­მი­კის და მიკ­რო­ფი­ზი­კის სა­კით­ხებს (ნ. ბე­გა­ლიშ­ვი­ლი, გ. რო­ბი­ტაშ­ვი­ლი და სხვ.). ამჟამად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დასმულია ამოცანა ქვეყნის ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების მონიტორინგის თანამედროვე სისტემის შექმნის შესახებ, აგრეთვე მდ. იორის აუზში ნხგ საცდელი სამუშაოების  განახლების თაობაზე; წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის საკითხებთან ერთად დამუშავდება ამ რესურსების შევსების შესაძლებლობა ღრუბლებზე ხელოვნური ზემოქმედებით.

სხდომა შეაჯამა ცენტრის თავმჯდომარის მოადგილემ აკადემიკოსმა რამაზ ხუროძემ. მან გამოხატა დამსწრე საზოგადოების საერთო აზრი, რომ მოსმენილი ინფორმაცია  აქტუალური და საინტერესოა, მადლობა გადაუხადა მომხსენებლებს, აგრეთვე ცენტრის წევრებსა და მოწვეულ სპეციალისტებს აქტიური დისკუსიისათვის და საინტერესო წინადადებებისათვის. გამოიყო ცენტრის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც დაევალა ათი დღის ვადაში სამთავრობო სტრუქტურებში წარსადგენი რეკომენდაციების მომზადება.