არქივი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • თებერვალი 14, 2022

 თავი X საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის), საპატიო აკადემიკოსის, აკადემიის უცხოელი წევრისა და აკადემიის სტიპენდიატის არჩევა   საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული   აკადემიის  ნამდვილი წევრისა (აკადე­მიკოსისა) და სტიპენდიატის არჩევნები ტარდება საქართველოს მეცნი­ერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონითა და ამ წესდებით განსაზღვრული წესით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოს­თა) და აკადემიის სტიპენდიატთა არჩევნები ცხადდება არსებულ ვაკანსიებზე […]

გაგრძელება

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის განცხადება

  • იანვარი 13, 2022

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აცხადებს ვაკანსიებს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) ასარჩევად შემდეგ სპეციალობებში: სპეციალობა ვაკანსია ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება მოლეკულური ბიოლოგია 1 ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია 1 საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება ინფორმატიკა 1 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება საქართველოს ეკონომიკა 1 სამართალმცოდნეობა 1 ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება საქართველოს […]

გაგრძელება

განცხადება პრემიების მინიჭების შესახებ

  • დეკემბერი 15, 2021

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის დადგენილებით, გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემია მიენიჭათ: 1. ივანე თარხნიშვილის სახელობის პრემია − ავტორებს: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორ ჯენარო ქრისტესაშვილსა და მედიცინის დოქტორ მარიამ ჭიპაშვილს მონოგრაფიისათვის „სქესობრივი განვითარების თანდაყოლილი დარღვევები“. 2. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის პრემია − ავტორთა ჯგუფს: აკადემიურ დოქტორ ბუბა კუდავას (ხელმძღვანელი), დოქტორანტ ნესტან ბაგაურს, აკადემიურ დოქტორ ნანა ბურჭულაძეს, აკადემიურ […]

გაგრძელება

სანიმუშო დებულება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების მინიჭების შესახებ

  • ოქტომბერი 23, 2021

სანიმუშო დებულება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების  მინიჭების შესახებ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (შემდგომში – აკადე­მია) მეცნი­ერებისა და ტექნო­ლო­გიების დარგში თვალსაჩინო თეორიული ან პრაქტიკული მნიშვნე­­ლობის მეცნიე­რული ნაშრომისათვის (ნაშრომთა ციკლისა­თვის) განსა­ზღვრული პერიოდუ­ლობით აცხადებს კონკურსს გამოჩენილ მეცნი­ერთა სახე­ლობითი აკადემი­ური პრემიების (შემდგომში – პრემია) მოსა­პოვებლად. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია პრემიის მინიჭებამდე არაუგვიანეს ორი თვისა პრესაში აქვეყნებს სათანადო განცხადებას. მასალები პრე­მიის […]

გაგრძელება

განცხადება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  • ოქტომბერი 12, 2021

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აცხადებს კონკურსს გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების მოსაპოვებლად: ივანე თარხნიშვილის სახელობის პრემია – ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის პრემია – ისტორიის, არქეოლო­გიის, წყაროთმცოდნეობისა და ხელოვნების დარგში ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის პრემია – საქართველოს მინერალური ნედლეულის, გეოლოგიისა და ტექნოლოგიის დარგში   გიორგი ნიკოლაძის სახელობის პრემია – ტექნიკის  დარგში გიორგი წერეთლის სახელობის პრემია – აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში რაფიელ აგლაძის სახელობის პრემია – ქიმიური ტექნოლოგიის […]

გაგრძელება

შეიქმნა სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდოლოგიური საბჭო

  • სექტემბერი 25, 2021

2021 წლის 14 სექტემბერის პრეზიდიუმის სხდომაზე  დადგინდა: შეიქმნას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან სამე­დიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდო­ლოგიური საბჭო შემდეგი შემად­გენლობით: 1. რამაზ ხეცურიანი (თავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი 2. დავით მიქელაძე (თანათავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი 3. ზურაბ ქევანიშვილი (თანათავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი 4. ანდრია შილაკაძე                       (სწავლული მდივანი) –         მედიცინის დოქტორი 5. ზაზა ავალიანი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 6. […]

გაგრძელება

აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა

  • სექტემბერი 25, 2021

2021 წლის 14 სექტემბრის პრეზიდიუმის დადგენილებით, დამტკიცდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა: 1.    ვანო პაპუნიძე –   აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე 2.    მიხეილ დონაძე –   სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, კომპიუტერულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 3.    მარინე აროშიძე –   […]

გაგრძელება

„ვაი ეგეთას სამართალს…“

  • ივლისი 22, 2021

„საერთო გაზეთში“  გამოქვეყნდა კოლექტიური წერილი სათაურით: „უმეცრება თუ მიზანმიმართული დანაშაული“, რომლის მიზანია „ქართლის ცხოვრების“ 2008 და 2012 წლების გამოცემების განქიქება და არა მარტო ეს. ეს ვაკხანალია დაიწყო რამდენიმე კვირის წინ ფეისბუქსა და  სტუდია „გუთანში“, რასაც გამოვეხმაურე გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“ (№ 151-152, 9-11 ივლისი,  2021). თავში დასახელებული კოლექტიური წერილი ამ ვაკხანალიის გაგრძელებაა. ვსარგებლობ რედაქციის მიერ მეორე […]

გაგრძელება

პროექტი საქართველოს კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • ივნისი 20, 2021

მუხლი 1. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, #47, 26,12,2007, მუხ. 402)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:   მე-4 მუხლის მეორე პუნქტს დაემატოს „ე1“ ქვეპუნქტი, ხოლო, „ვ“ ქვეპუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,ე1. ახორციელებს მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მინიჭებას საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დებულებითა და აკადემიის წესდებით განსაზღვრული წესით.“ „ვ) […]

გაგრძელება

პროექტი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • მაისი 25, 2021

პროექტი   საქართველოს კანონი „მეცნიერების,  ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1.  „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში   შეტანილ იქნეს   შემდეგი სახის ცვლილებები: მე-10 მუხლის პირველ პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,, 1. სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული (ინსტიტუტი, ცენტრი, ლაბორატორია და სხვა) შეიძლება არსებობდეს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული […]

გაგრძელება